Pesti Hírlap, 1905. szeptember (27. évfolyam, 242-256. szám)

1905-09-11 / 252. szám

__ (Maxóozy amerikai körútja.) A Szeged éa Vidéke tudósítója beszélgetést folytatott Maróczy Gézával, a Pesti Hírlap illusztris sakkrovatvezető­jével, aki jelenleg családi körben, Szegeden tartóz­kodik. A világbirü mester többek között elmondotta, hogy úgy ment Barmetíbe, mintha mar a zsebében volna az első dij. Csak azért vett reszt ezen a ver­senyen, ment azt akarta, hogy két első dija legyen; erre pedig azért van szüksége, mert az amerikaiak akkor mindjárt nagyobb érdeklődéssel figyelik a vi­lágbajnokkal, Laskerrel végbemenői mérkőzését. Arra a kérdésre, hogy miképen történhetett az első fordu­lóknál való elmaradása, azt felelte, hogy mivel Bar­men gyárváros és egészségtelen levegője van. a kö­zelben levő kis hegyre rándult ki Sehlechterrel együtt minden nap s az éjszakát ott töltötte, reggel pedig vonaton visszament Barmenbe. Ez a gyakori vonatozás volt az oka annak, hogy eleinte nem ját­szott kellő elevenséggel. Később azonban megszokta ezt és sikerült kiköszörülnie a csorbát. Egyébként pedig kijelentette, hogy talán sehol a földön nincs olyan rósz koszt, mint Barmenban. A mesterek rend­kívül sokat szenvedtek az étkezés miatt, mert kényte­lenek voltak állandóan sajttal élni. Különösen Ja­­novszkyt keserítette ez el s az a körülmény, hogy poroszos nyerseséggel bántak a versenyzőkkel. Ja­­novszky, a finom francia, ki is jelentette, hogy soha többet nem megy németországi versenyre és igy már a legközelebb megtartandó nürnbergi nemzetközi versenyen se vesz részt. Utóbb áttért a világbajnok­ságért való küzdelemre. Elmondta, hogy Cassel, ame­rikai lapkiadó tárgyalásokat kezdett vele egy ame­rikai körút dolgában. Maróozy most három hónapi szabadságot kap attól az iskolától, ahol tanár és akkor kimegy Amerikába a feleségével együtt. A newyorki nemzetközi sakktoma, amelyen nagy dijak lesznek, januárban kezdődik s azon is részt vesz. Ezután kezdi meg egy hónapra tervezett amerikai körútját, amelyért Cassel 3000 dollár tiszteletdijat Ígért neki. A körút után mérkőzik meg La§fcerreli február közepén. A verseny dija 2000 dollár lesz és tíz nyert játszmára fognak játszani. Értesülése sze­rint a világbajnokkal való mérkőzésén óriási foga­dások történnek. A fogadásokat klubbok rendezik, amelyek még külön tiszteletdijat adnak mindkettő­jüknek. — (A calábriai földrengés) Tropejából sür­gönyzik vasárnap: Ferraris közmunkaügyi minisz­ter, aki a földrengési katasztrófa által sújtott vi­dékeket beutazza, ideérkezett és az éjt egy vasúti kocsiban töltötte. Minden helyen összegyűlt a la­kosság a pályaudvarokon és támogatóst kért a minisztertől. A miniszter mindenütt orvosságokat és pénzt osztatott szét és minden községbe bizonyos számú orvost rendelt. Az illető vidékeken megálla­pított kár óriási. Az emberáldozatokról szóló hi­­rek azonban túlzottak. A rémület egyre tart, mert a földlökések ha gyengébben is, még mindig ismétlődnek. Későbbi sürgöny szerint Ferraris miniszter meglátogatta Parghelia és Dafina községeket, ahol a földrengés az összes házakat elpusztította vagy megrongálta. A miniszter a segélybizottságoknak jelentékeny összegeket bocsátott rendelkezésükre. Ezután a monteleonei járásban bejárta a legerő­sebben sújtott vidékeket. A miniszter itt megvárja a király érkezését, aki hétfőn reggel jön ide. Vilmos császár és Loubet elnök Viktor Erná­iméi királyhoz táviratokat intézett, amelyben mély sajnálkozásuknak adtak kifejezést a calábriai ka­tasztrófa felett és élénk részvétüket nyilvánítot­ták az oly erősen sújtott Olaszország iránt. Fran­ciaország és Törökország ügyvivői a minisztérium­ban kifejezték részvétüket. A minisztertanács el­határozta, bogy a földrengés áldozatai részére 250.000 lírát folyósít. Elhatározták továbbá, hogy a minisztériumok a nemzeti gyűjtésben ösz­­szesen 25.000 lírával vesznek részt. Az olasz álta­lános hajózási társaság 10.000 lírát bocsátott Fortis miniszterelnök rendelkezésére. (A kés.) Szomorú szerepe van vasárnapon­­kint a késnek. A vasárnapi élvezetektől megittaso­­dott duhajkodó elem gondolkodás nélkül rántja elő egy-egy sötétebb utcán vagy a ligetben s jaj az ararmenőnek, mert kíméletlenül belementik testé­be. így járt Kis András kocsis, aki Szabolcs-utca 26. szám alatt levő lakására ballagott vasárnap estefelé a Hermina-nton. A 65-ös szám előtt egy­szerre csak beleakadt egy részeg pályatársa s pil­lanat alatt combjába merült a kés. Szerencsétlen­ségére föüterét vágta el a bicska. Hiába repül­tek ki a mentők szélsebeséggel. Mire kiértek, csak holttetemet .találtak, Elvérzett a szerencsétlen ember. —J (A kassai javítóintézet felavatása.) Két esztendeje törekszenek nemes buzgalommal Kassán azon, hogy egész Északma gyár-ország züllésnek in­dult fiatal hajtásait derék munkával visszaadják a tisztességes társadalomnak. Teszik pedig ezt egy teljesen modem intézetben, mely ugyanannyi idő óta át is van már adva rendeltetésének Mégis fel­avató ünnepet ült vasárnap Kassa Hogy miért, ahoz népi kell megerőltetni az észt. Lányi Bertalan az igazságügyek ideiglenes vezetője, akit másként Fejérváry eszének is mondanak, ment ünnepeltetni magát kuruc Kassa városába, nem kis ügyességgel felhasználván a börtönügyi kongresszus tagjainak kirándulását. Decorum kedvéért mindenesetre ma­gával cipelte egy pár miniszteriumbeli alantasát és Szterényi kereskedelemügyi államtitkárt, akit ezért külön is nagyon felmagasztalt ünnepi beszédében. Az ő vonatán érkezett reggel öt órakor Megyery István főügyészhelyettes is, persze ennek fogadásá­ra nehány kassai ügyész és bíró is megjelent a pá­lyaudvaron, akik kénytelen-kelletlen azon vették magukat észre, hogy bizony ők voltaképen fogadóbi­zottsággá vedlettek át. A kellemetlen szituáción iparkodtak azonban hamarosan túlesni s ugyancsak igyekeztek, hogy minél előbb kijussanak a javító intézetbe. A felavatási ünnepély az intézetben levő három templomban kezdődött. A református tem­plomban Homola István ev. ref. lelkész, az izraelita templomban, mely az egyetlen állami izraelita tem­plom az országban, dr Klein József főrabbi tartot­tak ünnepi istentiszteletet. A katholikus templom­ban Bubics Zsigmond kassai püspök misézett fényes segédlettel. Az egyházi szertartások után 11 órakor a közönség az igazgatósági épület elé vonult, mely­nek falába van bevésve az emléktábla, letakarva nemzetkzinü takaróval. Előbb a növendékek a Him­nuszt énekelték, majd Lányi mondott rövid beszédet. Ezzel befejeződött a felavatás. A vendégek ezután az intézet megtekintésére indultak. A .műhelyekben Fürst mérnök magyarázta az egyes dolgokat, kik még vásárlásokat is eszközöltek. Fél kettőkor a ven­dégek felvonultak az igazgató lakására, hol terített asztalok várták őket. A börtönügyi kongresszus tag­jait a? állomáson Münster Tivadar polgármester — aki hiányzott Lányi érkezésekor -r- és Megyery fő­­jigyészhelyettes fogadták és üdvözölték. A kongresz­­szusi tagok a dómot és a múzeumot is megtekin­tették ; alaposan megszemlélték az intézetet és ki­jelentették, hogy sehol a világon ilyen intézetet még nem láttale. Lányi délután 4 órakor Liptóba, Szte­rényi miniszteri tanácsos pedig délután 5 órakor Budapestre utazott. Este 7 órakor Kassa városa a kongresszusi tagok tiszteletére a Schalkház-szálló dísztermében 400 teritókü bankettet adott, amelyen az első felköszöntőt Péchy Zsigmond főispán mon­dotta ő felségére. Utána Münster Károly polgár­mester magyar nyelven a. vendégeket köszöntötte fel s szavait francia nyelven dr Halmay Károly tolmá­csolta. A polgármester szavai után Ricker miniszteri tanácsos köszöntötte fel Kassa városát és a törvény­­hatóságokat. A bankett a legjobb hangulatban a ké­ső éjjeli órákban ért véget. — (Halálos légyott.) Szabadkának nagy szenzációja van. Egyik közismert alakját, Már An­tal törvényszéki bírót, épen olyan fatális körülmé­nyek között érte a halál, mint pár hóval ezelőtt Tóth Gézát. Már Antal nevére bizonyára még sokan em­lékeznek, abból az időből, amikor mint az egyik bács­­bodrogmegyei járás szolgabirája a nemzetiségekkel paktált a magyar állameszme rovására. S néhai Pichler Győző állította e miatt pellengérre a parla­mentben. Felszólalásának meg lett az eredménye, hogy Már Antalt Szabadkára helyezték át, ahol azon­túl, mint a válópörök referense működött. Már na­gyon megszerette hivatalát, lévén élni szerető, vi­dám agglegény, aki szívesen elbajlódott a válni aka­ró asszonykák ügyes-bajos dolgaival. Elannyira, hogy ha nagyon szemrevaló akadt, hát külön tanácskozá­sokat is folytatott vele a Polgár-szállóbeli lakásán. Ilyennek találta azt a Bajáról szombaton Szabadkára jövő asszonykát is, aki a tartásdijra vonatkozólag kért tőle egynémely útbaigazítást. Már vasárnapra magához kérte az asszonykát, aki el is ment oda a déli órákban. Alig volt azonban ott fél órát, ré­mült sikoltozások közt rohant ki és segítségért kia­bált. A szálloda személyzete besietett Már lakására, aki pongyolában holtan feküdt ágyában. Az orvos később szivszélhüdést konstatált. Már Antal épen hatvan esztendős volt. — (Csinos helyreigazítás.) A moszkvai Dnovoszti Dnja cimü laphoz a napokban a követ­kező kommüniké érkezett: „Becses lapjuk 7961. számában egy hir jelent meg, amely azt mondja, hogy a kormányzói hivatal irodafőnöke egy meg­szökött, kényszermunkára Ítélt fegyenc. Fölkérem önöket e hirt olyan módon helyesbíteni, Hogy az a megszökött fegyenc nem az én irodám főnöke, ha­nem a pe.trokovszki kerület kormányzójáé.“­— (Királyi megelégedés.) A király elren­delte, hogy: hajnácskői báró Vécsey Istvánnak, váci 6. honvéd huszár ezredbeli L osztályú századosnak, a honvéd főparancsnokságnál parancsőrtiszti minőség­ben .teljesített több évi igen sikeres szolgálatai el­ismeréséül megelégedése tudtul adassák. — (D. M. K. E. Pancsován.) Pancsováról táviratozzák: A délmagyarországi magyar közműve­lődési egyesület Panosova városa meghívására va­sárnap délelőtt 11 órakor a városháza dísztermében tartotta rendkívüli közgyűlést. Az elnöki tisztséget Rónay Jenő egyesületi elnök töltötte be, ki meg­nyitó beszédében ismertette az egyesület célját és rendeltetését. Hangsúlyozta, hogy az egy&ület célja, hogy az állam hivatalos nyelvét minden magyar ál­lampolgár elsajátítsa, majd folytatva kijelentette, hogy az egyesület eszközei barátságosak és hogy az a béke olaj ágával akar hódítani. Mattanovich pan­­esovai polgármester, mint az ottani magyamyelvter­­jesztő egyesület elnöke üdvözli az egyesületet, majd kiemelte, hogy Pancsova városa és vidéke a török uralom következtében másfél századig el volt szakítva az anyaországtól és mikor a várost és vidékét az anya­országhoz visszacsatolták, e teremben magyar szót hallani nem lehetett, az iskolákban a magyar nyelv tanításról szó sem volt, ma pedig erős itt a magyar társadalom. Két ezer növendék részesül magyar is­kolákban hazafias oktatásban s a város itt az ország határszélén, a nemzetiséglakta vidéken, habár kicsi, de erős várát képezi a hazafias szellemnek és honfiúi szeretetnek. Nagy tetszésből részesült Szundi Kár roly, az orsz. irodalmi szövetség főtitkárának hazafias üdvözlő beszéde. Különös nagy érdeklődés nyilvánult a harmadik egyetem ügye iránt, mely az egyesület óhaj szerint Délmagyarországon nyerjen elhelyezést. Elhatározták, hogy küldöttség utján ez ügyben me­morandumot nyújtanak át a kormánynak és a kép­viselőháznak, mihelyt a politikai viszonyok tisztázód­nak. Ezután megválasztották a választmányt és az ülést bezáírtik. A közgyűlést megelőzőleg igazgató­­sági gyűlés volt, melyen egyleti ügyeket tárgyaltak, ezek között legfontosabb volt az elnöki jelntés, mely arról számolt be, hogy öt uj intemátust alapítottak és pedig Szegden, Aradon, Hódmezővásárhelyen, Makón és Temesváron. Délben lakomára gyűltek össze, me­lyen számos pohárköszöntő hangzott el. A lakoma után a vendégek megtekintették a kiállítást. — (Sörös Ferenc megkerült.) Pancsováról táviratozzák: A hűtlen kezeléssel vádolt Sörös Fe­renc törvényszéki igazgató, kiről egy pénzügyőr a vizsgálóbíró előtt azt állította, hogy látta amidőn Sörös a Dunába ugrott és ott nyomtalanul eltűnt, vasárnap több napi bolyongás után jelentkezett a vizsgálóbírónál. Sörös Ferenc tagadja, hogy a rá­bízott pénzhez hozzányúlt volna. Ennek dacára fel­függesztették állásától és megindították ellene a vizsgálatot. — (Magyar egyesület Szerajevóban.) Mint lapunknak írják, Szerajevóban a „Magyar Egyesület“ hosszas vajúdás és nehézségek leküzdése után, e lió 7-én ünnepi es Programm keretében megnyitotta he­lyiségeit, amelyek az ottani magyarság kedves ott­honául Ígérkeznek. A műsor első pontja a Hymnus volt az egylet dalárdájának előadásában; a megje­lent közönség állva hallgatta végig a magyarság e szent dalát. Ezután következett Pöltzel Bélának a legfelsőbb bíróság elnökének, nagyhatású megnyitó­beszéde. „Ünnepet ül ma az itteni magyarság — úgy­mond — mely teljesen méltó a nagyszerű feladathoz, mely minden magyar emberre várakozik, a magyar érzelem fejlesztése, a nyelv művelése s minden a magyarsággal összeköttetésben álló eszköz pártfogása. E nagy feladatot csak egyesülés révén képes a ma­gyarság elérni, kéri tehát a jelenlevőket, legyenek továbbra is oly hű támogatói, mint eddig, hogy büszkén mutathassuk meg majd a szent anyaország­nak, hogy megtartottuk nyelvünket a haza határán túl is. „Frenetikus taps következett e szavak elhang­zása után. Majd a dalárda rázendített a „Szózat“-ra. végül még magánprodukciók egészítették ki a jól sikerült ünnepélyt. Kinos feltűnést keltett, hogy a hivatalos világ a megnyitáson nem vett részt, holott más nemzetiségek egyleteit rendszerint felkeresik. — (Eltűnt 48-as főhadnagy.) A rendőrsé­gen bejelentették, hogy Gunda Ferenc tinnyei szü­letésű 79 éves 48-as főhadnagy, ügyvéd, vasárnap reggel eltávozott Bérkocsis-utca 10. számú lakásá­ról és azóta nyoma veszett. Családja attól fél, hogy az öreg urat valami baj érte. — (A Csanádi püspökség botránya.) Des­­sewffy Sándor csanádi püspök uradalmainak jó­szágkormányzója Dessewffy Béla — a püspök kö­zeli rokona — mint vidéki lapok Írják, több száz­ezer forinttal megkárosította az uradalmat. A püs­pök bizalmával ruttiil visszaélő jószágkormányzó már lemondott állásáról. — (A könyvelő ur sikkaszt.) Bechingen Géza rovott múltú könyvelő, aki a Spigl Jolán és társa Ferenciek-tere 2. szám alatti üzletében volt alkalmazva, jelentkezett a főkapitányságon és el­mondta, hogy 1500 koronát sikkasztott. A pénzt elköltötte és önként jelentkezett, hogy letartóztas­sák. A rendőrség elegt .tett a kívánságának. 1905. szeptember H„ héttő. PESTI HÍRLAP 9

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék