Pesti Hírlap, 1889. február (11. évfolyam, 32-59. szám)

1889-02-28 / 59. szám

PESTI HÍRLAP 1ö89. február 28. életrevalóságra neveli. De lélekben, gondolkozásban s elvek tekintetében egy ósdi, ma már itt is hanyatló iskolához tartozott s hive maradt ennek utolsó lehcl­­letéig. Ez az iskola a Heiller püspök iskolája, mely-, ben ő megizmosodott s melyhez hálátlan lenni — nem tudott. Más oldalról s más körülmények között — ez is szép jellemvonás volna. — A városi tanács ma teljes ülést tartott s elhatározta, hogy hol­napra rendkívüli közgyűlést hiv Össze. A tisztviselők külön gyászjelentést fognak kibocsátani. Tényleges szolgálatban levő polgármestere még ez ideig soha nem halt meg Pozsonynak. — (Főherceg mint polgármester.) Mint Prágából távirják, Estei Ferenc Ferdinánd főher­ceget Konopist község, a hol birtoka van, polgár­­mesterre választotta. A főherceg tudtunkkal még nem határozott, vájjon jelenlegi állását odahagyva, elfogadja-e a konopisti polgármesterséget. — (Március 15-dike.) Az egyetemi ifjúság — mint már említettük — nagyban készülődik március 15-dikének méltó megünneplésére. Tegnap újra gyű­lést tartott e tárgyban s elhatározta, hogy március 15-én délelőtt a megyeház dísztermében vagy más nyilvános helyen matinét fog rendezni, melyen az ünnepi szónoklatot a függetlenségi párt egyik vete­rán tagja fogja mondani, a ki a 48-as küzdelmekben is részt vett. Az egyetemi dalárda hazafias dalokat énekel e matinén, melyre a politikai élet mindama kitűnőségeit meghívják, a kik az ifjúsági mozgalmak <ránt érdeklődtek. Délután az egyetemtóren lesz a szokásos ünnepély, mely után nagy körmenetben vonulnak Petőfi szobra elé. Este bankett következik, melyre meghívják az olvasókör uj disztagjait. A köz­ponti egyetem II. számú tantermében március 2-án, szombaton este fél 7 órakor versenyszavalat lesz. A két legjobb szavaló egy-egy arany jutalmat kap s a nyertesek fognak szavalni a március 15-iki ünnepen. Az ünnepély részletes programmját még e héteg meg­állapítják. — Március 15-dilcének megünneplése céljából a budapesti munJcások március 2-dikán, szombaton este 8 órakor értekekezletet tartanak a Biró János-féle vendéglőben, (Szentkirályi-, illetőleg ősz-utca 4. sz.) — (Grófi koronáskocsis.) Temesvárról írják lapunknak: Bessenyei Ferenc főszolgabíró hi­vatal-szobájában tegnap reggel megjelent egy kocsis­legény, hogy panaszt tegyen Oyirok faluban lakó gazdája ellen, a mért 6 frtnyi bérét nem akarja neki kifizetni. A szolgabirósági írnok fel akarta venni a panaszjegyzőkönyvet s természetesen a panaszos ne­vét kérdezte először. ,.Hunyadi László gróf1 fe­lelt a panaszos. Képzelhető a meglepetés, melyet a „kocsis“ neve a jelenlevőkre gyakorolt. A főszolga­bíró kétkedve nézett a suhancra, ki megérteni látszott a gyanús arckifejezés okát s bekecséből kihúzta a cselédkönyvet, mely konstatálja, hogy a kocsis tényleg Hunyadi László gróf (?) s jelenleg 20 éves. Azután elbeszélte a koronás cimerü kocsis, hogy ősszepörölt rokonaival s ezért szakított velők. Hogy megélhessen s függetlenségét mindenkivel szemben megóvja, szolgálatba állott. — Vájjon mit szólnak ehez a Hunyadi grófok s különösen — ha füléhez jut — Milán király, „a sógor?!“ — (A kínai császár esküvője.) Newyork­­ból sürgönyzik, hogy a kínai császár esküvője e hó 25-ikén történt meg nagy pompa között. — (Gyilkosság önvédelemből.) Sopronból Írja levelezőnk : A német-keresztúri erdőben tegnap este 6 órakor Ruiss Ferenc erdőkerülő egy embert agyonlőtt. Ebben az időben ugyanis Ruiss egy csapat emberre akadt, kik pipaszárnak való faágakat loptak. Felszólítására, hogy a csapat őt a köz­ségbiróhoz kövesse, nemcsak hogy nem enged­tek, hanem a tolvajok egyike oly fenyegető állást foglalt el, hogy Ruiss az ellenszegülő tolvajt lelőni volt kénytelen. Az illető állítólag kisbaromi paraszt­­gazda. A helybeli járásbíróság a bűnügyi vizsgálatot elrendelte. Ma délután egy bírói bizottság a hely­színre ment ki a meggyilkolt hullájának boncoltatása végett. — (Bevádolt detektívek.) A főkapitányság épülete előtt e hó 13-án lefolyt, emlékezetes ifjúsági tüntetés alkalmával — mikor tudvalevőleg a rendőr­ség tőrbe csalta a tüntetőket — az ifjak közül Pár­­iényi József és Ellinger Jenő egyetemi hallgatók­nak is kijutott a titkos rendőri brutalitásból. Ezeknek aztán sikerült megtudni, hogy őket Pecher és Kubó nevű rendőrközegek lökdösték be a főkapitányság ud­varára, s közben tettleg is bántalmazták mindkettő­jüket. A nevezett ifjak tehát most Komjáthy Béla orsz. képviselő és ügyvéd által büvádi följelentést tet­tek a budapesti kir. törvényszék büntető osztályánál a főv. m. kir. államrendőrség és annak két közege: Pecher és Kubó ellen, a személyes szabadság és hi­vatalos hatalommal való visszaélés miatt. — (Battenberg mint huszárezredes.) Bécs­­ből a következő érdekes hirt sürgönyzik : Némi bizo­nyossággal beszélik, hogy Battenberg Sándor herceg, ki eddig a hatodik dragonyos ezred nem tettleges állományú másodezredese volt, egy, Gácsországban állomásozó osztrák-magyar huszárezred pa­rancsnokságával bizatik meg. — (Loisinger kisasszony egy levele.) Loi­­singer kisasszony Darmstadtból nemrég a következő levelet irta egykori énektanitójának, Stolznak: „Tisz­telt karmester ur! Engem itt rendkívül szeretnek s minden oldalról szörnyen kényeztetnek. — Az ud­varnál is nagyon kedvelt vagyok — (Battenberg Sándor nejének) egészségi állapotát, mint Darmstadtból sürgönyzik, az orvosok nem épen aggálytalannak mondják. A színház inten­dánsa már bronchitis miatt adott neki szabadságot. Battenberg Sándor herceg épen ezért állandóan a déli vidéken lesz kénytelen lakni. — (A nagy-enyedi theol akadémia) dal­kara f. hó 23-án fényesen sikerült dalestélyt rende­zett, melyen a kolozsvári egyetemet egy 6 tagból álló küldöttség képviselte. Úgy anyagi, mint erkölcsi te­kintetben ez estély minden eddigiek fölé helyezendő. A Borsay Samu által szervezett vegyes dalkar, a szorgalmas zenészok, a szavalók egyaránt megérde­melték a zajos tetszésnyilatkozatokat. A theol. dalkar s a vegyes dalkar egyaránt nagy hatást ért el. Nagy János és Sükösd Gerö urak duett- és szóló-éneke megérdemlett elismeréssel találkozott. Vincze Dánielné urh. és Sikorszaky Matild k. a. zongora-játéka, úgy­szintén br. Kemény György zenekisérettel előadott szép népdalai — köztük abcug Tisza — általános, zajos tetszést arattak, többször meg is ujrázták. A szavalatokról is dicsérőleg emlékszik meg tudósítónk. Makkai Margit k. a. Jókai „Anna keserve“ cimü köl­teményét szavalta kellemes, hajlékony, üde hangon, mély érzéssel. A sikerült estélyt lánc követte. A né­gyeseket 50—60 pár táncolta; a nagyszámú vidéki és városi közönség a legjobban mulatott a késő haj­nali órákig. — (Leégett cirkusz.) Egy londoni távirat szerint a manchesteri cirkusz, melyben egy indián­csapat vendégszerepeit, tegnap kevéssel az előadás után leégett. Az indusok alig bírtak megmenekedni. Csaknem az összes lovak a lángokba vesztek. A cirkusz nagyobbára fából volt építve. — (Ä budapesti fodrászsegédek egyesü­lete) jelmez-estélyt rendezett ma este a Vigadó kis termében önképzőköre és sogélypénztára javára. A tánctermet zsúfolásig- megtöltötték a táncospá­rok, kik közül sokan az előcsarnokokba re­kedtek ki. A jelmezek tarka-barkaságában kiváló szerep jutott a fodrász-iparnak s a leghullámzatosabb parókák ékítették Figaroék fejét. Az első négyest 170 pár táncolta s a hölgyvendégek táncrendje bár­sonynyal födött álló-tükörből állott. —• (Sikerült batyubált) rendezett tegnap az iparoskörben, egy ifjú hölgyekből álló bizottság Hollós Szidónia urhölgygyel az élén, a fehér-kereszt egyesü­let javára. Az iparoskör összes helyiségei zsúfolásig megteltek diszes közönséggel. A négyeseket körülbelül 80 pár járta. A rendezésben részt vettek: Ferenczy Kornél, Irma és Paula, Gescheit Lilla, Katz Róza, Pfeifer Ilona, Rapaport Emma és Hermin, Rosenberg Rosina, Schillinge!- Sarolta, Weinberger Kornél, Weisz Helén és Weisz Zseni kisasszonyok. Ezeken kívül még feljegyezte tudósítónk a következő hölgyek ne­veit: Glaser Vilmosné, Hollósné, Junker józsefné, Pollák Jánosné, Nagy Zsigmondné, Roth Lajosné, dr. Szalárdi Mórné, Ungar Lipótné, Weinberger Józsefné stb., Bergler Erneszta, Braun Irma, Deutsch Szida, Deutsch Cecil és Gizella, Ellinger Szidónia, Fürst Hermin, Klára és Paula, Glaser Mariska, König Re­gina, Láng Celia, Hermin, Irén, Kornélia és Mariska, Lövy Szidónia és Gizella, Lengyel Mariska, Maraki Erzsébet, Pofiak Amália és Paula, Reiszfeld Janka, Steiner Róza, Stern Teréz stb. — (Sárga világ.) A londoni szabók nehány nap elölt nagy gyűlést tartottak, hol elhatározták, hogy a tavaszi és nyári férfiruhák divatos színe a sárga lesz, különféle árnyalatokban. Narancsszinüek lesznek a legelegánsabb felöltők. Kissé világosabbak lesznek a ruhák. A nadrág sárga sávos vagy kockás lesz és sárgák lesznek az ingelők és gallérok is. Uralkodni fognak természetesen a sárga nyakken­dők és kezlyük is, nemkülönben a sárga rózsa és az arany gombok. — (A rákosfalvai fiatalság) március 3-án a Cinkota melletti Mátyásföldön a „Mátyás király­hoz“ címzett vendéglőben a rákosfalvai szegény gyer­mekek felruházása céljából bolondestélylyel egybekö­tött zártkörű táncmulatságot rendez, a melyre a meg­hívó szerint „a főváros összes bolondjai hivatalosak“. Különvonatrót is gondoskodtak. — (Drága fej.) Amerikában eddig azt hitték, hogy John Wanamaker, az ismert filadelíiai nagy­kereskedő, van a legnagyobb összeg erejéig (1.250,000 dollár) biztosítva. Most azonban kitűnt, hogy messze 1 túlhaladja öt e tekintetben Anglesea márki, kinek örökösei 2.500,000 dollárt fognak kapni különféle angol, francia és amerikai biztosító-társaságoktól. — (Kirabolt községi pénztár.) A pestme­gyei dukai körjegyzőséghez tartozó Kis-Nómedi köz­ség pénztárát e hó 22-én ismeretlen tettesek feltör­ték s a benne elhelyezett 318 frtnyi készpénzt elra­bolták. A váci felső járási szolgabiróság még eddig eredmény nélkül nyomozza a tetteseket. — (Elfogott tolvaj.) A központi személy­­pályaudvarban e hó 17-én a rendőrség letartóztatott egy tolvajt, épen mikor egy idegen útitáskával akart odább állani. A jó madár Kiekei József, neu­­loschingi szül. 40 éves mázolósegéd. A rendőrség tegnap házkutatást tartott a tolvaj lakásán s ez alka­lommal ott egy táskában egész csomag zálogcédulát találtak, melyek — a többek között — a következő értéktárgyakról szólanak: 3 pár fülbevalóról kék és fekete zománcozással; egy 1 fedelű arany cilinder óráról, külső lapján két ölelkező angyalkával, 29632 számmal; egy ezüst láncról medailonnal (három re­pülő fecske); egy sima arany pecsétgyűrűről; egy arany gyűrűről hosszúkás fehér kővel; egy 1 fedelű arany cilinder női óráról 40907 számmal; egy ezüst aranyozott karperecről, két jegygyűrűről; egy rövid arany óraláncról, egy rövid ezüstóra láncról s még több értékes holmiról. A cédulákon kívül talál­tak még a táskában egy ezüst láncot, a végén ezüst kereszttel, egy mogyorót ezüstbe foglalva, egy kis hímzett párnát, két hamis győngyfüzért stb. A rendőrség a tolvajt átadja az ügyészségnek. — (Rendőri hirek.) Gyanús személyiség. A X. kér. kapitányság letartóztatott egy Bazav Miksa nevű, gáesországi születésű, 45 éves napszámost, a kinél nagymennyiségű álkulcsot, egy „Zieba János“ névre szóló külföldi útlevelet s több gyanús tárgyat találtak. Nyomára jutott a rendőrség annak is, hogy Bazav nemrégiben értékes ezüstnemüekről szóló zá­logcédulát adott el, s nem tudja igazolni, hogy mint jutottak birtokába az értéktárgyak. A rendőrségnek alapos a gyanúja, hogy lopás utján, tehát a gyanús napszámost átadta a kir. ügyészségnek. — Titokza­tos halálesetek. A Ranolder-utca 8. sz. házból teg­nap este Gábriel Etel 19 éves hajadont haldokolva vitték be az üllői-uti klinikára, a hol pár óra múlva meghalt. Az orvosok azt hiszik, hogy a leányt méreg ölte meg, miért is holttestét fel fogják boncolni a Stáhly-utcai halottasházban. Hangi Lőrincné, szül. Saal Anna, 38 éves magánzónőt pedig tegnap dél­ben a Rottenbiller-utca 10. sz. a. lévő lakásán az ajtó belső kilincsén felakasztva találták. Holttestét fel­boncolják annak kiderítése végett, hogy nem bűntény okozta-e a halálát. A rendőrség különben mindkét „ügyben nyomozást indított. Táviratok. Merán, febr. 27. Albrecht főherceg ma ide érkezett. A pályaudvarban a főherceget Károly La­jos főherceg fogadta családjával. Pétervár, febr. 27. (Saját tudósitónk táv­irata.) Hírlik, hogy Villaume német katonai megha­talmazottat visszahívják. Ezt a hirt összeköttetésbe hozzák azzal, hogy Villaume iránt a legmagasabb körök az utóbbi időben nem tanúsítottak olyan ba­rátságos érzületet, mint annak előtte. Olasz kormányválság. Róma. febr. 27. (Saját tudósitónk távirata.) Hir szerint Crispi holnap ki fogja nyilatkoztatni, hogy ragaszkodik a pénz­ügyi javaslatokhoz és kívánni fogja a parlament bizalmi szava­zatát, hogy a kabinet újjáalakítását teljes sza­badságban elvállalhassa. (N. Fr. Pr.) Róma, febr. 27. A képviselőház mai ülésé­ben a pénzügyi javaslatok tárgyalását folytatta. Töb­ben szólották; köztük Baccarini és Nicotera is. A tárgyalást a ház holnap folytatja. Román politikai válság. Bukarest, febr. 27. (A P. Hírlap ere­deti távirata.) A kormányhoz közel álló lapok is beismerik, hogy válság van a kormány kebelében. Hir szerint Vernescu ki fog lépni a kabinetből; az ő teendőit Lahovary fogja végezni. Vernescu a kamara elnökéül van ki­szemelve. Különböző hirek vannak forgalomban. Be­szélik, hogy egy uj ellenzéki párt fog alakulni, mely egyesíteni fogja az összes parlamenti cso­portokat. Azt is hiresztelik, hogy a kamarát nemsokára fel fogják oszlatni. Bratiano vád alá helyezésére nézve megjegyzik, hogy a király fogadta őt és be­szélgetés közben azt monda: A kamara haza­­íiatlan tettet követett el, midőn vád alá helyez­tetését határozta el. Bukarest, febr. 28. (Saját tudósí­tónk távirata.) Az ókonzervativek ma párt­­gyűlést tartottak, melyben indítványozták, hogy a fölmerülő perben tekintettel legyenek a kabi-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék