Pesti Hírlap, 1905. szeptember (27. évfolyam, 242-256. szám)

1905-09-11 / 252. szám

— (Pierotti bíboros.) Már jelentettük, hogy Pierotti Ráfáel bíboros Rómában elhunyt. Az el- Imnyt 1896. nov. 30-ika óta volt a szent kollégium tagja. A bíboros minden működése egyházi térre szorítkozott, politiklailag sosem játszott szerepet. A Vatikánban nagyon becsülték tudását és bíbo­rossá való. kinevezése előtt kilenc évig. palotaprelá­­tus, „Maestro del sacro palazzo.“ a pápai udvar teológusa volt. Ezt a fontos állást mindig domini­kánus töltötte be. Pierotti már 17 éves korában tagja volt ennek a rendnek. Pierotti, aki egyszerű család gyermeke volt, 69 éves kort ért el. — (Vilmos császár szobra.) Hamburgban szombaton leplezték le a fürdőparkban I. Vilmos csá­szár szobrát. A leleplezési ünnepélyen jelen volt a császár, a császárné, a császári család, a tábornoki kar, a hatóságok fejei, Lascelles angol követ és szá­mos meghívott vendég. — (Hősi halál a tengeren.) Bayfieldből je­lentik, hogy az ércekkel megrakodott „Sevona“ gő­zös egy vihar alkalmával szétroppanással fenyege­tett. A kapitány tudta, hogy csónakain nem fér­hetnek el mind és ezért felszólított többeket, hogy önként maradjanak vele a fedélzeten és a csónako­kat engedjék át a többieknek, közte négy asszony­nak. Hatan követték a kapitány felhívását. Alig hagyták el a csónakok a hajót, a „Sevona“ a hullá­mok irtózatos küzdelmében töredezni kezdett. Az egyik csónak egész éjjel küzdött a viharral, mig másnap reggel Islandon partra ért. Egy másik csónak, amelyben négy ember ült, elmerült. A de­rék kapitány hat önkéntes társával együtt szintén hősi halált halt. A „Sevona“ legénységének épen fele veszett oda. A derék kapitány skót ember volt, neve Mac Donald. — (Lynch.) Newyorkból jelentik, hogy Dallos texasi községben sok száz néző jelenlétében cölöphöz kötözve égettek el egy szerecsent, aki egy fehér asszonyon erőszakot követett eL A szerencsét­lennek csak azt engedték meg, hogy rokonaitól tele­fon utján elbúcsúzzék. — (öngyilkos zenei iró.) Drezdából jelen­tik, hogy ott szombaton Pfau Richard 38 éves zenei iró agyonlőtte magát. Az Öngyilkos azelőtt Lipcsé­ben és Berlinben élt és társa volt a Seemann Herman könyvkiadó cégnek. Pfau tettének oka züllött anyagi viszonyok. — (Nagy tűz Amerikában.) Chicagóból jelen­tik, hogy az Arhison-Topeka-Santa-fé-vonat egyik gabonaraktárát, amelyben 1,500.000 bushel gabona volt, a tűz elpusztította. — (Tolvaj segéd.) A rendőrség letartóztatta Politzer Izidor csongrádi születésű 19 éves keres­kedő segédet, aki gazdájától a Király-utca 90. sz. alatt lakó Pollacsek Mór füszerkereskedőtől 300 koronát ellopott. — (Rablók a tanyán.) Fegyvernekről jelen­tik lapunknak, hogy Rosenfeld Lajosné ottani la­tanyáján szombatra virradó éjjel álarcos rab­lók jártak, akik az asszonynak kétezernégyszáz ko­ronáját vitték el. — (Időjárás-) Északnyugat felől uj depresz­­szió jelentkezett, minek következtében a maximum Közép-Európában ketté vált. Európa időjárása lé­nyegében az előző napival egyezik. Hazánk időjá­rásában nem állott be változás. A hőméTséklett maximuma Bavanistén 35° C. és minimuma Bot­falun 7° C. volt. Az országos központi meteoroló­giai intézet jóslata: Meleg és túlnyomóan száraz idő várható. — (Halálozás.) Tanító Pál magy. kir. honvéd­hadnagy e hó 8-án Baselga di Piniben (Déltirol) éle­tének 24-ik évében elhunyt. x Aranyakat adna sok nő, ha arcán természe­tes pirosságot elő tudna idézni egy másodperc alatt. Egy ilyen szer létezik: Diana-Pirositó. Eredeti üveg 5 korona, mely egy évig jótállás mellett ele­gendő. Diana-gyógyszertár, Budapest, Károly­­lcörut 5. x Közvetlen behozatal, perzsa, Smyrna és in­diai szőnyegekben minden nagyságban, szolid és megbízhatóan Zacchirinél M.-Valéria-u. 9. Törvénykezés. — A király esküje. A nagyváradi kir. tör­vényszék előtt, mint nekünk jelentik, kedden, e hó 12-én érdekes tárgyalás lesz. Dr Varságh Zoltán január hó elején nagyhatású beszédet mondott Szeghalmon, amelyben a király esküjével is fog­lalkozott. Azt fejtegette, hogy nem akarjuk el­hinni, hogy a király megszegné az alkotmányra tett esküjét. Az uralkodó ugyan már öreg s igy korá­nál fogva itélőtehetsóge is gyengébb. Ebben biza­kodnak tanácsosai is, azonban a nemzet reméli, hogy a király alkotmányos érzülete győzelmesked­­ni fog. A szónok ellen feljelentést tettek, hogy beszédében a király személyéről sértöleg emlékezett meg. A nagyváradi törvényszék dr Fassie Pál el­­nősülésével tárgyalja az ügyet A vádlottat dr Bako­nyi Samu orsz. képviselő védi. Egyletek és Intézetek. — Felsődiósi magyar kör. Ang. 27-én a „Szomolányi vegyészetigyár“ tisztviselő kara Szo­­molányon „Felsődiósi Magyar Kör‘‘ cim alatt tár­saskört alakított, melynek célja a magyar házafi­­ság az irodalom és művészet fejlesztése, valamint Felsődiós község szegénysorsu gyermekeinek segé­lyezése- A „Magyar Kör“ Hruschka Rezső felső­diósi jegyző elnöklete alatt alakult meg és már is negyvennyolc tagja van. KÖZGAZDASÁG. Pénzügyi hírek. * A német jegybank kamatlábemelése. Már jeleztük, hogy a német birodalmi bank valószínű­leg rövidesen felemeli a kamatlábat- A bank veze­tősége ma hétfőn tart ülést, melyen valószínűleg el is határozzák a felemelést. Berlini pénzügyi körök biztosra veszik, hogy a hivatalos kamatlábat teljes egy százalékkal magasabban 4%-ban fogják megállapítani. Kereskedelem. * A vámkonferencia összehívása. Közöltük, hogy Szerbia és Oroszország már elküldték Asz­­tria és Magyarországnak a vámszerződésre vonat­kozó javaslataikat, s úgy ezért, mint egyéb függő ügyek tisztázása céljából a vámtanácskozást rö­videsen összehívják. Bécsi jelentés szerint a konfe­renciát ezen a héten, szerdán fogják megtartani, s azt hiszik, hogy a felgyülemlett anyagot két nap alatt le is tárgyalják. * A budapesti kamara teljes ülése. A buda­pesti kereskedelmi és iparkamara szeptember hó 14-én délután 4 órakor teljes ülést tart, melynek napirendjén a kereskedelmi miniszter több leiratát, Székács Antal, Dán Leo és Bruck Arnold kamarai tagok javaslatait, valamint a folyó ügyeket fogják tárgyalni­* Az OMKE Békéscsabán. Békéscsabáról jelentik, hogy vasárnap délelőtt megalakult az OMKE helyi kerülete a csabai és a környékbeli kereskedők nagy részvételével. Elnökké Décsei József választatott. Délben a kaszinóban 150 te­rítékű lakoma volt. Közlekedés. * Hajózás a Száván. A Magyar Folyam- és Tengerhajózási részvénytársaság közzé teszi, hogy a Száván bekövetkezett kis vízállás következtében a Sabác-Mitrovica-Boszna-Rácsa között járó gőzös f. évi szeptember hó 10-étől kezdve csupán Magyar Rácsáig közlekedhetik, s hogy ennélfogva Boszna- Ráesa állomással a személy- és áruforgalom továb­bi intézkedésig újra szünetel. * Előmunkálati engedélyek. A kereskede­lemügyi miniszter Meisels és társai budapesti cég­nek az aradi és Csanádi egyesült vasutak Alváca állomásától Felváca és Karanesd községek érinté­sével vagy Prihodest, Almásszelistye, Mikanesd és Poganesd községek irányában a magyar királyi államvasutak Zám állomásáig, vagy pedig Ober­­sia, Rossia, Korberst, Petris és Szelistye községek irányában ugyancsak a magyar királyi állam­vasutak Zám állomásáig vezetendő 0.70 méteres keskeny nyomtávú gőzüzemű helyi érdekű vasút­vonalra kiadott előmunkálati engedély érvényét egy év tartamára meghosszabbította. — Békés v. közönségének a m. királyi államvasutak Békés- Gyula állomásától 'Gyulavarsány, Nagyzerind, Miske, Vadász, Seprős és Apáti községek érintésé­vel Barakonyig vezetendő 0.70 méteres keskeny vágányu gőzüzemű helyi érdekű vasútvonalra kiadott előmunkálati engedély érvényét egy év tartamára meghosszabbította és egyúttal ezen vonal folytatásaképen Barakonytól Ökrös közsé­gig, esetleg a fővonal Miske, vagy Simonyifalva állomásától Seprős községig vezetendő 0.70 méte­res keskeny nyomtávú gőzmozdonyu helyi érdekű vasútvonalra az előmunkálati engedélyt egy évre megadta. Iparügyek. * Országos iparoskongresszus. (Harmadik nap.) Szabadkáról jelentik lapunknak: Magyar Gyula egy budapesti napilap belmunkatársa heves támadást intézett egy szabadkai lapban Deil Jenő kassai iparkamarai titkár ellen, elmondván őt a kormány bérencének. A Szabadkán ülésező iparos-' kangresszus fényes elégtételt szolgáltatott Deil Je­nőnek, az őt ért megtámadás alkalmáéból. Thék Endre, az iparosság bizalmáról biztosította és Ba­rabás Béla, mint a függetlenségi párt alelnöké a leg­nagyobb bizalmának és szeretetének adott kifejezést és végül Gelléri Mór, kir. tanácsos, az orsz. ipar­*"■ *-:­egyesület igazgatója indítványára a kongresszus egy­hangú lelkesedéssel határozati javaslatot fogadott el* mely hangsúlyozza, hogy Deil Jenő iránt, aki egy emberöltőn át a hazai iparnak legbuzgóbb úttörője, kombattans harcosa, mindenkor avatott képviselője volt, az ellene intézett ok nélkül való személyes tá-. madás alkalmából teljes bizalmát fejezi ki és bizto­sítja őt a magyar iparosság változatlan szeretettről, ragaszkodásáról és nagyrabecsüléséről. Egyben fel­kéri Deil Jenőt, hogy egy pillanatra se háborittassa magát az incidens által abban, hogy a magyar ipar­nak szentelt értékes munkásságát tovább is zavar­talanul folytassa és érvényesítse továbbra is ügy­buzgalmát és hasznos tevékenységét. Felkéri a kon­gresszus az ipartestületeket, hogy ezen spontán együttes bizalmi nyilatkozathoz külön-külön is csat­lakozzanak. Ezután napirendre tértek. Elfogadták Hevesi Józsefnek, a kolozsvári ipar­testület nevében tett azt az indítványát, hogy fel­írnak a képviselőházhoz, hogy az iparosórdekeket ezentúl hatályosabban támogassa, továbbá Szakái Jó­zsefnek a szegedi iparegyesület nevében tett indítvá­nyát az iparos-nyugdijintézmény országossá tétele tárgyában. Thék Endre és Kunfalvy Nándor határozati javaslatot nyújtottak be, melyben hangoztatják* hogy a munkásmozgalmakkal szemben a munkaadók országos szervezkedése vált szükségessé, melyet a kongresszus szintén elfogadott. Bozsó János szegedi ipartársulati tag indítványára kimondották, hogy1 a munkásközvetitő intézmények kamaránkint való szervezése sürgős. Elfogadták Sugár Ignác miskolci kereskedelmi és iparkamarai titkár abbeli javasla­tát, hogy a kézműipar emelésére mozgalom indittas­­sék, IIorvát János indítványát az ipari szövetkezetek reformjáról, végül Achim János, orsz. képviselőnek azt az indítványát, hogy az iparosok a 3%-os pótadő kötelezettség alól mentessenek fel. A kongresszus ki­mondotta, hogy Kossuth Lajos mauzóleuma leleple­zésekor érckoszorút helyez a ravatalra. Ezután elha. tározták, hogy a jövő évi kongresszust a Dunántúl: Szombathely, Győr, Sopron, vagy Pozsonyban tart­ják. UImán Jákc indítványára a kongresszus köszö­netét mondott az elnökségnek a kongresszus szak­szerű vezetéséért és Thék Endre Szabadka város törvényhatóságának a kongresszusi tagok szívélyes fogadtatásáért. Ezzel a kongresszust bezárták. Este a vendégek elutaztak. * Az újpesti állanti faipari szakiskola ai uj tanévvel lényeges szervezeti változáson megy át. Az eddig fönnállóit négy éves szaktanfolyam he­lyet t,mely Újpesten nem vált be, a kereskedelem­ügyi miniszter a következő tanfolyamokat létesí­tette: I. Mestertanfolyamokat évenkint háromszor 8—8 heti időtartammal oly asztalosmesterek ré­szére, kik előképzettségüknél fogva alkalmasok arra, hogy a tanfolyamon szerzett ismereteiket az inasnevelés terén is érvényesítsék. II. Mühelygya­­korlati tanfolyamot oly asztalosok részére, kiknek egyes külögleges munkáik kivitelében van gyakor­lati útmutatásra szükségük- III. Szakirányú inas­­rajztanfolyamot, melyen az iparos-tanonciskola faiparos tanulói kapnak kizárólag a szakmájukba vágó rajzban szakszerű oktatást. IV. Segédek to­vábbképző tanfolyamát, * Párhuzamos osztály a felső ipariskolán. A budapesti állami felső ipariskola gépészeti szak­osztályán évek óta állandóan oly nagy számban jelentkeznek felvételre, hogy a jelentkezőknek majdnem felét vissza kell utasítani. Ugyanez a jelenség ismétlődött a folyó tanévi beiratkozások alkalmával is, minek következtében a kereskede­lemügyi miniszter elrendelte, hogy a gépészeti szakosztály első évfolyamánál párhuzamos osztály állítandó fel. Ezen rendelkezés folytán a felvételi feltételeknek megfelelő összes jelentkezők felvehe­tők lesznek. A budapesti gabonatőzsde. — szept. 10 Az orosz segélyakció. Lapunk szombati számában híradással vol­tunk arról, hogy az orosz kormány az ínséges ke­rületek segélyezésére 36 millió rubelt folyósít. Amint ma jelentik, ez összeg révén is nyilvánvaló­nak látszik, hogy az orosz buza-export az állam akciója által alig fog érintetni. Ez összeg kéthar­madát, vagyis 24 millió rubelt rozs vásárlásra for­dítják és miután egy métermázsa rozs mintegy 4 rubelbe kerül, evidens, hogy körülbelül 6 millió métermázsát fognak venni. Oroszország rozs ex­port-feleslege a magyar minisztérium kimutatása szerint pedig kétmillió métermázsát tesz. Előre­látható tehát, hogy a rozskivitelt a kormány in­terveniálása majd lényegeesn csökkenti, ami első sorban Németországot, mint eminens rozsfogyasz­tót érdekli, továbbá a Balkán államokat és Észak­­amerikát, ahonnét e szükséglet fedeztetni fog. Az állami búzavásárlások — mondjuk — kevés vizei 10 PESTI HÍRLAP 1905. szeptejnber 11., hétfő. —i .... . ,r* - - ­­­■ - — — ---------------------------- . ...------------------------------------------ . . --------------­­-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------í______________ . -.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék