Pesti Hírlap, 1904. augusztus (26. évfolyam, 212-240. szám)

1904-08-20 / 230. szám

8 PESTI HÍRLAP 1904. augusztus 20., szombat. — A beregvármegyei urfkocsisok egye­sülete Beregszászban szept. 24. és 25-én tartja meg őszi ügetőversenyét. Sportirodalom. A Nemzeti Sport mai számának vezér­cikkében folytatja kritikai áttekintését úszó­sportunkról s ez alkalommal főleg az egyletek tevékenységével foglalkozik. Rendkívül nagy­­érdekű cikksorozatot kezd a vivő rovat, A mo­dern vívás Németországban címmel, Bartunek Józsefnek, ennek a kitűnő katonai szakírónak a tollából. A tanulmány hű képét adja a német vívóművészetnek és valósággal forrásmunka jellegével bír. Tartalmasak és érdekesek a lap többi rovatai is, különösen az athletika, úszás és football rovatok. Ezek mellett evezés, kerék­pár, lawn-tennis, lósport rovatok zárják be a csinos kiállítású lapot, színház és zene. * (A Hét Schlesinger ötvenedszer.) A Vá­rosligeti színkör színpadára a Hot Schlesinger premiereje óta nem került jobb darab, ami út­ját tudta volna állani nagy sikerének, amelyet pénteken este a második jubileum is megpecsé­telt, úgy mint a huszonötödik előadás alkalmá­ból, ezúttal is hangversenyszámokkal gazdagí­tották a jubiláns darabot. Dőry Margitnak Fe­rencivel való tánckettősében, majd solojában volt nagy sikere, Sziklai Kornél természetesen szintén rengeteg tapsot kapott mókáiért, táncá­ért. Bemutató számba ment Bársony Rusi fel­lépte. Az ősztől kezdve a Népszínház tagja ez a fiatal színésznő, akinek már decens megjele­nése is biztosítja a sikert, amellett csinos hang­ján máris előnyösen látszik meg Merli mester tanítása. Két szépen előadott népdaláért sokat tapsolták. A rendes gárda közül Tanaynak, Fe­rencinek— aki Dórival való kettősével ara­tott nagy sikert , valamint Szentesnek volt a régi nagy hatása ; azonkívül Révész Ilona gra­­ciózus játéka, finom éneke, valamint Bajor Olga csengő hangon, temperamentumosan előadott bika-kupléja után is erősen hangzott a taps. A darab elején Pázmány Ferenc Faragó Jenő talpraesett prológját szavalta el. A közönség megtöltötte a színházat. * (Budai nyári színház.) A budai nyári szín­házban holnap,­­szombaton, Szent István napján két előadás lesz, délután három órakor fél bety­­árakkal „A madarász“ operette, este fél nyolc óra­kor „Az aszfaltbetyár“ kerül színre. Vasárnap szin­tén két előadás lesz, délután 3 órakor Németh Jó­zsef vendégjátékával fél­polgárokkal „A peleskei nótárius“ című eredeti magyar bohózatot adják a címszerepben Németh Józsefnel, esti fél nyolckor „Az aszfaltbetyárnak“ lesz a kilencedik előadása. „Az aszfalt,bejár“ címszerepét mindenkor Thury Elemér, Smokk Samut Németh József, a többi főbb szerepeket pedig Haller Irma, Répássy Guszti, Ber­zsenyi Julia, Ujváry, Réthey, Szentirmai és Kardos játszszák. * (Az Uránia) színházban az egész héten A gyorskocsitól a gyorsvonatig o­ új, sikert aratott darab kerül színre. * (A Magyar-színház bemutató bérlete.) A Magyar-színházban a nyári szünet után augusztus 25-én, csütörtökön, lesz az első szín­padi próba. Addigra véget érnek a színház összes átalakítási munkálatai s a jövő héten megkezdődnek az előadások is. Az igazgatóság az új szezonban tíz új darab első előadására bemutató bérletet hirdet. Előjegyzések már most is tehetők a színház épületében, bérelni azon­ban csak augusztus 25-től kezdve lehet a szín­ház titkári hivatalában. A régi bérlők helyett szeptember 4-ig tartja fenn az igazgatóság. * (A Király-színház műsora). Szombaton, aug. 27-én, megnyitó előadásul Fölösleges fér­jek, Rákosi Szidi és Németh József fölléptével; vasárnap, aug. 28-án, Fölösleges férjek, Rákosi Szidi és Németh József fölléptével. A színház személyzete már két nappal a megnyitó előadás előtt gyülekezik egybe s kezdi meg a próbákat a Szép mosónéból, a nagy Offenbachnak Buda­pesten ismeretlen operettjéből, amely a Király­­színház legelső szeptemberi újdonsága lesz. * (Városligeti nyári színház.) Szent Ist­ván napján délután félhelyárakkal Németh József és Ferenczi Károly vendégfelléptével a „Lumpácius Vagabundus“ vagy a három jó ma­dár tündéries bohózat, vasárnap délután szin­tén félhelyárakkal a notredamei toronyőr regé­nyes dráma elsőrendű szereposztásban kerül színre. Mindkét ünnepnapon este Tanay Frigyes és Ferenczi Károly felléptével A hét Slézinger kacagtató bohózatot adják. Az esti előadások­hoz különösen a vidékről felrándult idegenek részéről történt sok előjegyzés. * (Két kiváló orsz. zeneakadémiai tanár legújabb művei.) Chován K., a zongoratanár­képző vezetője, Bloch J., a hegedűjáték tanár­képző vezetője, hazafias és ernyedetlen buzgó­­sággal oly kitűnő szakművekhez juttatnak, hogy megérdemlik őszinte elismerésünket. És most egy esztendeje, hogy Bloch A hegedűjáték tanítási módszere alapvető művével a hegedűsök világát valóságos lázba hozta, most meg úgy értesülünk, hogy h­ohmann a Bloch hegedűisko­­lája cím alatt Hohmann hegedűiskoláját úgy dolgozta át, hogy Bloch könyvének módszeres magyarázatainak kapcsán gyakorlati iskolát teremtett, amely tartalmas, két bő kötetben a képezdék, magánosok és intézetek használatára az összes létező iskolák első sorába állítható. Az iskola első kötete már egynéhány nap múl­va kész és ára 4 K. A hegedűtanároknak és iskoláknak bevezetésül legmelegebben ajánljuk. Chován K. A zongora tanmódszere című alapvető műve 2-ik kiadásban nemsokára meg­jelenik, ami a zenevilág nagy örömére szolgál­hat. A kézen forgó ezer példány legjobb bizo­nyítéka e mű használhatóságának és becsének s a második kiadás javításai bizonyára csak emelni fogják a mű előnyeit. Ára 4 korona. Ezen methodikája kapcsán Chován egy prakti­kus zongoraiskolát ír, mely tudtunkkal már szeptemberben megjelenik és úgy mint Hoh­­mann—Bloch hegedűiskolája, Bloch módszeres magyarázatainak kapcsán az első helyre kerül, így Chován praktikus zongoraiskolája is az analóg feldolgozás révén a legjobb iskolák leg­­kiválóbbjának ígérkezik. Bolti ára 4 kor. lesz. Mindezek Rozsnyai Károly jónevű kiadónál je­lennek meg. IRODALOM. * (A tizenhármak könyve.) A kormány, amint az tudvalevő, a vasúti sztrájk megtörése után a sztrájkbizottság tizenhárom tagja ellen bűnpert in­dított. A vizsgálóbíró a vasutasok ügyét önzetlenül szolgáló bizottság tagjait letartóztatta s a rendkí­vül érdekes per, amely az országot lázas izgatott­ságban tartotta és amely a vádlottak fölmentésé­vel végződött, kezdetét vette. Ennek a rendkívül érdekes pernek teljes le­írását adja az a most meg­jelent vaskos könyv, amelynek „A tizenhármak bűnpöre“ a címe. Az igen csinos kiállítású köny­vet dr Lengyel Zoltán orsz. képviselő és dr Landler Jenő rendezte sajtó alá. A kétségtelenül nagy ol­vasóközönségre­ számító munkát a Légrády Testvé­rek könyvnyomdája állította ki, igen diszes formá­ban. A 490 oldalra terjedő kötet ára 4 korona. * (Istóczy Győző könyve.) Istóczy Győző, volt országgyűlési képviselő, aki antisemitásával emelkedett ki a képviselők tömegéből, vaskos könyvet adott közre „Istóczy Győző országgyűlési beszédei, indítványai és törvényjavaslatai“ címmel. A 408 ol­dalra terjedő könyv a szerzőnél, (Budapest, X., Szabóky­ utca 64.) tíz koronáért kapható. * (Szilágy vármegye monográfiájának) immár ötödik vaskos kötete jelent meg, amelyben a birtoko­sok és a családok történetét kapjuk. A monográfiát dr Petri Mór szerkeszti nagy gonddal és lelkiisme­retességgel. ■* (Az Olcsó Könyvtár új füzetei.) Az Olcsó Könyvtár három újabb értékes füzettel gyarapodott. Az egyik Keller Gottfried híres regényét, a Falusi Romeo és Júliát közli Elek Arthur magyaros, szép fordításában. A másik Brassai Sámuel emlékezete címmel Concha Győző egyetemi tanár akadémiai emlékbeszédét tartalmazza, amelyben a múlt század eme egyik legjelesebb magyar tudósának életét, működé­sét és jelentőségét ismerteti. A harmadik füzet Sandecm Gyula egyik legjobb vígjátékát, La Scigliére kisasszonyt közli Burner Sándor köny­­nyed, stílszerű fordításában. Egy-egy szám ára 20 fillér. * (Hypathia.) Kingsley világhírű törté­neti regénye, a Hypathia, most jelent meg ma­gyarul Zigány Árpád jeles átdolgozásában. A könyv egyike a világirodalom legkiválóbb ifjú­sági iratainak. Mind a két kötet számos il­lusztrációval van díszítve. A regényben az ötö­dik század forrongó korszaka elevenedik meg, amikor a pogányság és a kereszténység utolsó harcát vívta, s a germán törzsek, köblökben a féktelen szabadság eszméjével, kezdenek eljutni már a világuralom felé. Az ókor világa utolsó napjait éli s a romokból már az új világ bon­takozik ki. Az akkori kavarodás egyik góc­pontján, Alexandriában játszódik le a regény. Kingsley megható, érdekes mese fonalán festi meg ennek a romlásnak és újjászületésnek gyönyörű korképét. A két kötet ára fűzve 3 korona. Nemzetközi tűzoltó kon­gr­esszus. — Második nap. — A nemzetközi tűzoltó-kongresszus pénteken tartotta második tanácskozó ülését a váci­ utcai aő városháza közgyűlési termében. Az utcán ismét nagy közönség nézte az egyenruhás tűzoltók felvonulását. A közgyűlési teremben az elnöki emelvényen gróf Széchényi Viktor, a magyar országos tű­zoltószövet­ség elnöke, W­as­tokajén német, Cosier francia, Sachs angol és De Marie luxemburgi kiküldöttek* mint a nemzetközi szövetség alelnökei foglaltak helyet. Az ülést De Marie alelnök, vezértitkár kilenc órakor nyitotta meg s ő vezette a tanácskozásokat­ is, melyeket nyomban a megnyitás után megkezdtek. Az első felolvasó Herzog hamburgi tűzfelügyelő volt, aki a gépezetes tolólétrákról tartott előadást. A legújabb szerkezetű létrákat apró mintákban be is mutatta. Ugyancsak a tolólétrákról értekezett Gol­­doni milánói főparancsnok, az olasz tűzoltó-szö­­vetség elnöke. E kérdéshez Westphalen hamburgi és Giersberg berlini főparancsnokok szólottak hozzá. A második felolvasást Balincrcx (Schaerbeck) tar­totta a tűzoltói motorkocsikról. A kérdésről Bellan­­ger és De Marie is értekeztek. A harmadik előadást Sheppard (London) tartotta a tűzjelzőkről, melye­ket még Cosier francia, Wollsch belga és Giersberg, német küldöttek is behatóan tárgyaltak. A napirend után­­Westphalen hamburgi fő­­parancsnok újra szóba hozta a modern színházak építési rendszerét és bemutatott egy új tervezetet. Giersberg német és Clark angol küldöttek hozzászó­lása után a tanácskozást befejezték. Fél 12-kor az elnök berekesztette a kongresszust, mely szombat délelőtt fél 11-kor tartja záró ülését az új város­házán.* * * Délután három órakor a kongresszus tagjai az Operaházban végignézték a záporpróbát. A hátsó színpad volt fentartva a nézők számára, a színházban levő tűzoltók a vízálló ponyvákkal leborított nagy színpad két oldalát foglalták el. Szezerbovszky Sza­­niszló főparancsnok vezényszavára felharsant a tű­z­­oltótrombita és egyszerre nyolc víztartályból zuho­gott a színpadra a magasból a hatalmas záporeső. A második vezényszóra megindultak oldalról is az erős vízsugarak s pár perc alatt magas vízréteg bo­rította az Opera színpadát. Az összegyűlt tűzoltók za­josan megtapsolták a sikerült záporpróbát. A látvá­nyosságra oly sokan gyűltek össze az Opera bejáró­jánál, hogy a rendezőség nem is merte a színpadra felbocsátani egyszerre az egész közönséget, így az­tán csak a külföldieket s a vidékiek kis részét eresz­tették föl, a kiszorultaknak pedig később megismé­telték a záporpróbát. A próbán jelen voltak a kon­gresszus rendező bizottsága, élén gróf Széchenyi Vik­tor elnökkel és Szczerbovszki Szaniszló tűzoltófőpa­­rancsnokkal. Az Operaház részéről Nebenfü­hrer Jó­zsef gazdasági főnök és Keller Ottó műszaki fel­ügyelő fogadták a vendégeket. A záporpróba után a vendégek a legfelsőbb udvar részére szolgáló helyi­ségeket, valamint a színház gazdag ruhatárait tekin­tették meg. Az operaházból kisebb csoportokban a buda­pesti önkéntes mentőegyesület Markó­ utcai laktanyá­ját keresték föl a tűzoltók. A vendégeket a mentőor­vosok élén dr. Kovács Aladár kir. tanácsos, igazgató fogadta és kalauzolta. A mentők mintaszerű beren­dezése és működése rendkívül meglepte a külföldi vendégeket. A kongresszus tag­jai ezután a Klotild­ utcai Hengermalom elé vonultak, ahol a városi tűzoltóság Scserbovszky Szaniszló főparancsnok vezetésével nagyszabású gyakorlatot rendezett. A gyakorlat célja volt bemutatni egy nagyobb­­szabású (gőzmalmi) tűz esetén a budapesti tűzoltó­ságok együttes működését, melynél a szakszerű be­avatkozás szigorúan a megérkezés sorrendjében tör­tént, mint komoly rész esetén. A kivonuló őrségek száma sem volt több, mint az a vakságban lenne. Ott­hon maradt tehát egy, a főváros területén valahol másutt egyidejűleg keletkezhető tűz esetére, az I., III. és X. kerületi tüzőrség . Markusovszky Béla ügyeletes tiszt, aki a központi őrséggel vonult ki a helyszínére, csak az V., II., VI., VIII. és IX. kerü­leti őrségeket vezényelte ki, 153 emberrel, 18 külön-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék