Pesti Hírlap, 1902. február (24. évfolyam, 31-58. szám)

1902-02-16 / 46. szám

, föllépése Berlinben lesz, még­pedig a Wintergartenben, ahol fejedelmi díjazásért fog énekelni.­­ (Góliáth és Kinizsi.) Olykor a színház megszorul, a legegetverőbb tehetségek fölött rendel­kezve zavarba jut, mert nincs arravaló embere. Még emlékezetes a Vígszínház publikuma előtt Follinusz Rontó Páljában az a fölötte sajátságos kép, melynek címe: Dávid és Góliáth. Dávid, a kis magyar legény, kiáll egyedül kardra a cseh Góliáth-tal és csodák­­csodája, levágja. Hát amint kilép a cseh Góliáth, a publikum csóválja a fejét: ejnye, ejnye, csoda volna, ha ez a Góliáth levágná Dávidkát. Mert Dávidkát Góth Sándor adta, egy zömök, izmos ember, Góliáth­­nak pedig kiállt egy láthatólag hórihorgas, vékony­­pénzű és nádpálca-karú legényke, valóságos persiff­­age-ja és tagadása minden testi erőnek. Hát ez bi­zony megesik, de sohasem jó, ha megesik. Most pe­dig a Vígszínház Herczeg Ferenc új darabjára ké­szül, melyben Kinizsi Pál szerepel, a magyar Góliáth. Mi lesz ezzel a Kinizsivel? Ki lesz az a Kinizsi? Rontó Pálban még ki lehetett volna állítani akár egy színházi kapust is, mert a legénynek nincs beszélni­­va­lja, de Kinizsi szerep, melyhez színész is kell nagy test is kell. Nem tudjuk, kinek osztották ki a szerepet, Bárdi Ödönnek-e vagy Góth Sándornak, de még Bárdi Ödön sem elég nagy legény Kinizsi­nek. Díjbirkózót sem lehet szerződtetni, a Vígszínház összes művészei között sincs egy sem, akinek Kinizsiszerű megjelenése volna. Ha Molnár László még tagja volna a színháznak, a probléma nem volna probléma, így azonban az ilyen Dávidkaszerü Kinizsibe belebukhatik Shakespeare, meg Prém Jó­zsef is. Mit csinál hát a Vígszínház Kinizsivel? * iPremiere az Urániában.) Hétfőn, február 17-ikén lesz az Urániában Vetnem Mihálynak az „Ál­latok világa“ című darabjának bemutató előadása. A mozgalmas darabban előttünk folynak le a legiz­galmasabb vadászatok, a vadállatoknak egymás ellen való küzdelmei. Poétikus részek is lesznek a darab­ban szép zenekisérettel. A bemutató előadásra már vasárnap lehet jegyet váltani elővételi ár nélkül.­­ Különben az Uránia heti műsora a következő : Va­sárnap d. u. 4 órakor mérsékelt helyárakkal : A had­sereg, este fél 8 órakor : a tánc. Hétfőn este fél 8 órakor : az állatok világa (először). Kedden este fél 8 órakor: az állatok világa (másodszor). Szerdán este fél 8 órakor : Nápoly. Csütörtökön este fél 8 órakor a tánc. Pénteken este fél 8 órakor : Nápoly. Szombaton este fél 8 órakor: Lada-Yacco első elő­adása. * (Gyermekszínház) Teljesen zsúfolt ház előtt, zajos tetszés mellett folyt le ,,Hüvelyk Matyi“ vagy az elvarázsolt királylányok csütörtöki előadása. Az általános érdeklődés következtében holnap, vasár­nap, ismét Hüvelyk Matyi kerül színre. * (A Grütnfeld-Bürger társaság) VIII-dik hangversenye vasárnap, febr. 23-án, d. u. 4 és fél órakor lesz a Royal termében. Ez alkalommal Bur­­nan Károly, operánk kedvelt hőstenoristája először lép föl, mint dalénekes. Azonkívül Noseda Károlylyal előadják Dvorzsák „Dumky“ hármasát és Beethoven E-moll vonósnégyesét. * (Hangversenyek.) Behr Teréz, ki a leg­utóbbi filharmóniai hangversenyben ismét tetszést aratott, jövő kedden, február 18-án. önálló dalestélyt rendez a Royalban a következő rendkívül érdekes mű­sorral : Schubert Grencen der Menschheit, Saleika második dala, Csoport a Tortanusból, Rastlose Liebe, Schumann lieh grolle nicht, Frühlingsnacht, Cornelius Warum sind die Rosen so blass, bölcsődal Brahms májusi éj. Auf dem Kirchhof Das Mädchen spricht, Sapphische Ode, Feinsliebchen, Tschaikovszky Legenda, So schnell vergessen, Weingartner Wenn schlanke Lilien, Wolf Hugo Verborgenheit Manstal­lensprüchlein- Recht Sándor hegedűművész a következőket játszsza: Beethoven verseny I. tétel, Goldmark Air a verseny­ből, Zarzitzky Mazurka. Ondacsek Ferenc udvari hegedűművész jövő héten csütörtökön, február 20-án, tartja több évi tá­vollét után egyetlen hangversenyét a Royalban a következő műsorral: St. Saëns III. hegedűverseny h-moll, Grieg ill. hegedűszonáta c-moll, Beethoven Romane g-dúr. Ondricsek Nocturne (először) Taran­­tello, Paganini Mózes ábránd a g-dúron. Kísérője Hass Rezső zongoraművész pedig előadja: Schumann Anna, Chopin Scherzo h-moll és Beethoven 32 Változatokat c-meli. * (Müvészest a Várszinházban.) A Krisz­tinaváros szegény iskolásgyermekek felruházása ja­vára f. hó 25-én, kedden, müveszestélyt rendeznek a Várszínházban. Közreműködnek : gróf Vasquez-Molina K­atia és Szoyer Ilonka urbölgyek, a magy. kir. operaház tagjai, B­ressler Sarolta hegedűművésznő, Csánky Kornélia zongoraművésznő, Thoman István, az orsz. magy. kir. zeneakadémia tanára, Noseda Károly, az operaház tanára, továbbá Tóth Elemér, Pécsy J., Hollós K. és Rück M. urak. Kezdete 7 órakor. * (Elhalasztott matiné.) A vasárnap dél­előttre hirdetett művészi matiné, melynek a Royal­­szállóban Hartmann hegedűművész és Burrián és Diósyné, operánk tagjai közreműködésével kellett volna megtartatni, közbejött akadályok miatt a jövő hétre halasztatott. A váltott jegyek érvényben ma­radnak. * (Vidéki színészet.) Bálla Kálmán színtár­sulata, mely múlt évi október hó elseje óta játszott Győrött szép pártolás mellett, ma fejezte be ott a szili-saisont. F. hó 18-án Szombathelyen kezdi meg Bálla társulata előadásait. * (A megfelelt dráma.) A Berliner Theater­­ben legközelebb színre kerül Björnson Dornley című történeti drámáját. A cim­­uj, a dráma régi. Majdnem negyven évvel ezelőtt írta a nagy norvég költő, de akkor Skót Mária volt a címe és öt felvonása volt, most négy felvonásos és a cím a férjet léptette a feleség helyett a címszerepbe. Skót Mária — Stuart Mária A cselekmény az 1506—67-iki időszakban játszik, amikor a királyné a dunbari kastélyba szök­tette magát és férjhez ment Bothwellhez. Az átdol­gozásnál elmaradt a dunbari részlet és a dráma az­zal végződik, hogy Bothwell a királyné urát, a könnyelmű és jellemtelen Dornleyt légberöpítteti. A berlini előadásra a meiningeni színház átengedi föl­szerelését, mely a meiningeni herceg rajzai és uta­sításai alapján készült. * (Jules Clarette), úgy látszik, most már iga­­zán beleunt a Comédie français vesződségébe­ távo­­­zik, még­pedig igen rövid időn belül. Állítólag már április elsején tagja lesz a Figaro szerkesztőségének, mint színházi kritikus. A tapasztalás azt mutatja, hogy a volt igazgatók jobban válnak be kritikusok­nak, mint a volt kritikusok színházigazgatóknak. Ha Ciarellónál ez az axióma beválik, akkor a Comédie és a Figaro egyaránt örülhet. Mulatságok. — A budai szegény gyermekeket fel­ruházó egyesület szombat este a budai vigadóban sikerült táncestélyt rendezett. A páratlanul kedélyes és fesztelen mulatságon úgy a budai polgárság szine-java, mint a szép nem is nagy számmal jelent meg s mulatott együtt a késő reggeli órákig. A mulatságon jelen volt táncosnők névsora ez: Kanitz nővérek, Fehér Irén, Fehér Malvin, Papp Fülöpke, Singer Jenő, Freund Jolán (Baja­, Bella Frida, Raber Elza, Blum Irma, Blum Sarolta, Wagner Etel, Taussig Ilonka, Müller Szeréna, Zigler Etelka, Berger Malesika, Berger Klárika, Szauter Irén, Basskowics Róza, Halász Teruska, Klein Aranka, Emődy Elza, Sárkány Zolma, Exl Erzsike, Csipessy Juliska, Fleischmanni Erzsébet, Ehrenreich Ella, Weisz Mariska, Friedmann Irma, Breuer Aranka, Holzer Margit, Horánszky Irén, Rottenstein Teréz, Spitzer Janka, Schindler Mici, Schimkó Rózsa, Wein­berger Vilma, Traumann Hány, Halmi Viola, Gross Ilonka, Elszász Irma, Freyer Rózsika és Terike, Lichtenstein Gizella, Holzinger Paula, Glauber Ró­zsika, Silber Flóra, Kohn Aranka, Pollák Kornélia, Ehrenstein Jolán, Tenczer Aranka, Nádas Adrienne, Paczka Vilma, Zdeborszky Olga, Nádas Ilona, Paul Frici, Pollacsek Izabella, Zdeborszky Etelka, Beck Aranka, Salvetter Kornél, Kardos Gizella, Glauber nővérek, Laub Ilonka, Blau Rózsika, Frimm nővérek, Taub nővérek, Grotta Lenke, Balázs Olga, Gondos Emmy, Gondos Rózsi, Münz Hanny, Münz Sári, Pollák Margit, Zelinka Rózsin, Schütter Janka, Róth Józsa, Tóth Clementin, Vasvári Irma, Schwartz Etelka, Schweng Margitka, Szattler Szeréna, Emődy Elza, Deutsch Gizella (Sop­ron), Simon Szerén, Molnár nővérek, Müller Szeréna, Ebrich Olga, Bermann Margit, Weith Katinka, Stei­ner Etelka, Goldstein Jolánka, Kosch nővérek, Stei­­ner Regina, Greiner Róza, Schulhof Jolánka, Reich Aranka, Laufer Natália, Pollitzer Aranka, Beck Aranka, Pécsi Juliska, Lakos Margit, Bauer Margit, Singer Ida, Danner Adél, Winkler Vilma, Szabolcsi Irén, Kransz Ervira, Fuchs Irén, Lőw Juliska (Buják), Brüll Janka, Arkövi Olga, Irén, Sebők Elza, Győrffy Teréz, Rothaus Etelka, Érczhegyi Gizella, Schwarz Lujza, Schwarz Szerén, Keller Gizella, Freyberger Irma, Weisz Hermann, Kohn Vilma (Csáktornya), Guthard Vilma, Guthard Aranka, Bauer Viola, Neu­mann Rita, Neumann Malvin, Stern Róza, Brüll Janka, Löwy Juliska. — Jótékonycélu hangverseny és tánc­­mulatság. A fehérgyarmati kerülethez tartozó szat­mári ev. ref. egyházmegye lelkészi és tanítói gyám­­intézete alapja javára rendkívül fényesen sikerült, hang­versenynyel egybekötött táncestélyt tartottak a Conti­­nentál-szálló dísztermében. A hangversenyen közre­működtek: Tóth Glzuska, Máltás Olga úrhölgy ének­számaival ragadta el a közönséget, ezután Bartók Béla zongoraműv­ész Schobest dalait adta elő bravour­­ral, Luby Sándor úr .Hej Ocskay bagaléros“ c. költeményét szavalta el nagy hatással; Nemes János hegedűn adott elő dalokat, végül dr Hódy Lajos »Mi­kor a mázoló szerelmes“ című novelláját olvasta föl a közönséget állandó élénk derültségben tartva. A hangverseny után megkezdődött a tánc, amely a Luby Géza orszá­ggűl. képviselő elnöklete alatt buzgól­­kodó rendező-bizottság kitartásával a reggeli órá­­kig tartott. Ott voltak: Asszonyok: Luby Gyuláné, Antal Jánosné, Boskovits Lajosné, Dessewffy And­rélné, Forgách Jánosné, Gaál Ignácné, Gottesman Raálné, Gönczy Lászlóné, Grünfeld Adolfné, Gruber Ká­­rolyné, Kreeberg Oswaldné, Lutz Endréné, Máltás Hu­­góné, Martos Ferencné, Návay­ Gézán­é, özv. Neumann Jánosné, Richter Lászlóné, Semetke Gézáné, Spády Sándorné, Spiegel Sándorné (Szolnok), Stoffer Adolfné, Szeszler Lajosné, Takács Zsigmondné, Tóth Győzőné, Weissberger Vilmosné. Leányok : Luby Piroska, Bos­kovits Annuska, Gottesmann Micl­ós Blanka, Marschalkó Juliska, Martos Sárika és Szilárdka, Neumann Berta, Návay Erzsike, Richter Olga, Spitz Irén, Szülle Te­réz, Tóth Gizuska, Dessewffy Norika, Feisinger Etel­ka, Fi­kó Borosa, Grünfeld Lóri és Giea, Holics Jan­ka, Horvay Annuska és Berta, Kreeberg Valéria, Ko­­háry Emma, Lutz Ilona, Irén, Etelka és Aranka, Löwy Emilia, Lea, Máriás Olga.­­ A Ferencvárosi tornaclub ezidei tánc­mulatságát szombaton este rendezte a Bakáts-téri pol­gári körben. A kör helyiségét teljesen megtöltötte a szép szám­i közönség, amely lelkesen tapsolt a mu­latságot mege­őző hangversenyben résztvevőknek. Az érdekes műsorú hangversenyben Schodl Ádám, Csorba István, Vidéky Ödön, Mik­es Jenő, Kiss Antónia, egy vonósnégyes társaság, továbbá Szentmiklóssy Elemérné és Szentmiklóssy Elemér művészi előadá­saikkal méltán rászolgáltak a közönség elismerésére. A hangverseny után kezdetét vette a tánc s tartott reggelig. Ott voltak az estélyen: Asszonyok: Vidéky Ödönné, Killius Viktornné, özv. Oleák Károlyné, Heimbach Ödönné, Kransz Vil­­mosné, Boross Soriáné, özv. Kegrovich Alajosné, Markovics Elekné, Preisach Vilmosné, Schuler Im­­réné, Faith Mihályné, Schön Rezsőné, Friedmann Rudolfné, dr Springer Ferencné, Radó Zsigmondné, Sztudinka Ottóné, Friedmann Simonné, Schodl Ádámné, özv. Waldfogel Ignácné, Neumann Henrikné, dr Melly Béláné, Bróm Jánosné, dr Czoniczer Mártonná, dr Tauberné, Prachtl Józsefné, Simonovics Béláné, Gru­ber Antalné, Gaál Gáborné, Németh Árminná, özv. Holmik Györgyné, dr Könes Boldizsárné, özv. Kern Györgyné, Stefanovics Jánosné, Varga Viktorné, Dob­­ner Antalné, Vágó Ignácné, Rothauser Ignácné, Frank Mihályné, Szentmiklóssy Béláné. Leányok: Bodhaneczky Etel, Vavrik Ilonka, Heimbach Jolán, Kransz Rózsika, Kegrovich Ilonka, Schulcz Jolán, Faith Rózsika, Faith Gizike, Jónás Gi­zella, Jónás Irén, Jónás Olga, Náderer Irén, Gabos Ottilia, Radó Amália, Waldfogel Józsa, Neumann Lenke, Bróm Mariska, Tauber Szerén, Gebauer Ir­­muska, Mertl Irma, Gaál Ilonka, Németh Sárika, Ho­­lonik Terike, Horenik Hermina, Kern Ilonka, Stefáno­­vits Erzsike, Vágó Margit, Rothauser Irén, Rothauser Elza, Dobner Elvira, Freund Adél, Freund Karolin, Frank Katica, Frank Annust, Csengery Mariska, Csengeryi Bella.­­ A budapesti posta- és távírda tiszt­viselők ének- és zene­egyesülete kitűnően sikerült hangversenyes táncestélyt rendezett szombaton este a fővárosi vigadó összes termeiben. Az estélyen meg­jelentek a posta és távirda főbb tisztviselői is, így ott voltak: Szalay Péter elnök-igazgató, Szabó Béla főigazgató, Demény Károly, Vezerle Gyula, Kiss Jó­zsef és dr Henyei Vilmos igazgatók. A tánc előtti hangverseny első számát az egye­sület vonószenekarának művészien előadott Serena­­dója képezte. Majd a férfi énekkar 4 kürtös kísérete mellett elénekelte Schubert Éjjel az erdőn című da­lát, frenetikus hatást keltve. Ezután Szendy Árpád pályanyertes II. Rapsodiáját zongorázta el Thoman István ismert művészetével, nagy tetszés mellett. Kitűnő volt az egyesület női és férfi énekkara által pásztorsíp, tárogató és távola kísérete mellett elénekelt magyar népdal-sorozat. A női szóló is tet­szett. Bürger Zsigmond ismert nevű gordonkamű­vész Chopin — De Svert: Etude-jével majd Popper: Tündér tánca eljátszásával gyönyörködtette a nagy­számú hallgatóságot, amely szűnni nem akaró taps­sal honorálta a ritka művészi élvezetet. A hangver­senyt, a buzgó karmester Bátor Szidor által ritka precizitással egybetanított női- és férfi kar által előa­dott Haydn-féle Vihar fejezte be. Majd kezdetét vette a tánc s mikor e sorokat írjuk, a mulatság még javában tart.­­ Az egyesült villamossági részvény­társaság tisztviselői szombaton este az ügyvédi kamara dísztermében fényesen sikerült estélyt ren­deztek. Az estélyen résztvettek a társaság vezető férfiai, névszerint Lánczy Leó udvari tanácsos, Szabó Jenő elnökigazgató, miniszteri tanácsos, Vas Péter, Egger Gyula, Pintér József igazgatók és még többen. A fgyelmes rendezőség a hölgyeket kedves kis tánc­renddel lepte meg, mely egy miniatűr telefont képez. Az első négyest 80 pár táncolta.­­ Az országos kereskedelmi és ipar­osány­ok évenkint szokásos mulatsága ezidén kiszo­rult a szűkre szabott farsang keretéből s csak most böjt szombatján tartották meg. A mulatság legkevésbbé se volt böjti színezetű, sőt siker dolgában fölötte ál­lott sok farsangi bálnak. A táncestélyen a kereskedő "f­i­a __________________________________________________________________ P­ESTI HÍRLAP 1902. február 16., vasárnap.

Next