Pesti Hírlap, 1888. június (10. évfolyam, 151-180. szám)

1888-06-29 / 179. szám

REGÉNY -CS­ARN­OK. ~ Az elvált asszony. — Regény. — Id­a: 0 8 X K Y GERGELY. Első rész. 10 Vádlexrél. Kísérete három személyből állt. Az egyik fiatal leány volt, egyszerű gyászruhában. A másik tenyeres-talpas, tagbaszakadt nősze­mély, olyanforma öltözetben, min­t a falusi gazdasszonyok, kulcsárnék s más ily rangú hölgyek szoktak vasárnap viselni. A harmadik mintegy harminc éves férfi volt, a­kin semmi feltűnő nem látszott, legfölebb szerény maga­tartása, a­mi kezd már ritkasággá válni. A közjegyző karján vezette a fiatal leányt; a tenyeres-talpas hölgy szorosan a leány má­sik oldalához tapadt, egy hajszálnyit sem tá­gítva m­ellőle, mintha attól félne, hogy valaki közéjük furakodnék és elrabolná tőle. Mindket­ten kíváncsian néztek körül, a családtagokra, a bátorokra, a falak képeire, csakhogy a leány tekintetében több volt a bámulat és félelem, a tenyeres-talpas hölgy nézésében több volt a dac­ás kihívás. — Isten hozta, kedves közjegyző úr, — monda Balázs úr az első meglepetés után, kérdő tekintetet vetve az idegenekre, majd a közjegyző arcára a világosan jelezve, hogy sze­retné már tudni látogatóinak nevét. De a közjegyző sokkal zavartabb volt, hogysem észrevette volna a világos célzást. Elbocsátotta a leány karját, s aztán egy nagy csomó írásban kezdett lapozni, melyet kivett zsebéből. A rokonok lassan összébb húzódtak s fél­kört formáltak Balázs ur körül, mintha egy hadsereg állna hadi rendbe,­­ mely érzi, hogy nemsokára megkezdődik az ágyúzás, úgy lát­­szék, a tenyeres-talpas jövevény lelkében is ily homályos harci sejtelem támadt, mert még da­cosabban, még kihivóbban nézett s még szoro­sabban magához vonta a mellette álló leányt. Mindez azonban kevesebb időt vett igénybe, mint a­mennyi leírására szükséges. A két el­lenséges tábor szemben állt egymással és harcra készen várta a jelszót. De a vezérek még ha­bozni látszottak. A közjegyző még mindig ira­tai közt babrált, ideges kézzel forgatva a zörgő lapokat. Balázs úr gyámoltalanul nézett hivat­­lan vendégeire, majd rokonaira s arcán lassan­­kint az aggodalom kifejezése terjedt el. — Össze tetszett állitni, kedves közjegyző úr, a szükséges okiratokat? — monda végre Balázs úr, hogy segítsen a hivatalos személy látható zavarán. A jegyző csak szünet után és vontatva felelt, hogy minden együtt van. — A dolog, remény­em, elég tiszta, — monda Balázs úr. — Nagyon tiszta, — felelt a közjegyző. — Szabad tehát kérnem, hogy kedves rokonaimmal áttekintsem ? — folytatá Balázs úr. — Nem sok hasznát fogják venni, — fe­lelt a közjegyző zavartan. — Nem sok hasznát fogjuk venni! — kiáltott Balázs úr kimondhatatlan csodálkozás­sal és méltatlankodással. Nem sok hasznát fog­juk venni ! Micsoda beszéd ez ? Midőn én és családom megtiszteltük önt bizalmunkkal e szo­morú ügyben, azt véltük, komoly és hozzáértő szakférfiúra bíztuk érdekeinket. És most e sa­játságos, mondhatnám sértő nyilatkozat! Nem sok hasznát fogjuk venni ? Nem méltóztatnék bővebb magyarázatát adni becses szavainak ? — Valóban, nagyságos uram és mélyen tisztelt rokonság — felelt a közjegyző — épen a bizalom, melylyel megtiszteltek, épen e meg­tisztelő bizalom teszi most oly kínossá helyze­temet, midőn meggyőződésem és kötelességem szerint becses érdekeikkel ellenkezőt kell tennem. A rokonok tájáról hangzó tompa moraj azt mutatá, hogy a tenger nyugodt tükrébe már belekapott a hideg éjszaki szél s kezd ha­ragos fodrokat vetni. — Megbízóinak érdekével ellenkezőt tenni! — kiáltott Balázs úr méltatlankodva. — Mit jelentsen eme, a közjegyzői kamara fegyelmi eljárását provokáló kifejezés ? — Valóban nem tudok szavakat találni, monda a közjegyző még mindig habozva, s a mint segítséget keresve körülnézett, szeme a szerény tartásu férfiúra esett, ki csendesen állt a leány és társnője mögött. A közjegyző intésére most előlépett. — Van szerencsém bemutatni Fehér Endre ügyvéd urat, — mondá a közjegyző Ba­lázs úrhoz fordulva. De Balázs úr már nem volt kedélyesen udvarias, mint rendesen. Hideg méltósággal felelt. — Örvendek Fehér Endre ügyvéd ur be­cses ismeretségének és le leszek kötelezve, ha tudomásomra hozza megtisztelő látogatásá­nak okát. — Én mint Varsányi Veronika kisasszony jogi képviselője voltam bátor megjelenni, — fe­lelt a fiatal ügyvéd meghajtva magát. — És ki legyen az a Varsányi Veronika kisasszony? kérdé Balázs úr szörnyű megle­petéssel. A tenyeres-talpas hölgy gyöngén megrán­totta a fiatal leány karját és hallatszott, a­mint fülébe súgta: „Most mindjárt kisül az atyafiság, angyalom ! Csinálj egy szép pukkedlit, a­milyenre otthon tanítottunk.“ — Inkább szeretném rájuk ölteni a nyel­vemet, — súgta vissza a leány, sötét pírral arcán. — Nézze csak, milyen szemeket vet­nek rám! • Valóban a Varsányi rokonság nem a leg­nyájasabb tekintettel méregette a jövevény le­ányt, kiben titkos és veszedelmes ellenséget sejtett. De arra a villámra még sem voltak el­készülve, mely a következő pillanatban ütött be. — Varsányi Veronika kisasszony törvé­nyes leánya és örököse Varsányi Antalnak, — mondá a fiatal ügyvéd szerényen, de épen nem oly hangon, mintha valami jó tréfával akarná megnevettetni az egybegyült rokonságot. A villám csakugyan beütött és hatása meg­döbbentő volt. Balázs úr hanyatt esett, leányai sikoltoltak, Adél kisasszony összegazemberezett minden ügyvédet és elájult, s a rokonok zúg­tak, tomboltak, kacagtak vagy káromkodtak, a­mint vérmérsékletük és műveltségi fokuk hozta magával. — Mit jelent ez ? kiáltott végre Balázs úr, felocsúdva kábulásából. — Közjegyző úr, micsoda közveszélyes őrültek előtt nyitotta meg ön házam szentélyét ? — Fehér urnak igaza van, — felelt a közjegyző. — Minden ügyvéd mesterségből hazudik, — szólt közbe Adél kisasszony és ismét elájult. — Fehér urnak igaza van, — ismétlé a közjegyző határozott hangon. — Hiteles okira­tokat mutatott fel s azok előtt meg kell hajol­nunk. Veronika kisasszony egyetlen törvényes gyermeke a megboldogult Varsányi Antalnak, következőleg egyetlen örököse egész vagyoná­nak. Az esketési bizonyítvány, a keresztlevél világosan beszél. — Hazugság, szédelgés, mystificatio! — kiáltott haragosan Balázs úr. — Antalnak soha sem volt felesége. Mi, rokonai, tudjuk azt leg­jobban. Szóljatok, kedves rokonok, hallottatok-e valaha szegény Antalunk házasságáról ? Természetesen soha sem hajlottak efféle képtelenséget. Boszankodni tudnának ily ot­romba hazugságon, ha nem volna annyira ne­vetséges. De most már a tenyeres-talpas nősze­mély is elvesztette türelmét. Harciasan megrázta fejét, jobb karjával még szorosabban magához vonta Veronkát és bal karját csípőjére támasztva kimondta a véleményét. ______________________ (Folytatása kfsd.)__________________________ PESTI HÍRLAP 1888 junius 29. N­y i­­ t-t­é­r.*) A villamos vasutak építési irodája és felszerelési műhelye f. é. május hó 15-étől VI., Podmaniczky­ utca 16. sz. a. van. (Telefon-összeköttetés). 1830 SIEMENS és HALSKE budapesti városi vasut-vállalat MATTONI ERZSÉBET SÓSFÜRDŐJE gyógyhely Budapesten (Budán) Megnyittatott ápril 29-én. Kiváló gyógyhatással bir, női bajokban és alhasi bántalmakban. Rendelő orvos dr. BitUCK J. (vigadó tér) 1. sz. Egészséges fekvés, jutányos lakások, jó vendéglő. Pontos közlekedés a társaskocsikon reggeli 5 órától kezdve Állomási hely: Ferenc József-tér, a régi Lloyd-épü­let közelében. *E rovat alatt közlöttekért nem vállal felelős­­séget a szerk. — (Elhaltak névsora Budapesten 1888. junius 26.) Pink Tódor 34 éves asztalos VIL kér. Izabella utca 31. Fetter János 79 éves magánzó Vill. kér. Mária utca 7. Weber Mária 33 éves magánzónő VI. kér. vámutca 7. Balás Anna 50 éves napszá­mosnő II. kér. fő­utca 43. Hauer Anna 2 és fél éves munkás leánya Vili. gólyautca 26. Szilágyi Anna 75 éves VII. kér. Bem utca 13. Hrebenda Margit 2 és fél éves postaellenőr leánya VII. kér. Murányi utca 27. Dölfner Simon 52 éves raktárnak III. laktanya­utca 31. Bergl Samu 42 éves ügynök IV. ker. Gi­­zellatér 2. Tálasy Hermin 48 éves magánzónő borz­­utca 9. Ádám Ferenc 60 éves fogly nélkül, lakásta­­lan. Fula József 18 éves napszámos felsőrakpart. Pruka Ferenc 64 éves napszámos Lehel utca 55. Fazekas Jánosné 77 éves napszámosnő VII. nagy­­mezőutca 44. Eigner József 50 éves szolga V. ker. hajnalutca S. Murgács Etelka 44 éves, Halas, Kohn Lajos 3 éves napszámos fia VII. kér. dobutca 4. Erty József 43 éves detektív II. ker. üveges utca 1. Harting József 30 éves gépész csapláros utca 15. Buchor Antal 45 éves I. kér. ivutca 22. Landauer Lipót 48 éves kereskedő I. ker. extravillán. Singer Ignác 26 éves fogl. nélkül I. ker. extravillán. Ber­­kovics Mór 32 éves ügynök I. ker. extravillán. Gregu Dániel 26 éves földmives I. ker. extravillán. Vízállás, június 27. Duna Pozsony 2 74 apadt 0.02 m.-rel Komárom 310 apadt 0.04 B­u­d­a­p­e­st 2 93 apadt 0.10 Mohács 3.92 apadt 0.14■ K Újvidék 4­03 apadt 0.03 Pancsova 2.83 apadi 0.03 Orsóvá 3.12 apadt 0.01 Vág Szered 0.50, változatl— Tiszta M.-Sziget 0.371 apadt 0.16 V.­Namény 0 63,változatl— Tokaj 0 92 apadt 0.24 Szolnok 1.99 apadt 0.14 Csongrád 257 apadt 0.11 S zeged 3.33 apadt 0.14 Törökbecse 2.58 apadt 0.04 Titel 3­69 apadt 0.03 Szamos Szatmár 0.66 apadt 0.06 Bodrog Sárospatak 0.61 apadt 0.13 Körös B.­Gyula 0.10 apadt 0.08 Gyoma 212 apadt 0.24 Szarvas— — — Maros Arad 0.21 apadt 0.09 Béga Temesvár 0.15 apadt 0.01 Dráva Barcs 195 aradt 0.06 Eszék 2.92 áradt 0.02 Száva Sziszek 036 apadt 0.02 Mitrovica 186 apadt 0.14 il

Next