Pesti Hírlap, 1900. február (22. évfolyam, 31-58. szám)

1900-02-01 / 31. szám

1900. február 1. PESTI HÍRLAP 11 — (Angol hangulat &t. Házban.) A képvi­selőházban mostanság egészen megszokott állapot már az angol hangulat. Az angol-búr háború óta tapasz­­taható ez. Már az ülések megkezdése előtt telve van az olvasó terem, ahol a honatyák alapokat böngészik s azokból a háború eseményeit tárgyalják. Van a t. Házban angol-párt és búr-párt s mind a két rész egyformán lelkesedik a maga pártfogoltjáért. Mára az angol alsóház ülése képezte a beszélgetések főtémá­ját nemcsak az olvasóteremben és folyosón, hanem a tanácskozás alatt is. Talán épen ez okozta, hogy a képviselőház ülése tovább tartott, mint ahogy eleinte hitték. Azt gondolták volt, hogy egy fél óra alatt végeznek a napirenddel, de még déli egy órakor is együtt ültek a honatyák, olyan komolyan vitatkozva, mintha csakugyan az angol parlamentben lennének. A hangulat hasonlóságát elősegítette az ég is. Tudniillik déli egy óra tájban az idő úgy beborulf, hogy a t. Házban esti sötétség lett. Az üvegfedél mintha fekete takaró lett volna s a képviselők alig ismerték meg egymást. A gyorsírók egészen ráfeküdtek az asztalra, hogy lássák a hetüket, a hírlapírók felfüggesztették a munkát. Épen Ihaly Kálmán beszélt a tokiói követ­­ségi palotáról. Párthívei attól tartottak, hogy a sötét­ben nem fejezheti ki magát elég világosan s ezért az­­elnök felé fordulva igy kiáltottak: — Sötétség van, elnök úr, mint a kormány titkos szobájában. — A baglyok előbújnak 1 — Legyen világosság. — Az angol parlamentet utánozzuk ! Megver­nek a húrok! Thaly Kálmán nem vesztette el ugyan, a sö­tétség dacára sem, a beszéd fonalát, mindamellett Percei Dezső elnök sietve intézkedett, hogy a terem­ben a gázkandelábereket meggyujtsák. Pár perc alatt ragyogó világosság áradt szét és a kormánypártok dicsőséggel mutat'ak Percei Dezső felé szólva: — És lett világosság. A gázfény mellett csakugyan gyorsabban sike­rült az, eszméket tisztázni s egy fél óra múlva befe­jezhették a tanácskozást. — (Maroozy Géza sakkmester tisztele­tére) a'budapesti sakk-kör zalstván főherceg-szálló eiső emeleti dísztermében rendkívül fényesen sikerült la­komát rendezett. A budapesti sakk-kör szine-java és sakk-barátok vettek részt benne. Az első leiköszön­tőt a kör tevékeny és lelkes elnöke: dr. Rákosi Béla mondta. Szellemes beszédében arra hivatkozott, hogy őt még nem vette meg senki a körben, (tudniillik sohasem játszik, csupán kibicelni szokott!) eszerint tehát neki van a legtöbb jogcíme arra, hogy, mint veretlen sakkista, felköszöntse azt, aki mindenkit meg­ver : Maróczv. Gézát. Az ötletes felköszöntő nagy tet­szést aratott és a jeles sakkmester percekig lelkes tüntetés tárgya volt. A jelenvolt bécsi sakkmester­nek Schlechter Károlynak is bőségesen kijutott az éljenzésből. Maróczy Géza a budapesti sakk-körre emelte poharát, ahoi megtanult sakkozni; mert a kör igazi nevelő iskolája a fejlődő sakk-tehetségek­nek. Különös meleg hangon emlékezett meg dr. Vi­dor Zsigmond és dr. Jakobi Samu igen Unom és szép játékáról, mely nagyban hozzájárult a sakkte­hetségek kifejlődéséhez. Maróczy később ielköszön­­tötte Frank Béla vendéget, aki nem szűnt meg őt bátorítani a most léfolyt bécsi mesterverseny alkal­mával. Rákosi lendületes szavakkal köszöntötte fel a kör két ügybuzgó jó munkását: Konyovics Miklóst és Kósa Rezsőt. Jakubovics József Schäffer Jenőre a kör oszlopos tagjára ürítette poharát. Schäffer indít­ványára a betegen fekvő mesternek: Charousek Rezsőnek üdvözlő táviratot küldtek valamennyi jelen­levő aláírásával. Asztalbontás után a társaság átvonult a kör helyiségébe, ahol tanácskozási játékban mérkőztek egymással világos részéről: Maróczy Géza, Biáthy Ol Titusz, Ehreníeld Mór és Schuster Zsigmond; sö­tét részéről: Schlechter Károly, Diener Hugó, Fleissig Sándor, Konyovics Miklós. Négy buszárjátékot ját­szottak s minden lépés után nagyban folyt hol az egyik, hol a másik lél részéről a tanulságos tanács­kozás. A két jeles mester vezetése mellett nem csoda, hogy rendkívül érdekes végjáték fejlődött ki. A mér­kőzés három óra hosszáig tartott. A lépéseket a ha­dakozó lelek között a körnek egy igen halai, de máris oroszlánkörmöket mulató tagja, Fleischmann Leó közvetítette. A játék döntetlen lett. Tét 10 korona volt. A jókedvű társaság csak hajnal felé oszlott széjjel. — (Üzérkedés sziEházjegyekkel.) A VII kér. kapitányság kedden Läufer Ignác loglálkozás nélküli csavargót 8 napi elzárásra és 100 korona pénzbüntetésre, Lövi Simont 40 korona és Jaitelisz Jánost 20 korona pézbüntetésre Ítélte, mert a Magyar színház környékén a színház jegyeivel üzérkedtek. — (Hegedűs miniszter az iparos kör­ben.) A fővárosi iparosok köre Hegedűs Sándor ke­reskedelmi miniszter tiszteletére kerepesi-uti he­lyiségében ma nagy szabású iparos estélyt rendezett. Hegedűs Sándor minisztert, aki fél nyolckor jött, az egybegyűltek lelkes éljenzéssel fogadták. A mi­niszter kíséretében jött Schmidt József államtitkár, Sterényi József, Abonyi Emil és Schnierer Gyula min. tanácsos, Vértessy Kálmán, Téglásy József és Pcterfy Lajos osztálytanácsos, Micseh Endre és Hegyeshalmi Lajos miniszteri titkárok Békéssy Sándor iparíőfelügyelő s néhány mi­niszteri fogalmazó. A vendégeket az iparoskor tag­jainak élén Ráih Károly kir. tanácsos, elnök, s kirákli hlerz Zsigmond és Rock István alelnök üdvö­zölte, Lakoma előtt az összes iparosokat be­mutatták a miniszternek, akinek minden ipa­roshoz volt egy kérdése vagy nyájas szava. Fél 9 órakor a társaság magyaros lakomához ült, amelyen Hegediis miniszter emelkedett hangú pohárköszöntő­­beszédben vázolta iparpolitikáját. A miniszter a tár­saság lelkes éljenzése közt távozott az estélyről. — (Hymen.) Hoffmann József budapesti fa­termelő eljegyezte Klein Etelka kisasszonyt, Klein Adolf ur leányát, Monokról. — (Az állam Igen nagy ur) és azt teheti, amiben örömét leli, ha ez a kedvtelés a közönségnek kellemetlenséget okoz is. És mert az állam igen nagy ur, hát olykor olykor játszadozik is. Azok, akik az apró kedvtelésekben szerepet játszanak, legtöbb eset­ben . pénzügyigazgatók, vagy ilyesfélék. Ezek közé tartozik a szegedi is, aki elrendelte, bogy a plakátbé­lyegeket ezentúl ne a sóhivatalban és ne mindennap, hanem a kir. adóhivatalban és pedig hetenként csak háromszor árulják. így hát Szegeden a különféle plakátbélyegeket csakis kedden és pénteken délelőtt 9-töl 12-ig lehet kapni, máskor nem. Most aztán köny­­nyea megeshetik Szegeden, hogy ha valaki szerdán akar hangversenyt hirdetni, erről a tervéről kénytelen lesz lemondani, mert a kir. adóhivatal a plakátbélye­get csak pénteken adja ki. Minekutána pedig a pénz­ügyigazgatóságok egyöntetűen szoknak eljárni, igen valószínű, hogy az egész országban csalrs kedden és pénteken vásárolhatnak plakátbéíyeget s' igy az a nyomdász, aki a efaita bélyegekből raktárt nem tart­hat, a plakátnyömásról lemondani lesz kénytelen. A közönség pedig a „Pesti Hírlap“ kishirdetesei utján kereshet olyan nyomdát, amely plakátbélyeg raktárral rendelkezik, abba fektetve nagyobb összeget. — (A hamis kártyások.) A rendőrség pén­teken hét zug-káveházban tartott razziát a hamis kár­tyások ellen. A Klauzál-utca 2 sz. a. házban levő kávébázból 10 rovott muitu embert vittek a rendőr­ségre,- amely valamennyiöket 10—30 napi elzárásra Ítélte, s a toloncházba szállíttatta: A • liz hamis kártyás neve: Liebermann Lipót, Winkler József, Náthán Bernét, Hausinger Ernő, Kalz Zsigmond, Deutsch halamon, Fischer Sámuel, Fábritzky Rudolf, Fábritzky Gyula és B enedikt. Sándor. A rendőrség ezenkívül még az istván-tér cs Kisdiófa-utca sarkán levő Erzsébet-kávébázból is bekísért 9 emberi, akik részben hamis kártyások, részben tolvajok. — (Kifosztott lakások.) A fővárosban ked­den újra több lakásfosztogatás történt. Nevezetesen özv. Télért Simonná magánzónőnek a Mária-utca 23 sz. a. alatt levő lakásából a Wertheim-szekrényből 210 korona értékű ékssert vittek el s ezenkívül az összes szekrényeket feiíeszitették s kivettek belőlük minden fehérneműt. Ezt azonban ctt hagyták, mert valaki bizonyosan megriasztotta őket munkájukban •s az utcai ablakon kiugorva elmenekültek. 'J ár nők Károly tuuitónak a soroksári-utca 57 sz. a. levő lakásából pedig szintén egv csomó fehérneműt, ék­szert és 112 korona készpénzt vittek el a tolvajok. A rendőrség nagyban nyomozza őket s nehányat már el is fogott közülök. — (Beomlott alagút.) Zürichből jelentik, hogy az épülőiéiben levő Aibula-alagut (Graubündten) tegnap délután éjszaki oldalán részben beomlott, mi­közben több munkás járt szerencsétlenül. Három mun­kást holtan, kettőt súlyosai’ sérült állapotban húztak ki az omladékok alól. A bárom hét előtt beomlott Gredo-alagutat (a páris-genf-iyoni vonalon) holnap éjjel adják át ismét a forgalomnak. — (Villamos vonatok katasztrófája ) Noha a fővárosi viiamos-közlekedés úgyszólván napról-napra tönkre teszi egv-két utcai járó-kelőnek ha nem is az életét, de a testi épségét, még ebben a nagy megszo­­kottságban is megdöbbentő az a katasztrófa, amely a lőváros határában ma délelőtt történt. Két villamos kocsi összeütközött a sürü ködben s darabokra zúzó­dott. A két kocsiban mintegy ötven utas üit, akik kö­zül négyen életveszélyesen, nyolcán jelentékenyen, ti­zenhatan pedig kisebb mértékben megsebesültek. A szerencsétlenség délelőtt 9 óra 50 perckor történt a budapest-budafoki helyiérdekű villamos vas­útnak külső-fehérvári úti vonalán a 8. sz. telek előtt. A’budapest-budafoki villamos vasútnak ugyanis csak egy sínpárja van, amelyen közben kitérők vannak. Ma reggel sűrű köd ereszkedett a vidékre, alig lehetett egy-két lépésnyire ellátni. így történt aztán, hogy Bu­dafokról induló 21-es sz. kocsi, amelyet Varga Zsig­mond kocsivezelő vezetett, a szerencsétlenség helyé­től 600 méternyire levő váltón nem állt meg, s nem várakozott a szembejövő kocsira, hanem nagy sebes­séggel tovább hajtott. A Budapestről jövő 24-es sz. villamos kocsi, amelyet Pancsák János vezetett, rendes sebességgel robogott a fehérvári-uton, mert tudta, hogy a Budátokról érkező kocsik mindig be szokták várni a szembejövő kocsikat. Most tehát az egyetlen sínpá­ron két szembejövő villamos közeledett robogva egy­más felé. Körülbelül 30 lépésnyire volt egymástól a két rohanó kocsi, amikor a sürü ködben a kocsiveze­tők észrevették a veszedelmet, Pancsák oly erősen fékezett, hogy a fék egyszeriben eltörött. (!) Ezzel az­tán végkép elkerülhetetlenné vált az összeütközés, amelytől az utasoknak az utolsó pillanatig sejtelmök sem volt. A két kocsi óriás dördüléssel csapott össze, minden részök recsegett-ropogott, s az üvegablakok millió darabra törtek. A közelben lakó Till Károly asztalosmester ós legényei a pokoli zajra kirohantak a műhelyből s látták, hogy két nagy villamos kocsi egymásnak ágaskodik, az elejök csupa forgács, üléseik összetörtek, s a vasrészek is mind meggörbültek raj­tok. Az utasok közt óriási volt a pánik, mert nem tudtak kijönni a kocsikból, amelyeknek minden ajta­­jok elgörbüli. A vámról telefonoztak a mentőkért és a rendőrségért, s amig azok megérkeztek, az összecső­dült emberek hozzáláttak a mentéshez. Egyik-másik utas oz összetört ablakokon bujt ki a kocsiból. Ne­gyedóra alatt valamennyi sebesültet kihordták a vér­rel befutott kocsikból. A sebesültek nagy jajveszéklést csaptak, mert sokukat alaposan össze-vissza vágták az üvegcserepek, időközben a mentők is megérkeztek két kocsival. Az életveszélyesen sebesültek közül hár­mat: Feith Tamás 42 éves korcsmárost (lakik mes­ter-utca 40.), Diamant Jakab ügynököt (lakik Her« nád-utca 6.) és Kis Katalin 21 éves cselédleányt a Rókus-kórliázba vitték. A legveszedelmesebben Fólia László budafoki déli vasúti állomáslőnök sebesült meg, aki haldoklóit, amikor hazaszállították családjához. Jelentékenyebb sebet kapott: Donáth Jakab 61 óyes kereskedő, Steiner Jenő 26 éves kereskedő, Le­­ezián Katalin 17 éves szolgáló, Farsang Éva, Abe­­t óvsz kg János 27 éves munkás, Labránovics Jakab 38 éves albertfalvai szatócs, Girai Lajos, a Töriev­­gyár pincemestere, Szik János luvaros, egy csendőr­­őrmester és a 904-es számú rendőr. Ezeket Albert­falvára és Budafokra szállították. A többi sebesült a maga lábán ment el. A rendőrség részéről dr. Marinovich Jenő fo­galmazó jelent meg a szerencsétlenség helyén és a vasút igazgatójával, Pleskoít Rezsővel együtt nyomban vizsgálatot tartott, amely úgy állapította meg a sze­rencsétlenség okát, mint fönnebb leírtuk. Pancsák, akt csak kisebb sebeket kapott, a szerencsétlenség helyén maradt, Varga Zsigmond ko­­csivezető ellenben a zűrzavarban elmenekült. A rendőr­­fogalmazó detekíiveket küldött ki a keresésére, akik nem akadtak iá, de megállapították, bogy a legény a. Durmparton csavarogott. Nincs kizárva, hogy. a kocsi­­vezető beleülte magát a vízbe. A két kocsiban esett kár körülbelül 20000 korona. A közlekedést a katasz­trófa után átszállással tartották fönn a vonalon. x Egger mellpasztillája gyorsan és bizto­san hat köhögésnél, rekedtségnél, elnyálkásodásnál. Kapható minden gyógyszertárban és droguériában. Doboza 50 kr és 1 fit, {próba doboz 25 kr). Fél­és széthiüdési raktár: Nádor-gyógy tár Budapesten, váci-körűt 17. sz. x Szeplő, ínájfolt, pattanás és az arc min­dennemű tisztátlanségának eltávolítására legjobban ajánlható a Margit créme. Kapható a készítőnél, Földes K. gyógyszerésznél Aradon és minden gyógy­szertárban. Osztálysorsjáték. Ma kezdődött a negyedik osztály sorsolása, mely alkalommal a következő nyerőszámokat húz­ták ki: 90 CQO koronát nyert: 29286. 30.000 koronát nyert: 75309. 10.000 koronát nyertek : 23096 48081. 5000 koronát nyertek: 45315 46743 52465 63250. 2000 koronát nyertek: 18662 3032Ö 47033 49216 60601 73885. J.OOO koronát nyertek: 33137 77823. 500 koronát nyertek: 14668 16444 22635 25900 29209 31515 32745 35339 39805 40286 44566 48717 49323 52279 54651 56076 £7464 60163 61744 62448 64558 68028 76035 76897 80007 83546 86737 88593 88911 90727. Kihúztak továbbá 1954 számot 170 koronás nyereménynyel. Jövő húzás holnap, febr. 1-én. A 90.000 koronás főnyereményt Hecht bank­házánál vásárolt sorsjegy nyerte meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék