Pesti Hírlap, 1885. december (7. évfolyam, 330-359. szám)

1885-12-06 / 335. szám

1885. december 6. PESTI HÍRLAP FŐVÁROSI ÜGYEK — A polgármesterek és tanácsnokok vá­lasztása. A főváros mai rendkívüli közgyűlésén ej­tette meg a választást a polgármesterekre és a tanács tagjaira nézve. A törvényhatósági bizottság tagjai igen nagy számmal jöttek el szavazni, R­á­t­h főpol­gármester esti 6 órakor jelenti be a zsúfolt karzat és zsúfolt padok előtt az eredményt, a­mely szerint beadatott összesen 330 szavazat. Ebből kapott: a polgármesteri állásra Kamermayer Károly 330 szavazatot, az első alpolgármesteri állásásra Ger-­­­ó­c­z­y Károly 330 szavazatot, a 2-ed alpolgármesteri álllásra Kada Mihály 329 szavazatot. A tanács­noki állomásokra: Al­k­e­r Gusztáv 327, H­o­r­­váth János 329, Viola Imre 286, Haberhauer János 327, Kun Gyula 272, dr. Nagy Lajos 322, Rózsa Péter 323, M­a­t­u­s­k­a Alajos 324, dr. P­é­­zel István 327, Csendics Gyula 227 szavazatot. Mindezek megválasztottakat jelentettek ki. (Kívülök szavazatot nyertek még a tanácsnokságra Láng György 122-őt, Havas Pál 44-et, Barta László 5-öt, Vesztró­­czy István 2-őt, Kövér Kálmán 4-et, Kühner Gyula 1-et, Kullman Lajos 12-öt, az időközben visszalépett Biró Antal­l-al.) Elnök indítványára a megválasztott polgár­mesterekért és tanácsnokokért Cselka Nándor esperes vezetése alatt küldöttség ment. Miután a díszruhás polgármesterek és a feketébe öltözött tanácstagok megjelentek, hosszas éljenzés fogadta őket. Az eskü letétele után Ráth Károly főpolgármester hosszabb lelkes üdvözlő beszéddel hívta föl a megválasztotta­kat hivatalaik elfoglalására. Az érdemek, ami­ket eddig szereztek, juttatták a bizalmas részek­re, hogy jövőre is a főváros közigazgatása élén áll­janak. Az élénk ovációk közt történt üdvözlés után Kamermayer Károly a maga és megválasztott tiszttársai nevében mondott, éljenzésekkel többször félbeszakított köszönetét a közgyűlésnek. Felhasználta az alkalmat visszapillantani a főváros tevékenységére a lefolyt három év alatt s kimutatta a kulturális, közegészségi, közélelmezési téren stb elért ered­ményeket. A jövő feladataira nézve kiemelte az általános csatornázási és vízve­zetéki ügyet, a bérházakban elhelyezett isko­lák részére ú­j is­kola­házak építését, a köz­ponti és detail élelmezési csarnokok létesíté­sét, a közvágóhíd és marhavásár kiterjesz­tését, egy szegényház építését Budán, a főközle­kedési vonalaknak kisajátítás általi szélesítését, új közúti vasúti vonalak létesítését, a k­e­r­ü­­le­t­i elöljáróságok újjászervezését (éljen­zés) s végre mindezekre egy nagyobb kölcsön fölvételét. ígérte a tanács nevében, hogy a rendezett háztartás fentartása továbbra is főtörekvése marad a tanácsnak. A nagy tetszéssel fogadott előadás után elnök előterjeszti, hogy a közegészségi törvény értelmében minden orvosi állomás betöltése előtt az egészség­­ügyi szakbizottság lévén meghallgatandó, kívánja-e a közgyűlés a 1. főorvosi állásra nézve is megtudni a bizottság véleményét, vagy tekintettel arra, hogy ez állásra csak egy folyamodó van, pusztán a kerületi orvo­sokra nézve akarja-e azt meghallgatni ? H­a­­­á­s­z Géza a főorvosi állást nem venné ki a többi közül. Poló­­n­y­i Géza egyáltalán nem akarná a kerületi orvosokra se meghallgatni ama bizottságot, mert ilyesmiről az 1872. 36. t. c.-ben nincs szó. A közgyűlés Busbach és mások felszólalása után csupán a kerületi orvosok qualifikációjának megvizsgálására hívja föl a köz­egészségi bizottságot. Ennek következtében elnök a jövő szerdán, december 9-én tartandó rendes közgyűlés alkalmára a főjegyző, főszám­vevő, főügyész, főorvos választását tűzte ki. A mához egy hétre tartandó rendkívüli közgyűlésen (dec. 12.) pedig az I. oszt. jegy­zők, I. oszt. ügyészek és a kerületi orvo­sok fognak megválasztatni. Egyúttal, mivel a kerü­leti elöljárók választása is sorra kerül s eddig jelent­kezésre föl nem hivattak, elnök javaslatára a közgyű­lés kimondja, hogy a kerületi elöljárói állomásokra reflektálok mától számított nyolc nap alatt jelentkez­ a­ k. A képviselőház ülése dec. 5. Bejelentések: Péchy Tamás elnök az ülést d. e. 10 órakor megnyitván, a múlt ülés jegyzőkönyvének hitelesítése után bemutatja a beérkezett kérvényeket. Szapáry Gyula gr. pénzügyminiszter benyújtja a vasművek állásáról, szóló évi jelentést, továbbá a kataszteri munkálatok gyorsabb befejezhetése végett szükséges túlkiadásokról szóló jelentést és az állami jószágoknál ezer forinton felül hátralékban levő bér­lők névjegyzékével kapcsolatos jelentést. A bizottságokhoz utasittatnak. Fejérváry Géza b. honvédelmi miniszter elő­terjeszti az 1886. évben kiállítandó újonc- és pótadó­­tartaléki jutalék megajánlásáról szóló törvényjavaslatot. A véderő bizottsághoz utasittatik. Hegedűs Sándor előadó benyújtja a pénzügyi bizottság jelentését az 1886. év első negyedében vise­lendő közterhekről és fedezendő államkiadásokról szóló tvjavaslat tárgyában. Annak idején napirendre tűzetik. Bejelentettek ezután az alább olvasható inter­pellációk. A kérvények. Tárgyalás alá vétetett a kérvényi bizottság je­lentése. Több törvényhatóság az oláh cigányok kóbor életmódjának megszüntetésére vezető intézkedések meghozatalát kéri. Vámos Béla előadó a következő határozati ja­vaslatot ajánlja elfogadásra: A szóban forgó feliratok a szükséges intézkedések megtétele végett adassanak ki a miniszterelnöknek, mint belügyminiszternek. Lizs Gyula úgy véli, hogy a törvényhatóságo­kat mélyebben fekvő okok indították a tömeges kér­­vényezésre; a szóban forgó népfaj mintegy kis álla­mot képez a nagy államban. Figyelmen kívül hagyják az országosan bevett szokásokat, az állam törvényeit. Egyenesen hadat szennek a társadalmi törvényeknek, ellenségei a személy- és vagyonbiztonságnak. Felette szükséges tehát a kérdés rendezése és benyújtja a következő határozati javaslatot: „Utasítsa a ház a belügyminisztert, hogy az oláh csigányok kóborlásainak megszüntetése, illetve azok megtelepítése iránt minél előbb törvényhozási úton in­tézkedjék.“ A ház többsége a bizottság javaslatát fo­gadta el. Hont­, Liptó­, Szatmármegyék, Szabadka város a hazánkat fenyegető földmivelési és gazdasági válság káros következményeinek lehető megszüntetése és különösen az italmérési jog megváltása tárgyában kér­vényeznek. A kérvényi bizottság e feliratokat tanulmányo­zás végett a földmivelési miniszternek kiadatni indít­ványozza. Madarász József a tényleg bekövetkezett vál­sággal szemben az összes minisztérium tevékenységét tartja szükségesnek s azt hiszi, hogy ezt a többség el is fogja ismerni, midőn oly telivér kormánypárti kö­zönség, különösen a leghíresebb kormánypárti me­gye is, kérvénynyel járulnak a ház elé. Azért a kö­vetkező határozati javaslatot ajánlja elfogadásra . A kérvény kiadatik a miniszterelnök útján a miniszter­­tanácsnak, hogy a minisztertanács azokat megfontolja és az országot fenyegető gazdasági válság enyhítése és elhárítása céljából a kellő javaslatokat előter­­jeszsze. Vámos Béla előadó nem fogadja el a határozati javaslatokat, mert azt a parlamentáris kormányzás el­veivel ellentétben állónak tartja, a­mennyiben a kormány iniciatívájából a maga is megteszi a kellő intézkedé­seket. Madarász József személyes kérdésben kér szót s kijelenti, hogy ő nem a kormány és a többség hoz­zájárulása nélkül, hanem a mellett kívánja megtétetni az intézkedéseket. A ház mellőzi Madarász Kat. javaslatát és el­fogadja a kérvényi bizottság indítványát. Szatmár megye közönsége a körorvosok fizeté­sére vonatkozó törvények oly alkalmazását biztosító intézkedéseket kér, hogy a körorvosok fizetéséhez já­­rulás a községi lakosokat lélekszám arányában ter­helné. A kérvényi bizottság a kérvényt a belügymi­niszternek kívánja kiadatni. Madarász József elfogadja a bizottság javas­latát s kijelenti, hogy nem tartja a kérvényezők ké­rését igazságosnak, mert a lélekszám szerinti kivetés igazságtalan eredményekre vezetne. A ház elfogadja a kérvényi bizottság javas­latát. A délmagyarországi tanítóegylet a kisdedóvóin­tézetek országosítását biztosító intézkedés iránt kér­vényez, mely szerint minden község köteleztetnék kisdedóvóba vagy legalább is egy gyermekmenhely fel­állítására. A kérvényi bizottság a kérvényt a vallás- és közoktatási miniszternek kívánja kiadlatni. Madarász József a legnagyobb fontosságúnak tartja a kérvényben foglalt érdeket s üdvözli a tanító egyesületet, hogy e tekintetben kérvénynyel járult a ház elé. Trefort Ágoston vallás- és közoktatási minisz­ter kijelenti, hogy maga is jelentőséget tulajdonít a kisdedóvóknak, de e kérdést a törvény által nem tartja szabályozhatónak, mert ez több kárt okozna, mint használna. A kormány a maga részéről mindent meg fog tenni ezen ügy előmozdítására s a budget­­ben már is nagyobb összeg van e célra felvéve. (He­lyeslés.) Komlóssy Ferenc felekezeti alapon kivánja a kérdést rendeztetni. A ház elfogadja a kérvényi bizottság javaslatát. Borsod megye és több törvényhatóság a műbőr gyártásnak törvény által leendő sürgős eltiltását kérik. A kérvényi bizottság a kérvényt kiadatni kivánja a belügyminiszternek. Vadnay Károly országos érdekben szólal fel, midőn Borsod felirata mellett felszólal, melyhez ed­dig tizennégy megye és város csatlakozott. E kérvé­nyek, mondhatni, az összes szőlősgazdák feljajdulását tartalmazzák, mert ezidőszerint a bortermelést vég­­pusztulással fenyegeti két veszély: a filloxéra és a borgyártás. (Felkiáltások a szélső balon: És a zsidó!) Az is. (Derültség.) E bajokon segíteni kell úgy a sző­lőbirtokosok, mint a kincstár érdekében, mely adó­alaptól esik el. A közgazdasági miniszter figyelmébe ajánlja a kérvényt. (Helyeslés a jobboldalon.) Szalay Imre előadja e kérdés különböző fázi­sait s azon küzdelmet, melyet e kérdésben folytatni kellett. A következő határozati javaslatot terjeszti elő: Utasítsa a ház a földművelés-, ipar- és kereske­delmi minisztert, hogy a gyártott borok feltétlen eltil­tásáról adjon be törvényjavaslatot oly időben, hogy az még ez évi ülésszakban letárgyalható legyen. Andrássy Manó úr. most csak röviden kivan a tárgyhoz szólani, mert még lesz alkalom azzal bő­vebben foglalkozni. Utal első­sorban Franciaországra, melyhez, bár nagyobb bortermő vidékekkel bír, mi leg­közelebb állunk, és mely, a­mióta III. Napóleon megkö­tötte a szerződést Angolországgal, sok bort importál oda. S ennek nagy hatása volt Franciaországban az általános jólét emelésére. Nálunk is mindig a borra nézve kívánta az ország az előnyt; ennek az lett a következménye, hogy palackokban vittük ki a bort, de míg ez így lesz, borkereskedésünknek semmi alapja sem lesz. Vörös borainkból van ugyan export, de ma már Magyarország igen kis mértékben produkál vö­rös bort. Szükséges tehát a fehér bornak és egy szó­val a bornak értéket adni. Nálunk igen elterjedt és veszedelmes baj uralkodik, a borhamisítás, mely nem­csak a természetes bor értékét csökkenti, de a népet sör- és pálinkaivásra szoktatja. A baj elhárításának egyetlen módja az, hogy a kérvények adassanak ki a miniszternek, hogy mielőbb tvjavaslatot terjesszen az országgyűlés elé. (Általános helyeslés.) Az előadó felszólalása után a ház elfogadta a bizottság javaslatát és szótöbbséggel elfogadtatott Sza­lay Imre határozati javaslata is. Több állami tanító és tanítónő-képezde tanárai által fizetési emelés tárgyában beadott kérvény tár­gyalásánál : Vámos Béla előadó beterjeszti a bizottság ha­tározati javaslatát, hogy a kérvény adassák ki a pénz­ügyi bizottságnak. Münnich Aurél felszólal, mert a kérvény mél­tányos és jogos. A tanítóképezdei tanárok fontos mű­ködése nincs összhangzásban anyagi javadalmazásuk­kal, s miután anyagi gondokkal küzdve, hivatásuknak nem felelhetnek meg, a­mi csak a népnevelésnek van kárára, ajánlja a bizottságnak, hogy a kérvényt lehe­tőleg előmozdítsa. Trefort Ágoston miniszter: E kérvény megbe­szélése akkor lesz helyén, a­mikor a vallás- és köz­­oktatásügyi minisztérium költségvetése fog tárgyaltatni. Kéri a bizottság javaslatának elfogadását. Helfy Ignác: Nem hiszi, hogy a kérvényben foglalt cél eléretik, ha a kérvény egyszerűen a bizott­sághoz utasíttatik; kéri, hogy pártolólag utasítsa a ház a kérvényt a bizottsághoz. Elfogadtatott a bizottság javaslata. Interpellációk. Az ülés végén az interpellációk terjesztettek elő. Veress József a következő interpellációt intézi a belügyminiszterhez: Szándékozik-e a belügyminiszter úr komoly és hathatós intézkedést tenni a vasárnapi munkaszünet biztosítása felől, és ha igen, mily módon. Olay Szilárd a győri körtöltések kiépítésére és a felső Dunaszabályozásra vonatkozó állami költség­­vetés tárgyában intézett részletes számadatokat tar­talmazó interpellációt a közmunka- és közlekedési mi­niszterhez. Mindkét interpelláció kiadatott az illető minisz­tereknek. Ezzel az ülés véget ért. A legközelebbi ülés a megállapított napirenddel (öt évi mandátum) hétfőn tartozik. III. A főrendiház ülése dec. 5. A főrendiház ma d. u. 1 órakor Sennyey Pál b. elnöklete alatt tartott ülésében bemutattattak: An­­drássy Aladár, Fesztetich Tasziló, ifj. Széchenyi Imre grófok és Prónay Dezső b. kir. meghívó levelei. A bizottság­ok megalakulása bejelentetett­­e szerint a pénzügyi bizottság elnökévé H­a­y­n­a­­­d La­jos kalocsai érsek, jegyzővé­­Pongrácz b., a men­telmi bizottság elnökévé Péchy Manó úr és jegy­zővé Rudnyánszky József báró választat­tak meg. A legközelebbi ülés e hó 9-ikén tartatik, melyen a temes- és bégavölgyi vízszabályozó társulatra és a katonai kártérítési határozatokra vonatkozó törvényja­vaslatok fognak tárgyaltatni.

Next