Pesti Hírlap, 1902. június (24. évfolyam, 148-170. szám)

1902-06-16 / 163. szám

1902. június 16., hétfő. PESTI HÍRLAP 3 -------------------------- it. ismerés kifejezője. És Kü­ry Klára szinte felülmúlta önönmagát; ha lehetnének a tökéletesnek fokozatai, úgy azt mondanék, hogy ezúttal annak a legmaga­sabb fokára ért alakítása. — Küry Klára távozása előtt még békét is kötött igazgatójával: vasárnap délelőtt írta alá a szerződést, melynek értelmében az eddigi feltételek mellett további öt évre szerző­dött a Népszínházhoz, a művészet minden igaz ba­rátjának őszinte örömére.­­ A vasárnapi előadás szereplői közül még zajos elismerésben részesült Hegyi Aranka, a címszerep geniális személyesítője, továbbá Németh József, Kenedics és Harmath Ilona. * (A berliniek­ búcsúföllépése) vasárnap este nagyon szép közönség és a szó legteljesebb ér­telmében zsúfolt ház előtt történt meg. Mégegyszer adták Heyersmann halászdrámáját, melynek keserű igazságát mély és igaz művészetükkel, tökéletes ha­tással vésték minden fogékony néző lelkébe. A rea­lizmusban, amennyiben színpadi alakításról van szó, már nem lehet tovább menni, mint ezen az estén a Deutsches Theater művészek Else Lehmann, Rittner, Bassermann, Reinhardt, Louise v. Poellnitz és a töb­biek nem is játszottak, hanem valóságos életet adtak a színpadon és míg fönn a szocialista elemekből álló karzat ismételve tüntetett, lenn a páholyok és a földszint ilyen eszméktől kevésbbé át­hatott közönsége őszinte meggyőződéssel tap­solt annak a művészetnek, mely bármely iránynak hódol is, fokozatában megdöbbentően tökéletes. A taps és a tüntetés a harmadik felvonás végén érte el tetőfokát, amikor a szocialisták vörös szalagos ko­szorúját a színpadra fölnyújtották. Ezzel búcsúzhatunk is az érdekes vendégektől, akiknek Itteni működése több volt egyszerű színházi előadásnál. Tanulságos volt a művészetük, mely mindenesetre nyomot hagyott a mi törekvő fiatal színészeink lelkében. Nemcsak mesterséget tanultak tőlük, hanem példát láttak benne, hogy a színművé­szet mennyire nemcsak magában álló hivatás, hanem valamenyi művészet között a legalkalmasabb arra, hogy meggyőződéseket érleljen és szolgáljon. A Deutsches Theater játéka után nem lehet megítélni a német színészetet. Ez tehetség és tudás dolgában nem áll azon a fokon, amelyen most a mi vendégeink. Ők egy külön színészi hitvallás apostolai és amellett egy specifikus társadalom-filozófiai iránynak a pro­pagálók Tessék csak műsorukat végignézni, a Re­ményen kezdve egészen a Segédtanárig. A konvenciók ellen és az emberi egyéniség szabadsága mellett küz­denek ők, nem is játszanak más darabban, csak olyanban, mely ezt a radikális irányt juttatja kifeje­zésre. A mai Németország kulturális forradalmárai ők s nagy hatásuk s nagy intelligenciájuk arra vall, hogy nem a jelszók után indulnak, hanem egy lépés­sel és egy gondolattal elöljárnak. Technikai tudásuk tökéletes, szinész-tehetségük a javából való, mégis az a törhetetlen ragaszkodás egy irányhoz s az a szinte politikai jelentőség, melyre törekszenek, adja meg előadásaiknak azt a megdöbbentő komolyságot és mélységet, melynek a hatását többé-kevésbbé tu­datosan érezte a magyar közönség. * (új eredeti operette.) Stoll Károly, a Nép­színház jeles rendezője, nem csak jó színész és híres tenorista, de geniális zeneszerző is. Legutóbb egy pompás kupléval hozzájárult az Izé sikeréhez, most pedig egész nagy három felvonásos operettet írt, melynek női főszerepét Kü­ry Klárának szánta. Az új operette címe Niobe, szövegét Stoll­a Paulton ismeretes vígjátéka után készítette, néhány új jele­­néssel és sok ügyes énekszöveggel egészítvén ki az angol bohózatot. Küry Klára ezúttal klasszikus gö­rög nőt ad, hellén jelmezben, ellenben partnere, Dum Péter szerepében Kovács, modern angol gentleman lesz. Az új operette az őszi szezon elején fog színre kerülni. * (Színésznövendékek vizsgája.) Vasárnap délután a Népszínházban színésznövendékek vizsgája volt. A Solymosi-féle színi tanoda növendékei mutat­ták be szorongásig telt ház előtt egy esztendei hala­dásukat, és az iskola vezetőinek becsületére legyen mondva, hogy ez a vizsgálat mutatta be a most cse­peredő színész-palánták között a legtöbb életképes hajtást. Az iskolának igen sok határozottan tehetséges növendéke van és valamennyin meg­látszik a lelkiismeretes nevelés. A vizsgálati előadás színlapja sok minden változatost nyújtott. Először a Nebáutsvirág I. és II felvonásából mutattak be részleteket, aztán három egy felvonásost, az Egy kis vihart, a Parasztbecsületet és a Szenes leány, szenes legényt adták, volt aztán néhány énekszám, egy kis ballet és végül a Cigány II. fölvonását mu­tatták be a növendékek. A legjobbak közül mindjárt elsőnek kell kiemelnünk Tóth Stefániát, aki Théréset adta a Szenes leányban annyi igazi temperamentum­mal, hogy már most valósággal kész és pedig jó szí­nésznő számba mehet, pedig még csak első éve tanul. Idén ügyes színész lesz Rózsa Sándor, akit szép férfias baritonja és jó színpadi alakja mint énekest határozottan a komolyabb szerepkörre kvalifikál. Még sokat kell ugyan tanulnia, de tehetsége határozottan megérdemli a fáradságot. Jó drámai színésznő lesz Sándor Juliskából, aki a Cigányban Rózsit, a Pa­rasztbecsületben Santuzzát adta sok melegséggel és drámai hévvel. Ha igyekszik, jó színésznő lesz belőle, mert határozott tehetsége van és az orgánuma is nagyon megnyerő. Némedy Mátyás II. éves növen­dék, a Cigány Zsiga szerepében mutatkozott be, és pedig nagyon előnyösen. A fiatalembernek határozott erős drámai tehetsége van, játéka meleg és igaz. Nem túloz és mindig megadja a kellő hangot. Érde­mes tanítani, neki pedig érdemes tanulnia. Az apróbb szerepekben is akadt néhány ügyesebben mozgó nö­vendék. Ilyenek Magyar Hon, Kapásy György, Solti Károly, Szilágyi Eszti, Balázs Janka és Halasz Va­léria, akiben van jó komikat­ér is. Szépen énekelt Diósi Anna és nagyon ügyesen táncolt Tóth Stefánia és Szilágyi Eszti. Solymosy Eleket hálás növendékei babér­koszorúval lepték meg. * (A Krisztinavárosi nyári színházban) szombaton és vasárnap a Kis szökevény angol ope­rettet adták telt ház előtt. A közönség valósággal ünnepelte a főbb szereplőket kitűnő játékukért , majd minden ének- és táncszámot megismételtetett, ami vasárnap este mál 11-ig nyújtotta ki az előadást. A höl­gyek közül Herényi Margit, Jámbor Ilona és Kállai Lujza, a férfiszerepek közül Mihályi, Környez, Izsó és Sziklai érdemelték ki a közönség lelkes tapsait. Mind egyaránt jeleskedett. De jól működött az ének­kar, szemrevaló a tánckar is s kitűnő és­zjáték, ügyes rendezés és pompás kiállítás dolgában Krecsá­­nyi színháza messze felülmúlja a kölcsönkért prima­donnákkal és kopott díszletekkel dolgozó Népszínházát. * (Egy színház búcsúztatása.) A régi frank­furti színház szolgálatképtelenné lett, más kell a he­lyébe. Abban a színházban még Börne ült és kritizált. Mielőtt elhagynák, mintegy szemlét tartanak a benne lefolyt jelentősebb színházi eseményekből és történelmi sorrendben régi drámákat mutatnak be a régi stílus szerint. A sort megnyitották Ifflandnak Vadászok című drámájával, roppant stílszerűen s nagy hatással. S­port. Athletika. — A Magyar Athl. Club nemzetközi via­dala szép számú közönség jelenlétében és szép ered­ményekkel folyt le vasárnap délután a margitszigeti pályán. A versenyek lefolyása a következő: 1. Gerenday vár.dor-dij 100 g. síkfutás: 1. Schuberth Ernő (M. U. E.), 2. Thaly Ernő (M. A. CL), 3. Koppán Pál (M. A. Cl.) II. Rúdugrás: Kaiser Jakab, (M. A. CL) 3.36. III. Egy angol mif. síkfutás Magyarország bajnokságáért. 1. Bredl Pál (M. A. C.), 2. Bodor Ödön (M. U. E.), 3. Lax Lipót (W. A. C. Bécs.) IV. Távolugrás, Magyarország bajnokságáért. 1. Gajzágó Tibor (B. E. A. C.) 6.54, országos rekord, 2. Schuberth Ernő (M. U. E.) 6.40. V. Súlydobás: 1. Crettier Rezső (M. A. C.), 2. Strausz Gyula (B. E. A. C.), 3. Thaly Ernő (M. A. C.) VI. Andrássy vándordij­­k angol mtf. síkfu­tás: 1. Koppán Pál (M. A. C.), 2. Niem­see Gyula (P. T. E. Pozsony.) Rossz start miatt azonban a versenyt eldöntetlennek jelentették ki. VII. Kalapácsvetés: 1. Sailer Gyula (B. E. A. C.) 25.93, 2-dik Strausz Gyula (B. E. A. C­.), 3-dik Hübschl Kálmán (M. A. C.) Vili. 220 yardos síkfutás. Handicap. 1. Vajda Károly (B. A. K.), 2. Gorka Ágost (Bp. Sp. C.), 3. Pártos Géza (B. A. K.) IX. Esterházy-emlékverseny. 4 angol mtf. sík­futás: 1. Bredl Pál (M. A. C.) 23.114/6, orsz. rekord, Weitmann (A. C. Sparta, Prága), 3. Penninges Gusz­táv (M. U. E.) A viadal után, melyből a M. A. C.-nak sok szép diadal jutott, a clubház diszes termében dr Krasznay Ferenc tartalmas és lelkesítő beszéd után osztotta szét az érmeket és értékes díjakat s a sport­ünnepélyt kedélyes lakoma zárta be, melyet fűszere­zett néhány bájos fiatal úrhölgy jelenléte is. Kerékpár: tsz. Olympia Sport­ Egyesület vasárnap tartotta nagy kerékpár versenyét a millennáris ver­­­senypályán. A verseny legérdekesebb számát a­ Bihary és Bäumler között végbement három futa­­­mos matsch képezte. A két elsőrendű magyar ver­­­senyző mérkőzése nagy izgatottságot idézett elő.­ Különösen a második futam, amelynek eldönteni kel­l lett, hogy lesz-e szükség a harmadik futamra. De­ bizony nem lett, mert Bihary mind a két első futam-­­bán nagy előnynyel verte le versenytársát, aki külön­­ben kitűnő gyorsaságot fejtett ki. Bihari megnyerte azonkívül a Karszalag-ver-,­ senyt és a főnyereményt, amelyben pedig a jelen évad legjobb klasszisa versenyzői Friseh Marton, Bäumler, Lövy Arthur vettek részt. A verseny lefolyása következő volt: I. Karszallag-verseny. I. Bihary, I. Lövy. III. Haringás. II. Szecessziós térelőny-verseny. I. Kesz­­­ler-Friseh tandem-pár, II. Lövy A., HL Bimó-Lövy Gy. tandem-pár. III. Bihary-Banmler Matoh. Első futam: Blahry.­­ IV. Senior térél­dény-verseny. I. Geethe, JJ.­ Immergut, III. Teppert. V. 1000 méteres Rekord-verseny motor­­vezetés mellett. I. Gerger — 1 perc 6/ s mp. alatt. II. Símó — 1 p. 12­s mp. III. Lövy — 1 p. 12% mp. VI. Főverseny. I. Bihary, II. Frisch, Il. Bäumler. A programol utolsó számát, a 30.000 méteres­ nagy matchet Gerger Ferenc, Dietrich Jakab és­­ Papp Gyula között nem lehetett megtartani, mert­­ Dietrich motorja Bécsből későn érkezett meg. Ezt a matchet azonban hétfőn este 7 órako­r tartják meg, amelyre a vasárnapi versenyre váltott jegyek érvényesek. Alatti nyári lóversenyek. — Harmadik nap, június 15-én. — Rengeteg közönség rándult ki vasárnap az alagi versenytérre a nyári előmeeting záró futamaihoz. A­ kellemes időben élvezet volt a szabadban való tar­­­tózkodás. A tribünök tömve voltak, kü­lönösen az ok, esőbb hely publikuma jelent meg nagy számmal. A­ sportélvezetben sem volt hiány. Az űrlovasok három futamban szálltak nyeregbe. Az érdekes mérkőzések­.­ ben Szemere Kálmán lett a matador, amennyiben a három lovaglás közül kétszer volt első, az Eladó*! verseny­ben Vielliebbhen-en, a Svábhegyi gátverseny­ben pedig Ex lex-e 1. Utóbbi 73 kg. magas terhével­­ győzött Mystery, Spitzbuch és Anita ellen. E szép rekordnak azonban megadta az árát,­ sántán tért vissza a mázsáiéhoz. Érdekes finish volt a júniusi díj­ban, melyben az erősen fogadott Tosti, a 78 kg-al indult Adoma és Zsopánka a távoszlopá­tól a célig heves küzdelmet vívtak, végre a kitartóbb­ losti lett első. Nagy mezőny indult a Kétévesek el*­­adóversenyé­ben. Itt Alic Wiese és Wunderb­oltsr­ volt a favorit, de ezeket Jankovich B. Gyula jövő ed­re-je előzte meg a célnál. Győzelmére több mint tíz­szeres volt az osztalék. A kétévest első helyen je­löltük Alte Wiese-vel szemben. A részletes eredmény a következő: I. Eladók versenye. Dij 1000 K. Táv: 2000 méter. 1. Lipthay B. 36 stp k Vielllebohen 65% k. lov. Szemere száz. 2. Gr. Pejacsevich A. 36 stp k Felicitas 63% k. lov. Mr Brooke. 3. Ifj. Dávid E. 46 stp . Joubert 72 k. lov. Czárán 3. Futottak még: Fakati 62% (Hagesin fhdgy), Aranybaba 62% (Riedl fhdgy), Erkölcs 69% (B.­ Szentkereszthy), Hajas 621/2 (Krause). Totalisatem­: 10 : 23; helyrefogadások: I. 50 : 60, II. 50 : 60, III. 50 : 242; a 2-ik helyen 10 : 22. Könyvfogadá­sok : IV. Viell­ebchen, 2 Felicitas, 4 Fakati, 5 Ha­jas, 8 a többi. Könnyen 4 hoszszal nyerve, 5 hos­-*­ szal harmadik. Győztesre ajánlat nem történt. II. Gyömrői akadályverseny. Díj 1600 KJ Táv: 4800 m. 1. Mravik P. 46 p m Nyakas 63% k. lov. Machani 2. Miguel braganzai herceg Id stp m Geramuni 67 k. lov. Poczina, 1 3, Mravik P, 4 é­s k Csalfa 60 k. - - -......lov. Csuváry

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék