Pesti Hírlap, 1910. május (32. évfolyam, 103-128. szám)

1910-05-14 / 114. szám

1910. május 14., szombat PESTI HÍRLAP téves kézikönyvébe be akarta vezetni a keltezést, arra kérték, hogy ne december 30-át, hanem novem­ber 11-ét írjon. A lakatosnak otthon levő könyvé­ben a december 30-ikei dátum van bevezetve. Érdekes, hogy bizonyíték van arra nézve s ezt — hir szerint — Eperjessy kapitány meg is állapította, hogy a Veres Pálné­ utca 40. szám alatti házból a leltározás előtt két napszámos ládákban szállított el tárgyakat. Ezt igazolta két napszámos, Fok Mariska és özv. Csizérné is, akiket ismételten­­ fognak hallgatni. A bűnügyi vizsgálat során leltároztak Bu­­lyovszky Aladárnak nagymező­ utcai lakásán, ahol Bulyovszky bejelentése alapján azok az ingóságok vannak, amelyeket az elhunyt művésznő fia Grác­iái hazaszállíttatott. A károsultakat dr­óaal Jenő ügyvéd kép­viseli, aki egy újabb beadványában bejelentette, hogy megbízói szerint még mintegy 400.000 korona összegű több értékpapír is hiányzik, amelyek le­tétjegyeit az elhunyt lakásán megtalálták­. Panaszt tett azonkívül a TV-ik­ kerületi járásbíróságon, hogy az elöl­jár­ósági kezelőtiszt a február 3-ikán befejezett leltárt a mai napig sem terjesztette be a hagyatéki bíróságnak. Eperjesy kapitány a vizsgálatot néhány na­pig szünetelteti s megvárja, míg a hivatalos leltá­rozást befejezik s a leltár alapján megállapíthat­ja, hogy milyen és mennyi értékű ingóságok hiá­nyoznak. Az angol trónváltozás. Londonban fényes gyászpompával fogják el­temetni a királyi halottat. Egész Anglia készül a nemzeti gyásznapra, hogy méltó módon adjon ki­fejezést elhunyt uralkodója iránti szeretőjének. A temetés előkészületeiről és a trónváltozás­sal kapcsolatos eseményekről ezek a táviratok szá­molnak be: A gyász, London, máj. 13. A gyászünneps­égek programmja pontosan még nincs megállapítva. Kedden délelőtt kezdődik a szertartás, amelynek keretében a koporsót a West­­miniszterbe viszik. A király és a királyi család, a fejedelmi gyászvendégek és az egész udvartartás, a polgári és katonai méltóságok fél 12 órakor a Westminster csarnokába mennek. Ugyanakkor egy­begyűlnek ott a lordkancellár, az alsóház elnöke a két ház tagjaival és állást foglalnak a csarnokban. Ez ünnepélyre hivatalos a City lordmayorja és a Westminister majorja. Tizenkét óra tájt megérkez­nek a fejedelmi személyiségek és a koporsó. A pap­ság, a lordkancellár és az alsóház elnöke elébe men­nek a koporsónak és bekísérik a csarnokba, ahol er­re megkezdődik az ünnepi szertartás. London, máj. 13. Norfolk hercege, Anglia örökös marsan­g­a, ki­bocsátotta azt a hagyományos rendeletet, mely sze­rint minden ember a temetésig gyászt hordjon. A rendelet természetesen nem kötelező, de azért már napok óta nem látni jól szituált embert, aki a nem­zet gyászához nem illő ruhában járna. A férfiaknál az talán kevésbbé feltűnő, de az asszonyokon nem látni egyebet, mint a gyászruhák különböző válto­zatait. ) A temetési menet, London, máj. 13. (A temetés napján, a királyi gyászmenet az összes fejedelmi vendégekkel a Buckingham Pala­­ce-ból fog elindulni. A Westminster Hall északi ka­puja előtti hatalmas bekerített udvaron, várják a gyászoló vendégek a halott király utolsó elvonulá­sát. London összes harangjainak zúgása közepette, altisztek fogják vinni azt a tölgyfaszekrényt, amely­ben a király kettős koporsója lesz elhelyezve. György király, oldalán a német császárral és a connaughti herceggel lóháton követi a koporsót. Az összes ural­kodók és fejedelmek szintén lóháton csatlakoznak. Az állami díszfogatokon az öreg királyné, Mary ki­rályné s az udvarhoz tartozó többi hölgyek fognak ülni. Az útvonalat maga a király szabta meg. A pályaudvaron a koporsót a Chopin gyászinduló hangjai között helyezik el az udvari etalonkocsiban. A vonaton a királyi család s a fejedelmi személyisé­gek utaznak a koporsóval Windsorba. Két másik különvonaton utazik a többi gyászoló vendég. Fél óra alatt eljutnak Windsorba, ahol örök nyugalom­ra helyezik az elhunyt uralkodót. London, máj. 13. Alexandra anyakirályné és az özvegy orosz anyacárné Edvárd király temetési menetében ko­csin vesznek részt. Azon az úton, amelyen a gyász­menet végigvonul, tribünöket állítanak, melyek­nek építése ma megkezdődött. Minthogy a londoni kaszárnyák nem elegendők a gyászszertartásra ide­érkező csapatok befogadására, a Hyde-parkban ka­tonai tábort építenek. A király koporsóját ma este a connaughti herceg megérkezése után lepecsé­telik. A kibérelt ablakok. London, máj. 13. Valósággal tőzsdeszerű üzlet észlelhető a Westminstertől a Paddington pályaudvarig veze­tő ablakok körül. Spekulánsok összevásárolják minden áron az ablakokat és szóba se állnak még most a közönséggel. Windsorban is roppant ára­kat fizetnek az ablakokért. Egy bioshop vállalat 2500 frankért bérelt egy ablakot, 50—80 koronát fizetnek a háztetőkön levő ülésekért. Vannak la­kásbérlők és kereskedők, akik egész kis vagyont keresnek ablakuk bérbeadásával. A török trónörökös a temetésen. Konstantinápoly, máj. 13. A trónörökös és a külügyminiszter ma este több tagú kísérettel Bécsen át Londonba utaztak, hogy részt vegyenek Edvárd király temetésén. Visszautazás közben a trónörökös két napot in­kognitóban Párizsban marad. A connaughti herceg Londonban, London, máj. 13. A connaughti herceg ma délután családjával együtt ideérkezett. A pályaudvaron a királyi pár fogadta. Elmaradt hadi játékok. London, máj. 13. ügy a hadsereg és flotta hadijátékát, melyet az ünnepélyek csarnokában akartak megtartani, mint a britt világ birodalmi ünnepét, bizonytalan időre elhalasztották. Az ünnep elmaradása nagy kárt okozott. A tribünök 240,000 koronába kerültek, 1000 ember maradt állás nélkül. 200 délafrikai útban van London felé erre az ünnepre. A birodalom min­den részében 12,000 bizottság készítette elő az ün­nepet, melyre 20,000 középkori fegyverzetet rendel­tek. Az ünnep 480,000 koronára volt biztosítva, de ez a kár egy részét sem fedezi. Edvárd és a zsidók.­ ­ London, máj. 13. A zsidó templomban tegnapelőtt nagy gyász­istentisztelet volt. A rabbi beszédében elmondta, hogy három héttel ezelőtt, amikor Kievből a zsi­dókat kiutasították, táviratban fordultak az ak­kor Biarritzban tartózkodó Edvárd királyhoz és közbenjárását kérték. A király teljesítette kéré­süket és közbelépésének az lett a következése, hogy a zsidók kiutasítását felfüggesztették. Tanügyi hírek. A női kereskedelmi tanfolyamok záróvizsgálatai. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a női kereskedel­mi tanfolyamok folyó tanévi záróvizsgálatainak elnöki minőségben való vezetésével a következőket bízta meg: dr Beke Manó budapesti tud. egyet. ny. r. tanárt a pozsonyi, dr Cholnoky Jenő kolozsvári tud. egyet. r. tanárt a brassói és nagyszebeni, Jónás János nyug. felső kereskedelmi iskolai igazgatót a besztercebányai és a budapesti II. ker. Batthyány-utcai, Kirchner Béla felső kereskedelmi iskolai főigazgatót a szegedi, a buda­pesti Dohány-utcai, Aréna-uti és a Práter-utcai, dr Koch Ferenc budapesti egyet. r. k. tanárt a kassai és a mis­kolci, dr Mihálffy Ernő pécsi jogakadémiai ny. r. tanárt a pécsi és a zombori, Mittelmann Nándor felső keres­kedelmi iskolai c. igazgatót az újvidéki és a budapesti Peterdy­ utcai, Neterda Modest m. kir. vallás- és köz­­oktatásügyi miniszteri titkárt az aradi, dr Négyesy László budapesti tud. egyete­m. tanárt a debreceni tár­sulati és a Svetits-féle intézeti s a nyíregyházi, dr Schack Béla felső kereskedelmi iskolai főigazgatót a kolozsvári, szabadkai és a budapesti Váci-köruti, dr Scholtz Ágost nyug. tud. egyet. ny. r. tanárt a soproni, dr Szabó Sándor sárospataki jogakadémiai ny. r. tanárt a késmárki, dr Szűcs István m. kir. vallás- és közokta­tásügyi miniszteri titkárt a szatmárnémeti, dr Wolff Nándor m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszteri tit­kárt a nagyváradi és a szombathelyi, dr Zorn Vilmos nyug. jogakadémiai igazgatót a nagykanizsai tanfolya­mokhoz, végül a győri, veszprémi, budapesti, gróf Ká­rolyi és Knezits­ utcai tanfolyamok vizsgálatain Már­­tonfy Márton iparoktatási főigazgató fog elnökölni. Egyletek és intézetek. — Az Országos Gyermekvédő Egyesület, amely özvegy gróf Almássy Györgyné vezetése alatt működik, most tartotta meg rendes évi közgyűlését, a fővárosi társadalom előkelő tagjainak részvétele mellett. A bemutatott évi jelentés szerint az egye­sület tavaly is hasznos tevékenységet fejtett ki, bár működése kisebb méretű volt, mint az előző évek­ben. Az egyesület alapszabályszerű feladata, hogy, az elhagyott és az anyagi és erkölcsi züllés veszé­lyének kitett szegény gyermekeket megmentse és a társadalom hasznos tagjaivá nevelje. Minthogy azonban az Országos Gyermekvédő Liga és az álla­mi gyermekmenhelyek is ugyanezt a célt szolgálják, az Országos Gyermekvédő Egyesület legutóbb csak a jobb nevelést érdemlő 6—18 éves szegény elha­gyott leánygyermekek gondozására szorítkozott. Az egyesület vezetősége ugyanis azt tapasztalta, hogy, míg az alsóbb néposztályok elhagyatott gyermekeit úgy az állami, mint a társadalmi intézmények kel­lő gondozásban igyekeznek részesíteni, addig a mű­veltebb családokból származó gyermekekről, különö­sen a leányok megfelelő védelméről alig történik gondoskodás, így a tisztviselők, orvosok, ügyvédek­, kereskedők, műveltebb munkások és iparosok gon­dozás nélkül maradt leányai a családi körben meg­kezdett nevelésüknek megfelelő gondozást nem igen találnak. Ezeknek nevelése nem szakítható félbe lelki egyensúlyuk veszélyeztetése nélkül. Ezt a célt kívánja szolgálni az Országos Gyermekvédő Egye­sület, amely ez idő szerint 32 ilyen leányt gondoz és képeztet ki tanítónőkké, iparosokká, kereskedel­mi alkalmazottakká, hivatalnokokká stb. Ezzel nem­csak a gondozásra szorult leányokat juttatja tisztes­séges megélhetéshez, hanem a társadalmat is jól nevelt, becsületes és megbízható női munkásokkal gazdagítja. Az egyesület leányotthona VI., Bajza­­utca 35. sz. alatt van. — Szegediek Köre Budapesten. Régebbi ke­letű és sokszor megbeszélt terv nyer megvalósu­lást azáltal, hogy a Szegediek Köre e hónap 22- dikén alakuló gyűlését tartja. Az új egyesület, mint a címe is jelzi, a Budapesten lakó szegediek sorából verbuválja tagjait, vezetősége sorában pedig oly országos nevű férfiak, a politika, iro­dalom, publicistika, a közélet oly jelesei foglal­nak helyet, akik vagy szegedi származásúak, vagy pedig más régen vannak hajlandósággal az Alföld virágzó metropolisához. Az egyesület céljai tár­sadalmiak, művészetiek. Feladatai közé sorozta azt is, hogy kellő súlylyal vegyen részt a szegedi egyetemért indított propagandában.­­ Az Országos Gépészszövetség csütörtökön választmányi ülést tartott, melyen Pfeiffer Ignác, a Szövetség ezidei elnöke, is megjelent. A vá­lasztmányi ülés örömmel konstatálta, hogy a csak egy hét előtt kibocsátott felhívásra az ország vala­mennyi gépésze reagált s részint részvételét je­lentette be, részint pedig megbízta a Szövetség vezetőségét a képviseltetésével. A nagygyűlés pün­kösd vasárnapján reggel 9 órakor kezdődik a volt kir. József Műegyetem udvari „K“ nagytermében. A gyűlés után 1000 tagú küldöttség fog tiszteleg­ni a kereskedelmi és földmivelésügyi miniszte­reknél. — A Poliklinika közgyűlése. A Budapesti Poliklinikai Egyesület e hó 21-én, szombaton, délután 6 órakor tartja évi rendes közgyűlését az intézet dísztermében (VII. Szövetség­ utca .. 14— 16. sz.). A közgyűlésen gróf Apponyi Albert egye­sületi elnök fog elnökölni. Egyházi Pünkösdi istentiszteletek. A Szent István- Bazilikában pünkösd vasárnapján az istentisztelet­tel kapcsolatosan délelőtt fél 10 órakor és d. u. 5-kor lesz szentbeszéd; délelőtt Ortvay Rezső be­szél, d. u. Vezér Lajos. Hétfőn d. u. Zatkovics Bé­la lelkész mond szentbeszédet. Ugyancsak a Bazilikában, pünkösd vasárnap­ján, Rheinberger C-dúr mise, délután 5 órakor ün­nepi litánia, pünkösd hétfőn, Mozart koronázási mise. A pünkösd vasárnapi szent­misét dr Váradi Árpád püspök celebrálja. Az evangélikus templomokban az istentiszte­letek sorrendje a pünkösdi ünnepeken: Pünkösd el­ső ünnepén a Deák­ téri templomban délelőtt 11 órakor prédikál és úrvacsorát oszt Rafffay Sándor első lelkész, délután 4 órakor prédikál Hudák Já­nos segédlelkész. A fasori templomban délelőtt 10 órakor prédikál és úrvacsorát oszt Kaczián János esperes, délután 4 órakor prédikál Weisz Gusztáv segédlelkész. Pünkösd második napján délelőtt 11 órakor a Deák­ téri templomban prédikál és úrva­csorát oszt Sipos András s. lelkész. A fasori tem­plomban délelőtt 10 órakor prédikál és úrvacsorát oszt Weisz Gusztáv s. lelkész, délután 4 órakor prédikál Bódy János s. lelkész. Istentiszteletek vannak azonfelül mindkét ünnepen az üllői­ úti imaházban, a X. ker. kápolnatéri iskolában, mind­két helyen délelőtt 10 órakor ~ "v 11

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék