Pesti Hírlap, 1908. április (30. évfolyam, 80-105. szám)

1908-04-21 / 97. szám

___________________________________ PESTI HÍRLAP 1908.­ április 21., kedd. — (Vajda Ödön ünneplése.) Husvét vasár­­napján zászlódiszt öltött a magyar cisztercita rend székhelye, Zirc; ezen a napon tartotta meg ugyanis a zirci apát. Vajda Ödön aranymiséjét és ünnepel­ték még az apátnak főrendiházi taggá való kineve­zését. Az ünnepélyen résztvett minden egyházi és országos tényező, üdvözlet érkezett a többi közt a pápától, a királytól, a hercegprímástól, több minisz­tertől és számos egyházi testülettől. Ezenfelül sze­mélyes jelenlétükkel is többen emelték az ünnepély fényét. Még Nagyszombaton délben érkezett Zircre báró Hornig Károly veszprémi megyés püspök és vendége Csernoch János Csanádi püspök, valamint a magyar ciszterci rendházak küldöttségei. A föltá­madás ünnepén Csernoch János az új Csanádi püs­pök végezte az egyházi szertartást, ugyanekkor Zirc városa ki is világított. Húsvétvasárnapján Vajda Ödön apát, aranymiséjét mondotta, barátjának, Hor­nig Károly veszprémi püspöknek manudoktorságá­­val. Az arany­misére az apátsági templomot egészen megtöltötte az ünneplők serege. A fényes segédlet­tel lefolyt mise alatt a zirci daloskor énekelt és Tóth Mariska, a zeneakadémia növendéke, énekelt betéte­ket. Az ünnepi mise után a zirci apát pápai áldást osztott és igen megható jelenetek mellett vendtár­­saival és az egész papsággal testvéri csókot váltott. Ezután a küldöttségek tisztelgését fogadta. Elsősorban megjelent a Veszprém egyházmegyei­­papság báró Hornig Károly püspök vezetésével. Az Apátot a püspök üdvözölte. Azután megjelentek a magyarországi tanítószerzetesrendek, a ben­cések, a premontreiek, a piaristák küldöttei Halcik Cyprián tihanyi apát vezetésével. Harmadiknak jött­­Veszprémi megye küldöttsége Bankár Dénes főispán vezetésével, utána Veszprém város külöttsége Csele Antal főügyész,­ azután Zirc város nagyszámú képviselete Kemény Pál ügyvéd vezetésével és végül e zir­ci apátság gazdasági és erdészeti személyzete. Az üdvözlő beszédek az ünneplő főpapnak mind­­amaz érdemeit méltatták, amelyeket egyházi, köz­oktatási és gazdasági téren szerzett. A legtöbb kül­döttség egyúttal fényes és drága kiállítású emlék­iratot adott át Vajda Ödönnek. Ez emlékiratok leg­többje irodalmi és m­űvészeti értékű, Vajda Ödön valamennyi küldöttségnek ig­azi szónoki lendülettel válaszolt , mindegyiket m­eghatotta szívhez szóló, őszinte szavaival. . A küldöttségek tisztelgése után diszlakoma volt az apátság három éttermében. A díszlakomán százan vettek részt, közöttük az említett küldöttségek. Az első, igen szép, megindító beszédet Vajda Ödön apát mondotta a pápára, a királyra, a prímásra, a megyés püspökre, a kormányra, a vármegyére, a vendégül megjelent Csernoch János püspökre, a­­veszprémi káptalanra, a testvér szerzetes­rendekre s végül rendtársaira. Utána báró Hornig Károly veszprémi püspök a zirci apátot, mint az ima, szere­tet és munka férfiét magasztalta. Beszélt még Hun- Tear Dénes főispán a megye nevében, továbbá Hal­­bik Cyprián a legősibb szerzetesrend, a bencésrend nevében, Szentes Anzelm zirci perjel. Végül Cser­noch János Csanádi püspök beszélt és Csajthay Fe­renc szerkesztő üdvözölte az apátot a zirciek ne­vében. A felköszöntők , után felolvasták az ünnepelt főpaphoz érkezett üdvözleteket. A király a következő táviratot küldte. Őszinte örömmel üdvözlöm önt áldozot­­t­ságának félszázados évfordulója alkalmából és szívből kivánom, hogy a Gondviselés kegyelmé­ből áldásdús tevékenységét az egyház és a haza érdekében még sok éven át folytathassa. Ferenc József: A pápa sajátkezű levelének magyar fordítá­sa a következő: Kedves fi­unknak, Vajda Ödön zirci apátnak, aki papi életének ötvenedik esztendejét betöltöt­te, kegyelmünknek zálogául apostoli áldásunkat küldjük, kérve az Isten kegyelmét, hogy őt a legjobb egészségben, mint rendjének szeretett atyját és a szerzetesi élet mintaképét, főként az ifjúság javára sokáig megtartsa. Kelt a Vati­kánban, 1908. március 1-én. X. Pins, P. P. , A hercegprímás levele a következő : Méltóságos és Főtisztelendő Főrendiházi Tag és Apát ur! Az­ isteni gondviselés ritka adomá­nyaként a legszebb emlékünnepek egyikét fogja Méltóságod a közeli napokban megünnepelni. Áldástosztó papi életének közeleg az Úr kegyel­méből félszázados határü­nnepe. Amily nagy az a kegy, melyben Méltóságod a Gondviseléstől ré­szesül azáltal, hogy érdemekben gazdag pályá­ján e szent napot megélni engedte, és oly ör­vendetes és kedvező alkalom ez ünnep arra, hogy kifejezésre juttassam azon ,szivből fakadt óhajomat, hogy a jóságos Ég az egyház és haza javára még sokáig­­ tartsa meg Méltóságodnak életét. Midőn állandó nagyrabecsülésemről és őszinte tiszteletemről Méltóságodat e jubiláns alkalomból is biztosítom, egyúttal kérem, hogy aranyáldozatának megszentelt órájában könyör­gő imádságaiba engem is befoglalni kegyesked­jék. Budapest, 1908. április 10. Vaszary Kolos, bibornok, hercegprimás. Üdvözlő táviratot küldtek még a következő ka­pacitások: Wekerle miniszterelnök, Samassa József egri bíboros-érsek, gróf Apponyi Albert, Darányi Ignác, Török­ Aurél, a budapesti­ központi egyetem rektora, Várossy Gyula kalocsai érsek, Széll Kálmán, Rómából Amadeus de Bie, a ciszterci rend generá­lisa, Burány Gergely csornai prépost, gróf Zichy Aladár miniszter, gróf Zichy János, Erreth pécsi fő­ispán Velencéből, Gullner Gyula pestmegyei főis­pán, Beöthy Zsolt Budapestről, gróf Cziráky Antal és neje Lovasberényiből, Scholtz Ágost egyetemi ta­nár Budapestről, Lóczy Lajos egyetemi tanár Bu­dapestről, stb. Levélben fejezték ki jókivánataikat Boromisza Tibor szatmári, Prohászka Ottokár szé­kesfehérvári, Zichy Gyula pécsi püspök, Fehér Ipoly pannonhalmi főapát, stb.­­ (A déli vasutasok passzív rezisztenciája.) A Déli vasút munkásai a következő sorok közlését kérik: A Déli vasutasok mozgalma ujabb­ stá­diumba jutott. Az igazgatóság a déli vasúti alkal­mazottak megbizottaival a sérelmek orvoslása te­kintetéiben tárgyalásba bocsátkozott s komoly a kilátás, hogy az igazgatóság még a holnapi nap folyamán az összes követeléseket teljesíti.­­ (Egy kitűnő biró halála.) Az újvidéki ki­rályi törvényszéknek egyik kitűnősége, Sághy Fe­renc törvényszéki biró, husvét vasárnapján, Újvi­déken elhunyt. Sághy egyike volt a legnépszerűbb férfiaknak Újvidéken. Csakis betegsége állott an­nak útjában, hogy az újvidéki királyi törvényszék élére nem került. Halála általános nagy részvétet keltett. Özvegye, szül. Fetter Franciska, gyászolja.­­ (Rablók egy amerikai vonaton.) Vakmerő rablótámadás hírét hozza egy kábeltávirat. New­­yorkból jelenti ez, hogy a Nothern­ Pacific vasút egyik expresszvonatán, amikor a vonat Mineapolis állomást elhagyta, két revolveres rabló sorra járta a vasúti kocsikat és az utasokat lelövéssel fenye­getve, arra kényszerítette, hogy adják át pénzüket és értéktárgyaikat. Az utasok nem mertek ellen­szegülni a rablóknak, akik gazdag zsákmánynyal megterhelve, a legközelebbi állomás előtt, amikor a vonat lassítani kezdte menetét, leugrottak a vo­natról és elfutottak.­­ (Jégeső.) Makóról táviratoztak. Hétfőn Makón hosszabb ideig tartó mér­ydörgés és villám­lás kíséretében fél óráig galambtojás nagyságú jég esett, mely a gyümölcsösökben, mivel a barack- és szilvafa most virágzik, igen nagy kárt okozott. —• Gyuláról jelentik: Hétfőn délben fél óráig tartó he­ves záporeső esett pár percig jégesővel, amely azon­ban nem okozott kárt. — (Kirabolt vonat.) Jekaterinoszlav közelé­ben vakmerő rablótámadást követtek el egy posta­vonat ellen, amely Irkutskon át Odesszába indult. A rablók — mint Pétervárról sürgönyzik — meg­rohanták a vonatot és egy hivatalnokot meg egy szolgát megöltek, aztán 30.000 rubel elrablása után elmenekültek. A vizsgálat kiderítette, hogy a postavonat őrsége nem volt jelen s egyetértett a rablókkal.­­ (A feminizmus diadala.) Operettébe illő esetről számol be egy pétervári távirat. A napok­ban Miljukov, az orosz kadetpárt vezére, heves tá­madást intézett gróf Bobrinszki ellen. A gróf ezért provokáltatta Miljukovot, aki azonban a kihivást visszautasította. Ezen egy Sebemojev Sonja nevű pétervári egyetemi hallgató-kisasszony annyira fel­bőszült, hogy most már ő provokáltatta Miljuko­vot. A kadettvezér a válaszadásra haladékot kért.­­ (Szülői értekezlet.) A Feministák Egye­sülete e hó 23-án, csütörtökön, este 6 órakor tartja saját helyiségében (V. Mária Valéria­ utca 12) szü­lői értekezletét, melynek tárgya: A tavasz a gyer­meknevelés szolgálatában. Az értekezleten Gutten­­berg Pál igazgató ismerteti a Nature Study Ame­rikában alkalmazott módszerét. Az előadás tagok részére díjtalan, vendégek 40 fillér belépődíjat fizetnek.­­ (A monacói játékbank nyeresége.) Mon­­tecarlóból Írják: A monacói játékbanknak a múlt esztendőben 1.178.000 frankkal több tiszta nyere­sége volt, mint az előző évben. Minthogy azonban a helyiségek épségben tartása és új épületek eme­lése az idén is jelentékeny összeget emésztett fel, a bank az idén is csak akkora osztalékot fizet részvényeseinek, mint tavaly, vagy 290 frankot minden részvény után.­­ (Zivatar villámlással.) Nyitráról írják: A Rudnó völgyében e hó 17-én éjjel 10-től fél 12 óráig tartó, valóságos nyári zivatar volt folytonos villámlással és dörgéssel. Dobrossna községben a villám felgyújtott egy házat, úgy, hogy az földig leégett. Érdekes, hogy a körül fekvő hegyekben még egy méternél magasabb hó fekszik és a levegő is állandóan hűvös.­­ (Rituális vérvád.) Az idei húsvét se múl­hatott el a nélkül, hogy a rituális vérvád barbár meséje föl nem elevenedett volna. Ezúttal Zwieck­­auból sü­rgönyzik, hogy ott, valamint a környéken nagy az izgatottság, mert azt a mesét terjesztettek el, hogy egy zsidó ember címére láda érkezett, és ab­ban egy 20 éves fiatal­ember holtteste volt. Erős an­tiszemita­ mozgalom észlelhető. A hatóságok ugyan mindent elkövetnek, hogy a vérvád meséjének alap­talanságáról meggyőzzék a lakosságot, de ez az igye­kezet kárba veszett. A hatóságok most megerősítet­ték a csendőrséget. Brünnből jelentik: A Zwickau­­ba küldött bírósági bizottság megállapította, hogy Zavadna munkás 9 éves fia, akit e hó 8-án az erdőben holtan találtak, s akinek eltűnéséből vér­vád meséjét koholták, megfagyott. A hatóság szi­­gor rendi szabályokat léptetett életbe, hogy a rendet fentartsa.­­ (Osztrák miniszterek kirándulása.) Lus­sin-Piccoloból sürgönyzik vasárnapi kelettel. B. Beek miniszterelnök és neje, Marchet közoktatás­­ügyi miniszter és családja, valamint Wilkens osz­tálytanácsos a Pelagoza kormánygőzös fedélzetén Brioniból ideérkeztek és a hatóságok fejei fogad­ták őket. Báró Chlumetzki és dr Klein igazságügy­miniszter ez alkalomból az Adria-szállóban díszebé­­det adtak, amelyet a Cigale megtekintése követett. Este hat órakor a vendégek visszautaztak.­­ (Röntgen-sugarak emberi szemben.) A Röntgen-sugarak ama csodás képessége, melynél fogva átláthatatlan testeken áthatolnak, úgy lát­­szik, hogy némely ember szemeinek is tulajdonsá­ga­ Az Annales des sciences psychyques spanyol lapok híradása nyomán azt írja, hogy Palenciában, Valladolidtól északra fekvő kis városkában, él egy közönséges csaposlegény, akinek a szeme recehár­tyájában az X-sugarak valóságos kis apparátusa lehet elhelyezve. Ha valamely tárgyat vörös lepel­lel letakarnak, ez a legény csalhatatlanul megismeri a letakart testet, esetleg azt is megmondja, hogy az mit rejt magában .A legapróbb részletekig meg­látja minden tulajdonságát a letakart tárgynak. Ha például a piros lepellel egy emberi testet ta­karnak le, még az apróbb sérülések és forradások nyomait is pontosan megjelöli. Azt mondják, hogy, szavahihető emberek voltak jelen e kísérleteknél, a­melyek csodálatot keltettek mindenkiben.­­ (Hamisított gyógyforrás.) Az Egyesült­ Államoknak egyik leghíresebb fürdőhelye Sara­toga, amelynek a yankeek nagy gyógyerőt tulajdo­nítanak. Most­­— mint Newyorkból jelentik — a hatóság arra a fölfedezésre jutott, hogy Saratoga forrásai hosszabb idő óta kiapadtak s hogy a vál­lalkozók a fürdőhely bukásának elkerülése végett évek óta titkos laboratóriumban előállított oldat­tal hamisítják a forrás vizét. A betegek ezrei, akik ezt a fürdőhelyet évenként fölkeresik, évek óta iszszák e mesterséges gyógyvizet.­­ (Időjárás.) A légnyomás általában emel­kedett, csak északkeleten sülyedt, amerre a de­presszió vonult. Aránylag magas nyomás nyuga­ton és délkeleten van. A Balkán kivételével Euró­pa időjárása igen hűvös és csapadékos, helyenkint szeles. Északon és Középeurópában több helyütt havazott. Hazánkban vasárnap országszerte volt, csapadék többnyire 6 mm. körüli mennyiségben. A hőmérséklet különösen a nyugati részeken sülyedt és a nyugati határmegyékben gyenge éjjeli fagyok is fordultak elő. A hőmérséklet maximuma Nagy­­enyeden: 18 fok, minimuma Tátrafüreden —2 fok volt. A magyar királyi orsz. meteorológiai intézet jóslata: Változékony idő várható, lényegtelen hő­változással és még sok helyütt csapadékkal. A Finom divatharisnyák legnagyobb választékát ajánlja Sigmund József Budapest, IV., Váci­ utca 28. (Vá­rosház-tér). — (Házasság.) Incze István eljegyezte Kmetty Ilma urhölgyet Budapesten. Dr Biró Gyula budapesti orvos eljegyezte Steinberger Judit kisasszonyt Kalocsáról. Bauer Aurél mérnök eljegyezte Bosányi Mar­­gitot, dr Bosányi Béla kir. tanácsos, szent Lukács­fürdői főorvos leányát. (Külön értesítés helyett.) Békés Ödön budapesti fényképész eljegyezte Lewy Lina kisasszonyt Limburgból (Németország). (Minden külön értesítés helyett.) Wallner Nándor sirkő-kereskedő eljegyezte Friedmann Berta úrnőt Budapesten. Halmi Bódog máramarosszigeti újságíró el­jegyezte László Arankát, a debreceni színtársulat fiatal, tehetséges tagját.­­ (Halálozás.) Bodoki Henter Antal, Sza­bolcs vármegye várnagya, e hó 20-án hatvannégy éves korában meghalt Nyíregyházán. Az elhunyt egyik főtanúja és főszereplője volt a tiszaeszlári pörnek. Az egész per tartama alatt az ő felügye­letére volt bízva Scharf Móric. A mindig magyar ruhában járó öreg úr tipikus alakjáról sokat írt Eötvös Károly is. Henter 1865. óta megszakítás nélkül szolgálta a vármegyét. Halálát két leánya és fia, Henter Zoltán honszédszázados gyászolja.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék