Pesti Hírlap, 1906. március (28. évfolyam, 75-90. szám)

1906-03-16 / 75. szám

1906. március 16, péntek. PESTI HÍRLAP 13 — (Marőczy Nevyyorkban.) A newyorki Man­hattan Chess Clubnak valóságos ünnepi hete volt a február '25-től március 3-áig terjedt hét. mert ennek minden estéjén ott játszott Marőczy Géza s a mester jelenléte olyan vonzóerővel birt, hogy a klub helyiségei soha még úgy meg nem tel­tek, mint ezen a héten minden este, Az érdek­lődő, szakértő közönséget természetesen nagyobb­részt a klub tagjai alkották, de idegen vendég is feles számmal volt minden este. Maróczynak Ame­rika ezen egyik legelőkelőbb sakk-körében folyta­tott vendégszereplése alkalmából meg kell emlé­keznünk a március 2-án Eelmar-ral játszott játsz­májáról; a „Philidor“-játszmát Marőczy 39 húzás után megnyerte. Másnap játszott Marőczy a klub championjával, Fos úrral, aki spanyol játszmát kezdett, mire Marőczy a Bird-féle védekezéssel válaszolt s remek játékával az 56-ik húzásnál meg­adásra kény szeri tét te Fosot. A március 4-én vég­ződött hétre esett még Maróczynak egy simul­­tán előadása ugyanazon klubban s ezen 30 klub­tag vett részt. Marőczy 21 játszmát nyert meg, 7 remis volt és kettőt vesztett mr Meyer és Van Nodrden ellen. A „Newyork Chess Association'“ igazgatósága egy rendkívüli ülésén tiszteletbeli tagjává választotta Marőczyt és szép kivitelű aranyérmet ajánlott fel neki. — (Szterényi államtitkár Milanóban.) Szte­­rényi József kereskedelmi miniszteri államtitkár «üdülés végett Rivába utazott. Innen azonban át fóg bándulni Milanóba, hogy mint a Szimplon-kiá Ili t ás magyar bizottságának elnöke, megtekintse a magyar osztály munkálatait. — (A márciusi tél.) Alig nehány napja, hogy tavaszi időjárásban volt részünk, s ma már min­denfelől havazásról és fagyról érkeznek hír A, me­lyeket itt adunk: Mátészalkán szerdán éjjel erős fagy volt és sűrűn havazott, — Békéscsabáról jelentik: Az éj folyamán sürü hó esett. A gazda­sági vasút Csanádapáca felé a nagy hó miatt nem köziekesdhetik. — Trencsénből jelentik, hogy oti nagy hóvihar van. — Zsombolyán e hó 13-án oly erős szélvihar dühöngött, hogy sok háznak a tete­jét leemelte. Egy nagy tűzfalat is összedöntött, a mely egy kis leányt életveszélyesen megsebesített. — Resicáról táviratozzak, hogy ott kora reggel óta sürü hó esik. A hó magassága már mintegy 20 centiméter. — Titelről jelentik, nogy szerda óta ott óriási vihar dühöng. A Tiszán az épülőfélben •.lévő hajóhadat teljesen szétszedte. — Telikéről táv­iratozzak : Itt erősen havazik. Az utak hóval van­nak borítva. — Kezdi vásárhelyen és vidékén pár nap óta tartó szélvihar után ma sürü havazás ál­lott be. — Magyarkanizsán csütörtökön több óráig erősen havazott. — (Kocsikázás a halálba.) Szegedi levele­zőnk írja: Városszerte óriási részvétet kelt Katona János építőmesternek, egy általános tiszteletben és közbeesülésben álló polgárnak tragikus halála. Ka­tona szerdán kiment Újszegedre, ahol tehenészete van, s ezért a tejes kocsin tette meg az utat. Kívüle még a kocsis ült á .bakon s mellette a leánya. A közuti-hidon találkoztak egy másik kocsival, amely­től megrémültek Katona lovai s megbokrosodva szá­guldani kezdtek a lejtős hídon lefelé. A hídfőnél ön­­:maguktól hekanyarodtak az Aradi, illetve Bástya­­utcába, de a kocsis nem birt velük, bár minden ere­dét összeszedte a megfékezésükre. A lovak szédületes gyorsaságai vágtattak, majd kifordultak a Klauzál­­térre, ahol a Kossuth-szobor környékét keramit-ma­­gaslat fedi. A nagy gyorsasággal rohanó kocsi kere­kei ide. szorultak, maga a kocsi felborult. A kocsis •és Katona leánya még idejekorán kiugrottak, Katona azonban a aszfaltra esett és összezúzta magát. Esz­méletlenül vitték lakására, ahol az éjjel az orvosi segély dacára meghalt Leányának és a kocsisnak fwmmi baja nem . történt Ugyanekkor járt szeren­csétlenül egy kofaasszouy is, aki a téren ült. Az egyik lő elütötte, a kerekek átgurultak rajta és szét­morzsolták a karját. Halálában a légsZomorubb tragikum, hogy épen a Kosuth-szobor előtt történt. ’•Katona. egyik. yezérembere volt a szegedi független­ségi pártnak, aki gyakorta áldozatoktól eém riadt meg, hogy elvhüségét. bebizonyítsa. Érdekes, hogy ép ■szerdán készítette el saját költségén a szabadság-szo­­;bor előtti emelvényt, amelyen a mai márciusi ünnep­­jsség folyt le. A rendőrség vizsgálatot rendelt el a bal­eset körülményeinek tisztázása végett. — (Varjú-sereg Rákospalota fölött.) Ha a madarak ösztönét tájékoztatón! fogadjuk el a jövő .várható időjárásának meghatározásánál, a zord időjárásnak vége Budapesten s annak környéken: (Szerdán délután ugyanis legalább kétezer varjúból jalakult sereg vonult el. Rákospalota fölött észak isié. &8X Ttwafáéláis Saxíott AZ elvonulás. j, — (Kossuth Ferenc állapota.) Kcesuth Fe­rencnek, a függetlenségi-párt és szövetkezett el­lenzék elnökének, állapotában szerda óta nemhogy javulás állott'volna be, hanem még súlyosbodott a betegség. Kezelő orvosa, Müller tanár, csütör­tökön délelőtt alaposan megvizsgálta a beteget és úgy találta, hogy a legnagyobb vigyázatra van szükség kezelésénél. Különösen az izgalmaktól kell megvédeni, mert az csak hátrányosan befolyásolja Kossuth különben is súlyos állapotát. Az orvos tehát megtiltotta a betegnek, hogy amíg a teljes javulás egészében be nem áll — bárkit is fogad­jon. Kossuth Ferenc állapota iránt országszerte nagy az érdeklődés. Vidékről tömegesen érkeznek a tudakozódó táviratok és telefon-kérdezősködések úgy a beteg lakására, mint a függetlenségi és 48-as pártkörbe. — (Hírek Fiúméból.) Sélley Sándor állam­titkár — amint Fiúméból jelentik — a kivándor­lási szálló építése ügyében Fiúméba érkezett. Fiúméból csütörtökön délután indult Amerikába a Pannónia nevű kivándorlási hajó. A „Jókai" nevű Adria gőzös Fiúméba érkezett, magával hoz­va a nemrégiben elsülyedt „Corvin Mátyás“ hajó­töröttéit. — (Az ifjúság tüntetése.) A rendőrségnek sehogy sem tetszett, hogy március 15-érek meg­ünneplése rendzavarás nélkül, csendben folyik le. így történt, hogy mikor az egyetemi ifjúság dél­után föl öt órakor a Petőfi-szobor környékéről nagy tömegben a K.crepesi-utra vonult, a llókus­­kóiház környékén nagy rendőri készenlét várta. A lovas és gyalogos rendőröket Peregriny Sándor ka­pitány. • Schmidt és Bornemissza felügyelők vezet­ték. A lovasrendőrök belelovagoltak a lelkesen nó­ta zó tömegbe és azt szétzavarták. — Az egyetemi ifjúság kisebb csoportokba verődve bejárta ezután a főváros utcáit. Egy kétszáz főből álló csapat a Pesti Hírlap palotája elé vonult, ahol elénekelték a Kos­­sutli-nót.át és a Himnuszt, s lelkesen éltetve az ellen­zéket és az ellenzéki sajtót, eloszlottak. Éjjel egy órakor mintegy ötven tagból álló Há­tai ember ment fel a várba, hogy a honvédszobrot megkoszorúzza. Az arra cirkáló rendőrök azonban megakadályozták a koszorúzást. A lovas rendőrök a csoport közé rugtattak és szétkergették. Eközben egy eddig ismeretlen fiatal ember revolverrel a rendőrök közé lőtt, de a golyó nem talált. A rendőrök erre vad iramodással űzőbe vették a tömeget s kegyetlen vag­­dalódzást vittek végbe. Korbácscsal, kardlappal ütle­gelték a menekülőket. A koszorút, mely gászfátyoi­­lal bevont nemzetiszinü szalaggal volt diazitve, ké­sőbb egy rendőr találta meg a Mátyás-templom kö­zelében. A tüntetők közül tizenkét ifjút letartóztat­tak. — (Letartóztatott nőagitátor.) Luxemburg Róza ismert szociálista nőagitátort szerdán letartóz­tatták Varsóban. Luxemburg Róza néhány hónappal ezelőtt Berlinből Lengyelországba ment, ahol részt vett a forradalmi ágitádóban. Március elején le­tartóztatták és az államfogházba zárták. — (Honvédek és „közösek“ harca.) Sopron­ban szerdán éjjel véres utcai harc dúlt honvéd és közös hadseregbeli huszárok között. A katonák a Kossuth-utcában találkoztak össze, s a közös hadseregbeliek gúnyolni kezdték a honvédeket. „Császáriak vagytok! Betörtetek a képváselöházba!“ — s még több ily kifejezésekkel illették a huszárok a honvédeket, akik erre kardot rántottak. A harc folyamán Szigeti József, Zsulits Ferenc.és Vukovics Nándor 18 honvédgyálogezredbeli katonák nemcsak megfosztották a két huszárt, Hajas Miklóst és Töltési Pált a kardjuktól, hanem az ő saját kardjukkal oly véresre verték őket, hogy súlyosan sebesült állapot­ban kellett valamennyit a katonai kórházba szállí­tani. Az állomásparancsnokságot azonnal értesítették az esetről. — (Egy milliomos zsugori halála a padlás­szobában.) Ackermann Gusztávnak, egy német szü­letésű párizsi milliomosnak, öt. nagy bérháza volt a francia fővárosban. A hatvanhárom éves millio­mos óriási vagyona mellett a legzsugoribb módon élt s rendes lakása évek óta egy padlásszobában volt A zsugori úgy élt, mint egy koldus és úgy is halt meg, félig agyonéhezve és dideregve a külvá­rosi padlásszobában. — (Nagy tűzvész Aranyos Medgyesen.) Szatmáriéi táviratozzak, hogy Aranyos-Medgyesen csütörtökön nagy tűz pusztított. Egy utcasor a melléképületekkel együtt leégett. A kar igen Bagy u ás Itóoeitás -ütol igen tósze .íéíül meg, — (A courriéresi katasztrófa.) A courrié­resi katasztrófa áldozatai megcsonkítva, a felis-­­mérhetetlenségig eltorzult állapotban aluszszák örök álmukat a tárnák mélyén, csak a bányászok babonás hite szerint vannak még életben. Egy. Derf nevű megmentett munkás azt állítja, hogy a courriéresi bányák egyik folyosójában, melyet még nem sikerült megközelíteni, kétszáz munkás van, kik még egészen bizonyosan élnek. De-Tfet társai minden tekintetben szavahihető és a bányaviszo­nyokkal ismerős embernek tartják és állításának általános hitelt adnak. Csakhogy szakértők nem tekinthetik ezt egyébnek egy bányász rémlátásá­nál. A katasztrófa színhelyén pedig még mindig folynak a mentési munkálatok, illetőleg felszínre hozzák a halottakat. A párizsi tűzoltóság, mely magával hozott készülékeit nem használhatta, a német mentőknek segédkezik. A mentési munká­latok annál nehezebbek, minél inkább közelednek a tűz színhelyéhez. A tárnák és környékük bor­zasztó hullaszaggal vannak telve. A piefektus azt az utasítást adta, hogy a holttesteket egy órán belül temessék el. A III. számú tárnában 300 hullát találtak. Miközben hőslelkü emberek a hul­lák napvilágra hozatalával vesződnek, a vizsgálat már megindult. A courriéresi bányatársaság igaz­gatósága ellen a hatóság vizsgálatot indított, an- • nak a megállapítása végett, hogy az igazgatóság a katasztrófa előidézésében mennyire vétkes. A bányamunkások körében nagy a nyugta­lanság s a lensi és courriéresi táviratok szerint a -helyzet renökivül komoly. A bányászok között erős forrongás észlelhető, mert a mintások ab­ban a meggyőződésben élnek, hogy lent a félig; beomlott és mérges gázakkal telt tárnákban még' élő bányászok vannak, akiknek mindenesetre se­gítséget kell vinni. A pás de calais-i kőszénbá­nyák munkásainak áprilisra tervezett sztrájkja a courriéresi rettenetes katasztrófa miatt már most, kitört. A munkások körében óriási az izgatottság.' Eddig mintegy 500 munkás sztrájkol. A munkások ’ a prémiumnak 30—4ö %-ra való felemelését és a munkabérkönyvek a szindikátus által való ellenőrzését követelik. Párizsbál sürgöuyzifc lapunknak: Simon mun­­kásdelegátus, ki a 3. sz. tárnából több áldozatot men­tett ki, a neki fölajánlott kitüntetést visszautasí­totta. Az eddigi adatok szerint a 2. sz. tárnában 131, a 3« sz. tárnában 435 és a 4. sz. tárnában 618 ember pusztult el, kiket 6000 özvegy és árva sirat. Hureaull prefektus és Lavaurs gyárigazgató ma meglátogatták az áldozatok családtagjait és segélye­ket osztottak ki köztük. A katasztrófa okánaik megvizsgálására legközelebb állami bizottság érkezik Lensbe. Az anyagi kárt, melyet a courriéresi bánya­­társaság a katasztrófa által szenvedett hat millió frankra becsülik. A tűz eloltása és a bányaművek helyreállítása legalább egy évig eltart. Az áldozatok hátramaradótt-ainak a társaság a munkásbiztositó törvény értelmében óv járadékokat köteles fizetni. Az özvegyek az áldozat fizetésének 20 százalékát kap­ják. Egy 16 éven aluli gyermek után a jövedelem 15, két gyermek után 25, bárom gyermek után 35, négy vagy több gyermek után 40 százaléka jár. A bányatárs. részvényei a lillei tőzsdén szomba­ton 3680 frankról 3050 frankra és aztán 2450 frank­ra estek. A társulat tartalékai a törvényesen megál­lapított három millió íranknyi maximumot már rég meghaladták. A társaság, részvényeseinek 1905-ben száz frank osztalékot fizetett. — (Ellopott titkos okmányok.) Pétervári sür­göny jelenti: A tengerészeti minisztériumból fon­tos titkos okmányokat loptak él, melyek a legújabb orosz tengeralatti hajóra vonatkoznak, és azokat egy idegen hatalomnak eladták. Nem ugyan az ere­deti rajzok tűntek él, hanem művészileg tökéletes, másolatok, melyeken a méretek pontosan fel voltak, jegyezve. A hajóépítő osztály Kabylin nevű Írno­kát letartóztatták. Kétezer rubelt találtak nála, mely összegről nem tudta megmondani, hogyan jutott annak a birtokába. Mindazonáltal azt hiszik, hogy nem ő a föhnnös, mert a kitünően sikerült másola­tokat csak avaíottabb kéz készíthette. — (Hires sakkmester vége.) Pillsbury, a hi­res sakkmester, ki Hastingsban a világbajnokságot nyerte el, egy philadelphiai kórházban betegen .íeksák és halálán.yan. Pillsbury baja agylágyulás»:

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék