Pesti Hírlap, 1908. április (30. évfolyam, 80-105. szám)

1908-04-21 / 97. szám

1908. április­ 21., kedd. PESTI HÍRLAP özv. Kelemen Jánosné, néhai Kelemen Já­­­nos bácsbodrogvármegyei földbirtokos özvegye,­­ április hó 18-án hetvenkilenc éves korában Buda­pesten elhunyt. A Lawn-tennis raketek javítását és ujonan behurc­­­­zását szakszerűen és gyorsan végzi mi Hitchcock-Acton , angol szakmunkás, Kertész Tódornál. x Ha őszül a haja, használja a Stella-vizet. Ara 2 K. Kapható egyedül Zoltán B. gyógy­tárában, Budapest, V., Szabadság-tér. x Lawn-tennis, football, hockey, polo, sportjáté­kok, athletikai és tornaszerek, turista felszerelések, stb. teljes új árjelzékét ingyen és bérmentve küldi Kertész Tódor, Budapest, Kristó£-tér. Megyék és városok. Trencséni közoktatásügy. Trencsénből jelen­tik. Gróf Apponyi Albert vallás- és közokta­tásügyi miniszter a vármegyei felekezeti iskolák­­ tanítóinak fizetéskiegészítésére eddig 126,698 ko­ronát utalványozott ki. A közigazgatási bizottság­­ 26 tanítót és tanítónőt ajánlott a miniszternek,­­ hogy őket érdemeik elismeréséül 200—200 korona személyi pótlékban részesítse.­­ A magyar nyelv­­­­tanítás megfigyelésére kiküldött dr Pechány Adolf orsz. közoktatásügyi tanácstag az eredményt a me­gyében általában kielégítőnek találja. Mulatságok. Táncvizsga. Vágl Imre tánctanár tanítványaival­­ húsvét vasárnapján a budai vigadó nagytermében fénye­­s­sen sikerült táncvizsgát rendezett, mely alkalommal a ■ tündériesen kivilágított teremben a palotást, körma­gyart s a ma divatos táncokat mutatták be. Az Óbudai Dalkoszorú április hó 25-én, szomba­­­ton, a Korona Kiadó helyiségeiben Abaffy Margit, a Ki­­­rály-színház tagja, Fenyő Emil, Lehel Mihály, Nagy End­re és Pogány urak szíves közreműködésével kedélyes es­­­télyt rendez. Táviratok. Pétervár, ápr. 20. Gróf Suvalov Pál, volt írnagykövet, ma éjjel Jaltában meghalt. London, ápr. 20. A király, a királyné és Vik­tória trónörökösnő ma Doverbe mentek, ahonnan­­ Skandináviába utaznak. Pétervár, ápr. 20. A hesseni nagyherceg és ideje ma Carszkoje-Zeloba érkeztek, ahol a császár ,­­­ a császárné fogad­ta őket. Tunisz, ápr. 20. Ma este az osztrák-magyar­­ flott­a itt időző ellentengernagyának tiszteletére az itteni osztrák-magyar konzul bankettet adott, ame­lyen a francia követ is részt vett. Milano, ápr. 20. A legutóbbi éjszaka Sesto­­calende mellett egy személyvonat összeütközött egy tehervonattal. Tíz ember megsebesült. Orosz-Lengyelország­ autonómiája. Varsó, április 20. (Saját tudósítónktól.) A Kurier Varsavszki írja: Az orosz kormány azt a szándékát, hogy a duma elé törvényjavaslatot ter­jeszt, amely Orosz-Len­gyel­orsz­ágnak autonómiát biztosítana, 4—5 évre elhalasztotta, mert az orosz kormány az orosz-lengyelországi jelenlegi helyze­tet nem tartja érettnek arra, hogy e javaslatot megvalósítsa. Krétai államcsíny terve. Konstantinápoly, ápr­. 20. Kapcsolatban a Kaneában megjelenő Syntagma újság ama jelenté­sével, amely szerint György herceg, volt főbiztos, államcsínyt tervez és e célból Kréta nyugati vi­dékének lakosságától megfelelő esküt vesz, elhatá­rozta a krétai kormány, amelyet e kérdésben az ellenzék is támogat, hogy ezen ügyet alapos figye­lemre fogja méltatni. A marokkói helyzet: Tanger, ápr. 20. Muh­y Hafid 14-én seregének utolsó maradványával átkelt Mehra Hafib mellett az Umbria folyón és az éjszakát a Béni Meskrin­­,törzs táborában töltötte. Innen állítólag Fezbe vo­nul. A Saujah-törzs területén Hammu Sejani kai­­­­dot hagyta hátra. D’Amadé tábornok Settat vidékén és azon túl folytatott operációiról csak igen kevés hír érke­zik. 12-én d’Amadé újra előnyomult' Ulad-Sidi, ,Ben-Naud és Ulad-Busiri felé, ahol erős marok­kói haderőre bukkant, de azokkal komoly harcba nem bocsátkozhatott, mert a marokkóiak Umbria túlsó partjára vonultak vissza. A Mdakra-törzs, amelyet Sejani seregei fseu­­jattak, megtámadta a franciáknak az Asaila folyó melletti Ouheroni tá­borát, azonban állítólag sikertelenül. A franciák remélik, hogy ezt a törzset a legfontosabb élelmi­szerek beszerzésének megakadályozása által meg­adásra kényszeríthetik. Muley Hafid három követséget küld Euró­pába, minthogy Regnault francia követtel és Liau­­tey tábornokkal folytatott tárgyalásai sikertele­nek voltak, még­pedig egyet Madridba és Párizsba, a harmadikat Londonba és Berlinbe, hogy a béke helyreállítását kérjék. Szerbek kivándorlása Ó-Szerbiából Belgrád, ápr­ 20. (Hivatalos szerb forrásból.) A szerb lakosság kivándorlása Törökországból fő­leg az északkeleti Ó-Szerbiából, különösen az ipe­­ki, prisztinai és prizrendi szandjákokból az albá­nok kihágásai folytán óriási mérveket ölt. Az al­bánoktól üldözött kivándorlók minden holmijukat, Törökországban hagyják és egészen vagyontalanul jönnek át Szerbiába, ahol terhére vannak az ál­lamnak és társadalomnak. A szerb kormány ennél­fogva elhatározta, hogy Törökországból bevándo­rolni kívánó ily egyéneket nem enged át a hatá­ron. A szerb hatóságok legutóbb 200 ily bevándo­rolni kívánót visszautasítottak, akik jelenleg Ghilan községben vannak. A szerb kormány felkér­te a török kormányt, hogy a kivándorlókat török csapatok védelme alatt engedjék visszatérni fal­vaikba és biztosítsák nekik életük és vagyonuk biz­tonságát.­­ Közgazdaság. Táviratok. r­­ • Amerikai tőzsdék zárlatai. Newyork ápr. 20. Gyapot Newyorkban helyben 9.00 (9.90 tegnap), gyapot máj.-ra 9.61 (9:84) gyapot jul.-ra 9.75 (9.93), gyapot New-Orleansban helyb. 10*/a (103/í6), petróleum stand white Newyorkban 8.75 (8.75), petroleum Stand white Philadelphiában 8.70 (8.70), j>et­­roleum Raflned in Cases 10.90 (10.90), petroleum Cedi Balances at Oil City 1.78 (1.78). t Chicago, ápr. 20. (Zárlat.) Zsir máj.-ra 7.95 (teg­nap 8.12), zsir júliusra 8.15 (8.32), szalonna short clear 7.49 (7.49), sertéshús májusra 12.80 (13.10). Newyork, ápr. 20. ápr. 16. ápr. 15. Búza locobuza 102­/2 1005/s 1003/8 májusra 102— 1001/8 997. júliusra 951/2 933/2 933/4 szeptemberre— — — decemberre— — — Tengeri májusra 74­/. 7012 761/4 júliusra 717t 73— 731/8 Chicago. Búza májusra 94*2 9278 92*/. júliusra 8572 861/1 855 8 Tengeri májusra 66— 665/8 661/8 Pénzügyi hírek. * Az értéktőzsdéről. A húsvéti ünnepek alatt, vasárnap és hétfőn zárva volt az értéktőzsde. A ma­gánforgalom vasárnap teljesen üzlettelen volt, hét­főn pedig csak egy-két üzletkötés jött létre és pedig Magyar hitelben 745.25 koronán és Állam­­vasútban 685.25 koronán. Az utóbbi érték szom­baton 683,50 koronán zárult és így tehát ma 1,75 koronával drágábban köttetett. Jelentékenyebb ma­gánforgalom kifejlődését az is gátolta, hogy az ünnepek alatt a külföldi tőzsdéken is szünetelt a forgalom. * Járadékkibocsátás. Körülbelül egy esztendő óta holtbizonyosra vehető, hogy a magyar kormány kénytelen új kölcsönhöz folyamodni. E szándéknak eleinte a rendkívül súlyos pénzviszonyok, utóbb a válságnak csak nagyon lassan múló tünetei állták útját. Természetes, hogy valahányszor a kormány­nak jelentékenyebb invesztíciót igénylő terve me­rült fel,, rendszerint kiröppent az a híradás is, hogy küszöbön áll az új kölcsön kibocsátása. Húsvét előtt félhivatalosan közölték a kereskedelmi miniszté­rium államvasúti beruházó programmját, mely több száz millió koronára teszi a szükségelt összeget. Ez­zel kapcsolatban szinte előrelátható volt, hogy a kölcsönkibocsátásról szóló hír ismét forgalomba ke­rül. Új, vagy épenséggel konkrét részleteket azonban most se lehet hallani. Hogy az elvi készség megvan a kormány részéről, igazán nem újság. Ebben persze az is benne foglaltatik, hogy a kibocsátandó kölcsön nagyságát nem annyira a tényleges szükség, mint inkább a piacok felvevő képessége fogja megszabni­­,­ hogy továbbá az átvételi és kibocsátási árfolya­mokat az annak idején fennálló árakhoz fogják ará­nyosan megállapítani. Szóval, csupa általánosságok, amelyeknek össze­állításához még csak találékonyság Közlekedés. * Előmunkálati engedélyek. A kereskedelem­ügyi miniszter a mocsolád—tab—siófoki helyiér­dekű vasút részvénytársaságnak vasútvonalából Darány pusztánál leendő kiágazással Nagyszokoly község érintésével Felsőireg községig, továbbá Bonnya állomástól Ácsa, Döröcske és Törökko­­pány községek érintésével Koppányszántó közsé­gig vezetendő keskeny nyomtávú gőzüzemű helyi­érdekű vasútvonalra kiadott előmunkálati engedély érvényét egy év tartamára megújította. — A keres­kedelemügyi miniszter Abauj-Torna vármegye kö­zönségének a m. kir. államvasutak. Szikszó állomá­sától Alsóvadász, Jánosd, Homrogd, Kupa, Felső­vadász, Oroszgadna, Gagybátor, Rakacaszend, Ra­­kaca, Szászfa, Krasznodvajda, Büttös és Buzita irányában a kassa—tornai h. é. vasút Szepsi állo­másáig, továbbá Rakacaszendtől vagy Rakacától esetleges elágazással Viszló, Szentjakab, Hidvég­­ardó és Bodvavendégi községek érintésével a kassa —tornai h. é. vasút Torna állomásáig vezetendő gőzüzemű helyi érdekű vasútvonalra kiadott elő­munkálati engedély érvényét egy év tartamára megújította. Dr gróf Semsey László röpirata. Dr gróf Semsey László orsz.­gyűlési képviselő tollából „Né­hány szó az államvasutakról“ címen érdekes tanul­­ ­ se nagyon szükséges. Azt hiszszük, hogy a dolgok mai állásában sololr­a­­ inkább érdekelné a kormányt, és az érdekelt pénzcsoportot, hogy miként volna le­hetséges koronajáradékunk nagyobb sérelme nélkül arany­járadékot kibocsátani, mert hogy ez irányban folytak tanácskozások, azt valószínűnek kell tarta­nunk. Egyébként azt veszszük észre, hogy a kulisszák mögött figyelemreméltó elhatározások kialakulásai folyik, amire nézve némi fényt vet az, hogy ma már a nagy bécsi bankok vezető emberei egyáltalán nem­ titkolják, hogy a magyar kormány szívós ak­­a­rat­tal keresi a francia piac meghódításának módját és esz­közeit. * Az állami betétek felmondása. A pénzügy­­miniszter értesítette az állami betéteket kezelő pénzintézeteket, hogy a kikötött határidő lejártá­val a náluk elhelyezett összegeket visszavonja. A pénzviszonyok mai állása mellett ezen intézkedés alig fog valamelyes zavart vagy nehézséget okozni. * A nagykanizsai néptakarékpénztár r­­t. most tartott rendkívüli közgyűlésében elhatározta, hogy 250.000 koronáról 400.000 koronára emeli fel alaptőkéjét. E célból 30*' drb 500 K névértékű új részvényt bocsát ki. Kereskedelem. * Gyári és kereskedelmi képviselők egyesülete. A gyári és kereskedelmi képviselők országos testü­lete vasárnap délelőtt 11 órakor tartotta alakuló gyűlését a Lipótvárosi Polgári Kör nagytermében., Az új egyesület fő célja a gyári és kereskedelmi kép­viselők eddig teljesen szabályozatlan jogi helyzeté­nek rendezése s az e célt szolgáló törvénycikk hiá­nyában a kar érdekeinek megvédése. Céljául tűzte ki továbbá az egyesület a tisztességtelen verseny megszüntetését s szükségesnek mondották ki azt is, hogy az ipartörvény revíziójára egybehívandó en-, qyetekre az uj egyesület is meghivassék. A gyűlést az előkészítő­ bizottság nevében­ Pauncz Sándor fővárosi bizottsági tag nyitotta meg.. Az alapszabályok elfogadása után a tisztikart vá­­­lasztották meg. Elnök lett Pauncz Sándor, alelnökök pedig Kondor László és Ivanits Miklós. Választmá­nyi tagok lettek Ábrahám Emil, Bondi Károly,­ Böhm József, Barber Tivadar, Blau Artur, Bruck Sándor, Császár Lipót, Deutschmann Sándor, Deutsch Dezső, Droth Zsigmond, Ehrenstein Sán­dor, Ekker József, Fröhlich Berthold, Fuchs Lajos, Goldzieher Géza, Grünwald Jakab, Grü­nfeld Adolf, Hertzka Rezső, Kellner Henrik, Kösztler Henrik, Kálmán Adolf, Kozma Samu, Klein Berthold, Knöpfler Bernát, Káldor József, Löbl Károly, Litz­­rmann J. Izidor, László Dezső, Lang B. Gyula, Mu­­sitzki Ignác, Prager Adolf, Silberberg Károly, Stei­ner Dávid, Schönberger Adolf, Strausz Lajos, ifjabb: Szilágyi József, Tóth Endre, Wachsmann Simon, Willerstorffer József, Waldner Jakab, Wix Dávid, Zerkovitz Jónás. A számvizsgáló­ bizottság tagjaivá Éliás Mórt, Klausner Edét és Weisz Lipótot válasz­tották meg­, a titkári teendők elvégzésével pedig dr Brügler Bertalant bízták meg. Paincz Sándor elnök­ vázolta az egyesület céljait s a szétszórtság ered­ményének tudja be, hogy a kereskedelmi képviselők eddig egyáltalában képtelenek voltak érdekeik meg­védésére. A vezetőség fő törekvése arra irányul, hogy a külföldi gyárosok is a magyar honosok közül vá­laszszák meg kereskedelmi képviselőiket Magyaror­szág területére. Nagyarányú agitációt fejtenek ki, hogy a nálunk nem kultivált iparágak megteremté­sére külföldi gyárosokat hívjanak be, akiket megis­mertetnek a kormánykedvezményekkel és egyéb út­baigazításokkal is szolgálnak.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék