Pesti Hírlap, 1906. április (28. évfolyam, 106-119. szám)

1906-04-20 / 109. szám

1900. április 20., péntek. PESTI HÍRLAP 13 A nyugatamerikai földrengés. San-Francisco katasztrófája. Ezer és ezer halott. Borzasztó tűzvész. Április 18-ikát s vele az 1906-ik évet kró­nikájának legszomorubb lapjára jegyzi fel az emberiség. A legborzalmasabb katasztrófa érte az új világrész egyik legvirágzóbb, leggazdan­­galbbi városát, San­ Franciscot s az elemek pusz­tító erejével sújtotta a környékén elterülő váro­sokat is. Romokban hever a gyönyörű város, ame­lyet Amerika va­d, szinte lakatlan nyugati ré­szein az emberi nem dicsőségére emelt a civili­záció. Romba döntötte a vulkanikus talaj ret­tentő ingása. S ami épen maradt, vagy csak roskadozóban volt, égbenjuló felhőkarcolókat, templomokat, kincseket érő középületeket, mindazt emberi kéznek kellett rombadöntenie, hogy a dúló orkántól szitott tűzvésznek útját vegyék. Amint Nero Róma égésekor kénytelen volt a gátat nem ismerő pusztító elem miatt egész városrészeket csákánynyal leromboltatni, úgy robbantanak most fel dinamittal egész ut­casorokat az Istentől oly súlyosan meglátoga­tott városban. A katasztrófa borzalmas részletei még csak most alakulnak ki a megrettent világ előtt. A táviróösszeköttetés megszakadt, a vasúti vo­nalak mértföldeken keresztül sülyedtek el, a vasúti hidak leszakadtak s igy a hírszolgálat megnehezedett. Holttestek , ezrei feküsznek a romok alatt s az általános pusztulás e rémes óráiban a söpredék rablóhadjáratra indul az omladékok között. A kár mérhetetlen. A városnak mesés pénzen feltöltött részei ismét alásüppedtek. A leggyönyörűbb épületek, köztük a 25 évig épült s 35 millióba került városház, melynek érckupo­lája a római Szt Péter templomhoz hasonlít­ható, mint valami kártyavár, omlottak össze. Még a tenger sem nyújt menedéket a megret­tent lakosságnak a pusztító rész elöl. Maga az óceán is borzalmasan háborog, úgy látszik, mű­ködésben vannak a tengeralatti tűzhányók. Sőt van egy híradás arról is, hogy az Unió egész Pacific flottája megsemmisült. A rettenetes pusztulás­ okozta meglepetés­ből még fel sem ocsúdtak az emberek s máris a legszélesebb körben indult meg Amerikaszerte a segélyakció. Az állam, minden város, minden egyesület s magánember részt kér e munkában. Általános a vélemény, hogy ily borzasztó csapás még nem érte az emberiséget. Egész felső Kaliforniát megrázta a hatalmas földrengés, melynek hullámai északon Oregon, keleten Ne­vada, délen a kaliforniai félszigetig voltak érez­hetők. Táviratok. A földrengés kezdetén Newyork, ápr. 19. (Reggeli 5 órakor.) San­ Franciscoban három percig tartó föld­rengés volt. Ezrével dőltek be az épületek. Több helyen tűz ütött ki. Los angelesből azt jelentik, hogy a halottak száma körülbelül­ ezerre rúg. A Western Unic Telegraph Company jelentése sze­rint a nyugati államokban heves földrengés te­temes, károkat okozott. A földrengés San-Fran­ciscoban és Sacramentoban is nagy pusztításokat vitt véghez. San-Francisco üzleti része legnagyobb részt rombadőlt. Számos épület romokban hever. A szegényebb, lakosság által lakott negyedben több százan életüket vesztették. Az üzletek be vannak zárva. Az­ előkelő negyed a földrengéstől keveseb­bet szenvedett. A földrengést egész Kaliforniában érezték. A Newyork Postal and Telegraph Com­­panyhoz kevéssel 11 óra előtt érkezett távirati je­lentés szerint a földrengés a város kereskedői ré­szében hat-nyolc utcát elpusztított és a bankne­gyedben is sok kárt okozott. Romokban minden. Newyork, ápr. 19. San­ Franciscoból érkezett jelentések szerint ott számos ember életét vesztette. Egynek kivéte­lével, az összes táviróvonalak meg vannak ron­gálva. A földrengés folytán a víz- ,és légszeszcsö­­vek megrepedtek. A tűz tovább terjedt a Mar­­ket­ Streeten. A községháza, mely négy millió dol­lárba került, romokban hever. A San­ Francisco­ban uralkodó félelem és izgalom leírhatatlan. A lakosok a házakból félig felöltözve menekültek az utaira. Számos épület hirtelen megingott és óri­ási robajjal összeomlott, lakosait maga alá temet­ve. A helyzetet még az teszi rosszabbá, hogy a város teljes sötétségben van, minthogy az utcákat nem lehet kivilágítani. A vízhiány folytán több házat légberöpítettek, hogy a tűz továbbterjedé­sét megakadályozzák. Számos utcát a romok egé­szen elzárnak. A vasútvonal megrongálódása. Newyork, ápr. 19. Sacramentoból érkezett távirati jelentés sze­rint Susani és Banicia között a venti vonal mintegy három mértföldnyi hosszúságban elsü­­lyedt. A földrengés folytán San-Francisco észak­keleti részében, a gyárnegyedben nyolc háztömb rombadőlt. Tűzvész és újabb rengések, Newyork, ápr. 19. San-Franciscoból érkezett legújabb jelenté­­sek szerint a földrengés okozta tűzvész akkora arányokat ölt, hogy attól tartanak, hogy az egész üzleti negyed a lángok martaléka lesz. A tenger felé eső városrészek lángokban állanak. A tűz gyorsan terjed tovább és attól tartanak, hogy ha nem támad nyugati szél, az egész város a lán­gok martaléka lesz. Egy ötemeletes szálloda rom­badőlt s hetven embert temetett el. A tűzvész há­rom szállodát is elpusztított. Egy nagy bérház be­omlott, maga alá temetve 80 embert. A Markert­ Street déli részén egy légszesztartály felrobbant, mely robbanás újabb tűzvészt okozott. A takarék­­pénztárak zárva vannak. Az utcákon katonaság cirkál, amely azt a parancsot kapta, hogy mind­azokat, akiket lopáson érnek, lőjje le. A chicagói postaigazgatósághoz az a jelentés érkezett, hogy San­ Franciscoban ezrek vesztették életüket. Ke­véssel 8 óra után újabb földrengést észleltek, amely a pánikot még növelte. A lakosság az ut­cára menekült. A földrengés azonban csak kevés ideig tartott. A San­ Franciscoban pusztított föld­rengés a szeizmográf jelzése szerint az egész kon­tinensen érezhető volt. A készülék még délben is ingadozott, ami azt bizonyítja, hogy a földrengés még akkor sem ért véget. Az Union Pacific Rail­way Road Company jelentése szerint a tulajdonát képező táviróvonalak Okden nyugati részében szét vannak rombolva. A földrengés által sújtott te­rület több száz négyzetmértföld. Stocktonban is földrengés észleltek. A San­ Joachim folyón átve­zető vasúti híd leszakadt. Földrengés mindenfelé, Newyork, ápr. 19. A legutóbbi Oaklandból érkezett hírek sze­rint a helyzet San­ Franciscoban kétségbeejtő. A város minden részén heves tűz van. A lángtenger által borított terület nyolc négyszögmértföld. A Market­ Street és a Falson-Street között fekvő ne­gyed, amelyen a legszebb házak épültek, hamuvá lett. Azok az épületek is sokat szenvedtek, ame­lyeket a tűz nem hamvasztott el. San­ Joseból azt jelentik, hogy ott erős földrengés volt, amely sok házat elpusztított. Sok emberélet is áldozatul esett. A San-Francisco mellette Agnew-féle álla­mi tébolyda is beomlott és sok embert eltemetett. A távirótársaságok a földrengés következtében el­hagyták San-Franciscot és az öböl másik partján állították fel készülékeiket. Barkeley és Fresno City szintén sokat szenvedtek a földrengéstől. Mind a két város el van szigetelve a világtól. Sacramento is majdnem egészen elpusztult. Szá­mos épülete összeomlott és a romok közül igen sok halottat és sebesültet hoztak ki. San­ Francis­­coban negyed hatkor az összes órák megállottak, ekkor kezdődött a földrengés. Santa-Rosa külvá­rost a földrengés elpusztította. Több mint 200 ember vesztette életét. Kalifornia több vidékéről érkeznek ide utasok. Monterey, Gilroy és Holister városok elpusztultak. Igen sok ember vesztette el életét. Santa-Rosában 200 ember veszett el. Tíz­­ezer hajléktalanná­­vált. Az agneyi őrültek házá­nak romjai alól 120 halottat húztak elő. 150 holt­test valószínűleg még a romok alatt hever. Az itteni épületek jelentékenyen megrongálódtak, de egy sem pusztult el teljesen. Sacramentoban nem kevesebb pusztítással járt a földrengés, mint San-Franciscoban. Reggel 10 órakor rövid időre helyre volt állítva a táviró összeköttetés San-Francisco és Newyork közt. Felhőkarcolók légberöpítése, Newyork, ápr. 19. Könnyű földlökések San-Franciscoban egész délelőtt és délután tartottak. San-Francisco-öböl­­ben két hajó elsülyedt. A katasztrófának mint­egy ötezer épület esett áldozatul. Sok más épü­let között a levegőbe röpítették a központi posta­­hivatalt, valamint az Union Trust Company ti­­zennégyemeletes házát. A robbantással a tűz tovább­terjedését iparkodtak megakadályozni. A nagy vá­rosi szálloda­­a tűz martaléka lett. A legtöbb szín­ház, köztük a Columbia, az Orfeum és a nagy opera beomlott. A Southern Pacific-vasútnak a parton fekvő raktárai beomlottak, miközben sok­ ezer tonna szén a tengerbe zuhant. A beomlott épületek nagyrészt fa- és kőházak. A modern vas­épületek nem szenvedtek annyira a földrengés kö­vetkeztében. Elpusztult egyetem, Newyork, ápr. 19. San-Franciscoba katonaság ment, hogy a sza­badon fekvő vagyont őrizzék. San-Francisco pol­gármestere segélybizottságot­ szervezett és elren­delte, hogy a sütőműhelyek és a tejraktárak élel­miszert szállítsanak a hajléktalanoknak. Hir sze­rint 80 biztosító társaság elhatározta, hogy San­ Francisco biztosított lakosainak a biztosítási össze­geket kifizesse, tekintet nélkül arra, hogy tűz vagy földrengés okozta-e a kárt. A Conried szín­társulata, amely San­ Franciscoban akart­ vendég­szerepelni, ott vesztette nagy értéket képviselő fel­szerelését és a művészeknek is minden csomagját elhamvasztotta a tűz. Paolo­ Altoból (Kalifornia) jelentik, hogy a sok millió dollárral alapított Stanford-egyetem teljesen elpusztult. Óriási szélvész London, ápr. 19. -i pánik oly nagy San­ Franciscoban, hogy képtelenség részleteket kapni a pusztulásról. Any­­nyi ember veszett oda, hogy bátran el lehet hinni a Times newyorki tudósítójának, amit egy san­­franciscoi távirat alapján közöl, hogy t. i. a teg­napi katasztrófánál borzalmasabbat még Amerika sem ismer, holott Amerika duslakodik a rémséges katasztrófákban. A legnagyobb középületek, a sok­sok emeletes rengeteg kereskedőházak összedőltek, és romokban hever a san-franciscoi pompás város­háza híres érckupolájával együtt. A város minden pontja ég. A rendőrök, a tűzoltóság és a katona­ság tegnap óta halálmegvetéssel dolgozik, de lehe­tetlen megfékezni a tűz tovaterjedését. Nemcsak a város legelőkelőbb negyede, amelyet az utolsó föld­rengés után kőkockákból építettek, hanem a ten­­gerpart mentén elterülő városrészek is lángokban állanak és növeli a bajt, hogy a tenger felől hatal­mas orkánszerű keleti szélvész dühöng, amely le­hetetlenné tesz minden mentési akciót. Caruso veszélyben. Párizs, ápr. 19. Newyorkból jelentik, Hogy nagy az aggoda­lom Caruso művész társasága miatt, amely San- Franciscoban vendégszerepel. A társaságnak 250 tagja van. A flotta elsülyedt! Cincinnati, ápr. 19 Oaklandból jelentik, hogy a csendesóceáni hajóraj, amely a san-franciscoi öbölben horgony­zott, a földrengés következtében elsülyedt. Ez a hír azonban még nem nyert megerősítést, ötezer halott. Newyork, ápr. 19. A Newyork Herald san-franciscoi tudósítója azt jelenti, hogy a katasztrófánál összesen ötezer ember vesztette el életét. A délután folyamán hely-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék