Pesti Hírlap, 1894. március (16. évfolyam, 60-90. szám)

1894-03-09 / 68. szám

10 PEST! HÍRLAP 1894. mámu 9.’ — (Hogy van Kossuth Lajos?) Kossuth Lajos nagy hazánkfiának egészségi állapotáról a mai nap folyamán ismét aggasztó híreket terjesztettek a fővárosban. Azt beszélték, sőt le is nyomatták, hogy a turini remete állapota ismét rosszabbra fordult, bogy Kossuth rosszullétéröl és reménytelen állapotá­ról még a kormányhoz is érkezett távirati jelentés, a mit Wekerle a képviselőház mai ülése alalt közlött is Justh Gyulával. Hogy ez a hir még nagyobb meg­erősítést nyerjen, a függetlenségi és 48-as párt lapja a „Magyarország“ mai számában, a már általunk méltatott dr. Basso orvostól és másoktól a következő táviratokat közli: Turin, máre. 8. (8 óra 40 p. délelőtt.) Kossuth az éjjeit igen nyugtalanul töltötte. — Ereje ismét hanyatlott. Állapota reggel felé kissé javult. Turin, márc. 8. (1 óra 30 perc délután) A betegnek veselob következtében gyönge láza van. Minthogy a kormányzó a helyi kezelésnek ellensze­gül, általános kezelést alkalmaztunk. Dr. Basso. Turin, márc. 8. (Délután 2 óra 10 perc) Kos­suth egészsége változó és aggasztó. A múlt éjsza­kát is nyugtalanul, álmatlanul töltötte. Most dél­előtt csendesen, nyugodtan alszik. Közvetlen veszély nincs, de állandó étvágyhiány miatt a beteg rendkívül ki van merülve.* Kossuth Ferenc itt marad. Ezen terjesztett, aggasztó hírek kapcsán lapunk egyik munkatársa ma este 7—8 óra közt felkereste Helft) Ignác országgyűlési képviselőt Kisfaludy-uteai lakásában, hogy tőle — mint aki Kossuth-fal, család­jával és hozzátartozóival naponkint távirati és levél­beli összeköttetésben van s igy a nagy hazafi hogy­­létéröl legjobban van értesülve — a valóságot meg­tudja. Helfy ezzel a kérdéssel fogadta lapunk munka­társát : — Ugy-e, azt akarja megtudni, hogy meghalt-e Kossuth Lajos ? — Kém, azt tudom, hogy nem halt meg, ha­nem ma este ismét aggasztó hírek voltak elterjedve a fővárosban a kormányzó állapotáról, azt szeretném megtudni, hogy igazak-e ezek a leverő hírek. — Ezeknek a híreknek semmi alapjuk sincs — válaszolt Helfy — s azután, szinte izgatottan, foly­tatta: Fogalmam sincs, hogy mi okokból és kik ter­jesztik ezeket a célzatos, alaptalan híreket. Én Kos­suth családjával folytonos összeköttetésben vagyok, bármi történjék Kossuthnál, azonnal értesítenek róla. Azonkívül Turinban annyi olasz ismerősöm és bará­tom van, a kik Kossuth házánál naponként megfor­dulnak, hogy minden mozzanatról értesülve vagyok, a mi a kormányzónál történik. Ma délután is kaptam Kossuth családjától, Kossuth Ferenciül távirati értesí­tést, melyben a következők foglaltatnak: ,.Aggodalomra ok épen semmi sincs. Veszélyre gondolni sem lehet. Atyám egészségi állapota folyton, még pedig gyorsan javul s igy van remény, hogy mihamar teljesen visszanyeri egészségét.“ Ezeket mondta el Helfy Ignác s mi inkább hiszünk abban a hírben, mely azt engedi reményleni, hogy Kossuth Lajos teljes jó egészségben még igen soká fog élni a nemzet nagy örömére. Egy Turinban este 9 ó. 15 pkor feladott sür­göny szerint, Kossuth a mai napot elég nyugodtan töltötte. — (Ferenc Ferdinand főherceg világkö­­l'iili útja.) Fényes felolvasó ülése volt ma a Föld­rajzi Társaságnak, melyben Reményi Ferenc pólai cs. és kir. sorhajózászlós „Estei Ferenc Ferdinand főherceg világkörüli utazásáról“ címen tartott elő­adást a főherceg engedelmével. Reményi sorhajózász­lós tudvalevőleg kísérője volt a főhercegnek világ­körüli utján. Az ülésen, melyen Eródi Béla dr. elnö­költ, megjelent László főherceg is, kíséretében Himmel alezredessel, továbbá herceg Lobkovitz had­testparancsnok, Forinyák, Pókay és Szvetits altábor­nagy ok, Rohonczy térparancsnok, Ghyczy, Durrmann tábornokok, a helyőrség törzs- és főtisztjei nagy számmal, Földváry alispán, Kammermayer és Ger­­láczy polgármester és annyi érdeklődő, hogy a fele sem talált helyet az akadémia kistermében. Miután az elnök üdvözölte László főherceget, Reményi a felolvasó asztalhoz ült és megtartotta előadását Fe­renc Ferdinánd főherceg világutazásáról, melyben ma»a is részt vett, szolgálattételre lévén beosztva az .Erzsébet“ hajón, melyet a főherceg használt. A magyar gyárakban épített hatalmas hajó 1892. dec. 15-én indult el a trieszti kikötőből és januárban már Kolombóban, Ceylon fővárosában vetett horgonyt, hol a főhercegé napig tartózkodott. Bombayban a kor-­­mányzó és a tartomány előkelősége fogadta, Kal­kuttából nyűgöt felé folytatták az utat s az uta­zás e pontjain a hindu fejedelmek mindenütt nagy­szerű viadalokat, lovagjátókokat és tigrisvadásza­tokat rendeztek a főherceg tiszteletére, amit ő Sidney­­ben egy fényes bál rendezésével hálált meg. A Sa­­lamon-szigeteken a főherceg tcíkép kagytógvüjtéssel foglalkozott és arra törekedett, hogy az ott honos vademberek életét megismerje. Uj-Guineában, Jou! szigetén is megfordultak, ahol keresztény templomo­kat is láttak, mert a sziget 400 lakóját a hittérítők­nek sikerült a kath. egyház számára megnyerni. Borneo szigetén az esős idő miatt kevés tapasztala­tokat szereztek, s elmaradt a francia-siámi háború miatt a siámi király fényes fogadása is, mely az út­nak egyik tanulságos pontja lett volna. A főherceg' Japánban a császár vendége volt. Az Erzsébet-hajót augusztus 25-én hagyta el, mely ekkor a szerződés megkötése végett Coreába ment. A főherceg pedig Kiér felé folytatta útját és Chicagót, majd a Niagara vízesését érintve, New-Yorkba érkezett, honnan tiz hónapi utazás után októberben tért vissza Európába. Az érdekes felolvasást, melyben nem egy szép leírás van, László főherceg, majd Lobkovitz herceg is kéz­­szoritással, a közönség pedig hQsszas éljenzéssel és tapssal köszönte meg , a fiatal felolvasónak. — (Kamarás és primadonna.) Pozsonyi leve­lezőnk a következő mulatságos dolgot közli velünk: Palini inkey Sándor cs. és kir. kamarás egyik neve­zetes alakja Pozsonynak. Mindenki ismeri gyöngéje^ mely abban áll, hogy mód nélkül toporzékol, mihelyt valaki ötven krajeáros régi előkelő nevet vesz föl. A múltkor egy Jaiteles névnek Inkeire való hivatalos átváltozása majd hogy beteggé nem tette az életvidám öreg urat. Annál feszültebb Volt a várakozás az egész városban, amikor a pozsonyi újságok előre hirdették s a szinlapok is jelezték, hogy Inkey Gizella operette­­énekesnő föllép s valóban az öreg kamarás ezúttal 8§m ismert tréfát, mert a következő sorokkal támadt a primadonnára: Nyilatkozat. Minden összelévesztés megakadá­lyozása céljából alulírott ezennel köztudomásra hozom, hogy Inkey Gizélla kisasszony, operetfe­­énekesnő, bár nevét a sziníapon feltűnő nagy betűk­kel és i helyett y-nal nyomatja, nem tartozik az ösnemes Inkey de Palin családhoz. ■ Palini Inkey Sándor cs. és kir. kamarás. Erre a reklámra a színház a «Madarász» ope­rettére megtelt. — (Serfőzőls értekezlete Becsben.) Becsből sürgönyzi tudósítónk, hogy ott ma az osztrák söpgyá­­rosok szövetkezete a terménytőzsde helyiségében a maláta-adó tárgyában ankétet tartott. Elhatározták, hogy a kápviselőházhoz kérvényt fognak intézni, mely­ben kérik a maláta-adó behozatalát, vagy pedig a söradó reformálását. A tanácskozásban részt vettek a magyar sörgyárosofc képviselői is. •— (Esküvő.) Tóth Kálmán debreceni föld­­birtokos a napokban tartotta esküvőjét Bartha. Zsu­zsanna kisasszanynyaj. Budapesten. Az esketést az uj pár rokona, Szele György tápéi ev. ref. lelkész végezte, dr. Osváth Albert Vili. kér. rendőrorvosnak, a meny­asszony nagybátyjának házánál. —; (Agyonverték az apjukat.) A nádoré utca 66-ik számú házban lakik Szádeczky Bertalan munkásember a feleségével és két fiával, kik közül az egyik 16, a másik 18 evés; A szülők már kosz­­szabb idei óta békétlenségben éltek egymással és mindennapos volt köztük a házi perpatvar, mely nem ritkán tettlegességgel végződött. így történt ez ma is a késő esti órákban. — Szádeczky Bertalan és fele­sége összevesztek, szóra szó következett, a minek az lett a vége, hogy az ingerült ember ütlegelni, fojto­gatni kezdte a nejét. A két fiú tanúja volt a kinos jelenetnek s nem nézhetve tétlenül a dolgot, segítségére siettek anyjuknak. Azonban egyesült erővel sem bírhat­tak atyjukkal, a ki őket is ütlegelni kezdte. Ekkor a bét elkeseredett gyermek mindegyike egy-egy mángorló­­fát ragadott fel s azzal mentek neki atyjuknak ,s azt a példát tartva ‘szem előtt, hogy „a fejét üsd, nehogy megsántuljon1, valóságosan összezúzták aty­juk koponyáját, ki vérbeborulva, eszméletlenül te­rült el a földön. A szomszédok a nagy zajra, kiál­tozásra összefutottak s ugyan ők hívták a mentőket is segítségül, kik a már élet-halál közt lévő embert a kórházba szállították. Rédey ügyeletes rendörfo­­galmazónak éjfélkor tettek jelentést az esetről, ki a kórházba s onnét a helyszínére ment, hogy az atyjuk vérét ontott fiukat letartóztassa. — (Lapp karaván az állatkertben.) Érde­kes karaván lesz látható még március hó folyamán az állatkertben Serák Károly igazgató megkötötte a szerződést Jakobsohn impresszárióval, a ki Kriszti­­niából egy 35—40 tagból álló lappföldi karavánt hoz Budapestre. A lappokkal jönnek háziállataik, kutyák, irarnszarvasok stb. Sátrakban fognak tanyázni s hus­­vét vasárnaptól kezdve naponként bemutatják nép­szokásaikat és játékaikat a közönségnek. A karaván néprajzi tekintetben is igen érdekes lesz. — (A világ leggazdagabb asszonya.) A világ leggazdagabb asszonya mrs. Hetty Green. Aki azonban azt hiszi, hogy büszke palotában lakik, fo­gatokat és szolgákat tart, nagyon téved. Hetty Green, 60 millió dollárnyi vagyon tulajdonosa, egy «Boarding House »-ban lakik, egy egészen közönséges bérházban, Brooklynban, New-Yofk testvérvárosában, még pedig a Piehre pontstreet 89. sz. alatt, s hét dollárt fizet hetenként a lakásért és élelmezésért. Mérték fölött fösvény s ez az oka annak is, hogy férjétől, aki New-Yorkban hangadó clubman, elvált. Oly szerényen öltözködik, hogy az ember egy szegény nőt vél látni, s addig foltozza ruháit, amig lehetséges, csakhogy uj ruháért ne kelljen pénzt kiadnia. Ami ingó-vagyona van, azt egy fekete zacskóban hordja magával, amit mindig magánál tart. Ez az ingó-vagyon áll egy ima­könyvből, egy battisztzsebkendőből és egy lorgnonból. A konyhában eszik s csak a legegyszerűbb ételeket akarja. Nagyon ájtatos és Brooklyn száz temploma közül mindennap mást látogat meg. Oly gyanakodó, hogy senkivel sem érintkezik, mert azt hiszi, hogy mindenki csak pénzéért közeledik hozzá. Egy fia van, akinek a felesége egy milliomos leánya; ez a menye a legnagyobb fényűzést fejti ki, amit csak gondolni lehet. «Az idők járása nagyon rossz,» — mondja Hetty Green, mikor életmódja miatt megszólják — «s takarékoskodnom kell rokonaim számára!* Brooklynban minden gyerek ismeri a fekete zacskós asszonyt; de senki sem sejti, hogy a szegényes kül­sejű asszony 60 millió tulajdonosa. Csak a «.World», New-York legjelentékenyebb lapja leplezte le a titkot, s egy napon New-Yorkot meglepte azzal a hírrel, hogy ki tulajdonkép a brooklyni egyszerű Hetty Green. Green asszony jelenleg 58 éves és vagyona atyjától, Robinsontól származik, aki Uj-Angliában telepedett le, s földjei óriási értéket képviseltek. Egész rokonsága oly gazdag, s minden családban van egy oly fösvény, mogorva lény, amilyen Hetty Green. Van egy leánya is, Sylvia, aki egyetlen rokonától öt milliót örökölt. Csak nagy fáradsággal bírták rá a leányt, aki ép oly ájtatos, mint anyja, hogy társa­ságba menjen, de ezt csak egyetlen egyszer tévé, s a legnagyobb undorral fordult el a nagyok frivolitásá­­tól. Green asszony könyvet vezet, melybe minden cent be van vezetve, s mikor még rokonaival együtt élt, azt kívánta, hogy minden családtag hasonló köny­vet vezessen. Mikor fiának könyvében egyszer 10 centnyi hibát talált, azzal fenyegette, hogy kitagadja. A banknál, mely vagyonát őrzi, van elhelyezve milli­ókat érő ékszerkincse is; pompás régi ékszerek, mik­hez örökség utján jutott. Ä szoba, melyben lakik, ki­lenc angol négyszöglábnyi lyuk, s oly szűk, hogy nem étkezhetik henne, s ezért ebédelni a konyhába jár. A konyhában mossa saját maga fehér ruháit is és ott száritgatja a kifeszitett köteleken. Az asszony fösvénysége az őrültséggel határos, és talán valóban őrültség is, mely úgy látszik, átöröklődik, mert leá­nya, Sylvia szintén mindig arról fantáziái, hogy sze­gényen fog meghalni valamely menedékházban, s ezért a legnagyobb takarékosságra van szorítva. — (A vizek állása.) Az országos m. kir. viz­­épitészeti és talajjavító hivatal vízrajzi osztálya máról a következő hivatalos jelentést adta: A Duna Passau­­nál még kissé árad. Budapestnél apad; Mohácsnál az előző árhullám épen kulminál; azon alul az egész fplyó árad. A Vág mindenütt apad; a Dráván és Száván csekély áradás mutatkozik. A Tisza folytonos, lassú áradásban van, bár felső vidékéről már apadás jeleztetik. Március 7-én a Tisza és mellékfolyóinak vidékén szróványosan csekély jelentőségű csapadék hullott. A Tisza forrásvidékén a hóvastagság 35—55 cm. A helyzet általában kedvező. A Duna kulminá­­lása holnap Gomboson várható. A Tiszán Csaptól lefelé még a vizszin növekedése várható. — (Országos diák-kongresszus.) Az orszá­gos diákszövetség elnöke, Bottlik József március 17-ére országos diák-kongresszust hitt össze Kolozs­várra, a melyre az ország minden főiskolája küld képviselőt. Budapestről mintegy 30 egyetemi polgár utazik ez alkalomra Kolozsvárra, a hol nagy érdek­lődéssel várják a budapesti egyetemi ifjúság képvise­lőit s minden tekintetben gondoskodni fognak róluk. A kongresszus tárgya: 1. Az ifjúság részvételének meghatározása a millenniumi ünnepségekben. 2. A mensa academiák szervezése a vidéki főiskolákon. 3. A diák-szövetség alapszabályainak megvitatása. 4. Esetleges indítványok. — (A gyilkos nyomor.) Máté Sándor lovász­­patonai születésű, 35 éves napszámos a szigony-utca 35-ik számú házban hosszabb ideig békességben élt már a feleségével, Beliczky Annával. A napszámos család otthonát csendes esténként felvidította két kis apró gyermek, akik puha kacsócskáikkal elsimították az élet nehéz gondját szüleik homlokáról. Történt azonban, hogy a családfő, Máté Sándor, egy hónap­pal ezelőtt elvesztette rendes keresetét s azóta nem tudott más munkához jutni. Az utóbbi napokban azu­tán már nem is keresett munkát, hanem elcsüggedé­­sében neki adta magát az ivásaak. A felesége e miatt aztán napról-napra szemrehányást tett neki. így tör­tént ez ma délben is, midőn Máté ismét többet ivott a pálinkából, mint kellett volna. Az amúgy is ittas ember felesége szemrehányásán felingerülve, fölkapott egy kezeügyébe esett baltát s azzal neki ment a sze­rencsétlen asszonynak. Először belevágott az asszony

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék