Pesti Hírlap, 1888. június (10. évfolyam, 151-180. szám)

1888-06-29 / 179. szám

1888: junius 29, Időjárás a m. leír. meteorologiai központi intézet távirati ■ jelentése 1888 junius 28. reggel 7 órakor. A légnyomás mindenütt sülyedt, Tren­­csénben 42 mm-rel. — A hőmérséklet az or­szág délnyugati részének kitételével emelkedett, Szathmáron 3.0°-kal, Fiuméban 4.1°-kal sülyedt. — Zivatart jelentenek — Késmárk, Csáktornya és Zágráb. — Budapesten a megelőző nap legna­gyobb hőfoka +32°. — Budapesten a megelőző nap legkisebb hőfoka +17*. — Ozon Budapesten nappal 0, éjjel 0. Állomások • is ég­nyomá. "h A hő­mérséklet Celsius szerint Szél Iránya és ereje Fem­Snet 4_ __ Prága..77..777.. T + —M Bécs..............0­. -1 • 4­ —. . Sopron..­....7... 55.8 + 18.8— derült Magyar-Gyár. .7.. 55.2 + 21.0D 1 ?» Trencsén............ 55.2 + 21.4DK 3részb.felhős Selmec................ 56.2 + 21.8ENY 2több. derült Kerpona............ 56.7 -f 21.1— derült Besztercebánya... 56.0 + 23.2EK 2részb.felhős Budapest............ 56.2 -f 24.2 —­több. borult Szolnok ....­..­... 56.8+ 23.2 derült Eger.......7......... 54.7 + 24.8 EK 2részb.felhős Debrecen . ..77... 56.4 + 21.1K 1 derült Késmárk ...7.7.. 57.6 4- 15.6 Uj-Tátrafüied .... 56.7 4- 20.4 NY 3 Ungvár................ 56.8 + 20.6EK 4 Szatmár...................... 57.1 + 22.6EK 2 tf Nagyvárad. 77....— + “— — Mármaros-Sziget..­ . —. Kolozsvár................... 57.5 4- ro.o­rt I 1 derült Nagy-Szeben ....7 57.2 + 19.2­ NY 2részb.felhős Orsova......................... 59.0 + 18.6­ EK 1 derült Temesvár................... 60.6 + 25.0­­E 3részb. felhős Arad... .7777.7.. 57.6 + 23.0 DK 4 derült Szeged ......................... 67.1 + 23.2 NY 2több. derült Pancsova................... 58.7 + 24.8K 2több.borult Keszthely................... 58.2 + 20.0DK 1több. derült Csáktornya.............. 54.9 + 19.0D 3több derült Zágráb •••••*•••• 56.9 + 17.9NY 2 borult. Fiume .7­7.7. .7.. 57.6 + 17.21 DNY 2 1 borult PESTI HÍRLAP Napirend, junius 29 él. Naptár: Péntek, junius 29. — Kém. feath. Péter és Pál ap. — Prot. Péter és Pál. — Görög­orosz: (jun. 17.) Manuel. — Zsidó. (t­ajus 20.) — Nap kél 4 óra 6 perc, nyugszik 8 óra. — Hold kél 11 ó. 42 p. este, nyugszik 9 ó. 58 p. d. e. Miniszterek nem fogadnak. — Óbudai búcsú egész nap. — Budapesti IV. ker. községi főreáliskola év­záró ünnepe d. e. 10 ó. — Budai zeneakadémia vizsgálati hangversenye d. u. 5 ó. — Diszebéd a budai polgári lövöldében déli fél ló. — Kőbányai férfi dalegylet és társaskör nyári mulatsága a régi sorház helyiségében. — Zenésmise a buda­vári helyőrségi templomban d. e. 10 órakor. — Kézimunka kiáll, az ősz-utcai nőiparisk. és a budai fiókint. (várkert-bazár) d. e. 9—d. u. 5. (utolsó nap) dij nélkül. — Kereskedelmi muzeum­ a városligeti iparcsarnokban d. e. 10—12 óráig, d. u. 3—8 óráig. Vasár- és ünnepnapokon d. u. 20 kr. beléptidij. — — Történelmi arcképcsarnok a budai királyi várbazár épületében d. e. 9—12. — Vörös­kereszt­­egyleti Erzsébet-kórház (Budán, Krisztinaváros) I. és 11. osztályán levő betegek meglátogathatók d. e. 9—11, d. u. 2—5 óra között, a III. osztályon levő betegek d. u. 2—4 óra között; idegenek megszemlél­hetik a kórházat naponkint d. u. 2—4 óra között. — Országos tanszermúzeum Budán d. e. 9—12 és d. u.3—6. — Assanli-néger karaván az állatkert­ben d. e. 10—12 és d. u. 3—8. Belépő dij 30 kr. — Nemzeti múzeum­ : állattár d. e. 9 — d. u. 1. — Országos képz. az akadémia palotájában d. e. 9—d. u. 1. Technológiai muzeum­ s a vele kapcsolatos orsz. szer- számkiállitás (Kerepesi-ut Beleznay-kert) d. e. 9—12. — Egyetemi füvészkert az fillői-uton d. e. 8—12 és d. u. 2—6. — Svábhegyre fogaskerekű vasút indul félóránkint, az Eötvös-nyaralóban cigányzene. — Állatkert nyitva egész nap. Belépti díj 30 kr. Főszerkesztő: Légrády Károly. Felelős szerkesztő: Dr Kenedi Géza. Kiadó-tulajdonosok: Légrády testvérét Fővárosi színkör a Krisztinavárosban. Péntek, jun. 29-én: Viola, az alföldi haramia. Eredeti népszínmű 5 fel­vonásban. Eötvös József „Falu jegyzője“ című re­génye után szabadon irta Szigeti J. Zenéjét szerző Bognár Ignác, Viola Peter de Violáné Hunyady BI. Pista Komolik 25. Tengelyi Vértesséy Tengely­iné A.­Zombory I. V­ilma Kalmár P. Réti Temesváry Rétiné Gönczy T. Ákos Somló Macskaházi Réthey Vándor! Zilahy Nyúzd Balassa Kentházi Tollagi Törvényszéki elnök Czakó Liptákné Lehmann II. Icig So­ymossy Cimbalmos cigány Nyilasi JUUZ3I vegy Kezdete 7 órakor, vége 10-edfélkor. Műsor: Szombat: Színházi képtelenség. Vasárnap : A háromszéki leányok. Városligeti nyári színház. Igazgató: Feld Zsigmond. Péntek, jun. 29-én: Knauck Vilmos úr, a bécsi Carl-Theater tagjá­nak utolsó fellépése. Der Sohn auf Reisen. Eredeti bohózat 2 felvo­násban. Irta Feldmann . Umsonst. Bohózat 1 felvonásban. Irta Nestroy. Einlage in „Umsonst.“ Kintorna-Miserere Troubadour-ból. Előadja Knaack úr. Sok oldalról nyilvánult óhajra: Das Schwert des Da­­mokles. Bohózat 1 felvonásban. Kezdete 6 és fél órakor. ,Tempelforrás, Főraktár Hoffmann Józsefnél, Budapest, Akadémia­ utca. A budapesti áru- és értéktőzsde hivatalos árjegyzései junius 28-án. 9 20 & 95 6 87? 9 96; 9 961 1232. Alianindefin­ás. M. kir. aranyjáradék adóm. *» »* papirjáradék adóm. 6% M. vasúti köl. 120 frt o.é. (° Q0tc) 6/0 ,, ,, ,, lC0ftnyi egyes dirokban „ gömöri államvasuti zálogl. 6°/0 ,, 1869.kel.v.áll.­k.(els.)adóm. 6% „ 1873. „ ,, ar.v.stb. „ ,, 6°/0 „ 1876. „ „ aranyban „ 6°/0 ,, kir. nyeremény-kölcsön 100 frt ,, i, ff 60 frt dbja Tiszai és szegedi kölcsön 4°/0 1871-iki m.áll.­köles.-k.strl.f. 6?/n 1873-iki „ ,, „ „ „ 6% M. kir. föld­m. kötvények . ő° 0 „ „ 1867. zárad.0% ,t „ temesi . 6% t. ,, 1867.zárad. 6% i­­­, horvátorsz. 6% ,, ,, erdélyi . 6% o,­jel.urb.v.k.(100 ftja) 6% Szöl­ dézsmavált.katv. (100 ftja)6% M. le. kam. kincst utc.(6)h.(100 ftja) Osztr. áll. ad. kis. 1860.600 frt 6% Pest vár. kölcsöne 1870. évből 6% 1871. „ ■ C°/1 Budapest szív. 1880. kölcsöne 5% Temes-bégavölgyi vizszab. t. 6% Szerbiai nyar.-kötcs. 100 frc. Bécs város nyer.-kötes. 1874-ből Részvények, a) Bankok. aoOjAltal. m. municipális hitelintézet 11­0 Angol-osztrák bank..................... Xoo Budapesti bankegyes- részvényt. 200 Franko.m.bank (felszámolás alatt) 100 Iparbank budapesti * . . . . 2oo M. ált. hitelbank 26o M. jelzálog-hitelbank .... 100 M.­­hitelb. H. kib. id. elisv. 100 leszámítoló és pénzváltóbank 200 országos bank. részv. társaság l­o Osztrák­ hitelintézet ..... 600 Osztrák-magyar­ bank . . . . 150 I­ magyar iparbank Utolsó ár­folyam pénz­­­áru tál 80102 10, 88 66 89 H 101 60 168 601 151 10 162 0& — — --96 — 06 126 —127 -11­6 60 117 -123 —129 — 128 —129 — 124 60 125 56 — — ----­— _ — —, 105 — 106 -104 50 105 60 106 — 106 H 104 50 106 60 104 — -- — 104 26 106-08 60 J 99 — 100 —101 — 141 50 03 60 106 60 106 60 105 60 106 60 101 — 108 1*0 93 60 01 601 33 26 34 001 139 60 140 6­ 11 104 60 *T-106 — — — — — 500 Pesti magyar keresk. bank. . . 1 134 — 92 — 304 — 860 — 160 76 698 -­tt 2­0­0 200 1000 100 300 300 600 300 200 600 160 to) Biztositó társaságok. Bécsi biztosító társulat . . . . Bécsi élet- és járad. bizt. társulat Blaő magy. ált. bizt. társulat . Fouciére, pesti biztositó intézet Magyar-francia bizt. részv. társ. Pannónia viszontbiztosító-intézet c) Gőzmalmok. Concordia-malora Első budapesti malom • * • Erzsébet-malom • • • •• Henger-malom • • • • • Lujza-malom 298 50 ISI 60 92 2b ' —! SO# 20 8U6 — 151 25 7UO —I Utolsó ár­folyam pőns^ I ára 210 — 212 3040 — 208 — 210 — 3035 — 70 — 176 — 9S0 — 403 — 870—J 20» — bUS — 2 37 — 34b — 7J0 177 60 166 60 162 60 162 - 2001 Molnárok- és sütők-malma . . . lOOOPannonia-malom ...... 300 Viktoria-malom ......­­a).Közlekedési vállalatok. 1001 .Adria- m. tengeri hajóz, részv.­t. 200. Alföld-fiumei vasút . . .. 6% 200 Báttaszék-domb.-zákányi vasút „ 200­ Déli vasút ...••• y, 200 Éjszakkeleti vasút. . • • ,, 200 Erdélyi vasút . . . . .' „ 200 Győr-sopron-ebenfurti vasút ., 200 Kassa-oderbergi vasút . . 4% 200 Magyar-galiciai vasút . . 6% 200 M.ny.v.(székesf.-győr-gráci v.) 200 Osztrák-magyar állami vasút 200 Pécs-barcel vasút .... 200 Tisza-vidéki vasút . . . 600 Osztr. dunagőzhajózási társ. 200 Pesti közúti vaspálya . . . . . 898— ., „ élvezeti jegyek . . . 212 — es Takarékpénztárak. 60 Budapest III. kerületi • . . .108 — 800 Országos központi • • • • . 465 1000 pesti hazai első................................7800 200 Egyesült Budapest fővárosi . . 156 — 100 Magy. ált. takarékp. részvényt. . 90 — f) Különféle vállalatok. 106 Alagút.................................... . . 14­9 — 80 Alt. wagyon-kölcsönző tár.. . . 09 — 160 ^Franklin- társulat ez. u. . . . 202 — 100 Könyvnyomda ..Athenaeum. . . 444 — 600 P*«tt rfinzv . . 11070 — 180 — 996 — 410 880 —1 240 — 633 — 239 — 851 718 — 126 —. 200 80 250 178 50 — 167 60 1766­0 — 143­­163 50 103 00 280 — 388 60 110­ 468 — 7660 —200 458 — 200 91 —200 200 200 161 — 100 71 —SOO 205 —looo 4 8 —200 1100—]2001 ,.Pallas" írod. és nyomda r.-t.­­ Ganz és társ. vasöut. és gépgyár Gschwindt-féle szeszgyár . . . Gyapju-mosó és bizt. I. magy. . Kereskedelmi épület..................... Köszénb. és téglagy. (Drasche) • Salgó-Tarjáni kőszénbánya. . . Gőztéglagyár kőbányai . . . . Tégla- és mészégető újlaki . • Nemzetközi vagyon-kölcs. . • Rimamurányi Salgó-Tars. vasm. Schéc!-féle vasön. és gépgy.. . Serfözö­de első magyar sz. u. Sertéshizlaló....................... Spódium- és csontliszt-gyár . . Szálloda-részvény-társaság . . • Törökbirod. dok. egyed-árusági­. Zálott levelek. M. földhitelint. papir érték 6°/0 ....................................*Wo .. . ,% tt ., arany ezüst 6°/0 ,, jelzálogbank .... ♦.....................................................5% Magy. jelz. ny. köles. kötv. 4% ,. ,, nyeremény­jegy . . Kisbirtok. orsz.földhitelint. 6*/1% Osztrák-magyar bank o.­é. V/1­0 NI i­­­­1 *1 4°/o 4°/o 6n/o 6°/o 6’A°/o 6% Hazai takarékpénztár . Pesti magy. keresk. bank.. Alb. lak. és hit. intézet Elsőbbségek Alf.-fiumei v.(nagy v.-esz. von.)5p.’o ., ,, 1374. kibocs. • 6% Budapest-pécsi vasút . . . 6% Báttaszék-trombov.-zákányi v. 6% ; #°/o ■ 6% 6% • 6°/o . 6*Vo 5°.0 Dunagőzhajózási társaság Éjszakkel. vasút. (aranyban) M. galíciai vasút 100 60 97 76 96 60 126 7­6 138 —­ 97 60 101 — 101 — 98 26 97 60 127 50. ISA—1­03 —' Utolsó ár­folyam m 2%N­a Doa pénz ára­ ­ 160 —156 — 200 8S0 —83 2 — SOO 840 —342 — 200 246 — 260 — 200 675 — — — 200 227 —233 -200 191 00 193 — 200 210-246 — 800 145 —147 — 200 63 — 05 — 200 102 C0102 50 200 164 -15« — ÍOO 810 — 330 — 160 283 — 284 — 100 124 —126 — ioo; 106 —107 — 200 107 60 108 —*i 102 75103 25 100 70 101 — 95 36 95 65 132 — 132 60 102 50103 — 101 —102 —1 105 —106 60i 10 — 16-101 60102 25 101 25102 —1 100 10 100 8q' 100 10100 85 101 -102 — 102 — 103 -101 —101 50 101 60102 —Bank 101 —102 —kamat­ láb 3%, a'/í%! »*/.% a1///»! »W/J 2i/vyJ 6%J 6 I M. galíciai vasút n. kibocs. 6% M. uy.v (székesf.-győr gráci v.)5% ,. ,, 1874. kibocs. . . . 6% M. v.­els. kolos.beruh. czél.ar. 6% T. erdélyi vasút .... 6% Győr-sopron-ebenfurti vasút 3% Kassa-oaerb. vasút. . . . 6ft/0 ,i »» „(ep.tar.v.m.r.)„6°/0 „ „ (o.­t.) 1879. k. ,,6% „ ,, (m.­v.) 1879. k. ,,6% Osztrák állami vasút . . . 6% Tiszavidéki vasút .... ft% Victoria gőzm. elsőbb, kib. 6% Budapesti lánchid .... 6% Kőszén- és téglagyár-kötelezv.6% Lloyd és tőzsde-épület . . 6% u.tvánsorsjegyek. Osztrák hitelintézet • • • • • Budavárai sorsjegy • • • • • Keglovich .. ...................... Magy. vörös kereszt-egylet . . Osztrák vörös kereszt-egylet . . Az olasz vörös-kereszt egylet • Pál­­ly sorsjegy................................ Lipótvárosi basilika sorsjegy . • Pénznemek. Cs. kir. arany (vert) . . . . . tt ., (körme.) .... Osztr.-magy. 8 fztos arany. • • 20 frankos arany • • • • • • 20 márk Török arany lira ...••• Osztrák és magyar ezüst • . . Német bírod, bankj. vagy ezekkel egyénért, bankj. (100 márkáért) Váltók árfolyama (látra) Ném. bankp.100 ném.kir.márkáért Amsterdam 100 hollandi­értért • Brüssel 100 frankért , . . Pária 100 , • • • Marseille 100 ,, ... Svájci pénzpiacok 100 frankért • Zürich ,, 100 ,, • London 10 font sterlingért • • Szentpétervár 100 rubelért. • • Milánó 100 lira nouve ital. Utolsó ár*­folyam p6ns | ára ____— 9J 76100 25 99 — 1PO — 126 I2V« 97 60 9S6C_ — — 101 761G2 26 101 60102 — — — — __ — — — _ — —— — — 151 152 — 104 — 106 60 —__ -- — 09 60 18S — 184 — 69 — 60 — 40 — — _ 13 — 13 60 1* 76 18 26 13 60 U-63 -66 — 6« 6b9 S 9 f i2a «iá* «15C 104 -i9 60 49 60 4» 60 126 60 «1 6ó; «I 70 10* QOi 49 76 49 65 40 65 126 lü' Minőségisúly hektoliteren&l­t 77 hjg || 78 *lg | 79 % || 80 "lg | 81 hjg || - | -"h || - *b 104 kilogrammnak ara írttólírtig írttól| írtig | írttól| írtig írttól| írtig írttól| írtig | írttólírtig írttól| írtig írttól | írtig Különféle termények taereiung ... repceolaj i i 1 olajpogácsa ; ; disznózsír ... szalonna itt szilva . i­­ 1 i Határidő: Irányzat Faj (100 kilogramm,'[PénzAra, írttólfrt!? csendes Lucerna magyar • • __—------1 -----­------—---1 vörös ...»•• 3-2.—3‘— lanyha nyers azonnali szállítás —.— finomított...................... —.——. — őszi kétszer finomított 29.5030.­szilárd repce........................... 6.205.26 kel­lem pesti 62.50 63.— vidéki........................... —.— esendes m.lllégensz.áru.mintsz. 69.­60.-! városi légenszáritott . F?.— 67.50 füstölt........................... 02.—62.50, csendes boszniai hordó 1SS7 • —. —-A zsákokban . . • • 10.36 10.76 szerbiai, hordó . • • —.- -— i „ zsákokban . . 9.80 10.151 boszniai, hord. nov. • —.—i zsákokban „ • 12.75 13.­, csendes szerbiai, bordó .. •—__1 ,, zsákokban „ . 12 CO! 12.76 szilárd slavoniai uj . , • . 16.— TO.ötij bánsági 15 60|16. -magyar la • » • •— szerbiai • • • • • —.—•! szilárdbZngZ . • t * *29.—if.&n ezesz-élesztő , $ c ,i 1 F*J bánsági bnzs a liszavidéki ii pestvidéki m feh­érmegyel «• bácskai m Irányzat szilárd 7 — 7.107.15 — —­ 6.80 6.66 6,yo G.9Ö 7.— 7.66 7.06 7.10 7.10 7.15 f------_.______,___#_1__ 6 86 6.30 6.95 7.— 7.05 I 7.10 7.10 7.16 7 16 7.20 j------_.—_.___.—_,__1__ 6.90 6.95 7.— 7.06 7.10 7.15 —!— 1 '1 ÜJ z~\ zz —.— Z:z\z~ Gabonaó .agy uj Faj rozs ] ftrpa . M • I» * znb tengeri köles ..... káposzta-repce bánsági repce takarmány égetni való sörfőzdéi bánsági más nemű lanyha lanyha lanyha lanyha szilárd szilárd Minőségi 100 kigm.ára súly hektó­rrt kr. írt­­ kr. literenként -tól *ig 70—726­ 366 35 60—626 355 75 62—64 ——— — 64—86 ———— 80—416056 40 75 6306 36 786 20623— ——— sóikul6 800 30 r1 10 30 20 60 Irányzat Határidő 100 kilogr. áru pénz frt ! kr., lanyha lanyha lanyha tavaszra . Őszre . . máj.—jan. . jul.—aug.. tavaszra . Őszre . . aug.—szept. C j 85 7 23 6 35 6 | 38 6 j 40 áru frt I kr. e j £8 7 I 211 6 I 37 6 j 40! 5 I 431 io; 7ő, szilva. ; ; ; : szilva-iz. i i i gnbucs ; ; i . szcss . i ; ; ; 13

Next