Pesti Hírlap, 1905. október (27. évfolyam, 271-285. szám)

1905-10-15 / 285. szám

20 PESTI HÍRLAP 1905. október 15., vasárnap. 54. Bb7—Í7 Bgl—g2t 65. Kb2xb3 Bg2—güt 56. Kb8—b4 sötét föladta. Sakkhirek. !Siirnln'rgben valösiinuleg már befejezési nyert a match dr Tar roach és Marshall között, az eredmény előrelátható volt,'S mi meg is jósoltuk, hogy Marshal! aligha fog 1—2 játszmánál többet nyerni. A legutolsó játezma befejezte után az eddigi eredmény: dr Tarraseh +7, Marshall +1 és 8 remis volt. Dr Tarrasehnak még egy játszmát, kell nyernie, begy a ma tehet megnyerje. — A világbajnok, dr Lasker, legutóbbi szánra sakkujság.jában, válaszul a hozzá intézett kérdések­re kijelenti, hogy a legméltóbbnak a világmesteri cimért való mérkőzésre rovatvezetőnket, Maróczy Gézát tartja. A mérkőzés előreláthatólag a jövő év tavaszán mc-g is történik, mert a magyar mester már a tárgyalásokat is megkezdette erre vonatkozó­lag. A mntehet késlelteti a január-február hónapok­ban tervezeti Newyorki nemzetközi, mesterverseny, melyre mindkét mester nevezett. Sakktizenetek. — Többeknek. Legközelebbi rovatunkban vá­laszolunk. Napirend 1905 október 15 Jji ií|lór: Terézia, któbor 1'. — Rom. kath. Terézia. — Protestáns.: leró?!». — Görög-orosz október íí.) — Zsidó: SzukkOüi 5 n p — Nap kel J óra 1 perckor, Brossaik 8 ára Iá p-kor. — Hold kel ti óta p.-kor délután, nyugszik 7 óra Sí p.-kor reg el. A Petőfi t á r sa ság Moivu 4 fliese 1« óraaör az Aka­démia emeleti termi er. A b ti da pest) rionieta egyesület közgyűlés a vá őshaza n. , B a c síi a T e ré z v í ro sb an. Ünnepi mise a plébán1» 1 -templomban 1 órakór. I N emzetkö zi e nk i á U i t äs az állatkerti cirkuszban. A b a ati pes t i tornaklub. versenye a millenáris j a yén. At or»* tn a ■ y ar a I k öb o I e ti e n és eg 7 oe fl 1 e tköz­gyűlése (tós é -,örut fi y óak r. K " r e - ? t A»:y mu nkáekongress zusa Scen’-István társulat uiszteme tp lét 10 ő a>ui. A II kai. Ili g g , 11 e ti s e g 1 p á r t értekezlete az isk.U- utca 44. sz. a. este 6 órakor. A 11 p ó t v á i o s 1 függ et le n s ó gt párt gyűlésé a Viga­dóban 11 órakor. A budapesti itkleiikaiklub vet? enye 0 órakor az Eresébe: krályéutt pályán. i A Nemzeti Szalon nyitva 3—Sóiéig. Belépődíj 60 fillér. S p án vi B el a kiállítás a Műcsarnokban nyitva '»VS-'ig. Belépő díj «0 fillér. Magyar Nemzeti Muzeum. Seggel 9 órátrtj délután S óráig láthatók: Héttőn ée csütörtökön természetiek tára, knd­den és pénteken régiség-tár, szerdán és szombaton kép­tár. Szerdán és szombaton április 1-ét-l november 1-ig népraj­ziak tara (IX., Cslllag-utC* ti.), vasárnap délelőtt ö—12 éráig a fenti gyöituménytárak. Naponkint' hétköznapokon júliusi— í augusztus hónapok kivételével a Széchenyi orsz. könyvtár olvasóterme reggel 11 órától d. u. 4 óráig, szombaton réggel P érától d. u. 1 óráig van nyitva. Naponkint hétköznapokon regyel 9-től d. ti. 1-ig és vasáruapokon reggel 9-töl déli 15-ig szakembereknek a növénytani osztály (V., Széchenyi-utea!) JR». A zárt osztályok hétköznapokon reggel iq órától délután 1 óráig ezeniélyenkint és eiztályonkini t korona belépődíj mel­lett megtekinthetők. Belépő-jegyek a portásmii. Közlekedési múzeum Városligetben nyitva 9—12-1*, 8 órától 6-ig. A magyar királyi földtani intézet múzeuma a közön­ségnek dijialanui nyitva ,-m minden vasárnap és csütörtökön (1. e. 10_1-ig. Más napokon, hétfő és péntek kivételével, dél­előtt 10—1-ig egy korona szthiiélyenkitifi belépő-dij lefizetése után tekinthető meg. Technológiai tparmuzeum nyitva 9—1 óráig. Szabadalmi levéltár CErzsébet-kőrut 18.) nyitva délelőtt 9—1-íg. Fővárosi könyvtár iKávnly-körut 38.1 nyitva hétköznapo­kon 9—t-ig.. vasár- és ünnepnapokon 8—12-ig-. 1840—S9-iki ereklyék múzeuma (József-kürut 8.) Lát­ható egész nap d. e. 9-től d. u. 6-ig. Belépődíj 40 fillér. Állatkor! nyitva egész nan. Belépő-dij 60 fillér. Napirend 1905 október 16. Naptár: Hétfő, cktóher 16. ~ Rom- kath. Uallosz. — Protestáns : Lót ár. —Görög-orost (oi-tóLar 3.) A.erop. Deu. — Zsidó: Titri. — Nap k»l t óra 29 p.-kor. nyngsaik 5 óra 10 p.-kor. — Hold kel 7 óra a p.-kor este, imigsz k 8 óra 4 p.-kor r'élelötf. A M T u i A h a d ém i a II. otíEtáíyán«k ül* se 5 órakor. a po I i ki i n iká aj épii o ón k megnyitása a a-tovétség­utcában. A magy. kir. központi statisztikai hintái ayilTáoai könyvtára nyitva 10—1-ig:, Akadémiai könyvtár nyitva 8-^7 órái*;. Múzeumi könyvtár nyitva 0—4 ör&iff. A többi, mint vasárnap. Vízállás 1805. október 14-én reggel 7 órakor. j ma váltó-ij j '' íi ma váltó-Folyó: Vízmérce ; reggel: zás Folyé vízmérce .r97g»i: zás' ___ i centiméter j! : oeatimóler Z, Sch&rdtog'" +15.o[ > ~ +"#2:<T5 „ Passau +336j< ? - «»‘“f9 +104. N 32 ríni +- öo! > 4)|Kr«szn» N.-Maitén, + :lj& J *» ti ” L, !—' 60 > •**-**•« +103N S3 ” Pozsony +23« < Pl '» •T«k*fa" +PS.)<37 ;; Komárom +*»8^13 - .+• 86 < & , jBndapest 1+210 <24- » Vápámén. *100 < 18 " ÍD.-KöMvár ! j II - +26,500 „ .Mohács +212j < U " Tisza-í'flred +. oí)-> *2 „ Gombos +2o3|.< 10 Szolnok í 5ö+> » „ Újvidék +!$»( *• »I „ jCsongrád *- t$';< „ Zimonv 1+1.2, 3« latsad o. -l4.< •, „ (Pancsova +I46j>. 2;! iTőrők-Bocse. í- 4! <.1 7 " Dreukov. +124 > 12 1 4 »• Ó*»*» +2®'!> hbatorca i.Mdnkáea + 40+ 'S Rába Sárvár + lOj > l%n.Top. B*rtfa L fi«!> + „ iGyőr Í+254í 24,j Stronkó _j_ ‘'ol < 5 Vág 'Zsolna + 8| > 4 ,iloór I ^ •• ** 4 8. Körűi Nagyvárad t- 07+' fj Dráva Zákány — 16; > 18 F.-Kőrőr Tenko '.4. ggS,". • , ” ®ar“ ,+ i2j> ,Boros-Jen5 l fi- .. ;,g „ Eszék +141 < 30^6,. Békés . j 4 Száva Sjdszek +l94j < llL ^ ;Q J ^ ^ ^ ,. báteomea j+3ll > .VMBros íBranyicaka ! 04 í j TemosKia-KosWy < yg; t Bégá Kiszetó 1+ 93} < 2£l ” I i • Temesvár 48 > 30; “ Ara,i — fib < -v „ N-Bceskerck;— 2 > 4j| t> .ilakó — < 8 BodrogLadmóe* +144| > 10, : Jelek msgyaiózalaj + null fölött. — null alatt. < áradt, > apadt. A budapesti értéktőzsde hivatalos árjegyzései 1905. október 14-én. } «I - | j r "j ! i Wfifzárö- t! ■» i w £ I Bal záré­­r m ',‘••3 **1*i+t. í Ili'Is Üti ““ ??j i- Íi ] I. ÍH^addasá*. j ^ f ár. |SS| 1*2 | P Í vé« I áru |Í|| || || ' aj Magyar ánamadistág. — ------*—------------------------'~T'" ‘ m. ■•itnféie fáU. réaav. —- --»jv ^ Magyar aranyjáradék . . . 4»/o || 114.60 «*.- |as,a^**er*l vaant li»l. araav ll»,- 11»,- 8o— 700«!K 4001 Általános waggonkőksiinz«. . . . ÓM. - a»:..­Magyar koronaértokü jár. adom. „V»,,,: 8„75 87.ZS Magyar+olyam- és toogerh. r.-t «Vs„ 100.50 101.60 yjaso v 81-0 Brassói cellulose-gyár r.-t....................... ,M._ 61*..-. Magyar kormiaértékú jár. adom. 4,, »o. Torontáli b. é. vasutak ... . . ti 9Ö^*S ^*26 14 _ 3ßoo«'ijoo Budapesti vilkinoasági r.-t. . ... »Äti. sao.— Allamk. vask. cél], ar. adóm. . 881.— | 1fl _ «noa oon FIríí mfttvar hetüüntöda . . . . . — íf^SsXon WTrt.MtíSnTn® «Wo i Í2Í M mM T. B«Ärt _ | eo!- *7Cto} IoO Első riiagyáí gvápjurausó r.*t. . . -v.v.. i • MÍáar CT* tS.mr kÄ’ • . : 9*-M 16.-900000 a4„ AngolWrik bank ......................i SU.- ««­­«OM; **» grf m.gTar r£«é,,y^fozőúo . , . őMö.-I^ÄdriÄ^- í” +6*6-- x’o.­­i“o?5 Z M a“: : :::: i ^ mZ Än.« & Ä : • • • fP- píz Hazai és izagodi nfar -kölcson. «„ 166.­­»•» ““““ „ J«“ Bpesti giró- és pénztár-egy»«» • • • ! — 17«. t 1»»! l*«o Fiumei maíántolé-gyár .... áMOp- *no.-760éCK. “oO Hazai bank r.-t........................... . . ! 327— *38— #4— «ooo! 400 Geohwmdt-fél« szer/.-gyar . - . . tno— IHO— t) Otttrdk államadósság. ‘ 5000 K noo Herme« magy átt. váltóflzlet ... »72— 382 — l*.—■t 90000 K. 300 Kőbányai polgári lerfozo r.-t. , • . *7+— 840. .... .. ..* 80000 2110 Horv.-szlav. orsz. jeltálogbank. . . a2i>-— 989.— 190 — ÍOOOO KHOO Magyar cukoripar r.-t. • • • • • i875.— 188b.— Aranyjáradek adóm ar. frtban. 4 „ u».*o *J«Í0 U— *«® Magyar általános hitelbank . . .. 'íaa« 7S1.— 10— 10000, 200 Magyar fern- es láropaáru-gyat . . 34Z— KownsértéküJárodék4„ 100.46 Wo.Oa StogS, ^ jeHáloghitelbank . . . ! . KS- 505 50 18- 96000 K. 200 Magyar vaeutlforgalmi ri-t. . . .. || i 4f- ; Hp A auisorEj.l800.évb.500frto.é. . *„103— *•*■— **— 125001.00 Magyar kereakedelmi r.-t. . . . . «38 — 641— 4*— 40000 K. 300 Magyar villamossági r.-t. . . » ’ i 206— 29»— Al amaorej.l860.évb.J00frto.é. . 4„ ;! Ul— »M- »- TM « M^jar leazám. és pénzváltó bm* . «4 »6 1 »900# «• Meaágazdasár ».r-rtev-tá«. -. — -----------. Allamsorsj.l&ei.evb. loofrto.é. . 4„ aos— ?o*-~ afloo ,t£.l Maaysr takarékp. közp. jelzálofb. . mis _ 1100— — t S7500! 400 Nemzelkőzi vdlamostars. . .... *»6.— i éra— Allam8orej.l8C4.evh. üofrto.é.. 4 „ jl 396— 304— 65— WOO Osztrák hiteliiMet............. a7s!_ 673.60 30— 8000 K. 400 Nemzetközi waggonkölosónzó , - , *»<)—; iio.-~ 6h'- 150000 f4oo Osztrák-magyar bank . . . . . . i66o‘_ 1360— F;^tarT ~ ~ II. Kát Mikviewíntib. 55000 l0ao Pesti magyar kereskedelmi bank . . j|ä#g*._ 2».':* jaot-re* Bosnyák-Hltcégov. orsz. kölcsönt0/« 97.50 »8.M 05.’. 80060 ioO Uniobank . . .... .... l; 5J0,_ Ó73— ^orona. Sílift­▼«.>«»w. ä i---------- *m. «*^.1*^1*«». Budapest fővároj loos-;ki köles. «„ 93— 97— gá— 87500 -200; Belvárosi takarékpénztár......................jj _ 10 —, 900 Adria m. k, teng. ható r.-t. • . . tói— j 4 >7; — Temes-bégavtigyi kölcsön. . . 4„ 1 »6.50 »7.60 ga— 10000 K. 800 Bpest-erzséb«tváro6t takarékp. . . . ; o.ií'_ M6" —— 200 Aradi és Csanádi r.-t. . .... t Ziii— »<». — 24— 25000 K. 40«! Bpesti takarékp. és orsz. zálogk. r.-t i| L3'_ —.— 400 Barcs pakráczí vasút............................ 418— Hl— m. Zlloglevslek és h«HMa. 110— I6OO0I *00■ Egy. bpesti fővárosi takarékp. . . . as7o'_ 26— 200 Bpest közúti vasp.................................. 68100 1 »89. ­kötvények. 80— 16000, 50u Magyar ált takarékp. ... . . . 8ao‘_ 26. —Bpaati közúti vas?, élv. jegy . . . 1 333—13 45— _ , . 'I j 80— 17500 600 Magy. orsz. küzp. takarékpélMb. . . ||.ISÍ* 14— 200 Buesti villám, vár. vasút . . . i 315 — 313.au Budapest tnlsc.-it kibocsátásai. I( , 7500 aooo. Pesti hazái takarékcéuztár .... i,,*® . ,?#0J 4— ------- P.pesü villám, vár. vasút élv. jegy . , lé«— M8k— Beivávesi ukar. l pénztár r.-t. I 1O0.W 10.-M i j ioíOO.- leOOO.- g>_ K 3a0 Bpest-uipostrrákcspalotai vasút . . l/u— láu-Egyes. bpesti fővár, lokarckp. 41 e „ TD. BI«»»oltd-t*r». rém. —— fr. 500 Déli vasút................................................! —— , -*•— Eeyes. bpesti fővár, takarékp. . 4,, 3..60 **+; Récsi btztoritó társasán ... ,,, ... 42— pp.600 Első cs. kir. dunagőzhajó .... 1 'ló.— jloaá.-­KSiirt. orsz. fiilcb öoi 1 évre . 5., 1 Wl-75 J®'“"* SC.— 1J9J0' 400 gjgj m ajt, biztodlo^rsáaé* . . . ,?íl? ~ 8I75— —— K. 200 fiihiiovölgyi vaout elsőbbé. • • t , 1'7— éli— Kisbirí. orsz. Ml.ih BO'/j övre 4Vs„ »«T “*•" ioo- »000 9t)00[ nwti Mzt-intó^? I ! ! »!«— ÍZ —400. Kassa-odeArrgi vaut...........................j 3 iá— 5»0— M. agrár-é« iá,adékb. szőlökötv. 4,, »6.70 »J-.« 12,— 1600u 200 „ — éo^visronth r-t . ?*?'“ ».— K. 200 Magyar folyam- és tengerhajáéi»! 1.4. ll —— —— M. sgrii- és járadékb. járadéki. Íot'aí 1S?ííi *22' Pannoúla viszontb. intései . . . , a?oá‘— 22*0 — 0— «00 Magyar h. é. vasutak r.-t............................ ioo— 623— M. agrár- és járadéka, zálog!. «V» „ «♦•*» ‘J»1» 100— 20001 0001 vmuuouia vnsii uu.se. 2100.- ««»-- 900 JJámmaroni sóvasut ele. rénz«. . . . Jól— *»•-­Magy. áit takarékp. r.-t. 50 evre 4„ *»•»» - rm. Clézmiiiuok réasf. kr. —— fr. 500 Osztrák-magyar államvssut . ... . I —.— Magy. ált takarékp. r.-t. 05 évre 4„ »»•*» | j „ V • t - , T" . _— • 406 Pée»-baro»i viáat.................................. *5*,- i *3*— tóagy. földhitaünt. Írtban 41 évre é „ »».- ‘W-- _ 12000 soo! Borsoiauakolez.^gtamalom r.-táa. . »«•— 560 ~ reesuai-M. frldhiteiint. frlban 60 évre . «„ 1 9,80 ®*-®' íoooo K. 200 Concordia-gozrnaom r.-t......................... 16.— »*®y *IT. (onSegtek. M. »13hiteli.it. frtban 63 évre 3V." I 83,90 80.90 m„ í00, Első budapesti gőzmalom...................... IHO- »*«»•- . .....................a. .J M. főldl.itelint szab. tolajjav. .4,, **•?» 20— OTo°: <00 ................................. 87 Bazilika-sore]4y osztrák felülbélycg/issei aö'.Vü i Sí.;» M. jelzáloghitoKiiink frtban . *V> „ l®“-5 X®f-26 — 8750' S20, peípTheummSom................................ »35— Bécsvárosi nyereméoykölcsSn 1674. évről........................... *30—1048— M. jnlzáloghitc bank írtban . . <„| - 53- SOO8' soo S“fi m “í TstŰők...........................' - - Budavioíi .ersjegy . . ...........................................1 . i lii-.1 17»-||ÄÄ°nVr..k.- a'l::; i«!- «J+ . I ÄS:saKiS3ßiósztréiüm: M. jelz. nyer, kötvények . .. a „ j 11«.»» »»».7» ló— ff' ioi Bpest-szentianncsi téeiugy. . ... 1823 - »24- Magvar vörös-kereszt soreisgy.................................................!! gí. | s, Magy. leszám. és pvalto bank 4 „ | 97.75 3e..o u— ^oooo soo; Esjako. egy, koszeub. es ipar». . • 278— j S8»— Magyar vörös-kereszt sorsjegy osztrák relttlb...........................i a;,„ M. orsz. kízp. takarékp 40 é. 4'-.,, j 100.50 1M-W 17— 20O0«1 .(»! Felsőm, bánya-és kobomf. . . . «86— 005— Olasz vörös-kereszt sorsjegy......................................................! TÍ’Ü Z 2 M. on*, kőzp. takarékpénztár . 4„ »7-» ae‘-0 0— 150 István téglagyár r.-t................................ 108— 163.5U Olaaz vörös-kereszt sotsjrgy osztrák felüib........................1 !, ; 4l*S0 M. takárékp. közp. jelzálog;-. .... iuj—j Jiou 3S# Kőbányai gőztéglagyár............................. 1280—, Í820 — 0«z‘rák vőrös-kererzt-sor.-iegy . i i: is~ ! is‘„ 4., 5., 0 . 13. kib. . . . 4 * „ I l"®— *»•-! 20 Koszéfibánya es téglagyár...................... 680 - 086. - Osztrák hitelintézeti sorsjegy...........................................» . | 47+^ i éeíl-M. takarékp. kőzp. iélzáiogb. . t„ 06— •«— 0—j J»®“| a0o Magyar aspnalt r.-t. ...... 382 — 380— Pálffy »orsjevy . .....................T.J* ! _ M. takarékp. küzp. Jel*, közi. k.4>'»„ ioo— 101— 1S._ «0000. Magyar áll kőszénbinya r-t . . . j 380— 3*6— 1 ‘ 1 ! »•»— **•-.­M. takarékp. kö/p jelz. közs. k. 4„ 98.50 —o.— 200 Magyar ketamía! gyár............................ 2 55^— sör.— XT* PénsuesnefeL. } Osztrák-marynr hf.ük 50 évre . 4„ l'i.25 10---G so.— '^0 200 Salgótarjá n koszénbáuya, . • • . 676.— 680— M/tr«í m» Pesti hazai takarékp. küzá. k. 41/* „ 100.26 10i_ 10000 Újlaki tág a-éa méazégetó «... 357.— 8*0.— aÍÍSJ’mífrAr Sfl «Ltrák 8 forint«» * * * ’ * il.35 | 11.43 Pesti hazai takarékp. zálog!. . 4„ 97.75 , 06.75 W ^ I Arany, ^yar vagy oeztrak 8 formtos ...... ( lg u . la.j, pesti m. kéretik, bank frtban 4*/i „ ioo— ! >«•­­Z. TasmSvek és gépgy. a j ‘ .....................................* * * * »-14 is.80 Pesti m. kttrask. bank . . • ■ 4 „ 9®*ir ,,a*r. «•— 30000 150 Dauuöiua b >jó- cs gépgyár .... »82. — 228.— Arany' török aranviira..................................................... 33.47 -.3.54 Pestim.ker.biinkkpzs.k.xiofrUv«,, iW-J« u o— 7500j 3oo Első m. gazipsági gépgyif . . . • **»— *23-~ Német bírod, vagy egyenért. bankj. (100 iíiirka) . . . U7 71 ,,+rT Pesti m. kér. h»na tes.k. 106 frt 4 „ »».M MM 2- 18000: aoo Fogyva és g-pgyár r.4. . .... «• ~ »««- Francia bankjegy (i 00 frank). .. . . ...... 1B0— OOOG K. 800 Ganz és tarsa vasöntöde......................I Olasz bankirgy (100 Ura)........................................................... ,,6‘Í? iV. Elsőbbségi Kötvénjelt. tv— lOOOo Ji. SOO .Nicholson, gépgyár r.-t. . . . . . 200.- 20t.,— f’aulrrubt-! daraböitkinl . .....................................................1 ,;69 . , ... , ...... I ...-------- looooo, soo' Rimamurany-saigótarjáni vasmfl . . 1 *»».-“ J’6S Adna m. kir. t. hajóz. r.-t. . 4 ,a»,o : ioo.7u lcl.75 as,-. itiooo. 4ou Sch.ick-féle vatöntode........................... =>»»•- XVI. »«téli «rfolyauui Hátra.» «;,* i 96.'75 »7.73 *“»!«• »®i WeiUer János gép- és .vaggongyá* . j 1.«--. 1B8— ^ _ 1#0 hollandi írtén................................ 1)3 ao wa.oo Bpest-pócai vasút . . . • 4 », í! 98*86 &7.«ő ! ' KttnvvtívoiUdált m. j London « . .. 10 őtorlingórt. *•>••*• 4 4025 24o««& Déli vasút....................................4 „ {I Ut*2— U5.- i , | ! XI* Kúnyvmoma&K ». Német bánk^A 100 márkáéi........................................... li/*s lU.a-j Eleßc* kir sz.duüaetfzhaiózásit. 4 „ í; lO,— 6000- 2001 »Athenaeum« írod. és nyomd, . 2Í0.— j 2&C-— Olasz bankpiacok . -ioo líráért......................................... üj-oo ! 05.90 ’ Kaasa-oderbergi vatfUt 1389. . . 4 H || yo.— ioo.— *-»—ti öl** 300, Krankün-tareuJat. «1Ä+-* £20.— Páris • ■ • • ioo fronkért...........................» • . ff 93.52! 96 77 Kfcs«a-oű9rber^i vasút 1889. art.ay é „ ll?.~ Hí?.— 0.— 30ű0 4(iuf »Pallas« írod. ea nyomd. r.-t • • . 10&.— j iío.— Svájci bankpiuco« 10ü frankért............................................... j*.gs 1 yci. jj luiílsa-ottéiherg: vuaut iä9L • é« 9?,- 100.- *<*.—j m: IWa Pesti kdnyvny«ma* r.-t . • . * • ijSTOO.- 12868.— ízéfitpétervár . . 100 mböWrt ....... i • [J — -I ÁTSZÁMÍTÁS: 1 forint o, é. 3 K, 1 forint p. p • 310 K, I arany forint -* 2.1-0 K, l a. b. .ni.-«ca - 1.1+ íC, l frank ■=» —93 K, 1 olasz Ura ^ —.93 j£, \ font st&rUn^ — 21— K.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék