Pesti Hírlap, 1899. július (21. évfolyam, 180-210. szám)

1899-07-30 / 209. szám

8 1899. julius 30. P­ESTI HÍRLAP egyetemi könyvtár volt hivatalnokának darabja Petőfi élete és halála kerül szinre. Este fél 8-kor A két ember tragédiája kerül előadásra. * (Petőfi-ünnnepély Ős-Budavárában.) A nemzet nagy gyászünnepélye alkalmából Ős-Budavára ma este szintén lerótta a hálás kegyelet adóját. Ott­­ahol máskor a Gésagimnázium bájos növendékei lej­tenek igéző táncokat, ott ma Petőfi szellemének hó­doltak és a nemzet, sőt a világirodalom legnagyobb költőjét dicsőítették élő szóval és zenével. A hangu­latos emlékünnepély három részből állott. Először is előadták a Rákóczy-indulót, a mi magyar marseillai­­sünket, melynek riadó szózata viszhangot kelt min­den igaz magyar szívében. Azután eljátszották Rudnyánszky Gyulának „Petőfi“ című poetikus al­kalmi színdarabját és a lendületes drámai költeményt Szathmáry, Takács Mari, Aczél Szidi, Ilosvayné, és Sipos Margit kitűnő előadásában valósággal föl­­lelkesítette a közönséget. Végül pedig szindus apo­­theozis volt, a szózat és a hymnus eléneklése után megkoszorúzták Petőfi szobrát, Bokodyné Máthé Róza asszony pedig igazi költői ihlettel elszavalta Jókai Mórnak ez alkalomra írt ünnepi versezet. Az egész előadás, melyet Bokody igazgató igen ha­tásosan rendezett, mély hatást tett a nagyszámú közönségre, mely egész este alig győzte tapssal és kihívásokkal. * (Petőfi-előadás a Dalosszínházban.) A Dalosszínház igazgatósága ma d­­után díszelőadás­sal ünnepelte Petőfi halálának 50-ik évfordulóját. A Petőfi címet viselő alkalmi játék előadásában az egész színtársulat vett részt. Az alkalmi színmű fényes kiállítással került bemutatóra s a lelkes közönség mélyen megindulva hallgatta a hazafias páthosz ün­nepi hangját Petőfi, Kossuth és Deák Ferenc áb­rázolóinak ajkáról. A darab szerzője nagy színpadi ügyességgel egy látványos színmű keretében csopor­tosította Petőfi fényes pályájának kiemelkedő mozza­natait. Eközben történeti alakok (Kossuth, Deák, Andrássy, Bem apó) vonulnak a színpadra, van ütközet, népies hangulat, tréfás epizód és számos történeti tabló, melyek között megkapó hatású volt a koronázási jelenet. A közönség lelkes ovációkban részesítette a szerzőt és a szereplőket, kik közül kü­lönösen dicsérettel kell megemlékeznünk: II. Csillag Amália (Mágocsainé), Fenyvesi Margit (Géniusz), Fenyvesi Erna (A múzsa), Tomcsányi Rózsi (A harc szelleme), Hajnal Dezső (Petőfi), Hatvani Károly (Kossuth), Tóth Antal (Bem apó), Balogh István (Andrássy) és Kiss János (Deák Ferenc). Az elő­adást egész héten mindennap megismétlik. * (A budai színkörben) a jövő hétre válto­zatos műsort állított össze Makó igazgató. H hétfőn a nagy sikerrel adott Petőfi-díszelőadást ismétlik meg a né­gy költő halálának 50 éves évfordulója alkalmából. Kedden a budaiak kedvence, Gyöngyi Izsó, a Víg­színház tagja, lép föl Strauss egyik legjobb operette­sében, a »Denevérében. Szerdán Gyöngyi második föllépte a »Denevérében. Csütörtökön Nagy Bella k. a. föllépte Jókai Mór »Aranyember« c. darabjában, amelyben At­ázia szerepét játszsza. Pénteken kerül bemutatóra Bokor József látványos színműve, »Uta­zás Magyarország körül* fényes kiállítással. Szomba­ton és vasárnap megismétlik a darabot. * (A két ember tragédiája jubileuma.) A városligeti színkör zajos sikert aratott kasszada­rabjának vasárnap este lesz a 25-ik előadása. Feld Mátyás ezen elejétől végig pompásan mulattató éne­kes bohózata június hó 22-én került először szinre és így alig egy hónap alatt éri meg első jubileumát, ami a legjobban bizonyítja a darab vonzóerejét. A 25-ik előadás iránt a közönség körében általános az érdeklődés, Sziklay Kornél pedig ez bizalomból énekli el először »olyan egészsége legyen« című új kupléját. Ezenkívül még egyéb új betétszámok is lesznek. Az igazgatóság a két ember tragédiájától még ezután is sok telt házat remél. * (Vendégszereplés a budai színkörben.) Rózsa Gizella, a Népszínház fiatal, tehetséges segéd­­színésznője, a színészakadémia növendéke, a jövő héten vendégszerepelni fog a krisztinavárosi színkör­ben, a Nebántsvirág címszerepében. Az előadás iránt élénk érdeklődés mutatkozik. * (Németh József vendégjátékai.) Németh József, a Népszínház kitűnő művésze, a jövő héten öt estén át vendégszerepel Nagyváradon. Vendégjáté­kait hétfőn kezdi meg Ruttkai György Holtomiglan című darabjában. A művész föllépését érdeklődéssel várják. * (Új karmester.) Lusztig Jenő zeneszerzőt, aki a Kis Don Juan című operettejével annak idején szép sikert aratott és kisebb szerzeményeivel is föl­tűnt, Relle Iván igazgató a pozsonyi színház egyik karmesterének szerződtette. * (Felvétel a színészeti akadémiába.) Az országos magyar királyi színművészeti akadémiában a beiratás szeptember 6., 7. és 8-án lesz az intézet Kerepesi­ út 1. szám alatti helyiségében. Az új tan­terve értelmében a jelen tanévtől kezdve előkészítő osztályt állítottak föl, melybe azokat a jelentkezőket veszik föl, akiknek kellő iskolai képzettsége, termete és hangja van. A fölvételhez szükséges életkor a fér­fiaknál 18 év, a lányoknál 16. A fölvétel csak egy évi próbaidőre történik, mialatt a tanárok meggyő­ződést szereznek a növendégek tehetségéről és képes­ségei felől. A próbaév leteltével a növendékeket újabb vizsgálatnak vetik alá és ettől függ az aka­démiába való végleges felvétel. * (Hangverseny Almádiban.) Fényesen si­került hangversenyt tartottak f. hó 22-én Balaton- Almádiban, előkelő nagy­közönség előtt. Közreműköd­tek : Benedek Józsefné, Benedek Ilonka, Gezse Ig­­nácné, Getse Irén úrhölgyek, Pálff­y György, a Nem­zeti színház tagja, Liedl Ferenc hegedű­művész és Mihály Ferenc, a m­. kir. opera tagja. A reniesi végtárgyalás előtt. Quesnay »bizonyítékai.« Paris, jul. 29. Quesnay de Beaurepaire ma közzéteszi az Echo de Parisban dossierjét, az úgynevezett ankétet. Har­mincegy tanú vallomását teszi közzé, akiket az általa vezetett vizsgálat folyamán kihallgatott. Ma közzétett ankétja teljes nyolc hasábot fog­lal el és a bevezetésén és befejezésén kívül, öt cso­portra osztva harmincegy tanúvallomást közöl. A ta­nuk nevét elhallgatja. Semmi sincs a vallomásokban, ami új világot vetne a dolog lényegére. Az első, csoportba azok a tanuk tartoznak, akik több zsidónak, a beszélgetését kihallgatták. A tanuk szerint egy zsidó egyszer igy nyilatkozott: — Dreyfust ártatlannak nyilváníttatjuk s ha ez nem fog sikerülni, Franciaország meg fog la­kósul érte. Más tanuk meg arról nyilatkoznak, hogy egy zsidó ak­aróhivatalnok őrizteti egy bankban azokat a konstantinápolyi és romániai zsidóktól érkezett pén­zeket, amelyek segítségével a Dreyfus-pártiak mindent el tudtak érni. Mikor több zsidó egy írás­szakértőről beszélt, egyikük így szólt: — Na, százezer frank nem megvetendő összeg. Más tanuk meg amellett bizonykodnak, hogy Angliából és más országokból is küldtek pénzt a Dreyfus-szindikátus céljaira. Quesnay egyik legfőbb bizonyítéka egy ló­ ido­­mító vallomása. Ez az ember a mühlhauseni német hadgyakorlaton látott egy idegen embert, aki ott egy német tábornokkal nagyon barátságosan beszélgetett. Németül beszélgettek s igy beszédjükből a ló­idomitó nem értett semmit. Később Párisban találkozott ez­zel a fiatal emberrel, aki most már egyenruhát vi­selt ; tudakozódott, hogy ki ez az ember s megtudta, hogy Dreyfusnek hívják. Egy másik tanú a vasutakról­­ szóló munkát kölcsönözte Dreyfusnak. Néhány nap múlva egy né­met lapban ennek a munkának a fordítását olvasta. Van egy tanú, aki a vasutak sztratégiai használatáról külön e célra írt munkát kölcsönzött Dreyfusnak, akit már akkor gyanúba vettek. Nemsokára Németország­ban eszerint módosították a katonai vasútügyet. Beaurepaire egy tanúja még azzal vádolja Drey­­fust, hogy az orosz kormánynak is kéme volt. Egy orosz diplomata állítólag úgy nyilatkozott, hogy Drey­fus bűnös és hozzátette :, , A mi szolgálatunkra állok­. Egy másik tanú, ki állítólag érintkezett Panizzar­­dival, ehez kérdést intézett Dreyfus bűnössége felől, mire Panizzardi egyáltalán nem tagadta Dreyfus bű­nösségét. Van azután a tanúk között egy, aki állí­tólag főnökétől, aki francia tiszt és katonai attasé egy idegen hatalmasságnál, levelet kapott, amely­ben azt írja, hogy a Drejus bűnösségére vonatkozó bizonyítékait illetékes helyre juttatta. Több „tanú” arról nyilatkozik, hogy Dreyfus­nak a szerelmi viszonyai igen sokba kerültek. Volt egy kedvese, egy elvált asszony, aki évenként 50.000 frtba került Dreyfusnak. Egy kereskedő, aki összeköttetésben állott Drey­­fusszal,egyszer így nyilatkozott: — Szerencséjére gyakran kap pénzt Német­országból. Egy tanú arról beszél, hogy több német tiszt Dreyfust Bismarck zsoldjában álló zsidónak ne­vezte. Páris, jul. 29. (Saját tudósítónktól.) Beaure-­­paire Merrier tábornokot és a revizió egyéb ellenzőit nagy zavarba hozta. Egyik nagyszerű leleplezése a jeles ex-birónak az, hogy Dreyfus magának Bourges­­ban egy capuvert (zsidó oidákli) csináltatott nyitott zsebbel. Fázis, júl. 29. (Saját tudósítónktól.) Reinach egy őt meginterviewáló újságíróval szemben nagyon megvetőleg nyilatkozott Quesnay de Beaurepaire vizs­gálatról. Quesnay de Beaurepaire, mondotta Reinach, nem tanú, ő nem látott, nem hallott semmit, ő maga nevezte ki magát egy olyan emberekből álló szindikátus képviselőjévé, akik képtelen, buta his­tóriákat gyűjtöttek, vagy hoztak forgalomba, olyan emberek képviselőjévé, akik magukat megnevezni nem merik, hanem a névtelenség mögé rejtőznek és­ akiket képviselőjük sem mer megnevezni. Ezek nem tanuk. Du Paty ügye. Pária, júl. 29. (Saját tudósítónktól.) A Liberti, tudni véli, hogy Du Patyt a kihallgatott szakértők a Speranza és Blanche névvel aláírt táviratok gyártá­­­sában ártatlannak vélelmezték. A vizsgálat végéhez közeledik. Du Paty védői minden nap várják, hogy a­­ törvényszék a vádat elejti. A végtárgyalás helyén. Rennes, jul. 29. (Saját tudó silónktól.) A vá­ros idegenforgalma még növekszik. Különösen ango­­­lok járnak sokan, akik fényképező készülékeket hoz­­­nak magukkal. A rennesi pör ama részének tárgya­­ lása, mely a titkos dossierrel foglalkozik, valószínű­leg nem lesz nyilvános. Az összes prefekturáknak és­ főügyészségeknek meghagyták, hogy az egész Drey­­fus-pör tárgyalása alatt helyükön maradnak. a Zola nyilatkozata. Paris, junius 29. (Saját tudósítónktól.) Zola az Aurora egy munkatársa előtt ama meggyőződését fejezte ki, hogy a rennesi hadbíróság fölmenti és re­habilitálja Dreyfust, akinek az ártatlansága világos. Ezután kijelentette Zola, hogy ő a Dreyfus-ügyből kifolyólag semmiféle irodalmi tiszteletdíjat nem hú­zott. Egy amerikai kiadó 100,000 frankot kínált neki a Dreyfus-ügyet tárgyaló darabért, de ő visszautasí­totta. Soha a Dreyfus-ügyről sem regényt, sem szín­darabot írni nem fog, de lehet, hogy később törté­nelmi adalékul föl fogja dolgozni a saját peré­nek tárgyalása és száműzetése alatt nyert benyo­másért. Esterházy leleplezései. Páris, júl. 29. Carrières őrnagy megkeresésére tegnap a haditanács egy tisztje megjelent a Matin főszerkesztőjénél és azt kérdezte tőle, hogy mily módon szerezte meg Esterházy legutóbbi leleplezéseit. A főszerkesztő azt válaszolta, hogy ő csak a lap adminisztrációjával foglalkozik és nem tudja, hogy a „Matin“ hogyan jutott a leleplezések birtokába. A tiszt folytatni fogja a vizsgálatot. KÉPZŐMŰVÉSZET. * (A kassai múzeum gyarapodása.) A Kassán levő felsőmagyarországi múzeum, amely a jövő nyáron költözik be már majdnem készen álló otthonába, értékes ajándékot kapott. Dessewffy Pál sárosmegyei margonyai földbirtokos Kassa városának, a múzeum védőjének, azt az ajánlatot tette, hogy nagybecsű családi régiséggyűjteményét egyelőre tulaj­donjogának fentartása mellett letétképen vállalja el tőle a város és egy külön osztályban helyezze el a felsőmagyarországi múzeumban. A gyűjteményben számos értékes szekrény, fegyver, parcellánedény és érem van. A múzeumi bizottság egy bizalmi férfiút küldött ki a gyűjtemény regisztrálására és Dessewffy Pál ajánlatát köszönettel elfogadta. * (Budapest a párisi kiállításon.) A képző­­művészeti bizottság ma délelőtt ülést tartott Szabó Károly tanácsos elnöklése mellett; előadó Almády Géza tanácsjegyző volt. Bemutatásra kerültek ma a párisi kiállításra megrendelt olajfestményű távlati ké­pek vázlatai, amelyeket Mednyánszky László báró, Szlányi Lajos, Mihálik Dániel és Olgyay Ferenc festő­művészek készítettek. A bizottság, több módosítást javasolva, amelybe a művészek is beleegyeztek, elfo­gadásra ajánlja a vázlatokat. Egyletek és intézetek. — A »Budapest-Hegy­vidéki Turista-Egy­let* július hó 30-án d. e. 11 órakor a »Svábhegy­szállodában« tartja rendes évi közgyűlését.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék