Pesti Hírlap, 1905. november (27. évfolyam, 316-331. szám)

1905-11-26 / 327. szám

8 P­E­S­T­I HÍRLAP 1905. november 26., vasárnap, SZÍNHÁZ és zene. * (Fehér Anna), Gárdonyi Géza betyártör­ténete szombaton, került szilire másodszor. A közön­ség ezúttal is érdeklődéssel és nagy figyelemmel honorálta a mű kiváló szépségeit és a hatásos jele­neteknél gyakran hangzott fel a taps. A szorzót a szereplőkkel együtt úgy az első, mint a második fel­vonás után sokszor hívták a függöny elé. * (Az operaházban) holnap, vasárnap, Hu­nyadi László körül szilire a következő szereposztás­ban: Erzsébet V. Krammer Teréz Gara Mária M. Szoyer Ilon­a Hunyadi Mátyás Payer Margit, Hu­nyadi László Arányi, László király Anthes, Gara nádor Takáts, Czillei Erdős, Rozgonyi Mihályi.. Az előadást Márkus Dezső karmester vezényli. A bűvös vadász, a Weber romantikus operája két évi pihen­tetés után hétfőn, e hó 27-én kerül színre, ismét Jaksch Irma vendégfellépésével és csaknem teljesen új betanulással. Ez alkalommal énekli először Szendrői Gáspárt, Gábor Maxot, Szemere Kunot,­­Venczel a remetét, Zöldi Tilda és Kiss Klára a nyoszolyó lányokat. Régi szerepeikben fellépnek Payer Margit (Anna), Váradi Margit (nyoszolyó­­lány) és Ney B. (a herceg.) Az előadást bérletszü­­­netben, mérsékelt helyárakkal tartják meg. A folyó évi június hónapról elmaradt két bérletfolyamos előadást az igazgatóság e hét folyamán pótolja. E két pótló előadást csütörtökön, november 30-án (Tannhäuser évi bérlet 133. sz.) és szombaton, dec. 2-án (Parasztbecsület. Bohém­élet. Évi bér­let 134. sz.) tartják meg. Ezen előadásokra csak éves bérlet érvényes. * (Növendékelőadás.) Az országos színész­­egyesület színésziskolájának növendékei szombaton vizsgaelőadást tartottak a Gyurkovits leányokban. A bemutatkozó növendékek általában hivatottaknak látszanak, kár azonban, hogy a betanításukkal kissé alaposabban nem foglalkoztak. Összjáték alig volt, többen a szerepüket nem tudták, hát hol kedélyesen ex­tompori­záltak, hol pedig szánalmasan akadoztak. Pedig igazán érdemes volna többet foglalkozni ve­lük, mert van köztük több tehetség, így Stella Gyula, mint Radványi ezredes férfias volt és tudott termé­szetesen jóízit leírni. Vámos Dezső (Sándorffy) szintén igen jó benyomást keltett. Hanghordozása kifogástalan, ügyesen mozog is, szerepét azonban fő­képen nem tudta. Acsay Rezső Horkayt teljesen el­hibázta, amiben talán része volt nagyfokú rekedt­ségének is. A Horkayt jó svádás beszéd nélkül el­játszani nem lehet. A nők közül László Aranka Gyurkovits mamája természetességével, értelmessé­­gével tűnt ki. Pogány Izabellából (Katinka) szintén jó színésznő válhatik idővel. Tehetséges Székely Ilonka, aki ezenfelül igen szép leány is. Jók voltak még Mezei Ella, Bodor Ottó, Salgó Andor, Nemes Ferenc és Erdélyi Kálmán. A közönség sokat tapsolt. * (Hangverseny.) A Magyar Kereskedelmi Csarnok estéinek sorozatát szombaton vezette be fé­nyesen sikerült hangversenynyel. A műsort a Grün­­feld-Sabathiel-Berkovits-B­erger urakból alakult vo­nósnégyes nyitotta meg Tschaikovsky, Cherubini és Haydn egy-egy művének előadásával a tőlük el­ismert nagy készültséggel, a közönség zajos tetszése közepette. Majd Beck Vilmos, operánk kitűnő éne­kese, adott elő néhány dalt, sőt műsorát a közönség lelkes tapsaira két ráadással toldotta meg. Ezután Szamosi Elza F. Thome és Saint-Saens egy-egy művét énekelte az ő ismert művészetével, zajos tet­szésnyilvánításokra ragadva a közönséget. Az elis­merést a művésznő szeretetreméltó módon azzal, há­lálta meg, hogy műsoron kívül még két dalt éne­kelt. A zongorakíséretet K­on­bal Vilmos diszkrét művészettel látta el.­­ A hangversenyt vacsora, majd hajnalig tartó tánc követte. _ * (Béjane asszony), aki európai körútjában a múlt héten csak egy estét tölthetett Budapesten, a fényes fogadtatás hatása alatt, amelyben része­sült, úgy intézte útját, hogy visszatérőben még egy előadást rendezhessen a Vígszínházban. Ezt az előadást szombaton, december hó 2-án tartják meg. Réjane asszony erre az alkalomra vígjátékot választott és így közönségünk, amely a nagy­ mű­vésznőt eddig csak erősen drámai vagy szentimen­tális szerepekben látta, ezúttal Réjane asszonynak egyik legvidámabb alakításában fog gyönyörködni. A francia társulat ugyanis Grésac és Croisset La Passerelle című bohózatát választotta, amelyet a Vígszíniházban Aranyhíd címen adtak nagy siker­rel. Réjane asszony partnerje Magnier Pierre lesz.* * (A kolozsvári színházban) szombat este zsúfolt ház előtt lépett fel báró Bornemissza Ele­merné­r Nórádban a Szilágy-Cseben létesítendő kórház javára. Minden felvonás után többször ki­tapsolták. Hétfőn megismétlik az előadást. * (Segély Nádasynak.) Sopronban a színpár­­toló egyesület, szombaton 4000 korona segélyt sza­vazott meg Nádassy József színi­gaz­gatón­a­k, aki most kezdte meg ötödfél hónapra kiterjedő soproni magyar színiévadát. Az egyesület háromtagú kül­döttséggel fog a belügyminiszternél közbenjárni, hogy Nádassy társulata számára nyári állomást és meg­­felelő ál­ami segélyt biztosítson. Sport Labdarú­gás. Vasárnapi mérkőzések. Millennáris versenypálya: Budapesti Torna Club — „33“ Football Club, barátságos mérkőzés, kezdete délután 1 órakor. Magyar Testgyakorlók Köre — Ferencvárosi Torna Club bajnoki mérkőzés, kezdete délután 2 órakor. Margitszigeti versenypályya: Magyar Athlet­­­kai Club — Budapesti Athletikai Club, barátságos mérkőzés, kezdete délután 2 órakor. Ferencvárosi pálya: Magyar Úszó Egyesület — Fővárosi Torna Club, bajnoki mérkőzés, kezdete délután 2 órakor. A II. csapatok délután 1 órakor játszanak. Ferencvárosi­ Torna Club és a Budapesti Athletikai Club senior csapatai. Kezdete délelőtt 10 órakor. Újpesti népszigeti pálya: Posta és Távírda Tisztviselők Sport Egyesülete — Újpesti Torna Egyesület. Bajnoki mérkőzés, kezdete délután 2 órakor. A II. csapatok délután 1 órakor játszanak. Kőbányai pálya: Törekvés Football Club — Tisztviselők Labdarúgó Egyesülete. Bajnoki mérkő­zés, kezdete délután 2 órakor. A bajnokságok állása: (Az igazolt mérkőzések alapján november 25-ig bezárólag.) I. osztályú bajnokság, Berlin, nov. 24. Mint lapunknak táviratozzék, a Britannia— Victoria mai mérkőzése, elkeseredett küzdelem után 4 : 4 arányban a Britannia győzelmével végződött. A félidő eredménye 1 : 1 volt a Hertha—Corso felett 6 : 0 arányban győzött. A nevrseeland­iak (rugby) veretlen csapata megmenekült a legyőzetéstől,­­mert öt perccel a já­ték vége előtt még a skót válogatott csapat vezetett s csak ezután győztek az ausztráliaiak 12 : 7 arányban. Mára közöttük egy testhosznál nagyobb diferrencia legyen. Ugyanily küzdelmesnek ígérkezik a nap má­sik nagyobb száma, a 220 yardos úszás, amelyben Bruckner Alajos és Tóbiás Zoltán közt csak a pil­lanatnyi diszpozíció fogja eldönteni az elsőséget. A verseny programmját e számokon kívül kitűnően sikerült handi­apok, mell- és h­átúszás, rövid és hosz­­szú junior verseny plunging és gyorsúszás, továbbá a hölgyek versenye alkotják, amelyek valamennyie­n rendkívül mozgalmasnak ígérkezik. A versenyt, mely 16 órakor kezdődik a Rudasfürdőben, hölgyek díjtalanul tekinthetik meg, míg a férfiaknak egy koronás programul szolgál belépőül. ■*› o -Oto Go M›Ba­cs «.! N›Q­­o 'S 0« c § › « o « fa Postás 15 356 26 F. T. C. 15 54 12 24 M. T. K. 15 55 11 23 IT. T. E. 15 33 17 18 EM. A. C. 16 35 19 17 Főv. T. C. 15 28 34 12 33. F. C. 16 15 42 10 M. T. E. 15 10 604 M. A. F. C ** 166 702 II. osztályú bajnokság. B. A. K 16 557 ♦32 Typog­r. 15 42 20 22 III. k. T. V. E. 15 26 20 19 T. L. E. 15 27 27 18 Törekvés 13 22 20 15 Ú­jp. Törekv. 12 29 25 12 B. S. C. 14 16 436 Postatptr.* 168 294 B. E. A. C. 123 332 I. osztályú szövetségidij. M. A. C. 16 34­ 28 M. T. K. 16 56 17 25 F. T. C. 15 87 18 22 Postás 15 22 27 21 tr. t. c. 14 18 20 14 M. U. E. 14 19 42 13 Főv. T. C. 135 484 M. A. F. C.** 161 294 33. F. C. 141 210 Úszás. Úszó verseny. A Józsefvárosi Sport Club va­sárnapi úszóversenye iránt úgy a sport-, mint a nagyközönség körében óriási az érdeklődés. Az egyes számokra csaknem minden talpon lévő versenyzőnk leadta nevezését, s így páratlan nagy mezőnyök in­dulására van kilátás. A nap legérdekesebb száma a 8040 méteres Főverseny lesz, amelyben három ki­váló "úszónk: Kiss Géza, Hajós Henrik és Almay Andor méri össze erejét. Mindhárom úszó a legna­gyobb reményekkel áll starthoz és a jelenlegi formá­kat tekintve, alig hiszszük, hogy a nagy távolság­éíz­ Evezés. Matiné Miltiadesz részére — mint a Magyar Evezős Sportban olvassuk — clubja a Pannónia Evezős■ Club, Angliában új verseny-skiffet rendelt. Mannó a jövő évi regattákon külföldön is részt vesz s egy nagy német regattát is okvetlenül felkeres. A magyar skiffisták mindenesetre méltón lesznek a jövő külföldi regattákon képviselve, mert Mannón kívül idei legyőzője, Leviczky Károly, a Nemzeti Hajós Egylet tagja, ig készül egy expe­dícióra. Birkózás. V­ilágbajnokság (Párizs) folytatólagos eredményei: Padoubny (Oroszország) győz Anglia Effroyable (Franciaország) felett 35:44 alatt. 1. Ihezik Ali (Törökország) győz Smerkal (Cseh­­ország) felett 24:04 alatt. Coupe de France: Dewolf (Hollandia) győz Pietre de Belge (Belgium) felett 12:30 alatt. —­ Dickmann (Németország) győz Chalzet (Francia­­ország) felett 10:30 alatt. — Pans (Franciaország)­ győz Tiroler Warrath (135 kg. súlyú.) 7:45 alatt. Világbajnokság (Párizs) legutóbbi eredmé­nye: Anglis l’Effroyable (Franciaország) és Pa­­dabuy (Oroszország) közötti mérkőzést 38 percnyi küzdelem után eldöntetlenül beszüntették. Coup de France: Romanov (Oroszország)­ győz Dierik (Franciaország) felett, 5­­perc alatt. Sabes (Franciaország) győz Schakmann (Német­ország) felett 5 : 30 alatt. Aimable (Franciaor­szág) győz Watford (Anglia) felett 13 : 30 alatt. Turf. A Manchester novemberi handicapes, az an­gol síkversenyszezon utolsó nagy versenyét, szom­baton délután futották le. A 40,000 koronával dí­jazott futásra az előrefogadásokban Airship, Ma­­naton, Long Tom, majd az utolsó napokban Outbreak volt a favorite. De ezek helyet sem kap­tak, a 2400 méteres verseny az outsider Ferment győzelmével végződött. A futamról a következő részletes távirati je­lentést kaptuk: Manchester November handicap. Díj 1500 font. Táv: 2400 méter. 1. Mr. Belmont 36 Ferment 41% low Jennings. 2. Lord Brackley 4. Imari 47 lov. Saxby 8. Gordon Orn. 56 Spinning Minow 43 lov. Howard. Nem helyezve: Mark Time, Glenamoy, Wag­­rave, Sandboy, Airship, Cliftonhall, Pradella, Outbreak, Long Tom, Vril, Bibiani, Cottanger, Catscradle, Wedding Ring, Alderman, Series. Kát hoszszal nyerve, háromnegyed hoszszal har­madik. Fogadások: I. 25 : 1, II. 25 : 1, III. 25 : 12. Sporthírek. A Magyar Lovaregylet a jövő évre a budapesti pályán beszünteti a 2400 méteres versenyeket s ezeket 2500 méterre írja­ ki. — Bon Marehé a jövő évre is trainingben­ marad. — Mac G.­parival favorite a júniusban Alagon dűlőre kerülő Sweepstakesre. — A budapesti ügető-verseny egyesület december 4-én választmányi ülést tart. __ Patience, gróf Festetics Tasziló veretlen kancája már annyira kiépült lábbajából, hogy jö­vőre újra megjelenhetik a pályán. E héten ugyanis dr Pforz megvizsgálta s a csodakancát teljesen rendben találta. fővárosi ügyek. — Az iskolaszék reformjáról. Az iskolaszék! Utasítások még az 1877. évi miniszteri rendelet alapján készültek s igy a modernebb követelmé­nyeknek már nem felelnek meg. A Budapesti Ta­nítótestületnek szombaton Kőbányán tartott köz­gyűlése Urbányi C. József javaslatára elhatározta, hogy az illetékes hatóságot felkéri az iskolaszéki intézmény reformálására. Minke Béla és Kreizler Sándor felszólalása után elfogadták az előadó ja­vaslatát, amelynek értelmében a tanító szakszerű­ működésének felülbírálására csak a szakfelügyelők lennének hivatva. A tanítók elöljárói: az igazgató, szak- vagy tanfelügyelő, a főváros tanácsa, a köz-

Next