Pesti Hírlap, 1893. augusztus (15. évfolyam, 210-240. szám)

1893-08-02 / 211. szám

____________________ PESTI HÍRLAP 1893. augusztus 2. estéjén, a mikor az egészségügyi tanácsossá kineve­zett dr. Heisel fürdőorvos tiszteletére fáklyászenét és tűzijátékot rendeztek. A fáklyákat és színes lampio­nokat vivő tömeg az ünnepelt lakása elé vonult és a tűzoltók dalárdája karénekkel üdvözölte a köztisztelet­ben álló orvost. Minden énekszakaszt a közönség kitörő lelkesedése követte. A bennszülöttek kezdő „hoch“-jaira felhangzott a horvátok „zsiv­ó“-ja, a szlovének „nazdar“-ja, az olaszok „evvivá“-ja, de mindezeket túlharsogta a magyarok élénk „éljen“­­zése. Mellettem, a magyarok egy csoportjában állott egy horvát atyafi, a­kit, úgy látszott, boszantott az éljenzés, mert valahányszor ez felhangzott, egymaga kiáltotta közbe „zsi­­ó“-ját. Július 30-án vasárnap volt a szokásos Anna bál, a­melyen igen nagyszámú közönség vett­­részt. A jelenvolt hölgykoszorúból a következők neveit je­gyezzük fel: Asszonyok: gr. Dessewffy Aurélné (Bpest) Adrovszky altábornagyné (Temesvár), Zsivko­­vics báróné (Zágráb), Unukics báróné (Eszék), Stanko­­vics osztályfőnökné (Zágráb), dr. Medákovicsné (Zág­ráb), öttömei Szitányi Albertné (Bécs), Jankovicsné (Bpest), Bignio Lajosné (Bécs), Rupp Imréné (Bpest), Hajós Mihályné (Alsó-Lendva), Gemeiner Gyuláné (Bpest), Henisch Rudolfné (Bpest), Haarné (Bpest), Langheimné (Bpest), Wolfné (Bpest), Rakovszkyné (Bpest), Grizekné (Grác), Labroisse Károlyné (Bécs), Sebestyénné (Nagy­ Kanizsa), Grossingerné (Bpest), Beimelné (Bpest), Hódosiné (Bpest), Devecseriné (Bu­dapest), Tschirkovitsné (Belgrád),­ Y Vendörferné (Te­mesvár), Kleinné (Zágráb), Jagodicsné­ (Pancsova), Andrasevicsné (Zágráb), Deutschingerné (Bpest), Zahn kormánytanácsosné (Grác), Weilné (Bécs), Karyné (Bécs), Friedmanné (Bécs), stb. továbbá leányok: Bignio Emma, Irma és Margit, Büki Nagy Paula, Czigenhofer Arabella, Stankovics Dóra, Haris Katica, Guarantotto Ida és Róza (Trieszt), Catarini Emma (Spalato), Wodzu Olga és Natalie, Pollák Charlie, Rosenthal Giza és Bertha (Zágráb), Heinzmann Ma­rianne, Szitányi Mici, Wolf Irén, Rakovszky Margit, Monti Ilona, Preyszmann Stefanie, Sarics Janka, Klein Johanna, Faykiss Ilona, Halmossy Stefike, Heisberg Agnes, Modestin Zola, Prinz Karolin, Ziegler, Hajós stb. kisasszonyok. A táncokat — igen szép füzér tánc is volt — egy gráci úr rendezte, de a bál sikerének oroszlán része egy magyar embernek, Martonfalvy úrnak az érdeme, a­ki a fürdőbeli többi mulatságokat is min­dig kitűnően tudja rendezni. A szakadó eső dacára, vagy talán épen ezért csaknem hajnal felé járt az idő, a­mikorra a rohitschi Anna-bál véget ért. — ndv — A rajec teplici Anna-bál — mint lapunk­nak tegnapi kelettel írják — fényesen sikerült. A virágzó fürdőhely elérte a szezon delelő pontját, nagy számú és igen előkelő közönség van, mely a szóra­kozások minden nemében válogathat; majdnem na­ponként rendeznek társas kirándulásokat a fürdőt kör­nyező gyönyörű hegyekre s várromokhoz; a csóna­kázás, halászat és lawn-tennis sportmulatságaihoz pedig újabban a vadászat is járul. Schmuck tiszttartó Hauser főerdész és Rutkay földbir­tokos a környék erdőségeiben igen sikerült va­dászatokat rendeznek, melyekre Smialovszky Valér orsz. képviselőnek s a fürdő igazgatójának közbenjá­rása folytán a fürdővendégek is meghivatnak. A für­­dővendégek között vannak Breznay Béla egyetemi rektor s Bartay Ede, a nemzeti zenede igazgatója is. Az Anna-bálra Budapestről és a vidékről is igen számosan érkeztek. A bált tombola előzte meg, melynek tiszta jövedelme a fürdő­könyvtár gyara­pítására fog fordíttatni. Az Anna-bálon jelen voltak: Smialovszky Valérné, Bartay Edéné, Lacroixné, Reviczky Konrádné, Porzsoltné, Lukács Juliska, Kalitzky Kálmánná, özv. Harerné, Flamm Má­ria (Paris), Scholtz Teréz (Bécs), Zsembinszky Elekné, Benyovszky Gyuláné, Holub Istvánná, Éber Károlyné, Namesánszky Károlyné, Hauser Ferencné, Nedecz­­kyné, Schneider Katalin (Bécs), Tersztyánszky Ta­­másné, Gallik Sándorné, Dömötör Istvánná, Ujváry Henrikné, Moory-Tombor Mária, Moory Teréz, John Willibaldné, Weisz Károlyné, Gall Miksáné, Krasz­­nyánszky Sándorné, Deutsch A. Lipótné, Freier Samuné, Mayer Györgyné, Meinhard Henrikné, Kohn Móric, Frivaldszky Lászlóné. Leányok : Smialovszky Marietta, Szita Lenke, Pongrácz Erzsiké, Lacroix Ella, Hauser Irén és Irma, Benyovszky nővérek, Hackler Irma, Eber Ilka, Flamm k. a., Lombardiki Ella, Rényi Ilka, Willibald Szicsi, Grosz Teréz, Fischer Róza, Uhlyárik Aranka, Kraszztyánszky Irma, Kozák nővérek, Deutsch Ella, Freier Janka, Grosz Teréz stb. bortól a szemére borult, állandóan rajta maradt. Fátyolosan, mámorosan látta a világot. És meg­állapodott abban, hogy az élet mámor és annál szebb az élet, mennél mámorosabb. Könyvhöz sohasem nyúlt többé, sem a tollhoz. De eljárt a színházakba, az orfeumokba és lelke őrült paroxismusával belevetette magát a gyönyörök áradatába. Örülni sohasem tudott. Epedő, égő szomjúság gyötörte minden után, a­mit élvezett, de élvezni sohasem tudott. Csókolt és szomja­zott a csók gyönyörére. Részeg volt és vágyó­dott a teljes részegségre, a­melyben megfeled­kezhetnék magáról, hogy ne tudja, mit csinál. A lábán nem tudott megállani, de az agya jó­zan volt. Tudott mindent, tudta, hogy részeg. IV. Valami csoda történhetett, hogy ő már reg­geli tíz órakor fölkelt. Ragyogó szép májusi nap volt. Mély csüggedéssel, undorral a lelkében lé­pett ki az utcára, az a ragyogó, enyhe verőfény valami fájó, szentimentális vágyódást keltett benne a természet után. Átment Budára. Az alacsony házak, a virágmuskátlis ablakok rég elfeledett érzéseket keltettek benne. Szeretett volna gyermek lenni, szeretett volna sírni. És ekkor az egyik ablakból madárcsicsergés hangzott. Fölnézett. Ott az ablakba téve állt a kis kalitka, benne egy parányi sárga madár szőkéit egyik pálcikáról a másikra. Csattogott a torka, tele jókedvvel, kitörő életörömmel. És odabent a fehér csipkefüggöny mögött megszólalt a zongora és egy üde, fiatal női hang éneke. Egy pajkos operette-keringőt énekelt. Nem tudta miért ? De ez az ének össze­olvadt a kanári madár csattogásával és azzal a sajgó, vágyó érzéssel, mely ma benne támadt. Oda­támasztotta karját az ablak párkányára és ráhaj­­totta a fejét, úgy állt ottan önmagában össze­­roskadva és hallgatta, hallgatta a madarat, a leányt, a zongorát és azokat a rég elhalt hangokat, a melyek most keblében újra föl­csendültek. Ott állt magában elmerülve akkor is, mikor elhallgatott a zongora s a leány egy pajkos tril­lával odalépett a kalitkához. Csak akkor riadt föl, midőn a leány egy elfojtott sikoltással visszapat­tant, de látván a férfi dúlt arcát, lázban égő szemeit, részvéttel hajolt ki hozzá és csöngelyű­­hangon kérdezte: — Rosszul van? Dr. Demkó Tivadar ránézett a leányra. A tekintetével majd odatapadt a lelke is ahhoz az ártatlan, jószivü archoz, mely hozzá lehajolt. Úgy érezte, hogy ha az a leány lenyujtaná hozzá a kezét és fölemelné magához, akkor meg volna mentve. És a kanári madár olyan boldogan csi­­csergett és a muskátlik az ablakból oly erőtel­jesen, oly egészségesen illatoztak és piros virágai, zöld levelei körülcsókolták a szép leány orcáit, a ki tágra nyílt félő szemekkel bámult a vergődő, szó után kapkodó férfira. — Jöjjön be uram, feküdjék le egy keve­set, hisz ön nagyon rosszul van. A megváltó szó! — Köszönöm, dadogta és nem volt ereje, hogy beforduljon az alacsony kapun. A szép leányfő eltűnt a virágok közül és megjelent a kapu alatt. Bizalommal, biztatóan fogta meg a férfi kezét és vitte magával­­a szo­bába. Sötét volt ott és hűvös. És a falak tele arcképekkel, szerte-széjjel apró fauteullok állot­tak, a sarokban egy parányi puha pluche- díván. Erre hűlt le dr. Demkó Tivadar és nézett, nézett tágra nyilt, szomjas szemekkel. Oly hűvös, oly tiszta itt minden. És ez a leány olyan ártatlan, olyan szép és olyan jó. Rátette kis kezét az ő verejtékes homlokára és ő ettől az érintéstől üd­vözölt. Mintha lelke körül megolvadt volna az átkos varázs, mely eddig fogva tartotta. Hirtelen víziói támadtak. Maga előtt látta az ő ócska, régi lakását, a fekete divárit, az íróasztalt és a bagolyt. Itt be más minden! Bagoly helyett ka­nári madár és ez a kanári madár úgy illik ehhez az illatos, szép teremtéshez, mint ő hozzá illett a bagoly. Mennyivel jobb itt! Az ő mostani életmódja kiesett emlékezetéből. Mintha csak álom lett volna vagy az sem. A poros, dohos, reményte­len dolgozószobából vágyódott ide ebbe az illa­tos, tiszta, madárdalos fészekbe. Ó ha ő itt ma­radhatna ! És szeme könyörgően tekintett a leányra : itt maradhatok ? hadd maradhassak itt. Gyógyíts meg teljesen és azután boldogíts. Én is ember vagyok. Szeretnék boldog lenni. Irgalom, hadd lehessek boldog! És ekkor az asztalon virágos üvegfedő alatt egy arcképet vett észre. Becsületes, szép férfiarcot, nyílt tekintettel, energikus vonásokkal. Ezt az arcot ő ismerte. Valamikor ez a férfi barátja volt, akkor, a­mikor ő is dolgozott. De aztán elváltak az útjaik, az ő vesztére. Tudja, hogy ez a férfi jegyben járt. Itt áll az arczképe, meglátszik rajta, hogy a szerelem őrzi. Vége, mindennek vége! Azt mondta, hogy jobban van és megkö­szönte a leány jóságát. Az barátságosan nyúj­totta neki kezét. Dr. Demkó Tivadar soká tar­totta kezében, aztán sóhajtva távozott. Az ablak NAPI HÍREK. — (Személyi hírek.) Dr. Kresz Géza orvos, a mentőegyesület igazgatója, fü­rdő-utjáról visszaérke­zett a fővárosba. — Erkel Gyula, az opera ny. kar­karnagya, visszatért Münchenből, hol atyja művei kiadása végett több napig időzött. — Óvári Lipót országos levéltárnok, akadémiai tag, hosszabb kül­földi tanulmányútra kelt. — (József főherceg neje, mint tanpártoló.) Klotild főhercegasszony fiával, József Ágost főher­ceggel, meglátogatta Molnár József jeles festőmű­vész műtermét, festményeit kitüntető figyelemben részesítette s azok közül többeket, nevezetesen egy pályadijat nyert „Mária mennybemenetele“ címü egy­házi festményt, két életképet és két tájképet meg­vásárolt.­­ (A föld­mivelésügyi minisztériumban) a kihallgatás nem holnap, hanem pénteken déli 12 órakor fog megtartatni.­­ (Főúri nász.) Szentmártoni Radó Kálmán cs. és kir. kamarás, Vasmegye főispánja, a dunántúli ágost. hitv. evang. egyházkerület felügyelője, a főren­diház tagja stb. és szentmártoni Radó Kálmánná szül. saághi Horváth Etel, örömmel tudatják leányuknak, szentmártoni Radó Katinkának, gróf Posadowsky Welmer Hermannak, a blottnitzi hitbizományi urada­lom tulajdonosának fiával, gróf Posadowsky Wehner Szilviusszal, a 15. sz. porosz ulánus-ezred kapitányá­val, több rend lovagjával történt eljegyzését. (Hasonló jelentést adott ki a vőlegény is.) — (Osztrák arisztokrata esküvő.) Kinszky Károly birodalmi gróf e hó­n­ikán veszi nőül Don­­nersmarck-Henekel Erzsébet birodalmi grófnőt. BKiipKiääiBgiaairäiäuBiäiiiiiitBUEa»awagtgB»««fc^^ — (Az országos honvédgyűlés és Szeged.) Említve volt, hogy a 48-as honvédegyletek ez évben azért nem tartják meg Szegeden gyűlésüket, mert Szeged város hatósága, annak dacára, hogy a hon­védegyletek központi bizottságának ebbeli határozatá­ról tudomással bírt, még­sem hívta meg az öreg hon­védeket vendégül a Szegeden tartandó honvédgyű­­lésre. Erre a felmerült hírre vonatkozólag szegedi tu­dósítónk ma a következőket sürgönyzi: Az országos honvédgyűlés központi bizottságának körlevele nem felel meg a valóságnak, mert Szeged város még a múlt évben hivatalosan meghívta az öreg honvédeket a Szegeden tartandó gyűlésre. Ez alkalommal arról is értesítette Szeged város hatósága a központi hon­­védegyletek bizottságát, hogy az érkezőket üdvözölni fogja, kocsijain szállítja be a vasútról és elszállásolá­sukról gondoskodik. A központi honvédbizottság kör­levelét Szegeden nem értik, mert a hatóság múlt évi hivatalos meghívásának hitelesített jegyzőkönyvi má­solatát még június elején felküldötték az orsz. hon­védegylet elnökségéhez. — (Egy városi tanácsnok af­aireje) tartja jelenleg izgatottságban a temesvári köröket. Mint le­velezőnk jelenti, a délvidéki csendőrség pár hó előtt kétségtelen gyam­okokat talált arra nézve, hogy a délvidéken napirenden levő tömeges lótolvajlások csakis hamis lejár­atok segélyével folytathatók s kide­rítette azt is, hogy ezen bűntények szálai a temes­vári városházára vezetnek vissza, a­hol a lótolvajok­nak kell, hogy összeköttetése legyen. El is fogtak csakhamar egy tanácsi irodaszolgát, aki rendszeresen el-ellopkodott egy-két üres tárlat-űrlapot az őrizetére bitott készletből s ezeket jó pénzen eladogatta a ló­­tolvajoknak, a­kik aztán utánzott bélyegző segítségé­vel meggyártották a lopott állatra illő tárlatot. Már akkor rebesgették, hogy a csendőrség ez egy faktum mellett nem fog megállapodni s tovább folytatja a nyomozást; egy temesvári hetilap pedig hevesen meg­támadta a marhajárlatok kezelése körül a múltban ész­lelt felületességét, sőt Kappusz Ernő városi tanácsno­kot, aki előző években mint tanácsjegyző a marhajár­latok dolgát vezette,­­ nyíltan azzal vádolta, hogy bűnrészes a hamis útlevelek ügyében, anélkül, hogy ez a támadás akár sajtópert, akár más következményt vont volna maga után. Tegnap egyszerre csak hire ment a városban, hogy valahol a vidéken egy hami­sított marhajárlatra akadtak. Kappusz aláírásával van ellátva s hogy Kappusz, aki aláírásának valódiságát beismerte, a tárlatnak az alapkönyvekkel történt ösz­­szehasonlítása alkalmával s a bírói nyomozások to­vábbi folyamán olyan terhelő ellenmondásokba keve­redett, a­melyek folytán tanácsbeli kollegái azt a sürgős tanácsot voltak neki kénytelenek adni, hogy mondjon le állásáról. Kappusz hír szerint csakugyan le is mondott, de egy másik verzió szerint a tanács, a­mely a kitűnő és szorgalmas hivatalnok rehabilitá­

Next