Pesti Hírlap, 1911. január (33. évfolyam, 1-26. szám)

1911-01-06 / 5. szám

_______________________ Képek és képeskönyvek, melyek apák, sőt anyák, ta­nárok és tanárnők, tiszteletes és tisztelendő urak fiókjaiban húzódnak meg. Mert a nagy világlapok kishirdetései között elburkoltan olvashatók hirde­tések, hogy ilyen érdekes, könyveket hol lehet kap­ni. Mi ismerünk olyan képes irodalmi terméket, melynek egy-egy példánya 3—40,0. korona, melyet tol­e nem gyermekek, hanem igen jómódú felnőt­tek olvasnak. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy ha a felnőt­­teik koronáikkal nem támogatnák ezt a nemzetközi szennyipart, gyermekeink sem jutnának filléreikkel ez ipar olcsóbb termékeihez. F­élretéve a fontoskodást, ugyan mi választ­ja­ el Prevost Marcelt, Pierre Lomét a pornográf íróktól? A művészet, mely egyszerűen csak kívána­tosabbá teszi azt, amit a ponyvairodalomtól nem tudnánk elfogadni. És miért ir­igy egy nagy író­­művész, aki írhatna mást is? Mert a felnőttek így kívánják és ezt akarják olvasni. Ez az alapja az egésznek. Ne olvassuk azt, amit mételynek tartunk gyermekeink­ számára és megszűnik a­ métely. Mert — örök igazság ez — olyan legyen az apa, amilyennek fiát óhajtja látni. Kis komédiák. A szorgalom jutalma. Egész évben kávéházba jártam, De nem egybe, nem kettőbe, Nem is kilencvenkettőbe. • Hanem valamennyibe, Ki-be, Be-ki És minden kávés örült neki. Reggeltől estig, Mikor a nyugvó nap Sugarai pirosra festik Az ég aljén a fekete felhőket, Estétől reggelig, Mikor az utca megtelik Szemetes kocsik tömegével, Egész nap, egész éjjel, Nyugodtan és derülten A kávéházban ültem, Nem egyben, nem kettőben Nem kilencvenkettőben, Nem is százban, háromszázban, Hanem több ezerben, Egyiket sem hagytam cserben, Hanem szépen, rendben, Egyikből a másikba mentem És mindegyikben ittam feketét, így szép a lét. Mit nékem a gond, Hogy elköltöttem két vagyont, A magamét és drága nőmét? A avagy talán kár volt az­ időért? Óh dehogy! Sehogy, Semmiképen. Sőt éppen Ez a forgalom, Ez a szorgalom jön újabb vagyonom alapja. Mert jött az újév első napja S ezen a napon. — Mondhatom —■ A kávésok hálája Fokozott Mértékben megnyilatkozott. Mert kaptam naptárt, bőrkötésű Kaptam kefét s melléje fésűt,­­ Necesszert, női ridikült, Melyet Núbia párduca szült És kaptam kalendáriumot, Kaptam egy üveg rumot, Szivart (közönségeset), Likőrt (édeset),­­ Szivart (havannát), Egy miniatűr öntöző­kannát, Egy vég vásznat, sokat érőt, Kaptam egy hőmérőt, Egy barométert, Selymet, két métert* ______Pesti hírlap_____ 1911. január 6., péntek. Egy lazacot, Két malacot, Egy kis üveg ethert, Parfümöt vagy harminc üveggel , egy vekkert, amely fölébreszszen reggel. Most már nem járok kávéházira, Komoly polgár lettem, Egy bolthelyiséget kivettem. Ahol — nem titok! — Vegyeskereskedésre nyitok. Elza. Színház és zene. * (Hangverseny.) S­a­u­e­r Emil körülbelül tíz évvel ezelőtt gondolt merészet és nagyot: bú­csút mondott a virtuózpályának és eltökélte, hogy ezentúl csak a magasabb tanításnak, mesterek kép­zésének szenteli idejét és tehetségét. Á­llást is vál­lalt a bécsi mesteriskolában; a hangversenytermet fölcserélte a stúdióval, a dobogót a kathedrával. De Saulus nem maradt sokáig Paulus, visszaki­­vánkozott ismét a zongora Abas verusai közé, és minduntalan el-elrándult kisebb-nagyobb közép­európai hangversenykörútra. És ez az utazási lá­za nem szűnt meg azóta sem, hogy Drezdában is vállalt tanári állást; ő továbbra is megmaradt a Bösendorfer kóbor lovagjának, amilyen volt ő fia­tal korában , amikor itteni imprezáriójának Barnum-ötlete megtette őt sioux-indiánusnak (!). Azóta csaknem minden esztendőben ismét bekö­szönt hozzánk, hűségesen, mint aféle téli vándor­madár, de mindenkor igazán, szívből örvendünk jöttének, és játékának. Ma este is határtalan lel­kesedéssel ünnepelte őt a Vigadó nagytermét egé­szen megtöltő díszes közönség. És Sauer nem győzte megköszönni az ovációkat temérdek rá­adással és ismétléssel — valósággal két műsort adott elő, a hivatalosat és egy másik soron kívü­lit. A­ hivatalos, kinyomtatott műsorból (mely nem mindenkinek jutott kezéhez, mert csak 300 példányt nyomattak, azt pedig hamarosan elkap­kodták) legszebben Schubert Impromptujét (op. 90. 3. szám), Mendelsohn scherzoját (op. 16. 1.­ez­.) és Liszt Rákóczi f induló parafrázisát játszotta; a nem hivatalosból Chopin cisz-moll etűdejét és noc­­turnejét. Sauer játéka ma is makarti szinbőségben pompázott; tónusának meleg koloritja valósággal elbájolta, megbűvölte hallgatóságát, úgy éreztük, mintha ismét a fiatal­ Sauer Emilt hallanék; azt a Sauert, aki tizennyolc évvel ezelőtt üres terem­ben mutatkozott be nálunk, de egy csapásra meg­hódította gyér hallgatóságát. Ma már megőszültek és megritkultak kuszáti fürtjei — érdekes fejét erős c tonzúra is koronázza — de ifjú szivében még a lángsugaru nyár, még benne virít az egész kikelet!“ — Mert az igaz művészet dacol a mú­landósággal, s az igazi művészietek nem vénül soha. * (A magy. kir. operaházban) holnap, pénte­ken, Környey Béla megbetegedése miatt, az előre hirdetett Hegyek alján helyett A Sevillai borbély (az I-ső felvonás változása és a II-ik felvonás) s utána A Csodaváza ballet kerül színre. A dalmű­ben közreműködnek: Sándor Erzsi (Rosina), N. Válent Vilma (Berta), Takáts (Figaró), Arányi (Almaviva), Hegedűs (Bartoló), Komár (Basilic).. Vezényel Kerner István karnagy. A ballet főszere­peit Pallai, Kramner I., Smeraldi és Brada táncol­ják, vezényli Szikla Adolf karmester. Szombaton az idényben először A Troubadour-t adják, a főszere­pekben Sebeők, Fodor Aranka, Lunardi és Rózsa fellépésével, utána a Táncegyveleg kerül színre Sebesi Terézzel és Brada Edével. * (József főhercegek a Nemzeti színházban.) József főherceg és neje, Auguszta főhercegnő, csütörtökön este végignézték Herczeg Ferenc most felújított, darabjának, a Bizáncnak, előadá­sát. A magas vendégeket a színházban Tóth Imre igazgató fogadta. * (Az Ördög kilencvenkilencedszer.) Molnár Ferenc diadalmas vígjátéka p­énteken délután éri meg kilencvenkilencedik előadását. A színház már most készül a világhírű darab századik előadására, mely körülbelül egybe fog esni a Testőr 50-ik elő­adásával. — Pénteken este a Szentliget kerül szín­re a Vígszínházban, szombaton pedig először adják az ismeretlen táncost, Tristan Bernard háromfel­­vonásos vígjátékát, mely darab a párizsi Athéné színházban, kétszáznál több előadást ért meg. A jókedvű újdonság egy fiatal bohém és egy dúsgaz­dag polgárleány szerencsésvégű szerelmi történeté­ről­ szól* * (Az Uránia színházban) nap-nap után a közönség nagy érdeklődése mellett zsúfolt házak előtt kerül színre Fischer Mór és dr Jörg László érdekes és nagyszabású tanulmánya: a Vasút. * (A Tatárjárás reprize.) A Vígszínház aljövő hónap vége felé­ felújítja Bakonyi és Kálmán nagy­sikerű operettesét, a Tatárjárást. A repriznek külön érdekessége lesz, hogy M­ogyoróssy önkéntest­, Kor­­nai Berta elárvult­ szerepet. Felhő Rózsi, a szegedi színház primadonnája játszsza. * (Gyermekszínház.) Pénteken, Vízkereszt napján, a Babszem Jankó című öt felvonásos éne­kes és táncos tündérrege kerül színre. A látványos mesejáték érdekessége: Az emberevők szigetén, c. képben előforduló „Nagyfejűek tánca", mely a gyermekvilágnak mindenkor nagy mulatságot szerez. * (Márkus Lili és Kresz Géza.) Márkus Lili és Kresz Géza holnapi, pénteki hangversenye iránt roppant nagy az érdeklődés. József királyi herceg és Auguszta királyi hercegasszony is meg fognak jelenni a hangversenyen. * (A tékozló fiú.) Az idei hangverseny évad egyik szenzációja Debussy Claude A ték­ozló fiú (L’en­fant prodigne) című Urai kantátéjának be­mutatója az Akadémiai Zenekar január tizenhato­­diki koncertjén. A tékozló fiú nem a mai Debussy munkája, hanem pályájának kezdetéről való. Mint azt annak idején említettük, 1884-ben írta és a Conservatoire római nagy díjat nyerte el vele. Három magánszerep van a műben: az apa, az anya és a tékozló fiú. A­z első bemutatón a szólókat: Van Dick, Taskin és Caron Róza énekelték. Nálunk M. Medek Anna, Székelyhídi Ferenc és dr Szemere Árpád éneklik a magánrészeket. * (Hangverseny.) Thoman István, ismert zongoraművész, az országos m. kir. zeneakadémia tanára, e­ső 20-án, este fél nyolc órakor a Royal - szálló nagytermében önálló zongorahangversenyt rendez. A hangversenyen közreműködik Kerpely Jenő gordonkaművész. * (Filharmónia.) A jan. 11-iki VI. filharmó­niai hangversenyen, melyet Wagner Szigfrid ve­zényel, Liszt „Orpheus“ és Wagner Richard „Faust-nyitány“, „Szigfrid-idill“ és , Ales­tér dal­nok-előjáték" című művein kívül még a vezénylő következő saját szerzeményeit adják elő: „Brüder Lustig“ nyitánya, a „Sternengebot“ II-ik felvo­násának bevezetése és „Hódolat“, a „Der Kobold“ ni-ik felvonásának bevezetése, „Banadietrich“-ből pedig a nyitány és Wittich éneke. Wagner Szig­frid vasárnap érkezik Budapestre s megkezdi az előkészítő próbákat. * (Eredeti bemutató.) A székesfehérvári színházban mutatták be Rexa Dezső fejérvárme­gyei főlevéltáros, ismert nevű írónak A modern ember című egyfelvonásos vígjátékát. A darabot, melynek cselekménye egy fürdőhelyen játszik, me­legen fogadta a közönség és elméi szatirikus for­dulatain sokat kacagott. A szereplők közül Kováts Lajos, Sándor Julia és Földváry Sándor a ledob­kat nyújtották. * (A Testőr Szabadkán.) Molnár vígjátéka vidéki hódító körútján már elérkezett Szabadkára is, ahol zsúfolásig megtelt nézőtér gyönyörködött benne. A két főszerepben Halasi Mariska és Fe­nyő Emil osztatlan tetszést aratott. A szabadkai premierrel egy estén hatodszor került színre a Testőr a pécsi Nemzeti színházban, még pedig új szereposztásban; a testőrt ezúttal Lajthay, a szí­nésznőt pedig Jakó Amália játszotta. * (Szerződtetések.) A Városligeti színház igazgatósága szerződtette Lányi Edith Operette ko­mikát, Papír Sándor, az újpesti Népszínház igaz­gatója, szerződtette jövő szeptembertől: Balogh Béla énekes bonvivánt és komikust a kecskeméti színháztól, Somogyi Kálmán naturburst, A. Nagy Vilma operett® komikát és vígjátéki anyaszínész­­nőt a miskolci színháztól, Aradi Margit anyaszí­­nésznőt a debreceni színháztól. Polgár Károly, a pozsonyi színház igazgatója, szerződtette Takács Mariska szende és társalgási színésznőt, Breznay Anna anyaszínésznőt a győri színháztól. Komjáthy János, a kassai színház igazgatója, szerződtette Földváry Sándor szerelmes színészt és feleségét se­­gédszínésznőnek a székesfehérvári társulattól. Mol­nár Gyula színigazgató szerződtette mostantól La­dányi Imre hős és jellemszín­észt, Hatvani Maris­ka szende színésznőt. Fehér­ Vilmos színigazgató szerződtette Szende Ferenc opera és operette ba­ritonistát és Marton Erzsi drámai szende és tár­salgó színésznőt a pozsonyi színháztól. * (Temesvári színészet.) A temesvári Ferenc József színházban most került színre a Magyar színháznak nagysikerű műsordarabja, a Karenin Anna. A címszerepben művészi, osztatlan tetszést arató alakítást nyújtott Andor Mária, úgyszintén jelesül játszotta meg a grófot Szegő, Ternyei pedig Wronszkyt. A többi szerepben Haraszthy Mrsi, Bérczy, Herczeg és Fekete nyújtottak ki­válót. * (Színészet Makón.) Kedden este kezdte meg kéthetes szezonját Könyves Jenő szaggioreja Első előadásul a Balga szűz került színre, az asz­­szony szerepében jelentős művészi sikerben volt része Harmos Ilonkának, úgyszintén tetszett Ko­vács Margit, Alapi Nándor. Szó van arról, mint

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék