Pesti Hírlap, 1901. február (23. évfolyam, 32-59. szám)

1901-02-23 / 54. szám

1901. február 23 . szombat. PESTI HÍRLAP kiló marhahúst tárt fel. Van Wyck őrnagy csak hit­vány négy kilogrammot.­­ (Világkiállítás St-t­ouisban.) Mint New- Yorkból jelentik, a st louisi 1903-diki világkiállítás biztosítva van, amennyiben úgy a város, mint a kongresszus egyenkint 500.000 dollárt szavaztak meg rá. 1903-ban lesz a Missisippi-völgy egybekapcsolá­sának évszázados ünnepe. Kivonat a hivatalos lapból Kitüntetés. A király Batkovics György nyu­galmazott néptanítónak, a tanügy terén szerzett ér­demei el­ismeréseül a koronás ezüst érdemkeresztet adományozta. Kinevezések: A belügyminisztérium vezetésével megbízott m. kir. miniszterelnök dr Tatits Árpád és Balás Kornél fogalmazó gyakornokokat a m. kir. belügyminisztériumhoz fizetésnélküli segédfogalma­zókká kinevezte és utóbbit egyúttal főispáni titkári minőségben szolgálattételre Nógrád vármegye főispán­ja mellé rendelte ki. Rásó István Hajdú vármegyei tiszteletbeli aljegyzőt és árvaszéki nyilvántartót a m. kir. belügyminisztériumhoz fizetés nélküli segédfogal­mazóvá kinevezte és főispáni titkári minőségben szolgálattételre Hajdu vármegye és Debrecen szab. kir. város főispánja mellé rendelte ki, a m. kir. igazságügyminiszter Bánhidy Gábor félegyházai kir. járásbirósági joggyakornokot a soproni kir. törvény­székhez aljegyzővé, Habenicht Géza oravicabányai kir. járásbirósági írnokot a teregovai kir. járásbíró­sághoz segédtelekkönyvvezetővé nevezte ki, Fejér Botond zalaegerszegi kir. törvényszéki aljegyzőt a soproni királyi járásbírósághoz helyezte át, a szegedi királyi kerületi börtönnél alkalmazott Ferenczi Dezső börtönért a szamosujvári országos fegyintézet­hez ideiglenes minőségű tiszti írnokká nevezte ki. A budapesti kir. Ítélőtábla elnöke Sartorius István végzett joghallgatót a budapesti kir. Ítélőtábla kerü­letére díjtalan joggyakornokká nevezte ki. A pozso­nyi kir. Ítélőtábla elnöke Szaudtner Aladár díjtalan joggyakornokot ezen Ítélőtábla területére díjas jog­gyakornokká nevezte ki. A szombathelyi m. kir. pénzügyigazgatóság Balogh Lajos pénzügyőri fővigyá­­zót a német-ujvári m. kir. adóhivatalhoz adóhivatali díjas gyakornokká ideiglenes minőségben kinevezte. A nagykárolyi m. kir. pénzügyigazgatóság Malachov­­szky Imre végzett gymnáziumi tanulót a fehérgyar­mati kir. adóhivatalhoz segélydijas adóhivatali gya­kornokká nevezte ki. A rimaszombati m. kir. pénz­ügyi­gazgatóság Kálmán Lajos rimaszombati lakost a rimaszombati m. kir. adóhivatalhoz díjtalan gyakor­nokká nevezte ki. A nagyváradi kir. főügyész Far­kas János gyulai kir. törvényszéki fogházőrmestert az altisztek részére megállapított fizetés első fokoza­tába léptette elő. A kassai kir. főügyész Noszágh György nyíregyházai kir. ügyészségi Írnokot a rima­szombati kir. ügyészségi Írnokká nevezte ki. Névváltoztatások: Kiskorú Felberbaum Hugó, József és Sándor kassai illetőségű ugyanottani lako­sok vezetéknevének »Fenyőc­re, kiskorú Weisz Ödön és Artur tulkai illetőségű ugyanottani lakosok veze­téknevének »Fejérire, Herskovits Majer miskolci il­letőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Szé­kelyére, Moczenauer Lajos m. á. v. hivatalnok mis­kolci lakos vezetéknevének »Morvai­­-ra, kiskorú Neumann Bernát rakittai illetőségű aradi lakos veze­téknevének »Aczél«-ra, Jakobovics Ábrahám Jakab maj­­dánkai illetőségű felső-bisztrói lakos vezetéknevének »Zöldhegyi«-re, Deszer (Oh. Majer) Márk m. kir. posta, és távirda-gyakornokjelölt budapesti lakos veze­téknevének »Darvasára, kiskorú Weisz Gábor és Weisz (Izidor) Ignác keszthelyi illetőségű ugyanottani lakosok vezetéknevének »Fenyvesire, Weisz Miksa bajai illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének »Vá­­radi«-ra, Hüpsch János budapesti lakos, valamint kiskorú gyermekei János és Matild vezetéknevének »Holló«-ra, Hrivnyák Elemér szent-gáli illetőségű pozsonyi lakos, valamint kiskorú leányai Adrienne és Margit vezeték­nevének „Horvát“-ra, Stern Mandl nagy­károlyi ille­tőségű ugyanottani lakos vezetéknevének „Sugár“-ra, Prichistál Béla szentandrási illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének „Óvári“-ra, Vavró János uszodi illetőségű ugyanottani lakos vezetéknevének „Vá­­radi“-ra, kiskorú Steiner Árpád és Steiner Jenő nagy­­kanizsai illetőségű ugyanottani lakosok vezetéknevé­nek „Sugár“­­ra, kiskorú Eisler Béla, Eisler Ilka, Eisler Ernő és Eisler Margit muravidi illetőségű ugyanottani lakosok vezetéknevének „Vajda“-ra, Winterstein Géza nyitrai illetőségű pozsonyi lakos saját, valamint kiskorú fia Frigyes vezetéknevének „Vas“-ra, kiskorú Löwy Adolf monori illetőségű ma­ros­vásárhelyi lakos vezetéknevének „Losonczi“-ra kért átváltoztatása, belügyminiszteri rendelettel, meg­engedtetett. Ügyvédi kamarák. A budapesti ügyvédi ka­­mara közhírré teszi, hogy dr Bauer Gábor, dr Illés Samu, ifjabb dr Schulhef Géza, dr Török József és dr Vadász Manó ügyvédek a kamara lajstromába folytatólag felvétettek. — Dr Elsner Simon újpesti ügyvéd önkéntes lemondása és dr Gergely Albert budapesti ügyvéd Munkácsra elköltözése következté­ben fenti lajstromból kitöröttettek s előbbi ügyvédi iratait dr Róth Pál budapesti ügyvédnek, utóbbi pe­dig dr Brügler Bertalan budapesti ügyvédnek adta át. — Dr Cserba Dezső gödöllői ügyvéd lakhelyét Újpestre, dr Bausznern Guidó Török-Bálintról Buda­pestre, dr Bezsilla István pedig Budapestről Gödöllőre tette át — Dr Popper Sándor budapesti ügyvéd vezetéknevét „Pánczél‘‘-ra változtatta át. A közönség körében A sokszor keresztélt utca. Igen tisztelt szerkesztő úr ! A Vígszínháztól jobbra eső kis utcába tulaj­­donkép csak egyetlen egy háznak nyílik a kapuja. Két év előtt ebben a házban — amely akkoriban Vígszínház­ utca 2. szám alatt volt — lakást vettem és persze rögtön névjegyet nyomattam az új címmel. De nem igen vehettem hasznát e vizitkártyáknak, mert csakhamar leszedték az említett jelzésű táblát és megtették a szomszéd utcát Vigszinház-utcának, amelyben a mi házunknak csak az oldalfrontja van. Erre aztán rászegeztek egy Vigszinház-utca 3. számú táblát, a mi utcánk pedig, amelybe a kapu nyílik, névtelen maradt. Időközben házunkban könyvnyomdász telepedett le, kinél az összes lakók Vígszínház­ utca 3. szám jelű névjegyet készíttettek, mert hát valamelyes lakáscímmel csak kell hogy bírjon az ember. Tavaly végre a mi saját utcánkat is elkeresztelték és pedig: Tátra-utcának. Könyv­­nyomdász szomszédunk megint megcsinálta a gsert­­jét. Ma pedig újra végiglátogatta Gutenberg fia a lakókat és fölvette a megrendeléseket, mert sze­rencsétlen utcánk reggelre új nevet kapott a »Báró- Aczél-utca« nevet, így pártolja a fővárosi tanács a hazai könyvnyomdászi ipart Egyébként meglehet, hogy még nincs vége a keresztelőnek, talán eszébe jut az egyik városatyának, hogy tulajdonkép Báró Atzél Béla­ utca volna a helyes elnevezés, később meg, hogy még helyesebb volna a Báró Atzél Béla utcája. Budapest, 1901. febr. 21. Teljes tisztelettel B. V. V­ÍZÁLLÁS február 22 én. a 3-'íl n ’«s Sí J. ; 2 g J = « Folyó Vízmérce ,§ g 5 | o ! Folyó Vízmérce - ® § | 3 -­­ “ Jj -3 ? centiméter | ce «tunet*! Inn -chärdins -j- JCéár. 160 Hé»* N.Bec.korek + 8-| — Kon­r Pártán -j- SOár. 1: -«imo* nece -j- 60ár.­­ » tmz - 58 a. IC » Szetm­ár + k­ a. 10 » Bécs - I«: ár. s '­reen- N.-M»|tény - 65 ár. 10 1 ■*«" -Srret + íC — * Pozsony 4* V a. 4 * Tekeh-iza 4* a. 18 • Ti*za-Uilnk 4- 12 ár 2 > Komárom + ár. 5* » VAs-Namén? 4* 6p a. 1S • Záhony Oap 4* *• r o * Budapest + 19* a. 1| • Tokaj 4- 9 a 1O i • Tran-FlIPMi 4- a 56 * I) -Földvár • Szolnok 4* I* a. &C » Mohács 4- e( a- 14 * vsontrréd 4“ a* F *­­P orr ho« 4- 6t ár. 6 * Szeped IC* a. 8 * a’vidék 4- 11 a. 21* * Török-Bee** 4' 19 * Zimony 4* IS* a. 18 » Titel 4“ ** a* 18 Pawsova 4* iCOia. 2v t.utvrcp Mnnkéo* 4-16 — Urenkovn 104 a. 20 1 »n.Tap. P Art fa 4- »' — e 1 »rsova 4- lib a. SS » Sztropkó 4* —* Rába Sárvár + ^ a. » * Hoór — 70 mm * Győr­­ — Bodrog 7templán 4- 14 a. 12 Vág Zsolna + — 1Beraltfó 8.-1'Hala + U — » Trencsén 4* Sfeja. 3 b.-Kör.* Nagyvárad — $1 — * Szered 4- Bor — • F.-Kör. lenk­e 4- 6 — Dráva Zákány 4“ S* — Keh.-K. Koroe-Jáno­­f 46 a. 1 * Barca 4- 1«,ár. 9 b.-Kör. Békés 4- US*. 1£ * Fezek 4” *2.a. 1 H**Kör. Gyoma 190 a. 20 Száva Sziszek 4- 10 a. r Maro» Branyicske - ét — * Mitrovica 4- S82(a. 16 (Déva) Teme« Kio-Kastély 4“ *(.a. 20 « Arad — 15$ ár. I Béga Kieze tó 4* III a. t Makó +8« a. 4 * Temesvár — 8 ár. II Jelek megyarázata: 4* *‘ull löHHt. — nvtll alatt. r flSajT" Mezöara-.­.dak figyelmébe ! Elismert kitŰnö hazai gyártmány | fiSS s 1600 gőzcséplőkészlet üzemben! ? 1­^ ______________________________________- ., _________p “ Cím: „ I « ELSŐ MAGYAR j | gazdasági gépgyár _g r­é­s­z­v­é­n­y*t A­r­s­a­l­a­t 31 ® BUDAPESTEN, * ^ külső václ-ut 7. szám. ^ 1 Gözcseplőkészletek f 2»A, 81/*, «, »‘/«, 8, 8, 10 és 12 lóerejüek. 1«028 % | Magán járók­­ » 18028 (úti mozdonyok). § Kérjük minden Rzabbavégé hék­léssel bixo ~ b­­ommal hozzánk fordulni, hésssékk­el adunk­on kimerítő és félvilágosité válni­­. 4 Az egy­ik kívánóira­di mentc­en küldetik Napirend 1901. február 23. Naptár: Szombat, február 28. — Római kath.: Dam­ Pé­ter.­­— Protestáns: Dámán. — Görög-orosz (febr. 10.) Karalamp. — Zsidó : Ader 4. Sab Themron. — Nap kél reggel 6 óra 26 perc­kor, nyugszik, este 6 óra 19 perckor. — A hold kél d. e. 8 óra 27 perckor, nyugszik délután 11 óra 15 perckor. A miniszterek fogadnak. M­in­i­sz­t­e­r­e­lnök ló­ja­d pénteken d. n*.t—e*ig. — Belügyminiszter fogad csü­­törtökön d. n. léi u­g. — P­é­n­ze­­ry min­i­sz­ter fograd hétfőn d. n. s órakor. — Honvédel­mi miniszter fogad csütörtökön d. e. 10—1 óráig. — Földmivelésü­gyi miniszter fogad kedden d. o. 6 órakor. — Horvát-szlavonországi miniszx­ter fogad naponkint (vasárnap kivételével) fé­l óráig. — Isas­­zeg­üg­y m­in­is­z­ter fogad csütörtökön d. n. 1 órakor. — Val­lás- és közoktatásügyi m­in­isz­te­r fogad csütörtökön d. u. 4 órakor. — Kereskedelmi miniszter fogad pénteken d. a. 4 órakor. A képvisel­­ők ülése d.a. 10 órakor. A budapesti kir. orvosegyesület tudományos ülése este órakor. A magyar mérnök- és emítészegylet gépészeti-, gyáripari- és bányász ko­­rzati szakosztályának ülése este 6 órakor. A Kir. M. Természettudományi Társulat nép­szerű estélye este 5 órakor A nemzeti torna-egylet évi közgyűlése Szentkirályi­­utcai be­ri$fgób°n este ■ órak­or A budapesti athletikai klub vívó- és torna estélye a Rottenbiler­ utcai városi iskola tornahelyiségében. Kezdete este 4 órakor A magyar tanítók turista-egyesületének rendes közgyű­lése a m­­t. akadémia ki­term­ben. A magyar ogászegylet tejes ülése d. n- e órakor. Főrangú műkedvelői előadás az Urániában d. n. fél 6 órakor. A fővárosi kereskedők bálja a Royalban* A nemzeti hajós egylet táncestélye a terézvárosi kas­inéba A Ludovika Akadémia növendékeinek zártkörű tánc­estélye a La­dvika­ Akadémi­iban A -as kór taneviga ma a kor helyiségében. A budapesti not­ári lövész-egyesület hangver­seny­nyel egybekötött táncmulat ága saját helyiség­ben. A Budai Zenekör bálja a budai polgári kaszinó ter­meiben A 111. kerül­eti i­pa­ros fi­­­ak körének táncvigalma a Koronában Az országos iparegyesület házi ipari szakosztályi­nak Olipe d­u 6 orakor. A Fodrászok bálja a Vigadóban. A ■ -k gyalogezred táncestélye a tiszti kaszinóban. Nemzetközi képkiállitás a Nemzeti Szalonban nyitva reggel s-től estig. i ec n n o őr a iparmuzerír nyitva d.e. 9—12-ir* o. u. 8— 6-ig. Ama fy. k ír. If dien rtf*rl múzeuma a It# c,ll8laru. njilva éli műiden fo.árnai et celufriniion del. e>( éf no okon, heil« e* peiites kivételével, deleicttio — l­ip egy korona szén elvenként! belep« cj; iefizetese öten tekint« »m eU meg­i­n­den ki i­ \­v f­or nyilvi* t.e. 8—1 ?*1|-Ccd, u.8—8-ig JV1 u ze­n­m­i könyvtár nyitva d. e. 8—1-ig. ^ ^ * a­p­a­d­a­m­eveltar (Frzsebrt-körut 19.) nyitva d. 10—12-ir­r ar­m T­é­s­z­e­ti moréim » k­ön­y­v­t­ár nyitva d. © A­k­­a­d­é­m­a­i k­ö­n­y­v­tár nyitva d. a. 3—7-ig. Am­r­i­r központi statisztikai h­a­v­a­i a 1 k nyv tara ff lelkei­t *f­i?er ínye nyilve o. *. ló j­u Köslekedési ra­u­z­eu­ra a városligetben d. e. 9—IS-ig, d. u. 8-6-ig. ° Magyar fel r. kereskedőim' múze­um. igazgatóság­ V., váci-kiírni SS., sz- Hivatalos órak 1 — 2-ig. Tonakozó-osztaly, Re­­reckt-dein)­­siak-környvtár és keleti mintalai ugyanott. Hivatasos órák •i. e. 9—iv-ig es d u. 8 'i-ig. A hazai termékek állandó kiállí­tása a kereskedelem-történeti gyűjtemény és bazapan kiállítás, (»»•elyben a* lízlel vezet lg ávisitávokról is eszközöl a városiig*» ipar* csarno­ban nyitva : 9— 11-ig, o. u.8— 6-ig. 1 on0­, szövő-, ruházati es bordist mc-K­artktálitter o. e. 1 -16» o. o. f-ig, a városligeti iparcsar­­nokbe» A tr« kirendelt vérek központi üzi»tv«*etó»éf»(Masvar kereskedelmi résztényir V. vAn-köru* S2, ex. Állatáért nyitva egész nap. 17 Színháza k. an*, kir. operaház. ?vbe. . Heeeda« hi53- *%£•** terkT I. U Dili Dem E. av rét 8t. ^ ratócz Szeremy Hoffmann mesél. Udvari kamarás Bárdi Kamaszt kus op*ra 3 (elvonás- bzörenyí Gás­ban, e 'ó­ra utójátékkal. Zené Tar«cs Jölhír!­lét szerzette Offenbach Jakab* Ocskay Sándor 'l.'»polczal .““ZGVfget irta Barb­er Gyula, bár­ Gz­g­édi Gyöny*vi­ditotta«« dr Várady Antal, Fáy Hamza S­*athmáry J. Béla és dr Ra­b Antal. Krupics R n­széki Személyek: Málcsik Nanásy Glympji Königsegg Péchy K Giu'ietta \ Kacsér M. Papes Veadiei Antónia ) Dudás Acs Coppelios ) Hajdú-tiszt Day­ka D­i'pertutto­r Kornál Kezdete fél 8 órakor. Arimét­e ' —---------------------■— - cootumiiii» . Miniszinház.­ ­ Szombat. február SS. Hoffmann Kertész Jupiter és társai. Miklós Gábor Eredeti énekes bohózat 3 felvo­ispal&nzani Hegedűs násban. Fiák Gúthi Soma és Creszel Várady Rákosi Viktor. Luther Ney B. Sz­mélyek: Schremil M­iályi Bogáncs Kristóf Németh Hermann Strósz Fsziike Kápolnai L Nathaniel Kiss B. Agnes Izsóné Antonia anyjának a Özvegy Bucsay Ta­han­rja Berts M. raásné Baán N. Kezdete 7 Ar»kor: Pettendy Zuáv Kiss M* —— — . K­arise Küry K. Nemzstii színház. Kisfjí Gáspár Raskó Szombat. lehr iát S­. Örvény Bank# Mi-FranciUon. G‘^ne ^ Vígjáték 3 felvonásban. Irta Fi­lp i Ferdinand Soly • ősi Dumas Sándor. Lávai Tok­agi Személyes: Bányai Kenen­eh Riverollos Joarqnis Ulhazí táncos Szó­da helyi Riverollos Lucien Grenes Do­ongi Szirmai Grandredon Stanis- Miska Kovács Jaus Náday Zsuzsi Harraath I­Syrieux Henry Császár Kezdete 7 órakor CarillacJean Náday — -........................................ Pinquet Rózsahegyi célestin Fa ad­­vár-színház. IDAS ti­p­p Narc­isa Szombat február 23. Riverollesne Fran- ^­­ cine Lucien neje Márkus E. . Aliniy calai. Smithné Teréz Szacsvayné Vígjáték S fölvonásban, egy elő-Annette Vízvári IVL játékkal. Irta : Bérezik Árpád. Kezdete fél 8 órakor. személyek ....................................................... ■*" Kisfaludy Sándor Mihályfi Vinczinház. Kisfaludy Károly Dezső c 'A Dá Özvegy Bíró Józsefné S zombat, február 28. síül!Szegedy .Mari Rákosi Sz. Ocskay brigád érne. Szegedy Róza Cs.Alszegi: Színmű prológussal,­­ kivonás­ Bay Annuska Ligeti J. ban. Zitai Herczeg Ferenc. Rosiv Antal Vízvári A prolog .st Balassa Jenő. C­ezerédy Kálmán Pilffi mond­a el. Jolán Dömjén R. Személyek * Takács József Horváth Ocskay László Fenyvesi Skublicz Imre Szőke­­fisza Ilona Czürag T. Fehér György Hetényi Tisza Jutka Bógrady Kezdete 7 órakor.

Next