Pesti Hírlap, 1893. augusztus (15. évfolyam, 210-240. szám)

1893-08-02 / 211. szám

1893. augusztus 2. PESTI HÍRLAP lását még mindig reméli, három havi szabadságot adott volna neki. Ezenkívül még számtalan kalandos hír kering az esetről a városban, a tényállás teljes földerítése a legközelebbi napokra várható. Kappusz tanácsnok, aki az adóügyeket vezette, jelenleg a ki­állott izgalmak következtében ágyban fekvő beteg. — (Kinevezés.) Samassa József egri érsek László János egyházmegyei tanfelügyelőségi tollnokot az egri főegyházmegye segédtanfelügyelőjévé ne­vezte ki. — (Százezres német ajándék Debrecennek.) Nagy meglepetés érte az alföld fővárosát. Egy idegen, egy igazi német ember háromszázezer márkát érő múzeumát ajándékba felajánlotta Debrecennek. Schan­­fuss Camillónak hívják ezt a legújabb magyar barátot s szászországi cölln-elbei lakos. Azt írja a városi ta­nácshoz címzett levelében, hogy ő Debrecennek, en­nek a híres agrikultur városnak ajándékozza „Lajos Salvator“ című nagyértékű múzeumát, ha viszont a város ő reá bízza a múzeum felállítását, gondozását és igazgatását, persze illő díjazás mellett. Az aján­lathoz mellékelve van az országos szász királyi kul­­turtanács véleménye, mely a gyűjteményt különösen mezőgazdasági szempontból tartja becsesnek. A deb­receni városházán nem tudják, komolyan vegyék-e ezt a különös ajánlatot. Önként fölmerül a kérdés, mi indította a derék szász Schanfuss Camillót arra, hogy egy magyar városnak akarja ajándékozni múzeumát s ha az olyan értékes, miért nem ajánlja fel saját ha­zájának? Avagy talán a lelkes magyar-barát Woenig professor „Pustenfahrt“ című képeskönyvéből merí­tette az inspirációt ? Az ajándék elfogadására nézve különben a városi tanács megkérdezi a kollégium tu­dós tanárait és a gazdasági egylet vezéreit. — (Halálozás.) Görömbölyön jul. 30-án mag­halt Pádits Emil községi jegyző élete 37-ik évében. — Zsigmond József a trencséni gimnáziumban kegyes­­. rendi áldozópap és főgimnáziumi okt. rendes tanár, Trencsénben élete 41. évében meghalt.­­ (A balassa­gyarmati katonai affér.) A múlt hó elején Balassagyarmaton nagy utcai botrányt rögtönzött egy Barna nevű hadnagy, aki nem egér­szén józan állapotban kardot rántva, egy embert megvagdalt, s többeket levágással fenyegetett. A had­­biróság Barna hadnagy ellen szigorú ítéletet hozott. Elitélte egy havi fogságra, B.-Gyarmatról való áthe­lyezésre, és ezenfelül az előléptetésben vétsége miatt 2 évi hátrányt fog szenvedni.­­ (Főúri válóper.) Mint Kolozsvárról jelen­tik, Odescalchi herceg és neje Zichy grófnő az uni­táriusok egyházi törvényszékénél beadták válási jelen­tésüket. Ennek természetes előzménye volt, hogy a váló felek áttértek az unitárius vallásra, alatt még megállt és hallgatta a kanári mada­rat. Végre is megindult. Menjünk vissza a bagolyhoz! Üljünk ismét oda a szúette íróasztalhoz és emészszük magunkat a lét problémáival. Dol­gozzunk, feledjünk, száradjunk és öregedjünk. Midőn belépett az ő elegáns lakásába, nem ismert rá. Azt hitte, hogy eltévedt. A régi szegé­nyes bútorokat kereste és egy idegen, nem az ő mivoltának megfelelő lakást talált. Hol a bagoly? Odalépett a könyves szekrényhez és föl­tárta. A kulcs nyikorogva fordult meg a berozs­dásodott zárban és aztán komoly sorrendben meredtek feléje a poros foliansok hátlapjai. A legfelső polcon hanyatt feküdt a bagoly. Demkó Tivadar óvatosan nyúlt utána és kivette. A­mint megérintette, szerte hulladoztak a tollai. Röppent a szürke por. Azok a sugaras tollak a madár szemei körül már egészen kihullottak, helylyel­­közel kimeredt a puszta kemény test, de az üvegszemek még most is rendületlen komoly­sággal bámultak reá, mintha gondolatokat űz­nének. Dr. Demkó Tivadar mereven állt és tartotta kezében a rothadó madarat. A­hol érintette, ott hullajtotta pihéit. És ekkor tekintete oda esett a könyves szekrény üvegajtajára és látta benne magát. .. Egy kiélt, sorvadó arczot, egy magas, ránczos homlokot és azonfelül szürkülő, gyér hajzatot, mely közül itt is ott is kifehérlett a puszta koponyabőr. És ekkor Demkó Tivadar kiejtette kezéből a madarat és bámult, bámult az üvegbe, mintha most látná magát először: — Belém esett a moly,... Kóbor Tamás. — (Hegyvenöt éves lakó.) Budapest fővá­ros háztulajdonosai és bérlakói közt bizonyára föltű­­nést fog kelteni az a hír, hogy a főváros területén akadt valaki, a­ki egyhuzamban lakott ugyanazon háznak ugyanazon lakásában 45 esztendeig. A lakók­nak ez a ritka példánya Jung Anna úrhölgy, a­ki 1848-ban bérelte ki a Károly-körúti Huszár-féle ház második emeletén levő 60-ik számú lakosztályt s azóta a mai napig példás lakója volt ez épületnek. Hogy ma onnét a saját házába kiköltözködött, annak az volt az oka, hogy az öreg asszonyság lábai nem bírják már az emeletjárást. A lakóknak ettől a ritka példányától egész ünnepélyességgel búcsúzott el a nagy bérház lakossága.­­ (Kutatások tudományos célból.) Csáky Albin közoktatásügyi miniszter nagyobb összeget szánt ásatásokra s azok vezetésével egy-egy szakférfiút bi­­zott meg. Ennélfogva az ásatások most rendszeresen folynak s igy nagy eredménynyel járnak. Ez idő sze­rint Gerjen tájékán folynak nagyobbszerü ásatások, melyeket a miniszter megbizásából Wosinszky Mór apari plébános vezet. A pozsonymegyei Purgstall ha­tárában az ásatásokat Bella Lajos pozsonyi tanár, Csongrád megyében, Horgoson pedig dr. Tergina Gyula csongrád megyei tanfelügyelő vezeti. A leleteket ösz­­szegyű­jtve a nyár végén küldik be a nemzeti mú­zeumba, vagy az anthropológiai intézetbe.­­ (Mégis csak jó a potya!) Pozsonyi leve­lezőnk a következő furcsaságot beszéli el. A városi tanács a szegényebb lakosság számára ingyen dunai fürdőket készített. Tömegesen látogatták e fürdőket, de a felügyelő személyzetnek csakhamar feltűnt, hogy ennek a nagyobb része csupa jó fizetésű hivatalno­kokból, tisztességes jövedelmű magánzókból és álta­lánosan ismert háziurakból áll . A potyázó vagyono­sokat csöndes megbotránkozás által sem lehetett el­riasztani, az ellenőrzés sem valami könnyű dolog, azért a városi közgyűlést fölszólították, hogy ezentúl díjat szedessen az ingyen fürdőkben és csak a napi munka záró órájában engedjék be a legszegényebben öltözött embereket. Vájjon hány álruhás háziúr fog tovább potyázni ?­­ (Huszárok vasúti gyakorlata.) A 6-ik honvédhuszár-ezred Vácon a vasúti állomáson be- és kirakodási gyakorlatot tartott Fajta József alezredes vezénylete alatt. A gyakorlaton 260 ember 108 lóval, a szükséges podgyászszal és hadifelszereléssel vett részt. Rendelkezésükre állott 18 lókocsi, 5 legénységi és 2 podgyászkocsi. A gyakorlat, mely alatt mindent ki- és beraktak, reggel háromnegyed héttől fél kilencig tartott.­­ (Menetrend változás.) A m. k. államvas­utak igazgatóságától vett értesülés szerint f. évi au­gusztus hó 15-től kezdve a bpest-predeáli vonalon közlekedő 502 sz. éjjeli gyorsvonat menetrendje Süly- Sáp és Ujszász között és a hatvan-szolnoki vonalon közlekedő 7012 sz. éjjeli vegyesvonat menetrendje Ujszász és Szolnok között megváltozik olyképen, hogy a budapest-predeáli gyorsvonat a hatvan-szolnoki ve­gyesvonatot már Ujszászon megelőzi. Ennek folytán a nevezett naptól Hatvanból este 8 óra 57 perckor in­duló és Püspök-Ladány felé menő utasoknak nem Szolnokon, hanem már Ujszászon kell átszállniok.­­ (Turista kirándulás.) A magyar turista­egyesület budapesti osztályának legközelebbi kirándu­lása augusztus hó 6-ikán lesz, Tata-Tó városon át a Gerecse hegyre. Indulás aug. hó 5-ikén délután 4 óra 25 perckor a magyar államvasutak keleti pálya­udvarából induló vonattal; meghalás Tatán, a „Griff“­­ben. Másnap a Gerecsén át visszatérés Felső-Galláról délután 4 óra 49 perckor, esetleg Süttőről a 6 órakor induló vonattal. Jelentkezni lehet aug. hó 4-ikén este 8 óráig az egyesület IV. rózsa-tér 5. sz. alatt levő helyiségében.­­ (Népmulatság Vácon.) A váciak új kór­ház tervezésén fáradoznak s ennek javára, i. e. au­gusztus 6-án nagy szabású népmulatságot rendeznek a város felső végén a Dunán levő Buki-szigeten, hová a látogatókat egész nap csavargőzös fogja szállítani a váci hajóállomástól. A jól befásított szigeten három magyar csárdát rögtönöznek, hol cigányzene mellett a legcsinosabb leányok, magyar paraszt öltözetben fogják kiszolgálni a vendégeket. Lesznek katonazene­karok , erőművészek Budapestről, mutatványok a nyílt Dunán és este tűzijáték. Ez alkalommal Buda­pestről, mely alig három­negyed órányira van Váctól, igen sokan fognak kirándulni.­­ (Két nővér halála.) Torontálmegyei Écs­káról írják lapunknak: A napokban két gyönyörű szép lány, Oberdint Karolin és Hermin, jött ide Zi­­monyból egy rokonuk látogatására. Tegnapelőtt dél­után a nagy hőségtől gyötörve elmentek a Bégába fürdeni. Alig voltek pár percig a vízben, a kisebbik leány egy mélyedésbe került és a víz alá merült. Idősb testvére segélyére akart sietni, de a következő pillanatban ő is nyom nélkül eltűnt a hullámokban, a nélkül, hogy segély lett volna a közelben. A két­­holttestet mindeddig nem sikerült megtalálni. — (Kalocsa város küldöttsége) tisztelgett ma Szilágyi igazságügy miniszternél Földváry Mihály alispán vezetése alatt. Brandtner György dr. a város nevében arra kérte a minisztert, hogy új igazságügyi palotát emeltessen a városban, mert erre immár égető szükség van. Egyben felajánlotta e célra a jelenlegi városháza 600 öles telkét és 60,000 frtot, mely összeggel a város a költségekhez hozzájárulni hajlandó. A miniszter a küldöttséget igen szívesen fogadta és azzal bocsátotta el, hogy az igazságügyi palota felépítése végett már legközelebb tárgyalásokba fog bocsátkozni a várossal.­­ (Egy úr Tamásin.) Tamásin ritkán fordul meg jó mulatós úri­ember. Annál nagyobb volt az ottani intelligencia öröme, mikor ezelőtt négy hónap­pal P. K. ügyvédjelölt, egy előkelő család tagja, ott letelepedett és annál nagyobb volt ugyan ezen intel­ligenciának a csodálkozása, midőn a derék és köz­­kedveltségü ifjú onnét több száz forint adósság hátra­hagyásával a mul­c éjjel megszökött. A derék ifjú ugyanis, hogy megmutassa dzsentri szárma­zását, Tamásiba érkezése alkalmával azonnal egy paripát vásárolt hitelbe s ezt főnöké­nél több rendbeli előlegek erejéig elzálogosí­totta, mikor pedig ezt megcselekedte, Gyula­jováncán eladta a lovat egy parasztnak s igy egy csikóról három bőrt húzott, holott tudvalevőleg egy lónak csak egy bőre van. Most ezt a paripát három ember keresi. Az az ember, a kitől az ügyvédjelölt úr hitelbe vette, a principálisa, a kinél zálogba csapta, meg a házigazdája, a kinél a paripa bőrére rakott három hónapon keresztül. Tamásiban külön­ben azt hiszik, hogy P. K. ügyvédjelöltből valaha még kitűnő fiskális növi ki magát.­­ (A pékek és a sütemények.) A főváros tanácsa tudvalevőleg egyik közelebbi ülésén azt ha­tározta el, hogy a pékmesterek ezentúl ugyanegy ár­ért ugyanegy súlyú süteményt tartoznak elárusítani s az úgynevezett „prézlit“ vagyis zsemlyehulladékot ezentúl a pékmestereknek elárusítani nem szabad. A pékek mai napon tartott közgyűlésükön elhatározták, hogy a fővárosi hatóság ezen rendeletét, — mint re­ájuk nézve sérelmeset, — megfelebbezik. — (harangszentelés.) Rosszival István ka­­nonok, volt ország. képviselő szülővárosa, Kis-Várda temploma részére három harangot vásárolt. Ezeket a harangokat Cselka Nándor püspök ma délelőtt szen­telte fel a ferencrendiek templomában, a honnét a megáldott harangokat kis-várdai polgárok szállították el rendeltetési helyükre. — (Farbas.) Ma délelőtt Bombai Sándor tar­talékos huszárhadnagy és Encz Mihály magánmérnök közt pisztolypárbaj volt, mely Dombainak súlyos meg­sebesülésével végződött. —­ (Mario Uchard meghalt.) Parisból sür­göny­zik, hogy ott ma reggel Mario Uchard, a hírne­­ves regényíró, 69 éves korában meghalt.­­ (A „Fustenfahrt“ szerzője Woenig) szászországi tanár, ki harmadéve beutazta Debrecen, Kecskemét vidékét s fenti cimü illusztrált művében, melynek címlapja is a hortobágyi csárdát s egy ötös paraszt fogatot ábrázol, annyi melegséggel, annyi ro­­konszenvvel ismertette Németországon a magyar­ alföld szépségeit, a magyar faj erényeit, — megint eljött hazánkba s tegnap délután meglátogatta a Debr. Ellenőr szerkesztőjét. — Woenig ar igazi tipusza a német professzoroknak, ezúttal csak keresztül utazott Debrecenen, mert még az este tovább ment Nyíregy­házára, hogy ott a Nyírség homok­buckás vidékét tanulmányozza. Rövid idő múlva visszatér az általa nagyon megszeretett Debrecenbe, a­hol több napot szándékozik tölteni. A városi tanács és a Csokonai kör szíves vendégszeretettel készül fogadni a horto­bágyi puszta ismertetőjét.­­ (Totales Jása a fogságban.) Tomics Jása, a „Zasztava“ volt szerkesztője, a szerb radikális párt egykori vezére, tudvalevőleg a váci fegyházban tölti napjait Dimitrevics dr. meggyilkolása miatt. E napok­ban a rabot meglátogatta védője, Visontai Soma, a ki előadta neki, hogy kegyelmi kérvényt fog érdekében benyújtani. Tomics fogságában megtanulta a műaszta­­losságot s már néhány igen csinos bútordarabot készített.­­ (Kisasszony, mint a számtan tudora.) A turini egyetem Levi Konstantina kisasszonyt a mennyiségtan tudorává proklamálta.­­ (Szüleinek­ gyilkosa.) Velencei sürgöny szerint Arpaiseből borzalmas gyilkosságot jelentenek. Domenico Busso szüleire, kik egy Carmela Perilla nevű leánynyal való házasságot ellenezték, hat revol­verlövést tett. Az apa azonnal meghalt, az anya is oly súlyosan megsebesült, hogy életbenmaradásához alig van remény. Egy odasietett szomszéd szintén súlyosan megsérült.­­ (Öngyilkossá­g­ egy templomban.) Prá­gából jelentik, hogy a Ferencrendiek templomában a 37 éves Zazadik Ferenc templomszolga az oratórium­ban a halálharang kötelére akasztotta magát. A vi­kárius és több lelkész, kik ájtatosságaikat végezni jöttek a templomba, már holtan találták őt. A rend­kívüli eset nagy népcsödülést idézett elő. A templo­mot bezárták s újra fogják fölszentelni. _____________________ _

Next