Pesti Hírlap, 1907. június (29. évfolyam, 130-155. szám)

1907-06-14 / 141. szám

­1907. június 14., péntek. — (Véres rablótámadás.) Mint lapunknak írják, három álarcos oláh a kocsin Brassóba tartó Czell sörgyáros pénztárnokát megtámadta; előbb fejét beszakították, karját átlőtték, azután arany­óráját és 1600 korona készpénzét elrabolták. A vak­merő rablók Romániába menekültek. Ferencz József keserűviz páratlan hashajtószer. »— (Házasság.) Spitz Márton Tolcsván elje­gyezte Grünstein Ignác leányát, Gizellát, Kohány­­ról. Lorbeer Gyula, a komáromi „Grand“ kávéház tulajdonosa folyó hó 11-én tartotta esküvőjét Stei­ner Aranka kisasszonynyal, Budapesten. (Minden külön értesítés helyett.) «— (Halálozás.) Báró Bedwitz Károly kama­rás, a boszniai Bihács kerület főnöke, 41 éves koréban meghalt. Holttestét Lovranában beszen­telték, honnan az ungmegyei Szürtére szállítják és az ottani családi sírboltban helyezik örök nyu­galomra. Dr Miklós Antalné szül. Láng Stefánia folyó évi június 5-én Újpesten, meghalt. Bónis Lajost, a Nemzeti színház tagját, sú­lyos csapás érte. Édesanyja özv. Bónis Jánosné szül. Kollár Genovéva csütörtökön délután egy órakor el­hunyt.. Temetése szombaton délután három órakor lesz a Kerepesi­ úti temető halottas­házából. Súlyos csapás érte Somorjai Lajost, a buda­pesti áru- és értéktőzsde titkárát; édesatyja, Schult­­zer Bernát, Győr város legidősebb polgárainak egyi­ke, az éjjel meghalt. A Nászajándékok csakis a Párisi Nagy Áruházban. Képes nagy árjegyzék vidékre ingyen. A fimn és koros hölgyek egyaránt ajánlják a Földes­féle Margit-érémet, ára 1 K. Használata által szeplő, ínájfolt, pattanás stb., tűnnek el az arcról. Táviratok. Bécs, jun. 13. (Saját tudósitónktól.) A reichsrathot megnyitó trónbeszédet a császár e hó 19- én a Burg szertartástermében fogja fel­olvasni. Párizs, jun. 13. A négy déli kerület 1320 községe közül 149 községben a községi tanács ma délben hivatalosan bejelentette lemondását. Trieszt, jun. 13. A seizmografikus készülékek ma délelőtt távoli földrengést jeleztek. A marokkói helyzet. Párizs, jun. 13. (Saját tudósítónktól.) A marokkói szultán, mint Pichon francia kül­ügyminiszter közli, legközelebb délre utazik, hogy Franciaország megtorlási igényeit tekin­télyével támogassa. Párizs, jun. 13. (Saját tudósítónktól.) A marokkói­ szultán utazását a francia politika nagy sikerének tekintik. Franciaország ma tényleg a legbefolyásosabb hatalom Marokkó­ban. Ez a fordulat, a marokkói kérdésre nagy jelentőséggel bir. Oroszországi események. Pétervár, jun. 13. (Saját tudósítónktól.)­­A duma tizenegytagú amnesztia-bizottságába az amnesztia törvényhozás útján való elintézé­sének öt hívét és öt ellenzőjét választották be. A döntés Venslowski lengyel képviselőtől függ, aki valószínűleg a dumának az amnesztia meg­adására való illetékessége ellen fog szavazni. Lemberg, jun. 13. (Saját tudósítónktól.) Lodzban a helyzet 10.000 munkás elbocsátása miatt nagyon veszedelmes. A gyárak hosszú időre zárva maradnak. Számos gyárigazgató meggyilkolása a gyárvezetőket az összes gyá­rakban nagyon megrémítette. Az üzembeszün­tetést a rendőrségnek kellett kihirdetni, mivel a hivatalnokok közül erre egy sem mert vállal­kozni. Tegnap 150 embert letartóztattak. Pétervár, jún. 13. Isvolski külügymi­niszter a költségvetési bizottság ülésén a ja­pán-orosz viszony tárgyában hosszabb kijelen­tést tett és azt mondotta, hogy téves az a felfo­gás, hogy a portsmouthi béke csak provizórium. Szilárd meggyőződése, hogy Oroszország és Japán között békés és barátságos viszony fog fennállani. A kereskedelmi egyezmények már megköttettek. Jelen pillanatban még nem mondhatja meg, hogy létrejön-e az orosz-japán entente, azonban nincs kizárva, hogy az a jö­vőben létrejön. Oroszországban Japánnal szem­ben hasonló áramlatok tapasztalhatók, mint a szövetséges Franciaországban. Sadrinszk, (Pern kormányzóság.) jún. 13. A helyőrségi parancsnokot ma egy munkás revolver­lövéssel megölte. A gyilkost elfogták. Bevallotta, hogy tettét politikai okokból követte el. Lublin, jún. 13. A­z osztrák határról Orosz­országba átszökött csempészek fején megsebesítet­ték Bogatenkot, a határőrség parancsnokát. A csempészek, akiket üldözőbe vettek, az erdőben el­tűntek. . • Megölt végrehajtó Essen, június 13. (Saját tudósít­ónktól.) Eidam rendőrbiztost, aki Bruckhaus faluban egy lengyel család ellen adómegtagadás miatt végrehajtást akart vezetni, az utcán megölték. Eidan az őt kisérő rend­őröknek parancsot adott, hogy a végrehajtást meg­akadályozni akaró tömeg ellen rántsanak kardot. A rendőrbiztost ebben, a percben szúrás érte, mely ha­lántékán át agyvelejébe hatolt és megölte. Öt em­bert letartóztattak. Az elkeseredett Dasynski, Bécs, június 13. (Saját tudósítónktól.) Dasynszki volt képviselő, kit 1897-ben egy gyűlésen tartott beszéd miatt, három havi elzárásra ítéltek, most, hogy immunitása megszűnt, büntetését meg­kezdte. Slieger szociáldemokrata képviselő Dasynszki javára le akart mondani mandátumáról, de ez nem fogadta el az ajánlatot, hanem elhatározta, hogy büntetése kitöltése után kivándorol Svájcba. Közgazdaság. Táviratok. Amerikai tőzsdék zárlatai. Ch­icago. Búza: júliusra 6l Vs 901­­ 93*', szeptemberre 94*'41­2­/8 953/4 Ten­deri: júliusra 527, 527, 53 — Newyork: június 13.Gyapot Newyorkban h­ílv*­ben — 13.15 tegnap), gyapot júniusra —.-- (11.85 gyapot szeptemberre —.— (11.50 *, gyapot New-Orleanv ban helyben —.— <12J/*', petróleum Stand white j Newyorkban 8 -15 (S.45', petróleum Stand white Phi­ladelphiában 8.40 18.40', petróleum Itafined in Cases 10.00 (lO.OO.y petroleum Credit Balance* at Oil City 178 (1.7S'. Chicago, junius 13. (Zárlat.! Zsir júliusra 8.67 18 55 tegnap), zsir szept-re 8.85 <8.72), szalonna short clear 8.87 (—.—), sertéshús júliusra 15 85 (15 70), A bécsi gabonatőzsdéről. Bécs, június 13. (Saját tudósítónktól.) Úgy az északamerikai, mint az angol piacokról ma gyengébb jegyzések érkeztek. Az üzleti forgalom a fogyasztók tartózkodása miatt csaknem teljesen pangott. ... . . A bécsi értéktőzsdéről. Bécs, június 13. . (Saját tudósítónktól.) A tegnapi javulás a mai előtőzsdén is folytatódott. Élénk spekulatív vásárlások­­és a kontremin fede­zései árfolyamemelkedéseket idéztek elő. Első­sor­ban bányaértékek iránt érdeklődtek. Prágai vasmű 7, alpesi bányarészvény 5 koronával emelkedett. Osztrák földhitel és fegyvergyári részvényeket ke­restek. A média ellátás változatlan feltételekkel simán folyt. A­­téli tőzsdén a hangulat túlnyomó­­lag szilárd volt, noha azt berlini eladások kissé mérsékelték. Hitelrészvények budapesti vásárlások folytán emelkedtek, míg ellenben osztrák-magyar államvasuti részvények árfolyamukat nem tudták megtartani. Alpesi bányarészvények is gyengültek. 5 százalékos orosz járadék a duma küszöbén levő feloszlatásának hírére hanyatlott, amivel kapcsolat­ban az egész tőzsdei forgalom gyengébben zárult. Két óra harminc perckor zárult. Osztrák hi­telrészvény 647. Magyar hitelrészvény 748.80. Ang­­lo­bank 300. Unio­bank 551. Laenderbank 436. Osztrák-magyar államvasut 665.50. Déli vasút 134. Dohányrészvény 410. Alpesi bán­yarészvény 572.75. Rimamurányi vasmű 536.50. Májusi járadék 97.40. Magyar aranyjáradék 110.85. Magyar koronajára­dék 93.50. Török sorsjegyek 175.50. Német biro­dalmi márka 117.87. Bankegyesület 533.50. Osztrák koronajáradék 97.40. Az utótőzsde zárlata­i Osztrák hitelrésze. 6­47.77. — Magyar hitelrészv. 749.— . — Anglo hant 300.—. — Unió­bank 552 —. — Laenderbank 435.10. — Osz­trák-magyar áillamvasut 665.— . — Déli vasut 134.— — Magyar fegyvergyár —.—. Dohányrészv. 410.50. — Bankegyesület 534.50. — Alpesi bánya 572.—. — Rimamurányi 539.—. — Májusi járadék 97.40. — Magyar aranyjár. 110.85. — Csernovici vasút —.—. — Elbavölgyi vasút —.—. — Magyar koronajár. 93.—. Török sorsjegyek 175.25. — Német birodalmi márka 117.87.— Bécs, junius 13. (Magyar értékek zárlata.) 4 százalékos aranyjáradék 110.85. — Tiszai és szegedi köles, sorsj. 143.25 — Magy. hitelb.­részv. 749.—. — M. lesz. és váltó részv. 492.—. — Rimamurányi 538.50.­­— M. cukor­ipar 17.—. — Adria hajózási r.-t. 404.—. — Magy. koronajár. 13.—. — 4 százalékos magy. föld. teherm. kötv. —.—. — Magy. nyer.-k. sorsj. 190.—. — Kassa-Oderb. vasúti részv.—.—. —Magy. keresk. bank 33.88 — Magyar jelzálogbank 481.—. Bécs, junius 13. (Osztrák értékek zárlata.) 4.2 százalékos papír járadék 97.40. — 4 százalékos osztrák aranyjáradék 110.10.— 1860. sorsjegy 149.75. — Osz­trák hitelsorsjegy 430.—. — Angol-osztrák bankrészr. 299.50. — Bécsi Bankverein 534.—. — Osztrák-magyar bank 17.60.— Déli vasút 134.25. — Duna gözh. tár­­saság 987.—. — Dohányrészv. 410.—. — Cs. k. arany (vert) 11.34. — Német bankváltók 117.87. — Osztrák Lloyd 460.—. — 4.2 százalékos ezüstjáradék 97.35—■ 60.—. — Osztrák koronajáradék 97.50. — 1864. sors­jegy 251.50. — Osztrák hitelintézeti részvény 648.25. — Union­bank 551.50. — Osztrák Länderbank 435.—. — Osztrák-magyar államvasut 665.50. — Elbevölgyi vasút 423.—. — Alpesi részv. 574.—. — 20 frankos 19.19. — Londoni váltóár 241.15. — Lipótkohó 455.—. — Török sorsjegyek 175.25. A külföldi tőzsdékről. Berlin, jun. 13. (Tőzsdei jelentés.) Megnyi­táskor kedvező külföldi hírekre, amelyek az acél­szövetségnek változatlanul kitűnő üzleti helyzetéről számolnak be, az irányzat szilárd. Mindazonáltal az üzlet nem igen élénk. Kohó- és szénértékek emelked­tek, úgyszintén bankértékek is. Canada értékek a társaság részéről történt földeladások hírére maga­sabbak. A készpénzpiac ipari értékei általánosság­ban jobb irányzatúak. Magánleszámítolási kamatláb —.—. — 4.2 szá­za­lék­os papír járadék —.—. — 4 százalékos osztrák aranyjáradék 98.50. — Osztrák hitelr. 202.75. — Déli vasút 27.25. — Orosz bankjegyek 214.40. — 4 száza­lékos új orosz kölcsön 71.—. — Disconto Commandit 167.10. — Dynamit Trust 151.10. —Harpens 201.90. — 4.2 százalékos ezüstjáradék —.—. — 4 százalékos magyar aranyjáradék 92.— . — Magyar koronajáradék —..—. — Osztrák-magyar államvasut 142.50. — Bécsi váltóár 84.75. — Olasz járadék 103.50. — Ált. Villa­mos Edison 195.10. — Gelsenkircheni 189.10.—Laura* kohó 222.50. Frank­furt, június 13. (Esti tőzsde.) Osztrák hitelrészv. 201.50. — Osztr.-magy. államvasut 142.50 — Déli vasút 26.75.­­— Német bank 220.40. — Dis­conto Command­it 106.—. — Drezdai bank 136.20 —­ Berlini Handelsgesellseh. —.—. — Gelsenkircheni • 1S7­8Q*­llarpeni 200.30.— Hibernia—.—. —Laura­­kede —.—. — Olasz járadék 103.40. Párizs, junius 13. (Zárlat.) 3 százalékos francia járadék 9­4.85. — Magyar­ aranyj­áradék 94.50..—• 4 százalékos olasz járadék 103.50. — 5 százalékos ma­rokkói jár. 524.—. — 4 százalékos kons. amort. román járadék 88.00. ■— 5 százalékos orosz járadék 1906. —.—. — 4 százalékos szerb járadék 1907. 446.—.—■ 4 százalékos unifikált török járadék 93.50. — Török do­hány részvény 425.—. — Osztrák Länderbank 404.— —• Banque de Paris 11.22. — Osztrák-magyar államvasut 7­9. — . — Meridional vasút 714.—. — Waggon Lits —.—. — Rio Tinto 21.02. — Tula 441.——Urikányi kőszén —.—. De Beers —.— —Jagersfontein —• — — Transvaal Land Company 121.60. — Váltó német piacokra 122.84. — Váltó Belgiumra (rövid) 0'06. — Váltó Svájcra (rövid) 0*06. — Osztrák aranyjáradék 98.20. — 5 százalékos bolgár kötelezvény 495.—. — Déli vasút elsőbbségi kötvény 317.—. — 4 százalékos 1890. román kölcsön —.—. — 4 százalékos amort. ro­mán jár. 1905. 89.50.­­— 5 százalékos kincstári utal­vány 1904 404.—. — 4 százalékos spanyol jár. 02.40 — Török sorsjegy 158.—. — Osztrák földhitelintézet 10.75. —Magyar jelzálogbank —.—. — Banque Otto­mane 700.—. — Déli vasút 139.—. — Keleti vasutak —. — Hartmann gépgyár —.—. — Suerezie d’Egypti 38.—.— Thomson Houston —.—. — Charte­red —.—. — East Band —.— — Transvaal Con­sols 100.50. — Váltó Amsterdamra (rövid) 200.06. — Váltó Bécsre (rövid) 104.18. — Olasz aranyváltó (rö­vid) 0.30. — Cseh Londonra 251.40 — Magán kamat­láb 3.44. London, június 13. (Zárlat.) Angol consolok 84.06. — Déli vasút 5.50.—­ Spanyol járadék 92.—. — Olasz járadék 102.75. — 4 százalékos magy. arany­jár. 94.—. — 4 százalékos osztr. aranyjár. —.—. — 4 százalékos rúpia 64.62 — Canada Pacificvasut 172.50 — Leszámítolási kamatláb 3.75. — Ezüst 30.50­­— Bécsi váltóár 24.41. — 3 százalékos magyar aranyjáradék kölcsön —.— — Chartered 128.—. — East Rand 393.—. — Randtontein 150.— . — Randmin­nes 575.—.— De Beers 23.88. — Japán jár. 85.88. Aíeivyorlc. jun. 13. jun. 12, jun. 11. Búza: loeobuza 98— 967, 997« júliusra 100— 987/s 1017« szeptemberre 100Ü3 993/8 102 — Tengeri: júliusra 61 — 6,1 «/s 61 szeptemberre coVs 61(8 618/8 decemberre Pénzügyi hírek * Az értéktőzsdéről. A hét eleje óta észlel­hető rendkívü­li depresszió egyik leglényegesebb oká­ul a kiegyezés bizonytalanságát állítottuk. Hogy ez a felfogásunk he­lyes volt, azt a csütörtöki tőzsde le­folyása is igazolta. A kiegyezési tárgya­lások úgy látszik határozottan kedvező irányt vettek, mert a kiszivárgott hírek nyomán eléggé beavatott­nak ismert oldalról vásárló hajlandóság mutatko­zott. Az irányzat azonban nemcsak nálunk, hanem szintén fenti okokból a bécsi tőzsdén is megszilár­dult. Ilyen körülmények között az előtőzsdén barát­ságos hangulat mellett az árfolyamok emelkedtek. A déli tőzsdén már tartózkodóbb hangulat mellett in­dult az üzlet, azonban a nemzetközi értékek mégis

Next