Pesti Hírlap, 1897. augusztus (19. évfolyam, 211-241. szám)

1897-08-31 / 241. szám

PESTI HIRLAt 9 1897. augusztus 31. __ _______|_j La I,, I, m — (Sikkasztó postatiszt.) A königt rendőrség táviratilag értesítette a főkapitánvsi t, liogy Wagner Ferenc Károly hartensteini szülét ü postatiszt mintegy 5500 márkát tartalmazó pénz *• levelek elsikkasztása után megszökött. A sikkasztó fel tűnőén magas és karcsú testalkatú, sötétszőke, rö­vidre nyirott haja és erős, sötétbarna bajusza van. Arca hosszúkás, egészséges szinü. Barna zsaket-ruhát, kék nadrágot és sárga szalmakalapot viselt. Orrán zuzódás nyomai látszanak, amelyeket kerékpárról tör­tént esése közben szenvedett. A sikkasztó kézre­­kérdőjének 300 márka jutalmat biztosítottak. — (Becsapott ügynök.) Stieber Rezső ügy­nöknek egy furfangos ember azt az ajánlatot tette, hogy egy üzletben 2 írt 50 krajcárért égy tucat zseb­kendőt kaphat, amelyet 4—5 írtért eladhat. Stieber elment az illetővel a forrásul megjelölt fehérnemű­­üzlet elé s ott négyezer forintot adott át neki, hogy azon zsebkendőket vásároljon. Az üzletből ki is vittek a kocsira egy tömeg zsebkendőt, de az illető közve­títő a kocsiról leugrott és egy átjárónál megszökött. Akkor tűnt ki, hogy a furfangos megbizott a 4000 írtból csak 200 írton vásárolt zsebkendőt, 3800 irtot Ű magának tartott meg. Az illetőt állítólag Grosz hak hívják s a rendőrség most mindenfelé ke­resteti. — (Csalás könyöradomány-gyüjtéssel.) A rendőrség már több csalót leplezett le, aki beteg­séget vagy nyomort színlelve hamisított okiratok alap­­jánríkönyöradomány-gvüjtéssel tesz szert egész csinos jövedelemre. A napokban is egy ilyen alak került a rendőrség kezei közé. Az illetőt Kanicsek Józsefnek hivják, galíciai születésű 22 éves csavargó, aki plé­bániák és körorvosok pecsétjével ellátott hamisítvá­nyokkal magát siketnémának tettetve, a legkülönbö­zőbb álnevek alatt járta be egyész Magyar-, Horvát­országot, sőt Olaszország egy részét is. Használta a Mikus György, Jovicza János, Hikó János és Bobia József neveket. Említésre méltó, hogy az utóbbi évek­ben egy betöréses lopást követett el, amikor a rend­őrség elfogta. A rendőrségnél és a bíróságnál is mint Mikus György szerepelt s mint ilyen töltötte ki Jász­berényben az egy évi börtönt s a fővárosból öt évre ki is tiltották. Most, hogy a rendőrség alaposan ér­deklődött viszonyai iránt, tűnt ki, hogy eredetileg Kanicsek Józsefnek hivják. Mikus György nevű em­ber tényleg létezik s a csaló testi-íelki jó barátja. Legutóbb, mint kiderült, együtt laktak az akácfa­utcai 40. sz. a. s a használt hamisított okiratokat Mikus készítette. Amint Mikus meghallotta, hogy ba­rátját elfogták, nyomban kereket oldott. A rendőrség Kanicsek Józsefet, aki katonaszökevény is, átkisérie az ügyészséghez. — (Sajátságos baleset) színhelye volt teg­nap este a roueni Folies Beigeres cimü mulató néző­tere. Fontaine Ede tengerész a második karzatról leesett a földszinten ülő Clair Olivier keresk. uta­zóra és mind a kettő olyan súlyos sérüléseket szen­vedett, hogy haldokolva vitték el őket a kórházba. Clair néhány órával később, hajnali négy órakor, ki­szenvedett, Fontaine még eddig nem nyerte vissza eszméletét. — (Rendőri hirek.) Elfogott betörök. A rendőrség elfogta Kiss 'István siófoki születésű 17 éves, Kiss Gyula 19 éves, Boncz János budapesti születésű 19 éves, Fülek János budapesti születésű 16 éves és Lőrinc József vaáli születésű 15 éves munkásokat és iparoslegényeket, akik az éjjel betör­tek egy kigyó-téri cipőüzletbe meg egy ruha­­kereskedő helyiségeibe. A betörők töredelmes vallo­mást tettek. T- Aki a holttestét keresteti. A főkapi­tánysághoz ma a következő levelező lap érkezett! »Fölkérem a főkapitányságot, hogy kerestesse meg holttestemet a népligetben. Tisztelettel Magyar Pista Helyben, 97, VII/28.« A rendőrség nyomozza a levél íróját. Azt hiszik, hogy éretlen tréfa az egész, noha nincs kizárva az, hogy az illető csakugyan öngyil­kosságot követett el. — Öngyilkos napszámos. Jaku­­bik Antal 49 éves napszámos ma este 8 óra tájban Újpesten a Zrínyi-utcai 2. sz. a. egy raktárhelyiség gerendájára fölakaszttta magát s mire észrevették, meghalt. Tettét ittas állapotban követte el. x Egyéves önkéntesek legjobban és legol­csóbban szerezhetik be fölszereléseiket az előnyösen ismert Blum és Társa főh. udvari szállító cégnél Budapest, sütő-utca 2. Szervita-tér sarkán, x Iskolás gyermekek részére szükségelt fehérne­­müek legnagyobb raktára Kanitz Ferenc és T.-nál Bpest, Kossuth Lajos-u. 11. x A székes-főváros kies fekvésű határában, Puszta-Szt-Mihályon, ismét egy uj telep — a millen­nium emlékére «Árpád-telep» név alatt — létesült. A szép jövő elé néző uj telep tulajdonosai egyesü­letté tömörültek, melynek alakuló közgyűlése f. hó 29-én, vasárnap, tartatott meg, az uj városháza ta­nácstermében, ahol elnökké Lung György fővárosi tanácsnok, alelnökökké Paulus János és Kállay Gyula s jogtanácsossá dr Breitner Zsigmond ügyvéd egy­hangúlag választattak meg. Ezen uj telep tőszomszédságában fekszik a muH évben létesült «Anna-telep»-nek, s mindkettő Weisz Gyula ismert fővárosi vállalkozó kezdeményezése folytán dr Vida Lajos birtokából hashtatott ki s par­­ellátott, • Ezen telepek, mint értesülünk, a legközelebbi jövőben a fővárossal közvetlen vasutösszeköttetést kapnak. (A telepek budapesti irodája VI., aradi-utca 17. szám alatt van.) x Rheuma, cbúz, kőszvény, vese és epekő­­bajok a tudományos alapon álló Dióssy-féle Risso­­citromnedv kúrával biztosan gvógyithatók. Ismertetést ingyen küld Dióssy Lajos gyógysz. Budapest, Damja­­nich-utca. TÁVIRATOK. Páris, aug. 30. A „Journal“ megbízható forrásból arról értesül, hogy az orosz cár az ősz végén Franciaországba jön. Berlin, aug. 30. A »Nordd. Alig. Ztg« szerint Hohenlohe herceg birodami kancellár pénteken este Berlinbe érkezik s azután Hamburgba utazik. Páris, aug. 30. Gayrand abbé, keresztény szo­cialista képviselőt, akinek megválasztatását érvényte­lennek jelentették ki, a bresti 3-ik választó-kerületben nagy szótöbbséggel ismét megválasztották. Szent-Pétervár, aug. 30. Konstantinovics Konstantin nagyherceg tegnap nyitotta meg a nem­zetközi földtani kongresszust."Arsénia íoidenburgi her­­oegnő, mint az ásványtani társulat elnöke, üdvözlő beszédet mondott. Koblenz, aug. 30. A német császár és csá­szárné lovon nézték végig a 8. hadtest parádéját. Ez­után a császárné testőrkisóretével, a császár pedig a zászlós-század élén Koblenzba ment vissza. Cetinje, aug. 30. Milena fejedelemnő és Daniló trónörökös ma délelőtt ideérkezik. Szent-Pétervár, aug. 30. A nemzetközi orvosi kongresszus 70 tagja ma meglátogatta Peterhofot, ahol reggelivel vendégelték meg őket. München, aug. 30. A Münchener Neueste Nachrichten Írja, hogy az e hó 8-a óta eltűnt Huber Tivadar ügyész holttestét ma egy hófúvásban meg­találták. Orosz-francia szövetség. Turin, aug. 30. (Saját tudósítónktól.) A »Gazetta Piemontese« berlini levelezőjének egy magasállásu diplomatával folytatott beszélgetését közli. Az orosz-francia szövetségről volt szó. A szövetséget hat évre kötötték, úgy, hogy az a hármasszövetségi szerződéssel egyidejűleg 1903-ban jár le. A szövetség tisztán defenzív jellegű és Elzász-Lotharingiát a szerződés egy szóval sem emliti. A revanche-eszme a szövet­séggel nem nyert semmit. Nincs kizárva, hogy Oroszország rövid idő alatt a hármas-szövetség egy tagjával. Olaszországgal hasonló szerződést köt. mint amilyen Németország és Oroszorság közt 1884-től 1890-ig fönnállott. Vilmos csá­szárt még Péterváron informálták a kettős szö­vetségről és annak békés szándékáról. Páris, aug. 30. (Saját tudósítónktól.) A boulevard Sebastopol lakói kérvényt intéztek a tanácshoz, hogy nevezzék el ezt az utat boule­vard Alliancenak. Az indítványt ellenzik és va­lószínűleg a boulevard des Capucinest fogják igy elkeresztelni. Valamelyik nagy párisi ut neve mindenesetre boulevard Alliance lesz. (N. Ft, Pr.) A pétervári látogatás áldozata. Páris, aug. 30. (Saját tudósitónktól.) Hire jár, hogy Crosiert, Faure elnök titkárát, el­bocsátják, mivel az ő hibájából Faure Péter­­hofban etikett-hibákba esett, A radikálisok már kezdenek a helyzet eddigi békés fölfogása ellen agitálni. Orosz- francia-német együttműködés. Berlin, aug. 30, (Saját tudósítónktól.) A »Localanzeiger« jó forrásból azt az értesítést vette, hogy a Hanotaux és Muraviev közt folyt konferenciákon a Franciaország és Németország közti viszonyt is behatóan tárgyalták. Oroszor­szág arra törekedett, hogy a függőben levő euró­pai kérdésekben mindhárom állam együttműkö­dését biztosítsa. A krétai helyzet. Konstantinápoly, aug. 30. (Saját tudósítónk­tól.) A krétai fölkelők vezérei az ellenállást az autonómiával szemben föladták és immár ké­szek azt elfogadni. A Görögország által való annektálást többé nem követelik. Vilmos császár nem megy Belgiumba. Berlin, aug. 30. (Saját tudósítónktól.) Vil­mos császár belgiumi látogatása, melyről a belga lapok többször említést tettek, elmarad, mert a belga király nem látogatta meg a csá­szárt, hanem csak átutazóban tartózkodott Kiéi­ben, hogy a regattát megnézze. Vilmos császár tehát viszontlátogatással a belga uralkodónak nem tartozik. A béketárgyalások. Konstantinápoly, aug. 30. A porta újból megkereste a nagyköveteket a békekötés siette­tése végett, rámutatva arra, hogy a működő hadsereg napról-napra igen sokba kerül. A trónralépés holnapi ünnepe alkalmából rendkívüli óvintézkedéseket tettek. A rendőrség elrendelte, hogy házankint számlálják meg az ott lakó örményeket, ami az örmények között nagy aggodalmat keltett. A rendőrség emez in­tézkedése okául azt adja elő, hogy a merénylő­banda két, még hiányzó tagját keresi. A me­rénylők pere a jövő hátén kezdődik meg. Konstantinápoly, aug. 30. A nagykövetek ma gyűlést tartottak. Csehek diadala. Brünn, aug. 30. (Saját tudósítónktól.) A cseh-klerikális »Hlas« szerint a császár fölha­talmazta Badeni grófot, hogy viszonyát a több­ségalkotó pártokhoz a helyzetnek megfelelőleg rendezze. Ugyancsak az említett lap hire sze­rint dr Herold ifju-cseh képviselő most cseh miniszterré van kiszemelve. Mihelyest a kormány megegyezett a többséggel, a legszigorúbban fogják a cseh nyelvrendeletet végrehajtani és a kor­mány egyidejűleg Szilézia részére is bocsát ki nyeiyrendeletet. A cári pár Varsóban. Szent-Pétervár, aug. 30. Miklós császár és Alexandra cárné ma a cári családdal, továbbá Wladi­mir és Alexandrovics Pál nagyhercegekkel Varsóba utazott. Kíséreteikben van többek között Wanovszkl hadügyminiszter. Uj köztársasági elnök. crankfurt, aug. 30. A »Franki. Ztg« je­lenti Montevideoból, hogy a meggyilkolt Borda elnök helyébe Cuestas kamarai elnököt választották meg a köztársaság elnökévé. Az örvendő Páris. Pária, aug. 30. Holnapra az összes párisi és vidéki hivatalnokok szabadságot kaptak. Párist nagy­ban diszitik. Egész délelőtt dolgoztak a munkások azon, hogy az ablakokat és a kereskedések kirakatait zászlókkal és szalagoxkal díszítsék. Egész sereg mun­kás fáradozik a középületek földiszitésén. Az opera előtti téren nagy tribünt állítottak föl. Az utcákon mindenféle apró alkalmi tárgyakat árulnak. Angol hajók Fiúméban. Fiume, aug. 30. Nyolc hajóból álló angol hajóraj ma délután a quarneroi öbölbe érkezett és a délután folyamán taktikai műveleteket eszközölt az öbölben. »Ramilies«, »Hood« és »Barfleur« páncélos toronyhajók Hopkins ellentengernagygyal az itteni réven, »Camperdown« és két páncélos hajó Buceari* ban, »Surprice« Abbáziában és «Ardent* egy torpedo­­hajóval Voloscában horgonyoztak. Újabb vasúti szerencsétlenség. Elberfeld, aug. 30, Hivatalosan jelentik, hogy éjjel 12 óra 15 perckor Vohwinkel állomáson a Steele felől jövő 819. számú személyvonat belefutott az ugyanezen irányban haladó 822. számú személy­­vonatba. A szerencsétlenség! oka még nincs meg­állapítva. Két utas meghalt, {tizenkettő súlyosan, kettő könnyebben sebesült meg. A szerencsétle­nül jártak neve és illetősége még nem volt biztos­sággal kideríthető. A mozdonyok, egy podgyászkocsi és öt személykocsi, összetört. A vizsgálatot meg­indították. Felhőszakadás. Gráo, aug. 30. (Saját tudósítónktól.) Stiria ke­leti részét heves felhőszakadás tátogatta meg. Rétek és szántóföldek kerültek víz alá, Az ár több hidat és országutat elpusztított.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék