Pesti Hírlap, 1900. április (22. évfolyam, 90-118. szám)

1900-04-28 / 116. szám

1Ü00. április 28., szombat. P li Síi ii 1 K L A P — (Kiüldözött zárdafőnöknő.) A fiumei Orfanotrofla Maria (Mária árvaház) érdemes és nagy­­műveltségü főnöknöje: Herczegh Teréz végleg meg­vált szerzetétől. A kiváló szellemi! úrnőt, aki Fiúmé­ban közszeretetben állott s ott a magyarság ügyének rendkívül sok szolgálatot tett, úgy látszik, politikai okokból üldözték ki. Ő maga Szápdry László gróf mostani kormányzót okozza azzal, hogy hasznos te­vékenysége miatt meg kellett válnia előbb a fiumei intézettől, most pedig szerzetétől is. Az egész dolog olyan, hogy botránynak is bátran beillik. Herczegh Teréz 19 éven át volt főnöknöje a kiváló fiumei intézetnek, mely még Szápáry Géza gróf kormányzó­sága alatt keletkezett, s a kormányzó nejének kö­szönte létét. Intézetének igen jó hire volt s még Magyarországból is állandóan voltak növen­dékei. Nagy műveltsége, szeretetremóltósága szá­mos tisztelőt szerzett neki s amint mondják, tapintatos tanácsaival nem egy nehézséget és félre­értést oszlatott el. Fiumében Szápáry László gróf kormányzósága óta, aki a fiumeiekkel meglehe­tősen brutálisan bánt el, Herczegh Teréz helyzete is megnehezedett. Paedagogiai érdemeire való tekintet nélkül a gráci fejedelemasszony (mert Gráctól függött), mint ó mondja Szápáry László gróf kívánságára, át­helyezte Kaposvárra, ahol a főnöknő beteg volt. Ott egy teljesen elhanyagolt nevelőintézetet kellett át­vennie. Áthelyezésének igazi okát maga sem érti t de az bizonyos, hogy a kormányzó kegyeit nagymér­tékben elveszítette. Szerinte alighanem az volt az ók, hogy a fiumei előkelőségekkel is érintkezett és a nagybátyja — Horánszky Nándor. Kaposvárott szintén nagyon megkedvelték s a város előkelő asz­szonyai itt is szívesen érintkeztek vele. A kor­mányzó keze azonban ide is elért. Herczegh . Terézt Grába idézték a fejedelemasszonyhoz, aki kijelentette neki, hogy Magyarországon tovább nem maradhat s vagy Németországba, vagy másvalahova kell menni. Ö ezt is Szápáry László gr ellenséges lépéseinek tu­lajdoníthatja. Hercegh Teréz ezt az expatriates* most már egyszerűen megtagadta s a rendet elhagyva fivéréhez, Hercegh Mihály budapesti egyetemi tanár­hoz utazott haza, ahol most tartózkodik. Hir szerint most Fiaméban fog egy, a kormányzótól független leánynevelőintézetet fölállítani. — Ez az eset annyira érdekes, hogy annak közelebbi megvizsgálását való" ban érdemes volna a képviselőházban megsürgetni. — (Kitüntetések.) A király Standtner Emil királyi tanácsos és soproni pénzügyigazgatónak, saját kérelmére történt nyugalmaztatása alkalmából, sok évi hü szolgálata elismeréséül a harmadosztályú vas­­korona-rendet, továbbá Vári Szabó Istvánnak, Halas város polgármesterének, sok évi buzgó szolgálata el­ismeréséül, a Ferenc József-rend iovagkeresztjét ado­mányozta. — (Eljegyzés.) Kriskó Jaromir, a Siemens és Halske cég mérnöke, eljegyezte Bachát Margit kisasszonyt, Bachát Dániel budapesti ág. hitv. evang. főesperes leányát. — (A budapesti fa- és szénkiskereske­­dők mozgalma.) Még mindnyájunknak élénk emlé­kezetében van az idei tél és zsebünk még sajog a szörnyűségesen fölemelt fa- és szénáraktól, — s íme mégis a fa- és szénkiskereskedők mozognak, hogy rossz az üzlet, nem bírnak megélni. Ma 1200 kiskereskedő nevében 30 tagú küldöttség járt He­gedűs keresk. miniszternél, ahol Fenyő Sándor ipartestületi jegyző elöadjta sérelmeiket, amiket orvo­­soltatni óhajtanak. Nevezetesen: 1. Azon nagykereskedők, akiknek üzleti müködésök a kisipart meghaladja, a tüzelő anya­got, a fát és szenet csak 5 métermázsán felüli mennyiségben árusíthassák; 2. a tüzelő anyaggal való házalás eltiltandó ; 3. a házalást a kér. elöljáróságok, s a fö­­városiállamrondörség tartozik ellenőrizni, s az ezen rendelet ellen vétőket megfelelően megbüntetni. Kérik azt is, hogy a házalást mint tiltott cselek­ményt a budapesti fa- és szénkereskedők ipartár­sulata, illetve annak társulati igazolványnyal ellá­tott tagjai ellenőrizhessék, s szükség esetén a hatóság segélyét vehessék igénybe. A keresk. miniszter megígérte, hogy minden lehetőt elkövet a kiskereskedők tarthatatlan helyzeté­nek javítására. De mit szóljunk mi szegény, fázé­kony polgárok, akik egészen indokolatlanul hétről­­hétre drágábban voltunk kénytelenek fát és szenet vásárolni. Hogyan segít mirajtunk a miniszter, azon a félmillió fővárosi polgáron, aki a szenet nem árulja, hanem fogyasztja. — (Eugenio Torelli.) Eugenio ToreUi, a legkiválóbb olasz újságírók egyike, tegnap ötvennyolc éves korában meghalt Milanóban. Torelli főszerkesz­tője volt a Corriera della Sorának, amelyet 1876-ban alapított meg. A nemzetközi jogi kongresszus köz­ponti irodájában Olaszországot képviselte. — (Az ujságiró-kongresszus.) Az Otthon irók és hírlapírók körének választmánya ma délután 3 órsikos tartott ülésén határozott a párisi kongresz­­szus dolgában. Az Otthon számára 18 hely volt jelölve ; erre a 18 helyre 35 tag jelentkezett. A 18 hely betöltése után a választmány a következőket jelölte ki: Bélái Izor, Hevesi József, Kovács Dénes, Lendvay Sándor, Rákosi Viktor, Salamon Ödön és Szokolay Kornél. — (A berlin—budapest—konstantinápolyi expressz-vonat), ez az uj nemzetközi vonat, mely­nek forgalomba helyezése annyi nehézségbe ütközött, pénteken reggel kezdte meg prőbautját Berlin és Budapest között. A nemzetközi hálókocsi-társaság, amelynek segítségével a vonat berendeztetett, nagy megnyitó ünnepélyt rendezett a vonat forgalomba he­lyezése alkalmával, melyre meghívta az érdekelt vas­­utigazgatóságok, valamint a vonat által átszelt or­szágok sajtójának képviselőit. A vonat, mely ma, pénteken, reggel hét óra tizenöt perckor indult Berlinből, ma éjfélkor érkezett Budapestre. A vonattal érkezett külföldi vendégek tisztele­tére holnap, szombaton, esti 6Vs órakor a m. kir. államvasutak igazgatósága a Eoyal szállóban banket­tet ad, amelyen Hegedűs Sándor kereskedelemügyi miniszter is részt fog venni. A társaság holnap éjjel utazik tovább Konstantinápolyba-. Belgrádban és Szófiában hosszabb tartózkodás van kilátásba véve ; az ntasok mindkét helyütt az ottani államvasutak vendégei • lesznek. Konstantinápolyban a keleti vas­utak fogják a házigazda szerepét játszani és on­nan Brussába (Kis-Ázsia) is van egy kirándulás tervbe véve, A Visszautazás május 6-án történik, úgy, hogy a társaság 7-én este érkezik Budapestre. Budapestről az „Otthon“ és a „Budpesti Újságírók Egyesületéinek egy-ogy kiküldöttje vesz részt az utazásban. — (Halálozások.) Özv. Rotimnn Józsefnó, szül. Csánk Mária élete 56-ik évóbon Beregszászon tüdőlobban elhunyt. Barzó József 76 éves miskolci lakost tegnap a szegények ápoldájából nagy részvét mellett temet­ték el. Barzó egykor hires paedagogus, a budapesti Podmaniczky-féle intézet igazgatója, majd hosszú éveken át a miskolci lutheránus gimnáziumban a mennyiségtan tanára volt. Öregségére aztán elziillött, nagy nyomorban élt, mig az ápoldában hosszas szen­vedés -után meghalt. —- (Megölte a feleségét.) Soroksáron, mint lapunknak jelentik, Piilmayer Gábor 53 éves hentes és korcsmáros már rég idó óta féltékenykedett a 41 éves feleségére, akivel e miatt örökké civako­dott. Pénteken délelőtt is összeszólalkoztak, ami­nek az lett a vége, hogy Piilmayer megütötte a feloségét. A hatalmas termetű asszony a férjére vetette magát, s egy vaslapáttal fejbe ütötte. A véresre sebzett Piilmayer berohant a hentes-üzletbe, fölkapott egy nagy kést s a felesége után futott, aki az udvarra menekült előle. Mikor Piilmayer utólérte, hátába döfte a kést az asszonynak, aki azonnal holtau rogyott össze. Piilmayer erre nyugodtan bezárta az üzletét, s be akart jönni Budapestre, hogy az ügyészségnél jelentkezzék, de útközben betért egy korcsmába, ahol a csendőrök letartóztatták, és Vissza vitték a lakására. Itt egy felnőtt és három kis gyermeke szemrehányásokat tett neki, de Piilmayer épen nem indult meg, sót nagyon közönyösen beszélt a megölt asszonyról, „élete megrontójáról.“ Délután ■ Soroksárra érkezett a vizsgálóbizottság, amely megállapította, hogy a kés a szivet fúrta keresztül. A gyilkost beszállították Buda­pestre a pestvidóki törvényszék fogházába. — (Megégett szobalány.) Iinoszke Antónia 32 éves szobalány ma délben a Ferenc-kömt 7. sz. ház egyik lakásában padlóviaszkot olvasztott spiritus­­lángon. A spiritus-égő egyszerre felborult, s az égő spiritus belekapott a ruhájába. A szobaloány úgy összeégett, hogy bár a házbeliek hamarosan letépték róla a ruhát, a mentők haldokolva vitték a Rókus­­kórházba. x A régi városházát már lebontják. Ki Budapest legszebb helyén üzlethelyiséget elegáns por­tállal akar, nézze meg a Tííler-palotában, IV., váci­­utca 35. sz. a. levő helyiségeket. X Vásároljon osztály sorsjegyet Lukács Vilmos bankházánál, Budapest V., fürdő-utca 10. Egy egész 12 kor., V* 6 kor., }h 3 kor., Vs 1 kor. 50 t. x Hihetetlen! Pedig az elismerő levelek ezrei bizonyítják, hogy a Foller-fóle Elsa-fluid, még ' oly betegségeknél is, melyeket más gyógyszer nem 1 gyógyít meg, bámulatos eredméuyuyel használható. Kü­_________________________________________9 i lönösen lázt, köszvényt, reumát, mell-, fő-, fogfájást, szúrást, görcsöt, gyomorbajt, szembajt, köhögést, stb. biztosan és gyorsan meggyógyít. 12 üveg ára 5 ko-', róna bérmentve. Egyedüli készítője Feiler V. Jenő gyógyszertára, Stnbica N. 102. Zágrábmegye. Minden, háztartásban nélkülözhetetlen! KÉPZŐMŰVÉSZET. * (A postatakarékpénztár palotája.) Hege­dűs Sándor kereskedelmi miniszter, hir szerint, máj? döntött a postatakarékpénztár palotájának tervpályá-1 zata fölött, még pedig olyformán, hogy a bíráló bi­zottság határozatát figyelmen kívül hagyva, sziikebb pályázatra szólította föl Bérezik Gyula és Lechner Ödön műépítészeket, akiket a jury díjjal tüntetett ki. A két építész megfelelt a fölhívásnak és átdolgozott terveik mogbirálására a miniszter uj juryt alakított, melynek Véleménye alapján a miniszter már meg is bízta Lechner Ödönt a postatakarékpénztári palota végleges terveinek elkészítésével. TÁVIRATOK. Bécs ápr. 27. (Saját tudósitónktól.) Ő fel­sége ma Goluehoivski külügyminisztert és Szé­chenyi gróf király személye körüli minisztert külön kihallgatáson fogadta. Délután osztrák minisztertanács volt. A német flotta-javaslat. Bérűn, ápr. 27. (Saját tudósítónktól.) A költségvetési bizottság mai határozata után a flotta-javaslat elfogadását biztosra lehet venni. A javaslat első szakaszát, mely a flottaszapori­­tás terjedelmét állapítja meg, 17 szóval 8 elle­nében elfogadták ugyan, de egyúttal elfogadták a centrumi kompromisszumjavaslatát is. Ez a javaslat a két uj sorhajő-raj épitését elfogadja, a külföldi hajókat ellenben törli. Remélik, hogy a kormány ezzel megelégszik. A költségek fede­zésének kérdése a bizottság legközelebbi ülésén kerül napirendre. Porosz királyi koronázás. I’amhurg, ápr. 27. (Saját tudósítónktól.) A német császári pár, mint udvari körökben hírlik, ez évben porosz királyi koronázásra Kő­­nigsbergbe utazik. A koronázás október 18-án, az ottani vártemplomban fog megtörténni, ahol 1701-ben I. Frigyes, 1861-ben pedig I. Vilmos tette föl fejére a koronát. A porosz király meg­koronázásának aktusa abból áll, hogy i király maga leveszi az oltárról a koronát és azt előbb a saját, azután pedig az előtte térdelő ki­rályné fejére teszi. A koronázáson az összes királyi hercegek és hercegnők résztvesznek és arra az összes német szuveréneket és fejdelme­­ket meghívják. Ugyanezt a hirt hozza ma a londoni ■ Globe is. mely a koronázás napjául szintén október 18-át jelöli meg. Az angol lap szerint a koronázásra külföldi fejedelmeket is meg­hívnak. A reichsrath összehívása. F écs, ápr. 27. (Sajód tudósítónktól.) A mai minisztertanácsban a reichsrath egybehivását végleg megállapították. A reichsrath május 8-án ül össze, a delegációk ülésszakát pedig Buda­pesten május hó 22-én nyitják meg. A császári összehívó pátenst a hivatalos Wiener Zeitung holnap közli. Jelenet ez osztrák tarlománygv ülésen. Béos, ápr. 27. (Saját tudósitónktól.) Az alsó­ausztriai tartománygy illés mai ülésének érdekes epi­zódja volt. Lueger egy, Kronawetter által benyújtott indítványt támogatott és az indítványt elvetették. Erre általános feszültség közt névszerinti szavazás követ­kezett, melynek végén a tartományi marsall kihir­dette, hogy Kronawetter indítványát a ház 26 szóval 19 ellenében elutasítja. Ez eredmény hallatára Lueger rendkívül fölindulva fölpattan helyéről ós a terembe kiált: — Harcolni fogunk ! Bécsiek ki! Kifelé ! Majd megmutatjuk az uraknak! Az egész házban nagy izgatottság támad. Lueger párthiveivel a termet elhagyja. Pauchinger: Ez már túlmegy minden határon. Nem vagyunk iskolás gyerekek 1 Hofer-. Miért izgatja föl magát olyan nagyon? Ez incidens után az ülést bezárták.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék