Pesti Hírlap, 1900. január (22. évfolyam, 1-30. szám)

1900-01-04 / 3. szám

8 PESTI HÍRLAP 1900. január 4, még mindig megszállva tartják azt a dombot, mely Colesberget, a folyó hidját és az ország­utat uralja. Miután French tábornok az ellenség jobbszárnyát megkerülie és csapatai tüzérséggel szaporittattak, várható, hogy az angol csapatok nemsokára megszállják Colesberget. Brüsszel, jan. 3. — Saját tudósitónktól. — Transvaalból ideérkezett autentikus hírek szerint az angolok állítólagos colesbergi győzelme tényleg valóságos vereség volt. French táborno­kot a búrok visszavetették és 150 embert vesztett. A moltenoi harc. London, jan. 3. Az esti lapok azt jelentik Stei kastromból mai kelettel, hogy a búrok ma Molteno irányá­ban megtámadták az angolokat. A harc még egyre tart. Pilcher ezredes műveletei. Modder-River, jan. 3. Tegnap egy lovas földerítő csapat Babing­­ton tábornok vezetése alatt elhagyta a tábort. Előnyomulása összefüggött Pilcher ezredesnek Belmontból való előnyomulásával, amely a búr tábor bevételével és 40 búr katona elfogásával végződött. Babington tábornok csapatai ugyan­abban az irányban nyomultak előre, de a Riet folyótól északra. Előnyomulásának eredményé­től még nem érkezett hir. Douglas, jan. 2 Az; ellenséges csapat, melyet Pilcher ez­redes megvert, főleg elpártolt angol alattvalók­ból állott. A lanödrost tegnap este a lovas föl­­kelőkkel elmenekült, a nem lovas'tott fölkelők •hir szerint a város közelében elsáncolták ma­gukat. A lojális lakosai a városnak kitűzték az angol zászlót és még az angol csapatok megér­kezése előtt letépték az Oranje szabadállam zászlóját. Az angol csapatokat nagy lelkesedés­sel fogadták, különösen mikor megtudták, hogy a város föiszabaditására közeledő csapatok ausztráliai és kanadai csapatokból állanak. London, jan. 3. — Saját tudósítónktól. — A lapok ma lelkesült jelentéseket közöl­nek Douglasból. a Modder folyótól nyugatra fekvő kis városból, ahonnan Pilcher ezredes a transvaali csapatokat kiszorította. Az angol ön­kéntesek ma délelőtt tiz órakor bevonultak Douglasba, hol a lakók őket nagy örömmel és ; diadallal logadták. A város németalföldi polgár­­mestere és a többi Douglasban lakó hollandiak a várost nejeikkel és gye.mekeikkel együtt mái­két nappal előbb elhagyták. Az angol csapatok bevonulása után az Oranje-áiiam lobogóját le­tépték a városházáról és helyébe az angol lo­bogót vonták föl. A városban sok lőszert talál­tak, továbbá papírokat, melyek a búrok szerve­zetét és hudi tér veit elárulják. A döntő ütközet előtt. London, jan. 3. — Saját tudósítónktól. — Itt most nagy feszültséggel várják Buller legközelebbi akcióját a Tugela-folyó mellett. Az .angol táborban levő összes laptúdósitók azt je­lentik, bogy ez az akció közvetlen küszöbön áll és arról biztosítanak, hogy az angol csapatok teljes bizalommal indulnak a harcba, mert a győzelmet biztosra veszik. A Tugela-folyó, mely megáradt, már visszahúzódott medrébe, ugv, hogy most ismét járhatóvá vált. A búrok a folyó túlsó oldalán nagyon erős erődítéseket csinál­tak és ezeket nehéz ágyukkal szerelték föl. A helyzet komolysága dacára mind a két ellenfélnek kedve van a tréfálkozásra. A búrok !b fénvtávirda segítségével ezt kérdezték az an­goloktól : — Miért jön Roberts ? Bulltr ián rossz fát tett a tűzre ? Az angolok ugyanezen az utón igy fe­leltek: ' — Hogy Ízlett a lydit 1 ■y»1 1 --------' ............ A burok csak ezt táviratozták vissza: — Rats! (ami patkányokat, katonai nyel­ven szökevényeket jelent.) Anglia uj ágyukat szerez. London, jan. 3. — Saját tudósítónktól. — A honvédelmi bizottság elhatározta, hogy a tüzérségnek nagykaliberü ágyukkal való föl­szerelésére a parlamenttől öt millió font sterlin­get kér. Béke-közvetítés. Brüsszel, jan. 3. — Saját tudósítónktól. — A nemzetközi békekonferencia belga-né­metalföldi osztálya holnap Mac-Kinley elnökhöz táviratot intéz, melyben fölkéri, hogy a dél-afri­kai háború befejezése végett interveniáljon. A bécsi sakkverseny. A bécsi osztrák-magyar sakkversenyben — mint lapunknak telefonálják — az ezer koronás első dijat, mint előrelátható volt, Maróczy Géza nyerte meg. A versenyben résztvevő másik magyar mester. Bródy Miklós, Schleehterrel még küzd a második díjért, amelyen azonban valószínűleg osztozkodni fognak. Maróczy könnyen megnyerte e játszmát Frock ellen. Schwarz az utolsó napon megemberelte magát s egy csinosan vezetett vezércsellel megnyerte a játsz­mát Fopiel ellen. Kotrcs és Schlechter játszmája függőben ma­radt, teljesen egyenlő hadállásban. Kotrcs minden lehetőt el fog követni a játszma folytatásakor, mert ha nyer, akkor a nyolcadik helyről az ötödik helyre fölvergődhetik. Atapin és Zinkt játszmája remis lett. Albin veszített Wolf ellen s a tizedik helyre került. Btódy és Marco játszmája remis-vei vég­ződött. A verseny ed ligi, részben még nem végleges eredménye a következő: Maróczy ..... 9 Bródy.......................... 7 ka Schlechter .... 7 Alapin ...... 6Vj Wolf, Marco, Zinkl. . 6 Kotrcs..............................5 Popiei.............................4Va Albin..............................4 Schwarz.....................3h2 Prock..............................0 A félbemaradt játszmákat az éjjel s esetleg csütörtökön folytatják. Maróczy Géza csütörtökön már visszautazik Budapestre. 176 számú játszma. Játszották a bécsi Kolisch-versenyen 1899. dec. 30 án. Világos: Sötét: Bródy HZ. Poplel J. 1. e2—«4 e7—e5 2. Hgl—13 HL8—c5 3. Fii—b5 Hg8—16 4. eisáncol Fl8—e7 5. Hbl—c3 d7—d6 6. d2—d4 Fc8— d7 7. Btl—el Ezen Tarrasch által praxisba hozott folytatás hátráltatja sötét elsáncolását és kényszeríti a közé­pen a gyalogcserére. Számításba jövő folytatás volna b2—b3 is, ami világosnak szintén igen jó játékot ad. 7.............. e5Xd4 8. Hí?Xd4 Hc6xd4 9. Vdlxd4 Fd7xb5 10. Hc3Xb5 elsáncoi. Sötét egyszerűsíteni óhajtotta a játszmát, had­állása azonban mindennek dacára kissé bátrányosebb. 11. Bb5—c3 B18—<8 12. b2—b3 a7—a6 13. Fel—b2 F«7—18 14. Bal-dl Vd8—c8 15. Í2—i3 ! Vc8—e6 16. Hc3—e2 Ve6—tb Sötét miudeoképen cserélni óhajt, de mint a következmények mutatják, cserélni nem elegendő, hogy a játszma döntetlen legyen. 17. c2—c4 Ve5Xd4 18. He2Xd4 g7—g6 19. Hd4—c2 ..... Bl6-d7 20. Hc2—e3 c7—c6 21. Fb2—a3 Be8—fi6 22. g2—g4 Ba8—e8 23. Kgl—Í2 Hd7—b6 24. Bal—«2 Hb6—c8 25. h2—h4! Fi8—el 26. Kf2—g3 F«7—d8 27. Be2—d2 Fd8—c7 28. Kg3-g2 h7—h6 r 29. h4—h5 ! Kitűnő lépés, mely a játszmát eldönti; világos az egész játszmát mesterileg vezeti. 29.............. Fc7—b6 30. He3—fi gőxhö 31. g4Xh5 Be6—e5 32. Híl—g3 Fb6—«3 Sötét ezen lépése gyalogveszteséggel jár ugyan, azonban játszmája mindenkép tarthatatlan. 33. Fa3xd61 Hc8Xd6 34. Bd2xd6 Beő—g5 35. Bd6—f6! Kg8—h8 36. Í3—Í4 Bg5—aö 37. Kg2—13 Kh8—g7 38. «4—eb Fe3Xf4 39. Hg3—f5f Kg7—Í8 40. K13XÍ4 Ba5x«& 41. Bf6xh6 BeöXfóf 42. Kf4xf5 Sötét föladta. NAPI HÍREK. — (Lajos Viktor főherceg) e hó 15-én pa­rancsnoki jubileumát fogja, mint a 65. gyalogezred tulajdonosa megünnepelni. — (aulán király Szent-Zvánon.) A szerb hadsereg főparancsnoka, Milán király, aki tegnap dél óta Budapesten időzött, ma reggel hét óra ti­zenöt perckor hadsegéde, Konstantinovics testőrezre­des, kíséretében Szent-Ivánra, gróf Zichy Jenő fe­hérmegyei birtokára utazott, ahol nagy vadászatok lesznek. Január 5-én Milán alkalmasint visszatér Budapestre s aznap este megjelenik az Országos Kaszinó nagy kalikó-bálján. — (Az angol királynő egészsége.) Mint Londonból jelentik, Viktória királynő egészségéről az utolsó időben nagyon kedvezőtlen hírek voltak elter­jedve. Ezeket a híreket az udvari körök megcáfolják s hozzáteszik, hogy a királynő egészsége telje­sen jó. — (Kihallgatás a kereskedelmi miniszté­riumban.) Hegedűs Sándor kereskedelemügyi minisz­ter helyett Schmidt József államtitkár fogja t. hó 5-én pénteken d. u. 4 órakor az általános kihallgatást megtartani. — (Egyházi kinevezés.) A király dr Binder András papnevelő intézeti tanár és lelkiigazgatót a szalmán székeskáptalan tiszteletbeli kanonokjává, Mütter Károly mármarosszigeti esperes plébánost pedig káptalanon kivüli mármarosi főesperessé nevezte ki. — (Kitüntetett cselédek.) A király Vida József és Vagdald József gazdasági cselédeknek, öt­ven évet meghaladó bű és péidás szolgálataik elis­meréséül, az ezüst érdem keresztet adományozta. — (Batthyány Géza gróf temetése.) Rend­kívüli részvét mellett ment végbe a tegnap elhunyt Batthyány Géza gróf íöldi maradványainak beszente­­lése. A megboldogultnak terézkörúti palotájában már délután három órakor kezdett gyülekezni a résztve­vők serege. A ravatalos teremben foglaltak helyet az özvegy grófné, szül. Batthyány Emánuela grófnő, fia Batthyány Lajos gróf, a volt fiumei kormányzó fele­ségével szül. Andrássy Ilona grófnővel, Batthyány Elemér és Tivadar grófok, Keglevich Béla gróf, özv. Btniczky Gáborné, sz. Batthyány Hona grófnő. Ott vol­tak a gyülekezetben: Apponyi Lajos gróf magyaror­szági udvarnagv, Darányi Ignác íöldmivelésügyi mi­nister, Nemes kéri Kiss Pál és Gromon Dezső állam­titkárok, Wekerle Sándor, aközigazgatási bíróság elnöke, dr. Fáik Miksa orsz. képviselő, Széchenyi Béla és Imre grófok, Károlyi István és László grófok, Bánffy György gróf, Karácsonyi Aladár gróf, Andrássy Ala­dár gróf, Radvánszky Géza báró, Rudnay Béla fő­kapitány, Nadasdy Ferenc gróf, Kemény Kálmán báró, Szapáry István gróf, Splényi Ödön báró, Rédl Béla báró, Than Károly és Bélaváry Burghardt Konrád .őrendiházi tagok, Üchtritz Zsiga báró, Bánó József, Zichy F. Lajos gróf, Blaskovics Ernő, az első hazai takarékpénztár igazgatósága Kléh István udvari tanácsos, elnök vezetésével s a közéletnek számos ismert alakja. A beszentelést Stieber Vincze apátplébános végezte nagy segédlettel. A szertartás ' alatt Prónay Felicides bárónő a hőségtől elájult, úgy hogy ki kellett vinni a teremből. Beszentelés után a temetkezési szolgák vették őrizet alá a kopor­sót, melyet reggel a déli vasúton Polgárdiba szállíta­nak, uhoi pénteken délelőtt lesz a temetés. — jüj vidéki lap.) Felsővidék cim alatt Kassán, Abauj-, íááros- és Zemplén megyékre kiter­jedő katholikus társadalmi hetilap indult meg. Fele­lős szerkesztője: ÍSchleiminger Jenő. — (A pestis.) Rio de Janeiroból sürgönyzik: Santosban és St.-Paulban terjed a pestis. A leg­utóbbi esetek rendkívül gyors halállal végződtek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék