Pesti Hírlap, 1906. július (28. évfolyam, 179-209. szám)

1906-07-12 / 190. szám

1906. július 12., csütörtök. PESTI HÍRLAP 13­ ­ — (A sajtószabadság a szocialistáknál.) A sajtószabadság ismét aktuális lett, amióta az éjjeli ügyész elkobozta a földmives szocialisták hivatalos lapját, a Világszabadságot, állítólag azért, mert az arató sztrájkra izgatott. Ebben az ügyben a képvise­lőh­áz szerdai ülésén interpelláció is volt. Az elkobzás miatt természetesen sok és jogos vád éri az igazság­­ügyminisztert, Polónyi Gézát. Legélesebben a szo­cialisták támadják, ám egyben a legilletéktelenebbül is, mert ők sem jobbak a Deákné vásznánál. Sőt amolyanabbak, mert sok suttyomban koboznak és cenzúráznak. Élénk példa erre a kassai eset. Kassán ugyanis az Abaúj-Kassai Közlöny és a Kassai Hír­lap az elmúlt napokban cikket akart közölni, me­lyeknek tendenciája főleg a népet az arató sztrájkra izgató alakok ellen irányult. E cikkek azonban az említett lapokban meg nem jelenhettek, még­pe­dig azért nem, mert különben mindkét lap nyomda­személyzete sztrájkba állott volna. Ezek után kérd­jük a szocialista vezér urakat, mennyivel különbek ők az éjjeli ügyésznél, aki legalább nyíltan dolgozik. törvényparagrafusokra hivatkozva ?! — .(Fegyelmi vizsgálat.) A belügyminiszter a Budapest-angyalföldi m. kir. állami elmegyógyin­tézetnél Vörösmarty László intézeti gondnok és Blum János intézeti ellenőr ellen a fegyelmi vizs­gálatot elrendelte s ennek foganatosításával dr Tóry Ödön miniszteri osztálytanácsost, közeg, fő­felügyelőt és Szaplonczay Mihály számtanácsost bízta meg.­­ (A gyermekvédő liga és az iskolák.) Hogy a liga mennyire hódít az iskolák terén, arra nézve érdekes és követésre méltó adatot szolgáltatott a minapi középiskolai tanárgyűlés, amely legmele­gebb köszönetét fejezte ki gróf Edelsheim-Gyulai Lipótnak, a liga elnökének, aki nyitravármegyei vadászkastélyában augusztus havában húsz fi-tanu­­lót ingyen fog ellátni. A fürdőkonviktusi bizott­ság elnöke, Kemény igazgató, nagyon helyesen mutatott rá, hogy ennek fejében a tanárság és az iskolák legjobban úgy róhatják le hálájukat a ligá­val szemben, ha ennek érdekeit a tanuló ifjúság körében minél hathatósabban istápolják. S valóban, ha az országnak sok ezernyi iskolája alkalmilag gyűjtések, előadások és hangversenyek rendezésé­vel megemlékeznék a Ligáról, ez nem­­húsz, hanem több­ száz tanulót lenne képes a nyári üdülés áldá­sában részesíteni. Erre a körülményre érdemes vol­na a kultuszminiszter és a többi iskolafentartók figyelmét felhívni.­­ (Amikor kevés a fogház.) A Figyelő című kőnyomatos jelenti: Az egyes vármegyék területén előfordult aratósztrájkok folytán a kir. ügyészségek több helyen nem tudták a sztrájkolókra szabott fog­házbüntetést végrehajtani, miért az illető vármegyék területén levő bírósági fogházak az elítélt arató­­munkások befogadására elégteleneknek bizonyultak. Több kir. ügyészség táviratilag kérte az igazságügy­­miniszter intézkedését az elítéltek elhelyezésére vo­natkozólag. Polónyi Géza igazságügyminiszter most úgy intézkedett, hogy az elítélt sztrájkolókat olyan vidékek fogházában kell elhelyezni, ahol aratósztrájk nincsen, ha pedig az illető vidékek fogházaiban sincs hely, akkor a kincstár költségén megfelelő épületeket kell bérbe venni az elitélt sztrájkolók elhelyezésére.­­ (Fegyelmi egy lelkész ellen.) Szombathely­ről írják: Mérnyi Ádám felsőón ev. lelkészt január 13-án Gyurátz Ferenc püspök rendeletére Stettner Gyula esperes az ev. egyházközség elöljáróságának jelenlétében felfüggesztette és a fegyelmi vizsgála­tot ellene megindította. A felfüggesztett ev. lelkész ellen hivatásával összeférhetetlen nagyon súlyos ter­mészetű vétségek merültek fel. Az egyházközség fe­gyelmi tanácsa hétfőn ült össze Felsőőrött dr Stuhr Lajos elnöklete alatt, hogy Mérnyi Ádám lelkész ügyében ítéletet hozzon. A vádat, dr Schneller Aurél, a fegyelmi tanács ügyésze képviseli, aki nagyon ter­jedelmes vádiratban foglalta össze Mérnyi Ádám fe­gyelmi vétségeit. A tárgyalás során mintegy 40—50 tanút fognak kihallgatni, igy az ítéletet a tanács csak­ 4—5 nap múlva hozhatja meg. — (Dühöngő viceházmester.) Machlup Mór tanító az éjszaka egy nefelejts-utcai kávéházból tá­vozva, véletlenül rálépett a vele szemközt jövő Sza­bados István viceházmester feleségének a lábára. A tanító annak rendje és módja szerint bocsánatot kért a viceházmesternétől. Szabados azonban nem elégedett meg a bocsánatkéréssel, hanem meg akarta verni a tanítót. A tanító bemenekült a kávéházba, a viceházmester pedig nyitott bicská­val a kezében, sétált, fel ée alá a kávéház előtt, egyre ordítozva: — Leszúrom a gazembert! Meg­ölöm! — Az ostrom vagy félóráig tartott. Végül rendőrt hívtak, aki a dühöngő embert bevitte a főkapitányságra. Ott megindították ellene a vizs­gálatot, leszidták és hazaküldték. __ (öngyilkos színésznő.) Titelből táviratoz­zék, hogy öszhegyi Mancsi színésznő Rezsőhegyen öngyilkossági szándékból gyufaoldatot ivott és áh­­ítósa reménytelen. Ok állitólag szerelmi bánat — (Budapest legújabb forgalmi eszköze.) Szerdán délután kellemes föltűnést keltett egy vo­nat, mely a Lehel­ utcán robogott föl s alá. Szép alakú, kényelmes három vagyon,v­illágos-sárgára fénye­zve,a­melyet kis mozdony húzott. Ez az automobil-vonat, mely hivatva van a székesfe­város rettentő társasko­­csi-nyomorúságán gyökeresen segíteni. A múlt hét végén már kísérleteztek az automobil-vonattal — akkor 4 vagyonból állott az — a Lehel­ utcai tüzér­ségi gyakorló­téren. A mély, homokos talaj és az erő­sen zuhogó eső dacára kitűnően és sebesen haladt ott a legújabb közlekedési eszköz.­­ (Uj püspöki székház.) Mint Nagyváradról táviratozték, Radu püspök Belényesen a régi szék­ház helyett újat építtetett, amelynek felavatási ünnepélye alkalmából a püspök lakomát adott. A lakomán a püspök a pápát latinul, a királyt ma­gyarul éltette és örömének adott kifejezést az al­kotmányos élet visszaállításán. Végül román nyel­ven egyházmegyéjét Etette.­­ (Francia főkonzulátus.) A julius 14-iki francia nemzeti ünnep alkalmával de Fontenay vi­comte, a főkonzulátus vezetője, d. e. 11 és fél és 1 óra között fogadja a francia kolónia tagjait hivata­los helyiségeiben (VI., Aradi­ utca 7.) . (Lovag Cassian halála.) A Bécs melletti Hütteldorfban meghalt lovag Cassian Márton, aki­nek évtizedeken keresztül vezető szerepe volt Ausz­­tria-Magyarországon a közlekedésügy terén. Húsz évig volt igazgatója a Duna-gőzhajózási társaság­nak, amelyet felvirágoztatott. Cassian megrögzött centralista volt és sohasem tudott megbarátkozni azokkal a változásokkal, melyeket a kiegyezés a Duna-gőzhajózási társulatnál felidézett. A régi osztrák szervezetet akarta fentartani tovább is, s hallani sem akart arról, hogy Magyarország jogai a társaságot illetőleg is érvényesüljenek. Nyolcvan­­hét éves volt.­­ (Kocsisok sztrájkja.) A budapesti kocsi­sok négy nagy fuvaros cégnél sztrájkba állottak s azért az összes nagyfuvarosok kimondták, hogy a kocsisokat csütörtökön ki fogják zárni. A fuvarosok ezen elhatározása igen súlyos következményekkel járt volna, ennélfogva az iparhatóság közbelépésére megindult a­ békéltető tárgyalás, mely két napig tar­tott és szerdán este megegyezés jött létre. A meg­egyezés értelmében a munkások a következő köve­teléseket vívták ki: 1. 22 korona heti fizetés új és régi kocsisnak. Ezen összeg­­évenkint egy koroná­val emelkedik. 2. A bizalmi férfiak elismertetnek és csakis szervezett munkás alkalmazható. 3. Minden kocsis baleset ellen biztosítandó s a költség felét a munkaadó fedezi. 4. A sztrájkmozgalomért senki el nem bocsátható. 6. Az 1904 iki megegyezést a főnö­kök kötelesek megtartani.­­ (Hivatalszolgák mozgalma.) Az Állami napidijas hivatalszolgák országos egyesületének köz­ponti választmánya, a következő felhívást bocsátot­ta az összes állami napi­díjas szolgákhoz. Megalakulván Budapesten az „Állami napidí­­jas hivatalszolgák országos egyesülete“, az összes kartársak érdekeinek és bajainak megbeszélése vé­gett, augusztus hó 20-án gróf Batthyányi Tivadar és dr Giesswein Sándor elnöklése alatt országos kongresszust tart. A kongresszusra a fővárosi és vi­déki összes állami napidíjas hivatalszolgákat meg­hívja a központi választmány. A kongresszuson résztvenni óhajtók ez iránti szándékukat legkésőbb július hó 28-áig az „Igaz szó“ szerkesztőségéhez (VIII., Szentkirályi­ utca 28.­) küldjék be. Az elő­készítő bizottság f. hó 14-én, szombaton d. u. 6 óra­kor tart ülést az egyesület Kálvária­ téri helyiségé­ben.­­ (Csillag Albert öngyilkossága.) Egyes la­pokban állandóan visszatér az a híresztelés, hogy az öngyilkossá lett Csillag Albert bérlőt a Schön­­bergerrel vagy Strassburger Árminnal szemben fennálló tartozásának ki nem fizetése kergette a halálba. A családtagoktól eredő értesítés szerint ez a hír nem felel meg a valóságnak, mert a szeren­csétlen ember nagymérvű gyógyíthatatlan idegbaja és cukorbetegsége miatt vált meg az élettől.­­ (Automobil-elgázolás.) Szerdán este az Andrássy-út és Nagymező­ utca sarkán egy száguldó automobil elütötte Kleszner Blanka 5 éves leány­kát. A súlyosan sérült gyermeket a mentők a Bródy A­dél-kórházba szállították. A rendőrség a nyomo­zást megindította.­­ (Egy grófné balesete.) Ischlből jelentik, hogy a gyógyulás végett ott időző hetvenkét éves Széchényi Ernesztin grófnőt súlyos baleset érte. Amikor a grófné rendes fürdőjét vette, a mellé ki­rendelt apáca elfeledte elzárni a forró vízcsapot és az agg grófné testét a viz leforrázta. A sze­rencsétlen matróna állapota aggasztó.­­ (Letartóztatott fényképész.) Mint lapunk­nak Temesvárról táviratoztak, Dajkovits János fényképészt, aki társának, Róna Efraimnek, érzé­keny megkárosítása után Temesvárról megszökött, Bukarestben, épen akkor, amikor egy műhelyben állást keresett, letartóztatták, Darkovitset 14 nap múlva Temesvárra szállítják. — (ítélethozatal előtt.) Párizsból jelentik: A semmitőszék befejezte a Dreyfus-ügy tárgyalásit és most az ítéletet szövegezi melyet csak néhány nap múlva fog kihirdetni még pedig semmiesestre sem a július 14-iki nemzeti ünnep előtt. Naciona­lista körökben azt beszélik, hogy a semmi­tőszék be akarja várni a parlament elnapolását, nehogy az ítélet nagy port kavarjon föl a képviselőházban, pedig az ítélet elhalasztásának egyedül az az oka, hogy a semmitőszék az ítélet indokolásában fel fogja ölelni a per egész anyagát s ez hosszabb időt kivin. Feszült kíváncsisággal várják, vajon a semmitő­­szék ítélete egyszerűen törli-e a rennesi haditör­vényszék ítéletét, avagy az ítélet megsemmisítésé­­vel új haditörvényszék elé állítja-e Dreyfust. Az kétségtelen, hogy a semmitőszék a rennesi ítéletet meg fogja sem­misíteni. ~ (A beteg Gorki.) A moszkvai­­Novaja azt írja, hogy Maxim Gorki, aki ba­rátnőjével, Andrejeva színésznővel Amerikában tartózkodik, súlyosan megbetegedett.­­ (Új villatelep.) A Fehérvári-út és a Sós­­fü­rdő között tervezett új villatelep építését még e nyár folyamán megkezdik. A 89 házhelyből álló te­lektömbön eddig 34 jelentkező építtet villaszerű há­zat. A terv szerint a jövő évi augusztus elsején az összes épületek áradatnak tulajdonosaiknak. A még e hó folyamán jelentkezőknek szintén a jövő év, augusztus elsejére készítik el a villát.­­ (Sevilla veszedelme.) Sevillát — mint on­nan táviratoztak — szerdán hajnalban nagy vesze­delem fenyegette. Reggeli négy óra tájban a pol­gári kormányzó palotája leégett. A levéltár telje­sen elpusztult. A főtitkár és a főpénztáros család­ja csak nehezen menekülhetett meg. A lángok a szél következtében három szomszédos házra átter­jedtek, amelyek elpusztultak, így többek között a rendőrség épülete is, amelyben töltényekkel megtelt ládák voltak; ezek fölrobbantak. A Szent Pál­­templom teteje szintén kigyuladt. A menyezet be­omlott, miközben néhány személy könnyebben megsebesült. . .. (Aratósztrájk.) Nagy becskerekről jelen­tik, hogy Torontál vármegyében az összes sztrájkok megszűntek és az aratás, habár felemelt munkabé­rekkel, mindenütt folyik. K­ét helyen tartalékmun­kásokkal dolgoznak. Zomborból Írják: Dungyevszky Bogdán felső­­kabolai bérgazdaságában a szerződött munkások az aratási munkálatok teljesítését megtagadták. A­ munkaadó idő- és költségkímélés miatt nem kí­vánja az aratók megbüntetését. A minisztertől húsz pár tartalékmunkást kért. Ungár József felső­­rajlask­ai birtokán a munkások sztrájkba léptek. A békés megegyezés folyamatban van. Topsics pé­­terrévei birtokán a szerződött munkások szintén sztrájkba léptek. A minisztertől a birtokos hat pár munkást kért. Foncz József moholi birtokán a már megszűnt sztrájk ismét kitört és csak 12 szerződött részavató dolgozik.­­ (Szocialisták tüntetése és népgyülése.) A Magyarországi szociáldemokrata párt vasárnap, f. hó 22-én délutánra nagy tüntető felvonulást és népgyűlést hirdet, amelynek napirendje a követke­ző: A kormány és a nép. A f­elhív­ás így végződik: Munkások, készüljetek a gyűlésre! A nemzeti kor­mány emelni akarja a fogyasztási adókat, ki akarja szolgáltatni az iskolát a népbutító papoknak és is­mét elrendelte, hogy a kormány ellen harcoló lapo­­kat az éjjeli ügyész zaklassa . (Gyári munkások sztrájkja.) Mátészalká­ról írják: A nyírbátori Boni gyár munkásai, kö­rülbelül 185 ember, beszüntette a munkát és fize­tésemelést, valamint rövidebb munkaidőt követel­nek. A gyárvezetőség 50 fillér javítást igér, amel­­­­lyel azonban a s­unkások nincsenek megelégedve. Az ácsok és kőmivesek, akik már bérjavításban ré­szesültek, szintén csatlakoztak a mozgalomhoz.­­ (Nyilvános távbeszélő Zebegényben.)’ A kereskedelemügyi miniszter a zebegényi postahi­vatalban Budapest környékbeli nyilvános távbeszélő állomást rendeztetett be s a megállapított díjsza­bás és feltételek mellett egyúttal a belföldi hely­közi forgalomba is bevonatta.­­ (Civódásból férjgyilkosság.) A torontál­­megyei Ótelek községben, mint nagybecskereki tu­dósítónk táviratozza, történt, hogy Varga János bir­tokos feleségével összeveszett. Utóbb dulakodással fejlődött a civódásuk, miközben az asszony kony­hakést ragadott és férje hasába döfte. A férj men­ten meghalt. A gyilkos asszonyt letartóztatták.­­ (Eltűntek.) A rendőrségen a következők eltűnését jelentették be: Oláh Antal 10 éves tanuló (lakott Conti-utca 28.) Killer István 15 éves fog­­technikus tanuló (Üllői­ út 59.), Gaál Mihály 30 éves napszámos (Izabella-utca 76.), Kovács Benja­min 46 éves földmives. Az­ elenteket a rendőrség nyomozza. .................

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék