Pesti Hírlap, 1910. december (32. évfolyam, 299-312. szám)

1910-12-27 / 308. szám

18 t'ESTi hírlap L. J. Budapest. Névmagyarosításért a belügyminiszté­riumhoz kell folyamodni. A folyamodványhoz születési, illetőségi és erkölcsi bbionyitványt kell mellékelni. A folyamodványra egy koronás, a többi okmányra pedig megfelelő bélyeg kell. — N. J. Farajd. Természetesen. Mert az oltani katonáskodását itt semmibe se veszik. — Szabadkai vitatkozók. A leány nem köteles a nevét mon­dani, mert annak a kötelessége a nevével és kilétével előre tisztába jönni, aki neki bemutatkozik. — Bakonyi. Ha az iskolát nem a községi vagy állampénztárból tart­ják fönn, akkor a fontartó felekezet, de nem a tanitó, tandijat a más vallásíehikezetbeliektől követelhet és azt meg is kell fizetni. — Unatkozó leány. Szülei házához az ö tudtukkal és beleegyezésükkel bárkit is meghívott» az alapos kifogás alá nem eshet. De a falu szája min­dent megszól és kifogásol, kivált, ha megszólásával és kifogásával törődnek. — H. Zoltán, Buda. Azzal az érett­ségivel nem veszik föl az egyetemre. — Nehéz probléma. 17. ön, mint leveleiből látjuk, elég okos és jellemes em­ber és önmaga i.s belátja, hogy ini lenne a kötelessége. Ha tehát minden tekintetben tisztába jött már azzal, hogy további érintkezésük és szerelmük teljesen hiába­való, mert azzal ifiéit soha sem érhetnek, abban az eset­ben legtanácsosabb a lánynyal is komolyan megbeszél­ni a dolgot és inkább még most szakítani, mint később, mikor a szakitús még nehezebben menne. — S. J. Hid­­almás. Arról a tanfolyamról semmit se tudunk. De minek i.s érdeklődnek ilyenek után, mikor az állami építőipar iskolában is hallgathatnak olyan tanfolyamot» még pedig elég olcsón. —- Brutális iérjek. Azt kívánta tőlünk, hogy karácsonyi ajándékul hordjuk le jól a brutális férjeket, akik a feleségeikkel durván bánnak. S mi talán be is ugrottunk volna a biztatásra, mert magunk is harag­szunk a brutális férjekre. Ámde még sem teljesítettük és most se teljesítjük ebben az esetben az ön kívánságát, mert hát egész világosan megírta, hogy az a „szegény asszony“ akiről levelében szó van, már előre kárpótolta magát a férje brutalitásáért, amennyiben házi barátot tartott és azzal vigasztaltatta magát. Ebben az esetben pedig, bár nem mentjük, sőt elítéljük a férj brutalitását, de rá nézve sokkal több enyhítő körülményt látunk a fe­lesége cselekedetében» minthogy valami nagyon tudnánk rá haragudni. — L. L. Azok közé tartozik, amelyeknek közlése szóba sem jöhet. — V. L. Nem sikerültek. — Novas I. Most még okosabban teszi, ha az érettségire készül. Ha azon túlesik, ráér ilyen verseket írni. — 0. F. Kellő tisztelettel kérjük, hogy ezentúl más lapokat sze­rencséltessen verseivel. — P. L. A levél megjött, de a vers elkallódott. Legjobb lesz különben ott keresni neki helyet. — Spectator. Nem vált be. — Rodostó. Csak az esetben használhatjuk, ha nem lesz hosszú. — Megtör­tént immoiislica. Felszólalását nem tartjuk jogosultnak. — M. M. M. Rózsahegy. Dolgozata elemi iskolai tanuló­nak is aligha válnék becsületére. A helyesírást és mon­­dalszerkesztést igyekezzék elsajátítani, addig ne küldje dolgozatait a szerkesztőségiek, hanem mutassa be taní­tójának. — Mab. Kpr. A felhalmozott anyag, miatt meg nem került elbírálás alá. Ha meg nem felelne vissza­küldjük. Értékpapírokról és sorsjegyekről. — II. Bódog, Xevermos. A kérdezett részvények ma 5Vi százalékot jövedelmeznek, közelebbi felvilágosítást úgy ezekről, mint más tőkebefektetésre alkalmas értékek­ről Műnk és D a v i d s o h n bankcégnél (Budapest, V.» Nádor-utca 17.) nyerhet. — Selypi. írja meg a számokat. — R. Gy. Fia eddig még nem is húzták ki, azért nincs ok azokat eladni és másikkal pótolni. — S. L. Nem tudjuk, érdeklődjön Wienben. — 3. J. R. 3534—96. sz. sorsjegy 14 koronával sor­­soltatott ki. — F. J. 8882—27 számú sorsjegy 35 lírát nyert. — H. J. Debrecen. 1474—77. sz. sorsjegy 15 koro­nával Lett kihúzva. — F. Keszthely. 6444—65 sz. sorsjegy 16 konr nát nyert — C. A. Losonc. 8974—50 sz. sorsjegy 32 koroná­val sorsollatolt ki. — K. B. Analó. 6239—67 sz. 13 koronát, 7995— 34/35 sz. 12—12 koronát, 2408—84 sz. 13 koronát, 5620 —43 sz. 14 koronát és 7673—87 sz. sorsjegy 15 koroná­val sorsoltatoü ki. A kővetkező kérdezösködök sorsjegyeit eddig még nem kozták ki: — G. K. — S. K. F. J. K. H. Böcs. — W. S. Bátor­­kész. — Kasino Galizien. — Haszon R. M. — F. G. Cleveland. — 8356 sz. — M. A. — T. B. Palota. — K. G. — P. F. — Deutsch Sarolta. — 11. V. — R. F. — Sz. F. — E. A.-né. — M. L.-né, — M. Rottenbíller. — T. £. — Székelyhid. — K. A. V. Póstyén. — Soroksári hft olvasó. — B. J. — Könyvelő. — Zalai, — S. M. 10. Kör­mend. — Sz. G. —• H. J. — W. B. — G. A. — K. F. — S. H. Nagykőrösi előfizető. — B. B. Nagykapos. __ N. D. 032. — Sz. B. — Glocerie Clerrk. — K. H. Buda­pest. — G. J. — F. A. — 102143 sz. — 11 R. P. — Elza. — F. B. — W. E. Országbiró-utca. — K. G. __ K. J. — K. B. 1010. Jogászok! Ügyvédjelöltek! vasi., kiiazöbin siessünk "SÖI Dp. Epös Vilmos jogi szemináriuma »gm«««»* Budapest, VII., Dohány-utca 78. Telefon 118-57 gyorsan, sikeresen letenni a szigorlatokat és az ügyvédi vizsgát! „A jogi vizsgák vezérfonala'1 nél­külözhetetlen tanácsadó minden oriteklSdanek ingyent r Kivonat a hivatalos lapból Kinevezések, áthelyezések. A vallás- és közoktatás­ügyi miniszter Jánosi Boldizsár budapesti VII. kér. ál­lami főgimnáziumi és Valló Vilmos kassai állami fóreál­­iskolai rendes tanárodat a VII. fizetési osztály 3. fokoza­tába, továbbá dr Herczeg Árpád temesvári, dr Brenndör­­fer János budapesti VII. kér. István-uti állami főgimná­ziuma Bürner Sándor budapesti II. kér. állami főreális­kolai, Matyó Sándor szentesi» dr Barta Mór losonci,, Csetri Károly zombori, Neuberger István nagybányai, Czeizel János újpesti állami főgimnáziumi, Czunya Sán­dor egri állami főreáliskolai, Azary Miklós munkácsi, Mátrai Vilmos budapesti III. kér., dr Vida Sándor buda­pesti I. kér. állami főgimnáziumi, Barla Szabó Titusz lőcsei, Szirtes Henrik dévai állami föreáliskolai, Huber­tus Sándor szentgotthárdi, Gedai József budapesti VI. kér., Zoltán Lipót szolnoki, Deák Ferenc jászberényi, Cser Gyula pancsovai, Pályi Gyula bártfai állami fő­­gimnáziumi, illetve gimnáziumi, Gerő Vilmos temesvá­ri állami föreáliskolai, László Géza szekszárdi, Glósz Er­nő nagyszebeni, dr Rorák Imre ceglédi állami fögimná­­ziumi, Vidovich Béla nagyváradi állami főreáliskolai, Telkes Sándor beregszászi állami főgimnáziumi, Brez­­nyák János lőcsei állami föreáliskolai, Kovalovszky Já­nos budapesti VII. kér., Rákosi Kristóf gyergyószent­­miklósi, Danka István újpesti, Urbanek Sándor hűméi, Wagner Adolf szegedi, Mathiasz Artur szentgotthárdi, Dcló Nagy János lugosi, Sehák Rezső balassagyarmati, Horváth János szegedi állami főgimnáziumi, Mildner Gyula pozsonyi, Katona József nagyváradi állami főreál­iskolai, Rácz Miklós nagybányai, Krizsán Gyula nagyki­­kindai állami főgimnáziumi, Kárpáti F. Nándor ungvári állami reáliskolai, Király Lajos zombori állami főgim­náziumi, Oberle Károly budapesti VI. kér. állami föreál­iskolai, dr Madzsar Imre budapesti I. kér.., Bruck Ferenc budapesti VII. kér., Vollek Géza szolnoki, dr Turchányi Tihamér és Faragó Andor budapesti VIII. kér. állami fö­­gimnáziumi, Hadik Béla szegedi állami főreáliskolai, Szabó István budapesti ül. kor. állami fögimnáziumi, végül Már Oszkár temesvári állami főreáliskolai rendes tanárokat a VIII. fizetési osztály 3. fokozatába nevezte ki; kinevezte dr Berényi Pál soproni állami felső keres­kedelmi iskolai r. tanárt a VII. fizetési osztályba, Fetés István szombathelyi államilag segélyezett községi és Révész Emil kassai állami felső kereskedelmi iskolai r. tanárokat a VIII. fizetési osztályba, kinevezte továbbá: Németh József pancsovai, Miskulin Alajos fiumei, Ben­jámin Gyula pancsovai és Stolpa Károly budapesti álla­mi felső kereskedelmi iskolai megbízott-tanárokat állami felső kereskedelmi iskolai rendes tanárokká a IX. fize­tési osztályba, Dénes Ferenc lőcsei kir. kath. főgimná­ziumi r. tanárt a VII. fizetési osztály 3-ik fokozatába, továbbá dr Holosnyay Irén ungvári, Varannai István szakolcai, Nessl Alajos lőcsei, Fölkel Béla szatmárné­­meti-i, Mikuliss Károly trencséni és Ocsvár Rezső szak mámémeti-i kir. kath. főgimnáziumi r. tanárokat a VIII. fizetési osztály 3-ik fokozatába kinevezte. Hegedűs Pau­la okleveles polgári iskolai tanítónőt, a budapesti II. kér. állami tanitónöképzöintézeti gyakorló-iskola tanító­nőjét kinevezte a VIII. fizetési osztály 3. fokozatába, Kiss A. József bajai állami tanitóképzőintézeti tanárt kine­vezte a VIII. fizetési osztály 3. fokozatába, Éber Sándor bajai állami tanitóképzőintézeti tanárt kinevezte a VIII. fizetési osztály 3. fokozatába, Desits József bajai állami tanitóképzőintézeti tanárt kinevezte a VIII. fizetési osz­tály 3. fokozatába, Révay Ödön sárospataki állami tani­tóképzőintézeti tanárt kinevezte a VIII. fizetési ozstály 3. fokozatába, Diviaczky Rezső sárospataki állami tani­­tóképzö-intézeii tanárt kinevezte a VIII. fizetési osztály 3. fokozatába, Zorkóczy Ede losonci állami tanitóképző­­intézeli tanárt kinevezte a VIII. fizetési osztály 3. foko­zatába, Lengyel Gyula székelykereszturi állami tanitó­képzőintézeti tanárt kinevezte a IX. fizetési osztály 2. fokozatába, Kárig Emil bajai állami tanitóképzőintézeti tanárt kinevezte a IX. fizetési osztály 2. fokozatába, Zoltán Géza losonci állami tanitóképzőintézeti tanárt kinevezte a IX. fizetési osztály 2. fokozatába, Tscheik Ernő iglói állami tanitóképzőintézeti tanárt a IX. fizetési osztály 2. fokozatába nevezte ki, Quint József budapesti J. kerületi állami tanitóképzőintézeti tanárt kinevezte a IX. fizetési osztály 2. fokozatába, Kovács Ernő dévai ál­lami tanitóképzőintézeti tanárt kinevezte a IX. fizetési osztály 2. fokozatába, Marcélly Comél aradi állami ta­­nitóképzöintézeti tanárt kinevezte a IX. fizetési osztály 2. fokozatába, Leyrer Mátyás csurgói állami tanitóképző­­intézeti tanárt kinevezte a IX. fizetési osztály 2. foko­zatába, Hatvani Lajos sepsiszentgyörgyi állami tanitó­­nöképzüintőzeti tanárt kinevezte a IX. fizetési osztály 2. fokozatába, Riszner Ede bajai állami tanitóképzőintézeti tanárt kinevezte a IX. fizetési osztály 2. fokozatába, to­vábbá kinevezte Zala István tanitóképzőintézeti okle­veles tanárt a pápai állami tanítóképző-intézethez a X. fizetési osztály 3. fokozatába segédtanárrá, kinevezte Lux Gyula tanitóképzőintézeti okleveles tanárt a kolozsvári állami tanitóképzőintézethez a X. fizetési osztály 3. fo­kozatába segédlanárrá, kinevezte Kovács Ábel tanitó­képzőintézeti okleveles tanárt a máramarosszigeti állami tanitóképzőintézethez a X. fizetési osztály 3. fokozatá­ba segédtanárrá, Burián Albert árapatak-hetetelepi állami elemi iskolai tanitót az elöpataki állami elemi iskolához helyezte át és Benczédi Mária okleveles tanítónőt az árapatak-hetetelepi állami elemi iskolához rendes tanító­nővé nevezte ki, Reichmann Izidor volt nagyatádi izr. felekezeti elemi iskolai tanítót az ópécskai állami elemi népiskolához rendes tanítóvá nevezte ki, Kiss Ferenc mezöcsávási felekezeti iskolai tanítót a szentgericei ál­lami elemi népiskolához rendes tanítóvá nevezte ki, Májay Julianna okleveles tanítónőt a szentgericei állami elemi népiskolához rendes tanítónővé nevezte ki, Barthá­­né Kollmann Anna okleveles tanítónőt a mezőszentmi­­hálytelki állami elemi népiskolához rendes tanítónővé nevezte ki, Alexander Leopoldine varannöi állami ele­mi iskolai tanítónőt a pöstyéni állami elemi iskolához eddigi minőségében áthelyezte, Rónai Antal okleveles tanitót az alsószilvási, állami elemi népiskolához rendes tanítóvá, Csiky Kálmán okleveles tanitót a kézdialbisi állami elemi népiskolához rendes tanítóvá, Lujanovics Szidónia és Kovácsné Stassik Mária nagykikindai Racz­­kovich-féle alapítványi elemi iskolai tanítónőket a nagy­kikindai állami elemi népiskolához rendes tanítónőkké, Szalámin Erzsébet okleveles tanítónőt a breznóbányai állami elemi népiskolához rendes tanítónővé, Tálas Béla sajóvárkonyi róm. kalh. felekezeti elemi iskolai tanitót a diósgyőri állami elemi népiskolához rendes tanítóvá, Lányi Károly okleveles tanitót a kapnikbányai állami elemi népiskolához rendes tanitóvá, Tabajdy Magdolna okleveles tanítónőt a kisjenöi állami elemi népiskolához rendes tanítónővé, Sztodolnik Sándor okleveles tanítót az oroszkői állami elemi népiskolához rendes tanítóvá, Nagy József szilágygörcsöni állami tanitót, képesített gazdasági szaktanítót a szekszárdi önálló gazdasági nép­iskolához rendes gazdasági szaktanítóvá, Sánta Imre héthársi állami elemi iskolai tanitót a zborói állami elemi iskolához helyezte át és Stronczer Aladár okleveles tanitót a héthársi állami elemi iskolához rendes tanító­vá, Csapliczky Albert korencsányi ref. missiói iskolai ta­nítót a hódmezővásárhelyi külterületi állami elemi nép­iskolához rendes tanitóvá, Tomcsik András okleveles lanitót a lipcsemezői állami elemi népiskolához rendes tanítóvá, Szendrey József okleveles tanitót a zugói álla­mi elemi népiskolához rendes tanitóvá, Schvabik Rezső dénesfalvi róm. kath. felekezeti elemi iskolai* tanitót a prakfalvi állami elemi népiskolához rendes tanítóvá. Császár Dezső kisszántói ref. felekezeti elemi iskolai ta­nítót a sonkolyosi állami elemi népiskolához rendes ta­nitóvá, Verbanchich Margit okleveles kisdedóvónöt a bethlenházi állami kisdedóvodához kisdedóvónővé ne­vezte ki. A miniszterelnök a miniszterelnökség tiszti lét­számában dr Bárcziházi Bárczy István miniszteri se­­gódtitkári címmel és jelleggel felruházott miniszteri fo­galmazót miniszteri segédtitkárrá, Marosdécsei Déchy Iván díjtalan fogalmazó-gyakornokot fizetésnélküü mi­niszteri segédfogalmazóvá nevezte ki. A külügyminiszler a minisztérium irodahivatalnoki állományában Gröschl Tivadar segédhivatali igazgatósági segédet segédhivatali igazgatóvá, Fahrnecker Károly, Wranaui Haase Artur és Traxler Alfonz I. osztályú udvari és miniszteri irodatisz­teket segédhivatali igazgatósági segédekké, Wiedermayer Rezső, Ebenstein Ernő Károly, dr Koch Henrik, Helle­­rich Győző és Weingart Fedor II. oszt. udvari és mi­niszteri irodatiszteket, valamint Hartmann Imre kisegítő szolgálatra beosztott nyugállományú századost I. oszt. udvari és miniszteri irodatisztekké, Stagol Richárd, Menzl Leó, Seidl Ede, Zagler János és Lechner Ferenc Írnokokat II. oszt. udvari és miniszteri irodatisztekké, végül Ladányi Emil fordítót, valamint Ledl György, Thalwitzer Pál, Fiedler József, Hauser Károly Richárd, Riedl János, Grimm József, Scholtes Károly Mihály és Balogh Mihály irodagyakornokokat Írnokokká nevezte ki A közös pénzügyminiszter alatt álló minisztérium levél­tárában dr Faber Móric levéltámoki címmel és jelleggel felruházott I. osztályú levéltári fogalmazót levéítámok­­ká, dr Bodenstein Gusztáv II. osztályú levéltári fogal­mazót I. osztályú levéltári fogalmazóvá és dr Ivanics Józsefet, a cs. kir. Terezianum prefektusát II. osztályú levéltári fogalmazóvá nevezte ki. Az igazságügyminisz­­ter Makó Bélát, a sátoraljaújhelyi kir. ügyészséghez be­osztott bírósági jegyzőt a sátoraljaújhelyi kir. ügyészség kerületébe ügyészségi megbízottá, Medvigy Jenő lippai járási szolgabirót pedig a lippai kir. járásbíróság mellett alkalmazott ügyészségi megbízottnak állandó helyettesé­vé rendelte ki, Tangl Oszkár ócsai kir. járásbirósági Írno­kot a budapesti kir. büntető járásbírósághoz helyezte át. A belügyminiszter a kolozsvári állami gyermekmenhelv­­nél a másodorvosi teendők ellátásával dr Cseke Margitót bízta meg. A király fölovászmestere Nagy-Kállói Kállay Béla udvari Írnokot a fölovászmesteri hivatalhoz udvari lisztté nevezte ki. A beregszászi törvényszék Szlávik Pál ilosvai lakost az ilosvai kir. járásbírósághoz hites ruthén­­jn agyár tolműcscsá nevezte ki. A kereskedelemügyi mi­niszter dr Maly Ferenc műszaki tanácsosi címmel és jelleggel felruházott ipariskolai igazgatót műszaki ta­nácsossá nevezte ki, a m. kir. postatakarékpénztár sze­mélyzeti létszámában Papp Lázár számvizsgálót szám­­tanácsossá, Sipos Elek tisztet számvizsgálóvá, Gruber Mór segédtisztet tisztté, végül Kovács István postata­karékpénztárt dijnokot segédtisztté nevezte ki. A pénz-i910. december 27., kedd. Mindenkor kész húslevessel rendelkezik, ki f-ért készletben tart A kocka — csupán V« liter forró vízzel leöntve — 1 tányér kiváló használatrakész húslevest ad : leveseknek betéttel való készítésére, hamis levesek ízének megjobbitására, főzelékeknek feleresztésére, mártásoknak „ sülteknek „ stb. A bevásárlásnál ügyeljen a MAGGI névre és a „kereszt­csillag“ védjegyre ! 12332

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék