Pesti Hírlap, 1909. október (31. évfolyam, 244-258. szám)

1909-10-28 / 255. szám

1909. október 28., csütörtök. PESTI HÍRLAP 21 melyre olyan jó háromévesek, mint Fantazya, Fellow Dillon és Gay­ton L. mellett még 12 kitűnő klasszisa idősebb ló van kötelezve. Mi a győztest­­az utóbbiak közt keressük és pedig Crescens, R­a­b­­­ó P. és Liselotte közé helyezzük a díj kimenetelét. Sokkal könnyebb a választás a ha­sonló dotációjú Őszi díjban, hol aligha lehet a sebes Flieg­have­n-t megverni. A Hauser­­kanca mellett G­i­z­a és Aufwieglerin jöhet­nek még számításba. A megnyitó futam a Paeziai dij, melynek győztesét Fidelio-ban látjuk Regent vagy Alma ellenében, az Állvány díj pedig valószínű­leg párharc lesz a Wankó- és mr Dollár-istállók kiküldöttje között. A 2600 méteres Handicap képe igen nyílt, mert 25 nevezettje között igen sok a chance-os pályázó. A legjobb esélyt mi T­utti­­s­r­u 11­­-nak adjuk Mágnás és Kedvenc előtt, míg a meglepetés lovát P­o­g­á­n­y­ban lát­juk. Igen szépnek ígérkezik a Kettesfogatú űrko­­csisverseny, melyre 17 fogat van kötelezve. Nagy térhátránya dacára is alighanem a Ruzicska—H. szövetség kettese, Dobog­ó—V­endég fog a mérkőzésből győztesen kikerülni K. Sennyey István fogata előtt. Tipjeink csütörtökre a következők: I. Fidelio — Regent. II. Wankó-ist. — Mr Oscar-ist. III. Crescens — Rabló P. IV. Flieg davon — Giza. V. Tutti-frutti — Mágnás. ,VI. (Dobogó—Vendég)—­ B. Sennyey I. fog. Törvénykezés. — Zsitvay Leó eskütétele. A királyi Curia fölebbviteli tanácsának üléstermében szerdán dél­előtt teljes ülés volt Günther Antal elnök vezetésé­vel, amelyen Zsitvay Leó,­ a budapesti kir. törvény­szék volt elnöke, az újonan kinevezett kir. curiai tanácselnök, letette a hivatali esküt. Günther el­nök az ülés megnyitása után felkérte Somogyi Mi­hály bíró előadót, hogy Zsitvay Leó tanácselnök ki­nevezéséről szóló miniszteri értesítést ismertesse. Ennek megtörténtével Zsitvay Leó letette a hiva­tali esküt. Ezután Günther Antal elnök a követ­kező beszédet intézte az új tanácselnökhöz: Üdvözlöm Méltóságodat, mint a kir. Curia újonan kinevezett tanácselnökét, aki ennek a ma­gas bírói testületnek kebelében csak folytatni fogja azt a nemes munkát, amelyet legutóbb mint a budapesti büntető törvényszék elnöke oly eredmé­nyesen teljesített. Méltóságod egész eddigi pálya­futása fénylő gyakorlati igazolása annak az elvnek, hogy a bírói hivatás nem a törvények gé­pies alkalmazásában áll, hanem az igazságszolgál­tatásban a bírói széken a tudáson felül a művelt emberi lélek összes nemes tulajdonságainak kell érvényesülniük. A törvénynek magának, amint az a papiroson a rideg betűkben jelentkezik, nincs szeme, amelylyel lásson, nincs keze, amelylyel belenyúlhasson az életbe és épen ezért a bírónak a feladata, hogy a törvény technikai szervezetébe lelket leheljen és élő hatalommá fejleszsze azt. Ez a hatalom lesz így életre keltve, a valódi jog­szolgáltatás, amely úgy polgári, mint különösen büntető ügyekben felismeri nemcsak a feleknek, hanem az egész társadalomnak szóló igazságot és kezében tartva ezt a messze világító szövetneket, a nemzet közlelkiismeretének­ igazi vezérévé emel­kedik. Ez a nagy magisztrérium a legfelsőbb fokon a kir. Curiának osztályrésze és meg vagyok győ­ződve, hogy Méltóságod ebben a munkában velünk együtt működve, emberileg meg fogja állani he­lyét. Újra üdvözlöm ebben az uj méltóságában és ezennel megbízom a II. büntető tanács vezetésé­vel. (Éljenzés.) Zsitvay Leó meghatottan köszönte meg a meleg és kitüntető üdvözlést. Koromnál fogva, ha­­nyatló erővel — mondotta — foglalom el ezt­ a hiszen állást és ígérem ennek a magas fórum­nak, hogy kötelességemet mindenkor teljesíteni fogom. Felelősségteljes eddigi hivatalomban szer­zett és edzett munkakedvvel, amely a kötelesség­tudással is párosul, foglalom el ezt az új méltósá­got és hiszem, hogy ezt a meleg biztatást, amely­ben részem volt, ki fogom érdemelni. A teljes ülés zajos tetszéssel fogadta az új tanácselnök rövid beszédét és meleg ovációban ré­szesítettek őt. Ezután néhány folyó ügyet intézett el a teljes ülés. Bejelentették a többi közt, hogy a király Bernáth Géza v. b. t. t., curiai másodelnök­nek, a Ferenc József-rend nagykeresztjét adomá­nyozta, amit a teljes ülés örvendetes tudomásul vett. Tudomásul vették, hogy Valkay Bertalan ta­nácselnök nyugalomba vonult és hogy ez alkalom­ból a király őt magyar nemességgel tüntette ki. — Változások a büntető törvényszék bírói karában. Zsitvay Leó kúriai tanácselnökké tör­tént kineveztetésével a november havi esküdtbiró- sági ülésszakban az esküdtszéki tárgyalások veze­tésére csakis dr Mikovich Lajos főtárgyalási elnök maradt egyedül. Dr Mikovich esküdtbírósági el­nökhelyettes mellé a tárgyalások vezetésére kise­gítő főtárgyaló elnökül az esküdtbírósághoz dr Fü­­zesséry Zoltán főtárgyaló elnök rendeltetett ki. Füzecsér­y tanácsa feloszlik és szavazó bírái közül dr Biró Kálmán a felebbviteli tanácsba, dr Ádám Árpád pedig a vádtanácshoz osztatott be szolgálat­tételre. — Elitélt pénzhamisítók. Győri András pócsmegyeri földműves és Szigeti (Stefkovics) Jó­­zsefné, szül. Ilovánszki Paula rákospalotai laka­tossegéd felesége ez év január havában megvették a pócsmegyeri határban elhagyatottan fekvő „So­mos“ csárdát s ezt pénzhamisításra berendezték. Győri András és Szigeti Józsefné csakhamar ki­hozták a csárdába a pénzhamisítás miatt már több ízben büntetett Szőke Mátyás lakatossegédet. Hogy a gyanút magukról elhárítsák, Szőkével egy göd­röt ásattak jégveremnek. Szőke Mátyás a jégve­rem megásása után neki kezdett a hamis ötkoro­nások gyártásának s rövid idő múlva már az egész környéket elárasztották ilyen hamisítványokkal. A Somos-csárdabeli pénzhamisító bandával párhu­zamosan működött Rákospalota-Ujfaluban egy másik társaság, amelynek tagjai személyes isme­retségben állottak a csárdabeli pénzhamisítókkal. A rákospalota-ujfalui pénzhamisítók azonban nem öt, hanem csak 1 koronás hamisítványokat gyár­tottak, még pedig nagy mennyiségben. Ennek a bandának merőben rovott múltú emberek voltak a tagjai s ezek Greiczerovszki Illés fürészgyári mun­kás lakásán ütöttek tanyát. Ezt a pénzhamisitó bandát Salfer Dániel napszámos leplezte le a rend­őrség előtt. A nyomozás kiderítette, hogy ennek a bandának tagjai Greiczerovszki Illésen és ennek feleségén, szül. Rajkó Ilonán, kívül ennek nevelő­anyja, Kamenyik Erzsébet, továbbá Hammer Fe­renc bognársegéd és ennek felesége voltak. A buda­pesti büntető törvényszék dr Füzesséry bíró elnök­lete alatt szerdán tárgyalta ennek a két pénzha­misító bandának pénzhamisítási bűnügyét. A bíró­ság Győri Andrást másfél évi börtönre és 100 ko­rona pénzbüntetésre, Szőke Mátyást 2 évi bör­tönre és 200 kor. pénzbüntetésre, Szigeti (Stefko­vics) Józsefnét két évi és hat havi börtönre és 200 korona pénzbüntetésre, Greiczerovszki Illést 1 évi börtönre és 100 korona pénzbüntetésre, Greicze­rovszki Illésnét 8 hónapi börtönre és 60 kor. pénz­­büntetésre, Kamenyik Erzsébetet, 6 hónapi bör­tönre és 40 kor. pénzbüntetésre ítélte. A tárgyalá­son meg nem jelent és ismeretlen helyen tartóz­­kodó Hammer Ferenc és felesége ellen a bíróság köröző­ levelet ad ki.­­ A Herzenstein-per. Pétervárról jelentik, hogy a Herzenstein-féle bűnperben a kivinepeai esküdtszéki bíróság két órai tanácskozás után bű­nösnek mondotta ki Laricskint és Juszkovics­ Kra­­szovszkit. A törvényszék mindegyiket hat évi bör­tönre ítélte. Laricskin őszinte vallomást tett és ki­jelentette, hogy a gyilkosságban való részvételre Kraszovszki bujtogatta őt fel. — Meggyilkolt csendőrőrmester. Kötelesség­­teljesítésének áldozata lett ez év szeptember 26-án a búcsú alkalmával Kókán Devánszky János c. csendőrőrmester. A búcsú napján este 8 óra táj­ban az őrmester Egedi János és Buzogány Elek csendőrökkel cirkált Kóka község utcáján. Cirká­­lásuk közben találkoztak Bugyi Mátyás nevű részeg napszámossal, aki trágár dalokat énekelve járta be az utcákat. A csendőrőrmester csendre intette Bu­­gyi Mátyást, ez azonban rá sem hederített a fi­gyelmeztetésre, sőt még jobban kezdett lármázni és szidta a csendőrök kakastollas istenét. Miután nem tudták elhallgattatni a részeg napszámost, a csendőrök bevitték a községházához és itt a fogdába csukták be. A letartóztatás hírére csakhamar meg­jelent a községházán Bugyi Mátyás anyja id. Bu­gyi Mátyásné, hogy fiát kiszabadítsa. Az öreg asz­­szony éktelen szidalmakkal támadt a csendőrökre, hogy merték az ő fiát este 9 óra előtt bevinni a községházára és lecsukni, holott annak joga volt 9 óráig szabadon lármázni és ordítozni az utcán. Miután az öreg­asszony sem hallgatott el a csend­őrök figyelmeztetésére, az őrmester őt is lecsukat­­ta, még pedig a fiával szomszédos cellába. Anyjá­nak hangját meghallotta benn a cellában Bugyi Mátyás s most még jobban kezdett kiáltozni, sőt csizmája sarkával dörömbölt a cella ajtaján. A csendőrőrmester, hogy elhallgattassa, bement hoz­zá a cellába s meg akarta bilincselni. Alighogy be­lépett a cella ajtaján, Bugyi Mátyás neki ugrott és zsebkésével több ízben megszúrta. Az erős szúrások következtében a szerencsétlen embernek belei ki­fordultak. Devánszky őrmestert nyomban beszál­lították a katonai kórházba, ahol másnapra meg­halt. A pestvidéki kir. ügyészség indítványára dr Neuberger vizsgálóbíró szándékos emberölés és ha­tóság elleni erőszak bűntettei miatt elrendelte Bu­gyi Mátyás ellen a vizsgálatot és a vizsgálati fog­ságot. A vizsgálóbíró kinn járt a helyszínen, Kó­­kán, s nagyszámú tanút hallgatott ki ezen bűn­ügyben. A Rablómerénylet egy ügyvéd ellen. Kelle­metlen meglepetés érte ez év január 10-én dr Var­sányi Gábor dömsödi ügyvédet, amidőn este 9 óra tájban hazatért lakására. Benn az udvarban a pinceajtó előtt egy embert vett észre, aki az ő köze­ledtére menekülni akart. Az ügyvéd utána iramo­dott, de futás közben észrevette, hogy egy m­ásik ember a pincéből felrohanva, szintén az utca felé akar menekülni, de a bezárt utcaajtón nem tudott kimenni. Dr Varsányi Gábor megragadta az egyik menekülőt, miközben ez odakiáltott társának, hogy jöjjön. A következő pillanatban három lövés dör­dült el, s az egyik golyó az ügyvéd oldalába fúró­dott. Az éjjeli támadókat a csendőrök még azon éj­jel letartóztatták Magyar Gábor dömsödi kovács­­mester és Papp Ferenc lopás miatt két ízben bün­tetett daloi napszámos személyében. Ez utóbbi be­ismerte, hogy álkulcs segélyével nyitották fel az ügyvéd pincéjének ajtaját s bort akartak lopni. Vittek is magukkal két kis hordót, de ezeket meg­tölteni már nem volt idejük, mert az ügyvéd tet­ten érte őket. A pincébe különben Magyar Gábor ment le, Papp Ferenc addig kinn őrt állott. Be­ismerte azt is Papp Ferenc, hogy Magyar Gábor lőtt rá háromszor az ügyvédre, aki ezen lövés okoz­ta sérülés folytán súlyos sérülést szenvedett. A pestvidéki törvényszék esküdtbírósága Bánó kir. ítélőtáblás bíró elnöklete alatt szerdán tárgyalta Magyar Gábor és Papp Ferenc szándékos ember­ölés kísérleti és lopási bűnügyét. A tárgyaláson Magyar Gábor, bár a vizsgálat folyamán beisme­résben volt, most tagadta a terhére rótt bűncselek­ménynek elkövetését s mindenáron alibit akart igazolni. Társa, Papp Ferenc, töredelmes beismerő vallomást tett, csak azt tagadta, hogy ő szólította volna fel Magyart arra, hogy jöjjön rá az ügyvéd­re. A bíróság ezután számos tanút hallgatott ki Magyar Gábor alibijére vonatkozólag. A kihallga­tott tanúk vallomásai nem erősítették meg az első­rendű vádlott védekezését. Elnök délután 1 órakor a tárgyalás folytatását délutánra halasztotta. A kérdések szövegezése után dr Bálint Ernő kir. ügyész terjesztette elő a vádat, utánna pedig dr Hete Béla a védelmet. Az esküdtek bűnösnek mondták ki úgy Ma­gyar Gábor, mint Papp Ferenc vádlottakat a sú­lyos testi sértés és lopás bűntetteiben. Ezen ma­rasztaló verdikt alapján a törvényt alkalmazó bi­róság mindkét vádlottat két-két évi börtönre ítélte, melyből 8 hónapot kitöltöttnek vett az elszenvedett vizsgálati fogsággal. — Megszűrt napszámos. Horváth Józsefnek a Sándor­ u. 47. sz. alatti kifőzésében évek óta együtt étkezett Wittmann István csizmadiasegéd és Cserháti Mihály napszámos. Ez év július 9-én a két pajtás ebéd közben összeszólalkozott. A szó­harc hevében Wittmann a kezében levő rágókéssel többször Cserhát Mihály felé szúrt, akit karján súlyosan megsebesített. A kir. törvényszék ezért Wittmann Istvánt súlyos testi sértés vétsége miatt 3 hónapi fogházra ítélte. Az ítélet jogerős. — Hamis bukás. Nagyváradról jelentik: Grünfeld Áron tejnagykereskedőt, ki hamis bukás vádjával állt ma a törvényszék előtt, a biróság 8 hónapi fogházra ítélte, azonban a büntetést az el­szenvedett vizsgálati fogsággal kitöltöttnek vette. Feltünést keltő találmány! A fogápolásra hasz­nált szerek csak részben felelnek meg hivatá­suknak. Az illatos szájvíz a fogkőlerakodást meg nem akadályozza, a fog­por hosszas használata pe­dig a fog zománcát kop­tatja el. Ezen hiányokon segít egy kitűnő új talál­mány, a SZTRAKA-féle MENTHOL-FOGSZAP­­PAN, mely erős bacillust ölő hatásánál fogva a szájüreget hatalmasan desinficiálja, a fogakat fehéríti s a romlástól megóvja. Beszerezhető gyógytárakban, drogé­riákban egy koronáért. 3 darabot 3 koronáért bermentve küldSztraka gyógyszerész, Mohol/1. 7334 1 | nmknál calam­dntadium,hmiichia/e\\ | | kKstaénff£shuwsamsdiathesis/setsé6­ ea\ || I | Kapható mindtmJobb fűs?,erüztetben. raj| 1 1 FÖR.mÄRMAHLKRMPF ÉsGÖRQG- íKII BUDAPEST I/. ZOLTÁH-UTCfl 11.5ZRM. figj?

Next