Pesti Hírlap, 1908. április (30. évfolyam, 80-105. szám)

1908-04-21 / 97. szám

PESTI HÍRLAP 1908.' április 21., kedd, — (Vajda Ödön ünneplése.) Husvét vasár­­rapján zászlódiszt öltött a magyar cisztercita rend székhelye, Zirc; ezen a napon tartotta meg ugyanis a zirci apát. Vajda Ödön aranymiséjét és ünnepel­ték még az apátnak főrendiházi taggá való kineve­zését. Az ünnepélyen résztvett minden egyházi és országos tényező; üdvözlet érkezett a többi közt a pápától, a királytól, a hercegprímástól, több minisz­tertől és számos egyházi testülettől. Ezenfelül sze­mélyes jelenlétikkel is többen emelték az ünnepély fényét. Még Nagyszombaton délben érkezett Zircre báró Hornig Károly veszprémi megyés püspök és vendége Csernoch János Csanádi püspök, valamint a magyar ciszterci rendházak küldöttségei. A föltá­madás ünnepén Csernoch János az uj Csanádi püs­pök végezte az egyházi szertartást, ugyanekkor Zirc városa ki is világított. Husvétvasárnapján Vajda Ödön apát. aranymiséjét mondotta, barátjának, Hor­nig Károly veszprémi püspöknek manuduktorságá­­val. Az arany-misére az apátsági templomot egészen megtöltötte az ünneplők serege. A fényes segédlet­tel lefolyt mise alatt a zirci daloskor énekelt és Tóth Mariska, a zeneakadémia növendéke, énekelt betéte­ket. Az ünnepi mise után a zirci apát pápai áldást osztott és igen megható jelenetek mellett rerdtár­­saival és az egész papsággal testvéri csókot váltott. Ezután a küldöttségék tisztelgését fogadta. Elsősorban megjelent a Veszprém egyházmegyei .papság báró Hornig Károly püspök vezetésével. Az Apátot a püspök üdvözölte. Azután megjelentek a magyarországi tanitószereetesrendék, a ben­cések, a premontreiek, a piaristák küldöttei Halóik Cyprián tihanyi apát vezetésével. Harmadiknak jött iVeszprémimegye küldöttsége Búnkár Dénes főispán vezetésével, utána Veszprém város külöttsége Csele Antal főügyész,' azután Zirc város nagyszámú képviselete Kemény Pál ügyvéd vezetésével és végül e zir­ci apátság gazdasági és erdészeti személyzete. Az üdvözlő beszédek az ünneplő főpapnak mind­­amaz érdemeit méltatták, amelyeket egyházi, köz­oktatási és gazdasági téren szerzett. A legtQbb kül­döttség egyúttal fényes és drága kiállítású emlék­iratot adott át Vajda Ödönnek. Ez emlékiratok leg­többje irodalmi és jnűvészeti értékű, Vajda Ödön valamennyi küldöttségnek ig'azi szónoki lendülettel válaszolt S mindegyiket tnegbatótta szívhez szóló, őszinte szavaival. , A küldöttségek tisztelgése után diszlakoma volt az apátság három éttermében. A diszlakomán százan vettek részt, közöttük az említett küldöttségek. Az első, igen szép, megindító beszédet Vajda Ödön apát mondotta a pápára, a királyra, a prímásra, a megyés püspökre, a kormányra, a vármegyére, a vendégül megjelent Csernoch János püspökre, a -veszprémi káptalanra, a testvér szerzetes-rendekre s végül rendtársaira. Utána báró Hornig Károly veszprémi püspök a zirci apátot, mint az ima, szere­det és munka férfiét magasztalta. Beszélt még Hun- Tear Dénes főispán a megye nevében, továbbá Hal­­bik Cyprián a legősibb szerzetesrend, a bencésrend nevében, Szentes Anzelm zirci perjel. Végül Cser­noch János Csanádi püspök beszélt és Csajthay Fe­renc szerkesztő üdvözölte az apátot a zirciek ne­vében. A felköszöntők , után felolvasták az ünnepelt főpaphoz érkezett üdvözleteket. A király a következő táviratot küldte; Őszinte örömmel üdvözlöm önt áldözár­­• ságának félszázados évfordulója alkalmából és szivből kivánom, hogy a Gondviselés kegyelmé­ből áldásdus tevékenységét az egyház és a haza érdekében még sok éven át folytathassa. Ferenc József. A pápa sajátkezű levelének magyar fordítá­sa a következő; Kedves fiiunknak, Vajda Ödön zirci apátnak, aki papi életének ötvenedik esztendejét betöltöt­te, kegyelmünknek zálogául apostoli áldásunkat küldjük, kérve az Isten kegyelmét, hogy őt a legjobb egészségben, mint rendjének szeretett atyját és a szerzetesi élet mintaképét, főként az ifjúság javára sokáig megtartsa. Kelt a Vati­kánban, 1908. március 1-én. X. Pins. P. P. , A hercegprímás levele a következő : Méltóságés és Főtisztelendő Főrendiházi Tag és Apát ur! Az1 isteni gondviselés ritka adomá­nyaként a legszebb emlékünnepek egyikét fogja Méltóságod a közeli napokban megünnepelni. Aldástosztó papi életének közeleg az Ur kegyel­méből félszázados határiinnepo. Amily nagy az a kegy, melyben Méltóságod a Gondviseléstől ré­szesül azáltal, hogy érdemekben gazdag pályá­ján e szent napot megélni engedte, ép oly ör­vendetes és kedvező alkalom ez ünnep arra, hogy kifejezésre juttassam azon .szivből fakadt óhajomat, hogy a jóságos Eg az egyház és haza javára még sokáig • tartsa meg Méltóságodnak életét. Midőn állandó nagyrabecsülésemről és 8__________________________________ őszinte tiszteletemről Méltóságodat e jubiláns alkalomból is biztosítom, egyúttal kérem, hogy aranyáldozatának megszentelt órájában könyör­gő imádságaiba engem is befoglalni kegyesked­jék. Budapest, 1908. április 10. Vaszary Kolos, bibornok, bercegprimás. Üdvözlő táviratot küldtek még a következő ka­pacitások: Wekerle miniszterelnök, Samassa József egri biboros-érsek, gróf Apponyi Albert, Darányi Ignác, Törölc Aurél, a budapesti' központi egyetem rektora. Várossy Gyula kalocsai érsek. Széli Kálmán, Kómából Amadeus de Bie, aciszterci dend generá­lisa, Burány Gergely csornai prépost, gróf Zichy Aladár miniszter, gróf Zichy János, Erreth pécsi fő­ispán Velencéből, Gullner Gyula pestmegyei főis­pán, Beöthy Zsolt Budapestről, gróf Cziráky Antal és neje Lovasberényiből, Scholtz Ágost egyetemi ta­nár Budapestről, Lóezy Lajos egyetemi tanár Bu­dapestről, stb. Levélben fejezték ki jókivánataikat Boromisza Tibor szatmári, Prohászka Ottokár szé­kesfehérvári, Zichy Gyula pécsi püspök, Fehér Ipoly pannonhalmi főapát, stb. — (A déli vasutasok passzív rezisztenciája.) A Déli vasút munkásai a következő sorok közlését kérik: A Déli vasutasok mozgalma ujabb> stá­diumba jutott. Az igazgatóság a déli vasúti alkal­mazottak megbizottaival a sérelmek orvoslása te­kintetéiben tárgyalásba bocsátkozott s komoly a kilátás, hogy az igazgatóság még a holnapi nap folyamán az összes követeléseket teljesíti. — (Egy kitűnő biró halála.) Az újvidéki ki­rályi törvényszéknek egyik kitűnősége, Sághy Fe­renc törvényszéki biró, husvét vasárnapján. Újvi­déken elhunyt. Sághy egyike volt a legnépszerűbb férfiaknak Újvidéken. Csakis betegsége állott an­nak útjában, hogy az újvidéki királyi törvényszék élére nem került. Halála általános nagy részvétet keltett. Özvegye, szül. Fetter Franciska, gyászolja. — (Rablók egy amerikai vonaton.) Vakmerő rablótámadás hírét hozza egy kábeltávirat. New­­yorkból jelenti ez, hogy a Nothern-Pacific vasút egyik expresszvonatán, amikor a vonat Mineapolis állomást elhagyta, két revolveres rabló sorra járta a vasúti kocsikat és az utasokat lelövéssel fenye­getve, arra kényszeritette, hogy adják át pénzüket és értéktárgyaikat. Az utasok nem mertek ellen­szegülni a rablóknak, akik gazdag zsákmánynyal megterhelve, a legközelebbi állomás előtt, amikor a vonat lassítani kezdte menetét, leugrottak a vo­natról és elfutottak. — (Jégeső.) Makóról táviratozzak: Hétfőn Makón hosszabb ideig tartó mer.ydörgés és villám­lás kíséretében fél óráig galambtojás nagyságú jég esett, mely a gyümölcsösökben, mivel a barack- és szilvafa most virágzik, igen nagy kárt okozott. —• Gyuláról jelentik: Hétfőn délben fél óráig tartó he­ves záporeső esett pár percig jégesővel, amely azon­ban nem okozott kárt. — (Kirabolt vonat.) Jekaterinoszlav közelé­ben vakmerő rablótámadást követtek el egy posta­vonat ellen, amely Irkutskon át Odesszába indult. A rablók — mint Pétervárról sürgönyzik — meg­rohanták a vonatot és egy hivatalnokot meg egy szolgát megöltek, aztán 30.000 rubel elrablása után elmenekültek. A vizsgálat kiderítette, hogy a postavonat őrsége nem volt jelen s egyetértett a rablókkal. — (A feminizmus diadala.) Operettebe illő esetről számol be egy pétervári távirat. A napok­ban Miljukov, az orosz kadetpárt vezére, heves tá­madást intézett gróf Bobrinszki ellen. A gróf ezért provokáltatta Miljukovot, aki azonban a kihivást visszautasította. Ezen egy Sebemojev Sonja nevű pétervári egyetemi hallgató-kisasszony annyira fel­bőszült, hogy most már ő provokáltatta Miljuko­vot. A kadettvezér a válaszadásra haladékot kért. — (Szülői értekezlet.) A Feministák Egye­sülete e hó 23-án, csütörtökön, este 6 órakor tartja saját helyiségében (V. Mária Valéria-utca 12) szü­lői értekezletét, melynek tárgya: A tavasz a gyer­meknevelés szolgálatában. Az értekezleten Gutten­­berg Pál igazgató ismerteti a Nature Study Ame­rikában alkalmazott módszerét. Az előadás tagok részére díjtalan, vendégek 40 fillér belépődijat fizetnek. — (A monacói játékbank nyeresége.) Mon­­tecarlóból Írják: A monacói játékbanknak a múlt esztendőben 1.178,000 frankkal több tiszta nyere­sége volt, mint az előző évben. Minthogy azonban a helyiségek épségben tartása és uj épületek eme­lése az idén is jelentékeny összeget emésztett fel, a bank az idén is csak akkora osztalékot fizet részvényeseinek, mint tavaly, vagy 290 frankot minden részvény után. — (Zivatar villámlással.) Nyitráról írják: A Kudnó völgyében e hó 17-én éjjel 10-től fél 12 óláig tartó, valóságos nyári zivatar volt folytonos villámlással és dörgéssel. Dobrossna községben a villám felgyújtott egy házat, úgy, hogy az földig leégett. Érdekes, hogy a körül fekvő hegyekben még egy méternél magasabb hó fekszik és a levegő is állandóan hűvös. — (Rituális vérvád.) Az idei husvét se múl­hatott el a nélkül, hogy a rituális vérvád barbár meséje föl ne. elevenedett volna. Ezúttal Zwieck­­auból siirgönyzik, hogy ott, valamint a környéken nagy az izgatottság, mert azt a mesét terjesztettek el, hogy egy zsidó ember cimére láda érkezett, és ab­ban egy 20 éves fiatal ember holtteste volt. Erős an­tiszemita. mozgalom észlelhető. A hatóságok ugyan mindent elkövetnek, hogy a vérvád meséjének alap­talanságáról meggyőzzék a lakosságot, de ez az igye­kezet kárba veszett. A hatóságok most megerősítet­ték a csendörséget. Brünnböl jelentik: A Zwiekau­­ba küldött bírósági bizottság megállapította, hogy Zavadna munkás 9 éves fia, akit e hó 8-án az erdőben holtan találtak, s akinek eltűnéséből vér­vád meséjét koholtak, megfagyott. A hatóság szi­­gom rendiszabályokat léptetett életbe, hogy a rendet fentartsa. — (Osztrák miniszterek kirándulása.) Lus­sin-Piccoloból sürgönyzik vasárnapi kelettel: B. Beek miniszterelnök és neje, Marchet közoktatás­­ügyi miniszter és családja, valamint Wilkens osz­tálytanácsos a Pelagoza kormánygőzös fedélzetén Brioniból ideérkeztek és a hatóságok fejei fogad­ták őket. Báró Chlumetzki és dr Klein igazságügy­miniszter ez alkalomból az Adria-szállóban diszebé­­det adtak, amelyet a Cigale megtekintése követett. Este hat órakor a vendégek visszautaztak. — (Röntgen-sugarak emberi szemben.) Á Röntgen-sugarak ama csodás képessége, melynél fogva átláthatatlan testeken áthatolnak, ugylát­­szik, hogy némely ember szemeinek is tulajdonsá­ga- Az Annales des sciences psychyques spanyol lapok híradása nyomán azt írja, hogy Palenciában, Valladolidtól északra fekvő kis városkában, él egy közönséges csaposlegény, akinek a szeme recehár­tyájában az X-sugarak valóságos kis apparátusa lehet elhelyezve. Ha valamely tárgyat vörös lepel­lel letakarnak, ez a legény csalhatatlanul megismeri a letakart testet, esetleg azt is megmondja, hogy az mit rejt magában .A legapróbb részletekig meg­látja minden tulajdonságát a letakart tárgynak. Ha például a piros lepellel egy emberi testet ta­karnak le, még az apróbb sérülések és forradások nyomait is pontosan megjelöli. Azt mondják, hogy, szavahihető emberek voltak jelen e kísérleteknél, a melyek csodálatot keltettek mindenkiben. — (Hamisított gyógyforrás.) Az Egyesült- Államoknak egyik leghíresebb fürdőhelye Sara­toga, amelynek a yankeek nagy gyógyerőt tulajdo­nítanak. Most -— mint Newyorkból jelentik — a hatóság arra a fölfedezésre jutott, hogy Saratoga forrásai hosszabb idő óta kiapadtak s hogy a vál­lalkozók a fürdőhely bukásának elkerülése végett évek óta titkos laboratóriumban előállított oldat­tal hamisítják a forrás vizét. A betegek ezrei, akik ezt a fürdőhelyet évenkint fölkeresik, évek óta iszszák e mesterséges gyógyvizet. — (Időjárás.) A légnyomás általában emel­kedett, csak északkeleten sülyedt, amerre a de­presszió vonult. Aránylag magas nyomás nyuga­ton és délkeleten van. A Balkán kivételével Euró­pa időjárása igen hűvös és csapadékos, helyenkint szeles. Északon és Középeurópában több helyütt havazott. Hazánkban vasárnap országszerte volt. csapadék többnyire 6 mm. körüli mennyiségben. A hőmérséklet különösen a nyugati részeken sülyedt és a nyugati határmegyékben gyenge éjjeli fagyok is fordultak elő. A hőmérséklet maximuma Nagy* enyeden. 18 fok, minimuma Tátrafüreden —2 fok volt. A magyar királyi orsz. meteorológiai intézet jóslata: Változékony idő várható, lényegtelen hő­változással és még sok helyütt csapadékkal. x Finom divatharisnyák legnagyobb választékát ajánlja Sigmund József Budapest, IV., Váci-utca 28. (Vá­rosház-tér). — (Házasság.) Incze István eljegyezte Kmetty Ilma urhölgyet Budapesten. Dr Biró Gyula budapesti orvos eljegyezte Steinberger Judit kisasszonyt Kalocsáról. Bauer Aurél mérnök eljegyezte Bosányi Mar­­gitot, dr Bosányi Béla kir. tanácsos, szent Lukács­fürdői főorvos leányát. (Külön értesítés helyett.) Békéi Ödön budapesti fényképész eljegyezte Lewy Lina kisasszonyt Limburgból (Németország). (Minden külön értesítés helyett.) Wallner Nándor sirkő-kereskedő eljegyezte Friedmann Berta úrnőt Budapesten. Halmi Bódog máramarosszigeti újságíró el­jegyezte László Arankát, a debreceni színtársulat fiatal, tehetséges tagját. — (Halálozás.) Bodoki Henter Antal, Sza­bolcs vármegye várnagya, e hó 20-án hatvannégy éves korában meghalt Nyíregyházán. Az elhunyt egyik főtanuja és főszereplője volt a tiszaeszlári pörnek. Az egész por tartama alatt az ő felügye­letére volt bizva Scharf Móric. A mindig magyar ruhában járó öreg ur tipikus alakjáról sokat irt Eötvös Károly is. Henter 1865. óta megszakítás nélkül szolgálta a vármegyét. Halálát két leánya és fia, Henter Zoltán honszédszázados gyászolja.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék