Pesti Hírlap, 1908. április (30. évfolyam, 80-105. szám)

1908-04-21 / 97. szám

PESTI HÍRLAP 9 Ozv. Kelemen Jánosné, néhai Kelemen Já­­;nos bácsbodrogvármegyoi földbirtokos özvegye, . április hó 18-án hetvenkilenc éves korában Buda­pesten elhunyt. x Lawn-tennis raketek javítását és ujonan behuro­­^ zását szakszerűen és gyorsan végzi mr Hitchcoch-Acton . angol szakmunkás, Kertész Tódornál. x Ha őszül a haja, használja a Stella-vizet. Ara 2 K. Kapható egyedül Zoltán B. gyógy tárában, Budapest, V., Szabadság-tér. x Lawn-tennis, football, hockey, polo, sportjáté­kok, athletikai és tornaszerek, turista fölszerelések, stb. teljes uj árjeyzékét ingyen és bérmentve küldi Kertész Tódor, Budapest, Kristó£-tér. 1908. április.21., kedd. Megyék és városok. Trencséni közoktatásügy. Trencsénböl jelen­tik; Gróf Apponyi Albert vallás- és közokta­tásügyi miniszter a vármegyei felekezeti iskolák . tanítóinak fizetéskiegészitésére eddig 126,698 ko­ronát utalványozott ki. A közigazgatási bizottság ' 26 tanítót és tanitónőt ajánlott a miniszternek, 1 hogy őket érdemeik elismeréséül 200—200 korona személyi pótlékban részesítse. — A magyar nyelv­­; tanítás megfigyelésére kiküldött dr Peehány Adolf orsz. közoktatásügyi tanácstag az eredményt a me­gyében általában kielégítőnek találja. Mulatságok. Táncvizsga. VogI Imre tánctanár tanítványaival ! husvét vasárnapján a budai vigadó nagytermében fénye­­j sen sikerült táncvizsgát rendezett, mely alkalommal a ■ tündériesen kivilágított teremben a palotást, körma­gyart s a ma divatos táncokat mutatták be. Az Obndai Dalkoszoru április hó 25-én, szomba­• ton, a Korona Viadó helyiségeiben Abaffy Margit, a Kí­• rály-szinház tagja, Fenyő Emil, Lehel Mihály, Nagy End­re és Pogány urak szives közreműködésével kedélyes es-1 télyt rendez. Táviratok. Pétervár, ápr. 20. Gróf Suvalov Pál, volt íjaagykövet, ma éjjel Jaltában meghalt. London, ápr. 20. A király, a királyné és Vik­tória trónörökösno ma Doverbe mentek, ahonnan i Skandináviába utaznak. Pétervár, ápr, 20. A hesséni nagyherceg és ‘„eje ma Carszkoje-Zcloba érkeztek, ahol a császár : Ü! a császárné fogadlta őket. Tunisz, ápr. 20. Ma este az osztrák-magyar : flottfa itt időző ellentengernagyának tiszteletére az itteni osztrák-magyar konzul bankettet adott, ame­lyen a francia követ is résztvett. Milano, ápr. 20. A legutóbbi éjszaka Sesto­­calende mellett egy személyvonat összeütközött egy tehervonattal. Tiz ember megsebesült. Orosz-Lengyelország' autonómiája. Varsó, április 20. (Saját tudósítónktól.) A Kurier Varsavszki írja: Az orosz kormány azt a szándékát, hogy a dúma elé törvényjavaslatot ter­jeszt, amely Orosz-Len gyei orsz ágnak autonómiát biztosítana, 4—5 évre elhalasztotta, mert az orosz kormány az orosz-lengyelországi jelenlegi helyze­tet nem tartja érettnek arra, hogy e javaslatot megvalósítsa. Krétai államcsíny terve. Konstantinápoly, ápr'. 20. Kapcsolatban a Kaneában megjelenő Syntagma újság ama jelenté­sével, amely szerint György herceg, volt főbiztos, államcsínyt tervez és e célból Kréta nyugati vb dékének lakosságától megfelelő esküt vesz, elhatá­rozta a krétai kormány, amelyet e kérdésben az ellenzék is támogat, hogy ezen ügyet alapos figye­lemre fogja méltatni. A marokkói helyzet. Tanger, ápr. 20. Mulcy Hafid 14-én seregének utolsó maradványával átkelt Mehra Haiib mellett az Umbria folyón és az éjszakát a Béni Meskrin­­,törzs táborában töltötte. Innen állítólag Fezbe vo­nul. A Saujah-törzs területén Hammu Sejani kai­­• dot hagyta hátra. D’Amadé tábornok Settat vidékén és azon túl folytatott operációiról csak igen kevés hir érke­zik. 12-én d’Amadé újra előnyomult' Ülad-Sidi, ,Ben-Naud és Ulad-Busiri felé, ahol erős marok­kói haderőre bukkant, de azokkal komoly harcba nem bocsátkozhatott, mert a marokkóiak Umbria túlsó partjára vonultak vissza. A Mdakra-törzs, amelyet Sejani seregei !£"•: jaftak, megtámadta a franciáknak az Asaila folyó melletti Ouheroni tá­borát, azonban állítólag sikertelenül. A franciák remélik, hogy ezt a törzset a legfontosabb élelmi­szerek beszerzésének megakadályozása által meg­adásra kényszeríthetik. Muley Hafid bárom követséget küld Euró­pába, minthogy Regnault francia követtel és Liau­­tey tábornokkal folytatott tárgyalásai sikertele­nek voltak, még pedig egyet Madridba és Párizsba, a harmadikat Londonba és Berlinbe, hogy a béke helyreállítását kérjék. Szerbek kivándorlása Ó-Szerbiából Belgrad, ápr- 20. (Hivatalos szerb forrásból.) A szerb lakosság kivándorlása Törökországból fő­leg az északkeleti Ó-Szerbiából, különösen az ipe­­ki, prisztinai és prizrendi szandsákokból az albá­nok kihágásai folytán óriási mérveket ölt. Az al­bánoktól üldözött kivándorlók minden holmijukat, Törökországban hagyják és egészen vagyontalanul jönnek át Szerbiába, ahol terhére vannak az ál­lamnak és társadalomnak. A szerb kormány ennél­fogva elhatározta, hogy Törökországból bevándo­rolni kívánó ily egyéneket nem enged át a hatá­ron. A szerb hatóságok legutóbb 200 ily bevándo­rolni kívánót visszautasítottak, akik jelenleg Ghilan községben vannak. A szerb kormány felkér­te a török kormányt, hogy a kivándorlókat török csapatok védelme alatt engedjék visszatérni fal­vaikba és biztosítsák nekik életük és vagyonuk biz­tonságát. T Közgazdaság. Táviratok. r - • Amerikai tőzsdék zárlatai. Newyork. ipr. 20.ápr. 16. ápr. 15. Búza locobuza 102'/2 1005/s 1003/8 májusra 102—1001/8 997. júliusra 951/2 933/«933/4 szeptemberre— — — decemberre— — — Tengeri májusra 74;/.701« 761/4 júliusra 71Vt 73—731/8 Chicago. Búza májusra 94*2 9278 92*/. júliusra 8572 861/s 855 8 Tengeri májusra 66—665/8 661/8 Newyork ápr. 20. Gyapot Newyorkban helyben 9.00 (9.90 tegnap), gyapot máj.-ra 9.61 (9:84) gyapot jul.-ra 9.75 (9.93), gyapot New-Orleansban helyb. 10*/a (103/í6), petróleum stand white Newyorkban 8.75 (8.75), petroleum Stand white Philadelphiában 8.70 (8.70), j>et­­roleum Raflned in Cases 10.90 (10.90), petroleum Cedi Balances at Oil City 1.78 (1.78). t Chicago, ápr. 20. (Zárlat.) Zsir máj.-ra 7.95 (teg­nap 8.12), zsir júliusra 8.15 (8.32), szalonna short clear 7.49 (7.49), sertéshús májusra 12.80 (13.10). Pénzügyi hírek. * Az értéktőzsdéről. A húsvéti ünnepek alatt, vasárnap és hétfőn zárva volt az értéktőzsde. A ma­gánforgalom vasárnap teljesen üzlettelen volt, hét­főn pedig csak egy-két üzletkötés jött létre és pedig Magyar hitelben 745.25 koronán és Állam­­vasutban 685.25 koronán. Az utóbbi érték szom­baton 683.50 koronán zárult és igy tehát ma 1.75 koronával drágábban köttetett. Jelentékenyebb ma­gánforgalom kifejlődését az is gátolta, hogy az ünnepek alatt a külföldi tőzsdéken is szünetelt a forgalom. * Járadékkibocsátás. Körülbelül egy esztendő óta holtbizonyosra vehető, hogy a magyar kormány kénytelen uj kölcsönhöz folyamodni. E szándéknak eleinte a rendkívül súlyos pénzviszonyok, utóbb a válságnak csak nagyon lassan múló tünetei állták útját. Természetes, hogy valahányszor a kormány­nak jelentékenyebb invesztíciót igénylő terve me­rült fel,, rendszerint kiröppent az a hiradás is, hogy küszöbön áll az uj kölcsön kibocsátása. Husvét előtt félhivatalosan közölték a kereskedelmi miniszté­rium allamvasuti beruházó programmját, mely több száz millió koronára teszi a szükségelt összeget. Ez­zel kapcsolatban szinte előrelátható volt, hogy a kölcsönkibocsátásról szóló hir ismét forgalomba ke­rül. Uj, vagy épenséggel konkrét részleteket azonban most se lehet hallani. Hogy az elvi készség megvan a kormány részéről, igazán nem újság. Ebben persze az is benne foglaltatik, hogy a kibocsátandó kölcsön nagyságát nem annyira a tényleges szükség, mint inkább a piacok felvevő képessége fogja megszabni (:• hogy továbbá az átvételi és kibocsátási árfolya­mokat az annak idején fennálló árakhoz fogják ará­nyosan megállapítani. Szóval, csupa általánosságok, amelyeknek össze állításához még csak találékonyság se nagyon szükséges. Azt hiszszük, hogy a dolgok mai állásában soldi a 1 inkább érdekelné a kormányt, és az érdekelt pénzcsoportot, hogy miként volna le­hetséges koronajáradékunk nagyobb sérelme nélkül arany járadékot kibocsátani, mert hogy ez irányban folytak tanácskozások, azt valószínűnek kell tarta­nunk. Egyébként azt veszszük észre, hogy a kulisszák mögött figyelemreméltó elhatározások kialakulásai folyik, amire nézve némi fényt vet az, hogy ma már a nagy bécsi bankok vezető emberei egyáltalán nem' titkolják, hogy a magyar kormány szívós alt a rat tál keresi a francia piac meghódításának módját és esz­közeit. * Az állami betétek felmondása. A pénzügy­­miniszter értesítette az állami betéteket kezelő pénzintézeteket, hogy a kikötött határidő lejártá­val a náluk elhelyezett összegeket visszavonja. A peuzviszonyok mai állása mellett ezen intézkedés alig fog valamelyes zavart vagy nehézséget okozni. * A nagykanizsai néptakarékpénztár r. t. most tartott rendkívüli közgyűlésében elhatározta, hogy 250.000 koronáról 400.000 koronára emeli fel alaptőkéjét. E célból 30*' drb 500 K névértékű uj részvényt bocsát ki. Kereskedelem. * Gyári és kereskedelmi képviselők egyesülete. A gyári és kereskedelmi képviselők országos testü­leté vasárnap délelőtt 11 órakor tartotta alakuló gyűlését a Lipótvárosi Polgári Kör nagytermében., Az uj egyesület főcélja a gyári és kereskedelmi kép­viselők eddig teljesen szabályozatlan jogi helyzeté­nek rendezése s az e célt szolgáló törvénycikk hiá­nyában a kar érdekeinek megvédése. Céljául tűzte ki továbbá az egyesület a tisztességtelen verseny megszüntetését s szükségesnek mondották ki azt is, hogy az ipartörvény revíziójára egybehívandó en-, quétekre az uj egyesület is meghivassék. A gyűlést az előkészitő-bizottság nevében! Pauncz Sándor fővárosi bizottsági tag nyitotta meg.. Az alapszabályok elfogadása után a tisztikart vá-. lasztották meg. Elnök lett Pauncz Sándor, alelnökök pedig Kondor László és Ivanits Miklós. Választmá­nyi tagok lettek Abrahám Emil, Boudi Károly,! Böhm József, Barber Tivadar, Blau Artur, Bruck Sándor, Császár Lipót, Deutschmann Sándor, Deutsch Dezső, Droth Zsigmond, Ehrenstedn Sán­dor, Ekker József, Fröhlich Berthold, Fuchs Lajos, Goldzieher Géza, Grünwald Jakab, Griinfeld Adolf, Hertzka Rezső, Kellner Henrik, Kösztler Henrik, Kálmán Adolf, Kozma Samu, Klein Berthold, Knöpfler Bcrnát, Káldor József, Löbl Károly, Litz­­raann J. Izidor, László Dezső, Lang B. Gyula, Mu­­sitzki Ignác, Prager Adolf, Silberberg Károly, Stei­ner Dávid, Schönberger Adolf, Strausz Lajos, ifjabb. Szilágyi József, Tóth Endre, Wachsmann Simon, Willerstotffer József, Waldner Jakab, Wix Dávid, Zerkovitz Jónás. A számvizsgáló-bizottság tagjaivá Éliás Mórt, Klausner Edét és Weisz Lipótot válasz­tották meg-, a titkári teendők elvégzésével pedig dr Brügler Bertalant bízták meg. Pauncz Sándor elnök! vázolta az egyesület céljait s a szétszórtság ered­ményének tudja be, hogy a kereskedelmi képviselők eddig egyáltalában képtelenek voltak érdekeik meg­védésére. A vezetőség főtörekvése arra irányul, hogy a külföldi gyárosok is a magyar honosok közül vá­laszszák meg kereskedelmi képviselőiket Magyaror­szág területére. Nagyarányú agitációt fejtenek ki, hogy a nálunk nem kultivált iparágak megteremté­sére külföldi gyárosokat hívjanak be, akiket megis­mertetnek a kormánykedvezményekkel és egyéb út­baigazításokkal is szolgálnak. Közlekedés. * Előmunkálati engedélyek. A kereskedelem­ügyi miniszter a moc3olád—tab—siófoki helyiér­dekű vasút részvénytársaságnak vasútvonalából Darány pusztánál leendő kiágazással Nagyszokoly község érintésével Felsőireg községig, továbbá Bonnya állomástól Ácsa, Döröcske és Törökko­­pány községek érintésével Koppányszántó közsé­gig vezetendő keskeny nyomtávú gőzüzemű helyi­érdekű vasútvonalra kiadott előmunkálati engedély érvényét egy év tartamára megújította. — A keres­kedelemügyi miniszter Abauj-Torna vármegye kö­zönségének a m. kir. államvasutak. Szikszó állomá­sától Alsóvadász, Jánosd, Homrogd, Kupa, Felső­vadász, Oroszgadna, Gngvbátor, Rakacaszend, Ra­­kaca, Szászfa, Krasznobvajda, Büttös és Buzita irányában a kassa—tornai b. é. vasút Szepsi állo­másáig, továbbá Rakacaszendtől vagy Rakacától esetleges elágazással Viszló, Szentjakab, Hidvég­­ardó és Bodvuvendégi községek érintésével a kassa —tornai h. é. vasút Torna állomásáig vezetendő gőzüzemű helyi érdekű vasútvonalra kiadott elő­munkálati engedély érvényét egy év tartamára megújította. Dr gróf Semsey László röpirata. Dr gróf Semsey László orsz. gyűlési képviselő tollából „Né­hány szó at államvasutakról“ címen érdekes tanul-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék