Pesti Hírlap, 1891. október (13. évfolyam, 269-299. szám)

1891-10-28 / 296. szám

PESTI HÍRLAP 9 ogy a demarkaeionáüs kérdés tárgyalásának fölfüg­esztésével hivassanak föl a társulatok, hogy az egyesü­­!S eszméjére nézve mielőbb nyilatkozzanak. Hosz­­zabb vita után, a melyben a fölszólalók túlnyomó ibbsége az egyesítés eszméjéről általában kedvezően yilatkozott, Tisza István indítványát egyhangúlag lfogadták; a társulatokhoz intézendő fölhívás °szö­­egezését pedig a holnapi ülésre halasztották. E kér­ésben különben a november 4-én tartandó köz­­onti bizottsági ülés van hivatva végleg határozni s földmivelésügyi miniszternek az ügy tárgyalásában eállott eme fordulatról jelentést tenni. * A pozsony-szombathelyi vasút vonalának lütan-rendőri bejárását a miniszter november 6-ára űzte ki. * Budapest-köbányal sertéskereskedelmi sarnok. 1891. évi október hó 27 Hízott sertés rak: 1. Magyar első rendű,: Öreg nehéz páronkint 400 klgron felüli súlyban) —.----------.- Öreg közép (páronkint 300—400 kilogramm ulyban) —.-----. krig. — Fiatal nehéz (pkint 320 lgron felüli súlyban) 46—46i/ä krig. Fiatal közép pkint 251—320 klgr. súlyban) 47—47»/*., krig. Fia­al könnyű (pkint 250 klg terjedő súlyban) 46-----47 rig. — II. Magyar szedett: Nehéz (páronkint ISO klgron felüli súlyban) —.--------.— krig. — Lözép (pkint 220—280 klgr. súlyban) 44!/2—451/2 rig. — Könnyű (pkint 220 klgrig terjedő súlyban) 4-----46 krig. — Szerbiai: Nehéz (pkint 260 :!gron felüli súlyban) 45-----46 krig. — Közép pkint 220—260 klgr. súlyban) 45-----45Va krig. — Könnyű (pkint 220 klgrig terjedő súlyban) 44— :8-----krig. — Sertéslétszám. 1891. okt. hó 25-én olt készlet 134509 drb, Í891. okt. hó 26-án elhajtatott 772 drb, 1891. okt. hó 26-án eiszál­­ittatott 2196, 1891. okt. hó 27-én maradt készletben 33805 drb. — A hizottsertés üzletirányzata: \z üzlet lanyha. * Budapesti marhavásárok heti üzleti for­ralnia. (Okt. 19—október 25-ig.) Felhajtatott : 708 nagyar és 1833 szerb ökör, 92 bika, 244 fejős tehén, 067 magyar és 134 szerb vágótehén, 72 bivaly, 116 borjú, 7699 juh, 1720 kecske, együtt 14685 drb. Cbből eladatott: 533 magyar és 1684 szerb ökör, II bika, 224 fejős tehén, 989 magyar és 91 szerb ágótehén, 70 bivaly, 1108 borjú, 6624 juh, 1230 :ecske, együtt 12598 drb. Az üzlet lanyh volt. ügy . vágó- mint a gazdasági marha vontatottan talált evőre. Az árak a múlt hetiekhez képest métermá­­sánkint átlag 1 írttal csökkentek. Átlag-árak mmkint ilősuly szerint : magyar ökör 22—34, szerb ökör IOV2—35, bika 22—32, magyar tehén 20—29, szerb éhén 21—24, bivaly 18—25, borjú 40—50, nh 24 —26, vágósuly szerint: borjú 64—72. Vágómarha larabonkint: bika 80—240, magyar tehén jóminő­­égü 125—160, kivételesen 180, közepes 85—120, ;yengébb 50—80, szerb fajta 40—80, borjú 20—36, uh páronkint 7—221/4, kecske, 14. Gazdasági és te­­ivészmarha : fejőstehén hazai származású I. oszt. .40—180, kivételesen 200, II. oszt. 105—140, III. iszt. 70—100, kivételesen 55 frt darahonkint. Igás ikör 260—380, kivételesen 180, frt páronkint. * Budapesti heti lóvásár, okt. 22. Feihaj­­atott: 3 hátas, 45 könnyebb kocsiió (jukker), . 4 íehezebb (hintós), 4 ponnv, 75 nehéz igás (fuvaros ó), 120 közönséges igás (paraszt ló) és 323 aláren­­lelt minőségű lovak, együtt 575 drb. Eladatott: msználatra 187, levágásra 44, összesen 231 darab. 4ralc: könnyebb kocsiló 110—200, kivételesen egy )ár 480 írtig, ponny ló 35—48, nehéz igás 80—172 rf, közönséges igás 25—78 frt; bécsi vágóra 25— tő, állatkert részére levágásra 9—12 frt. Jegyzet: tulajdonjogra gyanús ló lefoglalíatott 1 drb. Takony­­:ór miatt a gyepmesterhez küldetett 1 drb. * Bpesti juhvásár október hó 27. Fölhajta­­ott 9350 drb juh. A nagyon rossz párisi jelentések olylán és idegen vevők hiányában az üzlet nagyon anylián folyt, mi mellett az árak ismét 2 írttal ;sökkentek páronkint. Magyar juhok alig voltak el­­idhatók. Elkeltek: kiviteli ürük 13—20 írtig és kö­­löncéges juhok 6—12 írtig páronkint. Körülbelül 1500 darab eladatlanul maradt. * Bécs-ujholyi heti sertésforgalom. A ser­ésállomúny okt. 17-én volt 3649 drb. október 18— )kt. 24-ig érkezett 3255, összesen 6904 drb. A hét blyamán elszállittatott 344-9, maradt sertés állomány 3355 drb. Az érkezettek származásuk szerint : Stá­­erországból —, Magyarországból 859, Horvát-Szla­­/onországból —, Boszniából 2296, Szerbiából 100, jaliciából — drb. Az érkezettek közt volt : 148 nalac, 2543 süldő, 222 egy éven felüli és 542 ki­jött sertés. Elszállittatott: Alsó-Ausztriába 1189, Pelső-Ausztriába 1334, Csehországba 542, Morvaor­szágba 104, Sziléziába —, alpesi tartományokba 278, Horvátországba 2, külföldre —. Heti átlag-árak Dáronkint 4% levonással: malac 15—22, süldő 23—26, egy éven felüli 27—35. Szuróáru klgrmkint ílősuly szerint: süldő 31—41 kr. hízott 42—44 kr. * Párisi húspiac, okt. 26. Juhhus I-ső rendű [70—180 cent., II. rendű 126—166 cent. III. és IV. rendű 80—120 cent. La Villotte, okt 26. Juhfelhajtás 12178 drb. Az irányzat nehéz. Okt. 22-én felhaj tatolt 7470 darab, eladatott 7080 drb. 1.891. október 28. * Bécsi sertésvásár, október 27. Fölhajtatott 7834 drb; köztük 2050 nehéz, 3442 közép és 2342 fiatal sertés. A hangulat az erős fölhajtás miatt igen lanyha volt; első rendű áru 1 írttal, egyéb 2 írttal, fiatalok 3 írttal hanyatlottak. Fizettek: ne­héz áruért 40—41 frtot, középért 35—39 irtot; fiatalokért 30—37 frtot. Szalonna 50—50.50 frt; disznózsír 55—56 frt. (Mind 100 kilogramm szerint.) * Bécsi széna- és szalmavásár, október 23. A mai vásáron volt 110 szekér széna és 26 szekér szalma. Szalmában az üzlet korlátolt, az árak pedig valamivel csökkentek, szalmában változatlan. Elada­tott : rétiszéna 2.29—3.29, tótországi széna 2.49— з. 40, magyar széna 2.64—2.80, szalma 2.50—2.73 mm. és 11.50 írtjával boglyánkint. * Budapesti gabnatözsde, okt. 27. Búzát ma mérsékelten kínáltak, a kereslet korlátolt volt. Elkelt csendes irányzat mellett 10.000 mm. gyengén tartott áron. Egyéb gabonanemüekben csekély üzlet. Eladatott: Búza : (uj) Tiszavidélci 600 mm. 78 k. 10 frt 85 kron, 100 mm. 78 k. 10 frt 82*/a kr, 100 mm. 78 k. 10 frt 80 kr. 100 mm. 77 k. 10 frt 80 kr, 600 mm. 77.8 k. 10 frt 85 kr, 100 mm. 77 k. 10 frt 77Va kron, 200 mm. 77 k. 10 frt 80 kr, 100 mm. 76.6 k. 10 frt 70 kr, 100 mm. 76.7 k. 10 Irt 75 kr, 100 mm. 76.7 k. 10 frt 75 kr, 100 mm. 77 k. 10 frt 70 kr, 100 mm. 76 k. 10 frt 70 kr, 200 mm. 76 k. 10 frt 70 kr, 100 mm. 75 5 k. 10 frt 50 kr, 100 mm. 75.5 k. 10 fit 55 kron, 200 mm. 75 k. 10 írt 55 kr, 100 mm. 75 k. 10 frt 45 kr, 100 mm. 74 k. 10 frt 35 kr, 150 mm. 73.7 k. 10 frt 35 kr, 100 mm. 73.2 k. 10 frt 35 kr. Pest­megyei 100 mm. 76 k. 10 frt 68V2 kr, 100 mm. 75 k. 10 frt 20 kr. Fehérmegyei 500 mm. 73 k. 10 frt 30 kr. Bánsági 600 mm. 78 k. 10 frt 70 kr. Danai 100 mm. 78.5 k. 10 frt 75 kr. Szer­biai 1700 mm. 77.8 k 10 frt 75 kron, 1350 mm. 75.5 k. 10 frt 12J/a kr. Oláhországi 1000 mm. 75 k. 9 frt 75 kr Rozs 1200 mm. 9 frt 80 kron, 100 mm. 9 frt 70 kr, 200 mm. 9 frt 80 kr. Határifiöüzlst. A határidőüzletben az irányzat lanyha volt. Határidők jegyzése : Búza tavaszra (1892-re) 10.91—10.93, őszre 10 89—10.91. Tengeri 1892. máj.—jun.-ra 6.03—6.05 Zab tavaszra 6.52— 6 54, őszre 6.46—6.48. Káposztarepce aug.—szept. 14 40—14.50 írton. Köttetett: Búza tavaszra 10.96 —10.87, őszre 10.91—10.88, tengeri (uj) 1892. máj. —jun. 6 08—5.98, zab tavaszra 6.53—6.57—6 47, őszre 6.49—6 53—6.44 írton. Hivatalos jegyzések d. и. 2 ó. Búza tavaszra 10.89 pénz, 10.91 áru, őszre 10.84 pénz, 1087 áru. Tengeri 1892. máj.—jun. 5.99 pénz, 6.01 áru. Zab tavaszra 6.47 pénz, 6.50 áru, őszre 6.43 pénz, 6.47 áru. Káposztarepce 1891. aug.—szept 14.50 pénz, 14.60 áru. Hivalalosan fel­mondatott 8000 mm. búza, 6000 mm. zab. 500 mm. szilva f. hó 31-ón leendő átvételre. A hajószállitás fuvardijtételei: Budapestre a Dunán: Pancsováról 26—27 kr, Újvidékről 22-23 kr, Bezdánból 19—21 kr, Kalocsáról 15—17 kr. A Tiszán : Szentesről 35—37 kr, Szegedről 33—35 kr, Zentárói 31—32 kr, Titelről 25—26 kr. A Száván : Mitrovicról 40—42 kr. ABégán: Temesvárról 55—60 kr, Nagy-Becskerekről 38—40 kr. Győrbe 8—10 krral drágább a budapesti díjtételeknél. A haj ód ij tételek értetnek a szállítási adót beleértve és a biztosítási dijat kizárva. A Béga-állomások a burcellirozást bele­értve. Mai hivatalos effektiv árak: írttól írtig Búza uj bánsági 75 —80 klg 10.3010.95 n uj tiszavidéki 75—80„ 10.30 10.95 Búza uj pestvidóki 75—80„ 10.25 10 90 n „ fehérmegyei 75—80„ 10.30 10 95 Búza„ bácskai 75—80klg 10 30 10.95 »1 „ északmagy.75—80 „ .—.— Ross ó 70—72„ 9.60 9.75 Árpa„ takatmány 60—62„ 5.90 6 30 1» „ égetni való 62—64„ 6 50 7.— 51 „ serfőzdéi 64—66„ i 308.75 Zab 1) 39—41„ 5.90 6.15 Tengeri„ bánsági 75„ 6.10 6.15 11„ másnemű 73„ 6.05 6.10 Köles „ Káposztarepce ,, 5.75 14 — 6 — 1450 Délután zárult: búza őszre 10.84—10.86, ta­vaszra 10.86—10.88, tengeri uj 1892. máj.—jun.-ra 5.95—5.97, zab őszre 6.40—6.42, zab tavaszra 6.46 —6.47. Káoosztarepce 1892. aug.—szept. 14,40— 14 50 Terményüzlet. Zsiradék áruban az iránvzat szilárd, disznózsír 57.50 frton köttetett. — Szilva csendes irányú. Kész áruból elkelt boszniai 120 drbos 7.75 frton, 11 drbos 8 frton, 100 drbos 9 írton, 85 drbos 9.25 frton, 56 kilogrammonkint ; októberi szállításra köttetett: szerbiai szokványminő­­ségü 8 frton, novemberi szálíitásra boszniai szok­­ványminó'sógü 7.75 frton és boszniai 85 drbos 9.50 frton, 56 kilogrammonkint. — Szilvaiz változatlan, szerbiai kész áru 18 frton adatott el. Szesz. Az irányzat igen szilárd, a kereslet élénk. Nyers szesz ára finomítóknak 20.50—21 frt, megadózt. szesz fogyasztóknak 57.50—58 frt. * Budapesti értéktözsáe, október 27. A mai értéktőzsde a tegnapi lanyha párisi bouievard­­jegyzések hatása alatt lanyha irányzattal nyílt meg és a nemzetközi értékek árfolyama az üzlet folya­mán mérsékelten csökkent, anélkül, hogy nagyobb kí­nálat lett volna. A zárlat kissé szilárdabb. A helyi értékpapírpiac nem tüntetett fel lényegesebb válto­zást, mig a forgalomba került értékek általában mér­sékelten olcsóbbak, addig kereskedelmi bankrész­vény és Drasche-féle emelkedett Valuták és ércvál­tók változatlanok. A forgalom gyenge. Előtözsde. Az előtőzsde lanyha volt. Osztr. hitelr. 277-276.70-276.75, magy. hitelr. 322.50, magy. 4 száz. aranyjár. —.—, magy. papirj. —.—, leszámítoló bank —.—, déli vasút 94.25—93.25—92 magy. államvasut 281 — 280.50, rima-murányi 174.50 —174.25 frton köttetett. D. e. 11 óra 15 p. zárulnak: osztr. hitelr. 276.50, magy. 4 száz. aranyjár. —.— frton. Az eiőtözsde hivatalos zárlatai: Osztr. hitelr. 276.50—277, magy. 4°/0 aranyj. —.— frton köttetett. Déli tőzsde. A déli tőzsde lanyha volt. Osztr. hitelr. 276 25—276.50, magy. hitelr. |3223/8—322.50, 4 száz. magy. aranyjár. 103.75, magy. papirj. —.—, leszámítoló bank —.—, jelz. bank. 111 80, osztr.­­magy. államvasut 281—281 25, déli vasút 92.50— 92.75, rima-murányi 1741/s—174.25 frton köttetett. Az 1 órai hirdetésnél zárulnak : magy. 4 száz, aranyjár. 103.80— frton, osztr hitelr. 276.40 frton. Délután 1 óra 30 p. zárulnak: Magyar4 száz. arany­jár. 103.80—, osztr. hitelr. 276.40 frton. Dijbiztosi­tások. Osztr. hitelrészv. holnapra 2.-----2.50 frton. 8 napra 5.50—6.— frton. egv hóra 11.-----12.—. Előfordult kötések : Magy. 4 száz. aranyj. jul. 1-re 103.85, okt. ló-re 103.75—103.57*8, magy. 1870 nyereményk. 142, tiszai és szegedi kölcsön 130.25, Becs város nyereményk. 151, magy. ált. hi­­telb. nov. 15-re 322.25—322.75, jelz bank 166.25— 166.75. leszámítoló bank nov. 15-re 111.70, osztr. hitelintézet nov. 4-re 276.20—278 50, magy. keresk. bank 990—996, déli vasút nov. 30-ra •921/s — 93.—, osztr.-magv. állámv. nov. 30-ra 280.75—281.50, Drä­sche 510, salgótarjáni kőszénb 587—585, rima-mu­rányi nov. ló-re 174 — 174.50, bazilika sorsjegy 6.25 —6.50, osztr. hitelint. sorsj. 185 frton. A mai déli tőzsdén eladatott szállításra: irkeUvKIGfor dulr kötések. iraiRcaiaca legmag. 104.—103.85 --.--101.05—.— --.---322.50322.35 322.75 112.—111.70 —.— 167.—166.25 166 75 276.70276 20 276 50 174.75174.— 174.50 281 50280 75 281.50 93.— 92.1/b93.— folyamok. Magy. ált. hí­.3 én jr M. aranyj. 31/10. 103.70 M. papirj. 31/10, 100.75 M. hitelb. 31/10. 322.— L. bank 31/10. 111.80 Jelz.b.II.k. 31/10.166.75 Osztr. hitelb.4/11 276.50 Rim.-m. 31/10. 174.50 O.-m.áll.-v.31/10 281.— Déli vasút 92.75 Felszámolási ai telb. 322.—. Osztr. hitelint. 277.—. Esti tőzsde. Osztr. hitelr. 275.30—275.20 —275.90—276, 4 száz. magy. aranyjár. 103.65— 103 70, magy. hitelr. 321.65—322.25, államvasut 279.65—280.25—281 frton. D. u. ó. 5 zárul: Osztr. hitelr. 276.— frton. Törvénykezés. — Bírósági kinevezések. A király Bethlen­­falvi Antal lőcsei törvényszéki bírót a kassai Íté­lőtáblához bíróvá, Kan József miskolci törvényszéki jegyzőt a mezőkövesdi, — Farkas Bertalan királv­­helmeci járásbirósági aljegyzőt pedig az ottani járás­bírósághoz atbirókká kinevezte. — A naplopó A fővárosunkban nem épen ritka embereknek, a naplopóknak egy igazi „remek­példánya“ ült ma a vádlottak padján nem kevesebb, mint négy különféle bűntett és vétség vádja miatt. Wacsil Sándornak hívják, a ki sehogyan sem szerel­vén a nehéz munkát, hogy henye életét tengesse, mindenre képes volt. Legelőször is két nógrádmegyei tót leánynak azt a mesét mondotta el, hogy ő mint földijök most haza utazik s ezért ha van valami megtakarított pénzecskéjük vagy egyéb hazaküldeni valójuk, azt csak bízzák rá, majd ő kézhez juttatja. A. szegény leányok hittek neki s egyik a ruháit, má­sik meg a mi kis ékszere volt, azt adta oda Wacsil­­nak, a ki azonban Nógrádmegye helyett az ujvásár­­téri piacra vitte a tárgyakat. Alig végezte be ezt a műtétet, egy másik ismerőséhez ment addig szállást kérni, mig haza utaznék ; onnan meg egy forgópisz­tolyt tüntetett el. Mikor azután mindezeket megcsi­nálta, hogy 15 hónapos kis gyermeke se legyen ter­hére, fogta a szegény kis porontyot és elment vele a főkapitánysághoz, hogy ő azt a csecsemőt a da­kotai utón találta egy oszlophoz kötve. A meset elhitték s a kis leányt hatóságilag elhelyezték, később pedig az állítólagos oszlopról, a kalholikus plébános ,,Oszlopos Margit“ névre meg is keresz­telte s igy be is vezelte az ilyenformán két nevűvé lett és kétszer keresztelt gyermeket az anyakönyvbe. De hát kisüli Wacsil turpissága, mert egyik földije rájött, hogy az a saját gyermekét adta be a lelenc­házba s följelentette. Ekkor azután Wacsil Sándort letartóztatták s ellene két sikkasztás, egy lopás vétsége, továbbá családi állás elleni bűntett miatt megindították a vizsgálatot; a mai végtárgya­lás befejeztével pedig (elnök Kossuthányi Géza) a számos enyhítő körülmény tekintetbe vétele mellett öt havi fogházbüntetésre ítélték. Az Ítélet jogerő3.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék