Pesti Hírlap, 1900. február (22. évfolyam, 31-58. szám)

1900-02-01 / 31. szám

1900. február -lL Mulatságok. A katholikus kör ma nagyobb szabású tánc­­eátélyt rendezett, amelyet hangverseny előzött meg. A hangverseny első számául Tárnái Alajos játszotta el szokott művészetével Chanson sans paroles c. szerzeményét és Lisztnek egy rbapszódiáját. Utána Ziták iné Singhofftr Vilma énekelt óriási siker mel­lett ugyancsak lámái legújabb dalaiból. — A hang­versenyt Csánky Gizellának nagy gyakorlottságra valló cimbaiomjátéka fejezte be. A táncestélyt különben csak a zsúfolásig meg­telt terem különböztette meg a kör családi estéitől; a kedélyesség most is a régi volt. A rendezőség csi­nos legyezővel lepte meg a hölgyeket, akik reggelig táncoltak Radies zenéje mellett. Az első négyest Í20 pár táncolta. Ott voltak: Lányok: Bodrossy Margit, Barna Mariska, Bach Mariska, Bayer lréhke, Bebe Margit és Emma, Devecis del Veechio Elza, Davlda Vilma, Csánky Kornélia, Eoöki Tilda; Felsmann Ida, Guggenberger Erzsébet, Geissler Margit, Gluzéki Aranka, Gabriel Mariska és Klárika, Goszíeth Emma, Geller Gizella, Gecző Ilona és Anna, Heger Elza, Hauer Margit, Habrovszky Ilona, Hellebront Ottika és Adus, Hann Vali ka, Ti ausser Adrienne, Jámbor Tita, Kizsol Anna és Szidónia, Kerékgyártó Ilona, Kontur Irma és Mar­git, Lázár Ferike és Irma, Mitterdoríer Elza, Mocz­­nik Mariska, felsőbükki Nagy lima, Neruda Ilonka, Preisz Mariska, Pflauzer Blanka, Regele Margit és Ida, Schramm hón, Szederkényi' Szeréna, Stempien Sarol'a, Katica és Gizella, Szantner Ila, Sctiitter Ilonka, Scumidt Ilonka, Teicbmann Olga, Taulfer Ida, Tőkei Ottilia és Ilonka, Urbanek Mariska. Wein­berger Aranka, Zaitz Lujza, Günther Elza, GüDtner Námka, Emmerling Alice, Sotter Erna,Sipőcz Carola, R.ost Emmi, Luzsa Annuska, Balózsy Dalma, Balá­­zsy Hona, Péter Annuska, Péter Tónika, Zalán Mar­git, Sánta Irén, Farkasiaiui Irén, Farkasfalui Sárika, Antony Adél, Karay Teréz, Karay Mariska, Vargha Irma, Szwierák Olga, ScLiuegon Erzsiké és Etel, Stymmel Aci, Gron Mariska, Czakó Jolán és Elza, Buschmann Jolán és Krisztina, Holudonner Stelania, Maioschik írón és Mélámé, Böhm Miczi, Leiébre Marianne, Sihrik Jolán. Asszonyok: Barna Miklósné, Bach Jánosáé, Bach Frigyesné, Bayer Lászlóué, B. Bdgvay Jenőné, Csiszár lmréné, Csalányi Károlyné, öZv. "Devecis del Vecchio Gyuláné, özv. Enökl Győzőné, Felsmann Józseiné, özv. Guggenberger Károlyné, Geller Bán­­dotné, Geissler Árthurnó, Gecző Jánosáé, Gluzéki lmréné, Gabriel Károlyné, Goszíeth Istvánná, Heger Józsetné, Hauer Ferencné, Habrovszky Sándorné, Hellebront Gézánó, Hann Adoünó,... dr Hets Bóiáné, dr Hausser Ádorjánné, Hets Ödönné, Jámbor Gyuláné, Kizsol Báliamé, Kerékgyártó Eleknó, Kégl lmréné, Kontur Alajosné, Lázár Kálmánná, dr Lan­­graí Lajosné, özv. Mitterdoríer Henriknó, Mocznik Lajosné, Marton Gyuláné, Neruda Nándornó, Novák Mártonné, Preisz György né, dr Pongracz Sándorné, Pflauzer Józseiné, Radzó Jenőné, Sínké Józseiné, Sámuel Ferencné, Schraínm Vilmostié, Szederkényi Nándornó, Szantner Zsigmondné, Schitter Jánusnó, Schm-dt Albinná, Teichmann Mátyásné, Teichmann Ernöné, Tauffer Károlyné, Tőkei Frigyesné, Zilahinó S'nghoffer Vilma, Günther Antalné,, özv. Kégl Je­nőné, Weinberger Istvánná, Lotter Ágostonná, Zaitz lmréné, Corcnus Bélánó, Sipőcz Lászlónó, Rost Ottóné, özv. Zauner Alajosné, Luzsa Istvánná, Majihényi Ottmárné, Péter Jáaosnó, Vinkle Nándorné, Zalán Janosnó, Vidovich Rókusné, Sántha Gáborné, Farkasfalvi lmréné, Antony Istvánná, özv. Garay Gusz­távaié, Regele Jánosáé, Hirsch. Istvánná, özv. Humayer Károlyné, özv. Stymmel, Gyuláné, özv. Gron Sán­dorné, özv. Czakó Gizella, Buschmann Ferencné, Holndoncer Nándorné, Maloscmk Józseiné, Böhm Béíáné, Bengveí Zsigmondné, Lefehre Ágostonná, Stbrik Antalné. Az Athléta-bál. Az Athléta-bál jegyárusító irodája megnyílt az Atléta-kaszinó szent-király i­­utca 22 szám alatt levő helyiségében. A bál nagy sikerére enged következtetni az a körülmény, hogy a jegyárusító irodában már az első napon igen élénk volt az élet. Azok között, akik jegyeiket eddig meg­váltották, a születési és szellemi arisztokrácia és a közélet szereplői igen nagy számban találhatók föl. A bál pontban fél ÍO órakor kezdődik. Ekkorra ígérték ugyanis megjelenésüket a lady patronesse-ek: gr. Andrássy Gézánó, gr. Károlyi Lászlónó és gr. Széchenyi lmréné. Á csárdásokat Radics Béla az „athiéták cigánya“ muzsikálja, mig a tur-táncokhoz a iláziezred tejes zenekara fog zenével szolgálni. N. O. E. A Nő tiszt viselők országos egyesü­lete fontos missiói közepette sem feledkezik meg tagjai szórakoztatásáról. A tavalyi bál fényes sike­rén íőibuzdulva, az idén, is .hagy,szabású estélyt ren­dez s a szorgalmas kisasszonyok február 14-éá meg fogják mutatni, hogy nem csak mint hivatalnokok, hanem mint bálrendezők is erős konkurrensei a férfiaknak. A táoc előtt hangverseny lesz, melyen elsőrangú művészi erők fognak közreműködni. 12______________ PESTI HI RL A P Déiafrikai liáboru, A harctérről híreket ma igen gyéren kaptunk, de a háborúval összefüggésben komoly jelentőséggel bírnak a következő londoni táviratok * London, jan. 31. Az ir-párt valamennyi csoparjának egye­sítésére nézve hozott mai határozat teljes sza­kadást idézett elő a nacionalisták és a liberáli­sok között. London, jan. 31. A ir-párt elhatározta, hogy a válaszföl­­irathoz módositványt nyújt be, amelyben felérke­zei fnek - látja az Időt arra, hogy $ háborút, a mely szükségtelen és igazságtalan, Transvaal és Oranje szabadáiiam függetlenségének elismerése alapján befejezzék A barátságtalan nagyhatalmak. London, jan. 31. A fölirati vita- első napja ■ senkit sem elé­gített ki. Még a szabadelvű újságok is azt ta­lálják, hogy az ellenzék rosszaié indítványával taktikai hibát követett el, mert ez idő szerint semmi kilátás nincs arra, hogy a kormány be­­adia lemondását. Másrészt a kormánypárti la­pok sincsenek megelégedve Salisbury és Balfour beszédével. A »Times« nagyon tréfásnak találja Salisbury hangját, amely egy cseppet sem illik a helyzet komolyságához, de nagy súlyt fektet a miniszterelnök kijelentésére, hogy több nagy­hatalom barátságtalan indulattal néz Angliára. A »Times« föihivja á minisztériumot, hogy vi­gyázzon, nehogy újabb meglepetés érje és moz­gósítsa haladéktalanul a fllottát. A legutóbbi harcok. London, jan. 31. — Saját tudósítónktól. — Egy Ladysmitbből jött távirat azt jelenti, hogy búrok a spionskopi harc folyama alatt a ladysmThi magaslatokat elhagyták, hogy a War­ren tábornok elleni harcban résztvegyeDek. A harc végeztével a búrok Ladvsmilh ostromához visszatértek. A húrok a Spionskopot nagyon megerősítik. London, jan. 31. A Reuter-ügynökség jelenti Spearmans- Campból e hó 27-ikéről. Midőn az angol gya­logság e hó 24-ikén elérte drágán szerzett ál­lását a Thaba-Majannán, az ellenség háromféléi irtózatos gránáttüzzel árasztotta el. Az állás valóságos golyófogóvá lett. Elrendeltek a visz­­s&avonulást,mélyet éijel végrehajtottak. Az angol vesztesegek súlyosak. A sebesült­szállítók egész nap hordták a sebesülteket a domb csúcsáról. Az ellenség kis osztályokkal megszállta a föladott magaslatokat. Látni lehe­tett, amint az ellenséges katonák elvették az i elesett angolok fegyvereit és vizeskulacsait. E hó 28-áról jelentik Spearrüaas-Campból: Épen akkor, midőn Warren tábornok csapatai szerencsésen végrehajtották a visszavonulást a Tugela déli partjára, a búrok egyik ágyúja lőni kezdte az angol pontonokat anélkül, hogy kárt tett volna bennük. A búrok ágyúját az angol hajóágyuk elhallgattatták. A Detagoa öböl kérdésé. Brüsszel, jan. 31. — Saját tudósítónktól. — Leyds transvaali követ párisi, berlini és pélervári utazásai Ieginkább a Delagoá-öböl kér­désével függnek összfe: Eeyds a hatalmak közbe­lépését kéri az esetre, ha Anglia az öblöt erő­szakkal elfoglalná. Megcáfolt robbanás. Brüsszel, ján. 31. Az a hir, hogy a búrok lősszérgvára Johannes­burgban felrobbant, teljesen légből kapott. Buller terve. London, jan. 31. — Saját tudósítónktól. — Fokvárosból az a hir érkezett ide, hogy Buller tábornok még eqy kísérletet akar tenni Ladysmith fölszabadítására és reméli, hogy nemsokára Éadysmiihbén lesz. Itt Londonban ezt a hirt nem veszik komolyan. London, jan, 31. A Daily Mail-nek jelentik Fokvárosból, tegnapi kelettel, hogy Buffer tábornok War­ren csapatai előtt a királynőnek következő üze­netét olvasta föl: A csapatoknak, különösen az ön által megnevezett ezredeknek bámulatomat kell ki­fejeznem a legutóbbi nehéz héten tanúsított magatartásáért és a fárasztó menetben való kitartásukért. Buller tábornok ez alkalommal beszédet intézett a caapatokhoz, hogy ha visszavonultak is hadállásukból, ne gondolják, hogy minden fáradozásuk hiábavaló volt. Ő azt hiszi, hogy megtalálták a Ladysmith felé vezető útnak a kulcsát és egy hét múlva ott. is lesznek. A háború az angol parlamentben. London, jan. 31, — Saját tudósítónktól, — , Az aUóház mai ülésében- Stephenson a kormány katonai hírszolgálatának hiányossága miatt pana-zkodott, mire Balfour azt felelte, hogy pontos információkat a háború vége előtt várni egyáltalán nem is lehet. Siephenson további kérdéseit az elnök a napirendhez nem tartozóknak jelenti ki, de Sidney Buxtan volt liberális államtitkár mégis uj kérdéséket tesz föl. Miért mondta Salisbury azt, kérdi ;a Szónok, bogy a kincstári hivatal a hadikészülődéseket lépten-nyornon akadályozta ? Hicks-Beach kincstári kancellár fölugrik e szavakra és kijelenti, hogy Salisbury ezt soha­sem mondta. Sem a kincstári hivatal sem ö a szükséges hadikészülődések ellen ellenvetést nem tett. (Tetszés.) Ebből az állításból, — úgymond — melynek éle ellenem irányul, egy szó sem igaz és azt visszautasítom. A kincstári kancellár e szavai nem any­­nyira az előtte szóló, mmtinkább a cbauvinista kormánysajtó támadásai ellen irányultak me­lyekkel beáztatni igyekeztek Hicks-Beachet, hogy Cbamberlant jobb szinben tüntessék föl. Hicks- Beach kijelentései után nyomban el is terjedt a folyosón az a hir, hogy a kormány kebelében differenciák merültek föl, melyek a kabinet re­konstrukcióját teszik sükségessé. A vita további folyamán Sir Robsrt Reid, a volt liberális kormány koronaügyésze, hevesen nekitámadt Chamberlainnek. — A kormány vakmerősége, oktalansága és őszinteségének hiánya idézte föl — úgymond — ezt a háborút. Két embert (Chamberlaint és Cecil Rhpdest érti) egy hazug sajtó által támo­gatva előidézte azt a félreértést, mely erre a háborúra okot adott. Utána a parlamenti államtitkár szólalt föl. TÁVIRATOK. Roma, jan. 31. A Stefani-ügynökség jelenti Konstantinápolyból: Geméíi Szilviát ma az olasz nagykövetségre hozták és azután átadták atyjának. Madrid, jan, 31. Correa tábornok meghalt. Madrid, ján. 31. Egész Spanyolországból viha­rokat és Ó-Kasztiliából havazást jelentenek. Több hajó tö szenvedett. Madridban .5000 könnyű influenza-eset for­dult elő. Bépa, jan. 31. Coudenhove gróf csehországi helytartót ma ő felsége külön kihallgatáson fogadta. A chinai államcsíny. Berlin, jan. 31. (Saját tudósitónktól.) Shanghaiból jelentik: A császárné állítólag maga is megijedt az államcsíny következmé­nyeitől és azzal védekezik, hogy ő nem akarta a császárt trónjától megfosztani, hanem csak a trónufódlást akarta biztosítani, miután a csá­szárnak’ gyermekei nincsenek. Sok száz hiva­talnok útban van Peking felé, hogy a császár detronizálása ellen tiltakozzék. Japán formáli­san tiltakozott a detronizálás ellen, más hatal­mak azonban nem, A császár állítólag az an­gol követségre akart menekülni, de értésére adták, hogy ezt megtennie nem lesz tanácsos. A nankingi helyőrség az uj kormányzó miatt forrong ,és elégedetlenkedik. Zola rágalmazás! pare. Pária, jan. 31. Minthogy Zola Judetet, a .Petit Journal“ kiadóját, az ezen lap által Zola atyjáról közölt okmányok meghamisításával vádolta, Jude* rágalmazás miatt följelentette Zolát. A rendőri fenyitő bíróság ma Zolát a vád alól felmentette. Az Ítéletet a közönség „Éljen Zola /“ kiáltásokkal fogadta. Szénsztrájk. Béos, jan. 31. (Saját tudósitóuktói.) Porosz- Sziléziából érkezett ‘jelentések szerint egyes bánya­­tulajdonosok a szén árát újból emelni készülnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék