Pesti Hírlap, 1911. június (33. évfolyam, 128-153. szám)

1911-06-21 / 145. szám

14 Pesti Hírlap 1911. junius 21., szer­ds. k­k alpolgármester, keresztényszocialistával szem­ben (2496.) XV. ker. (Neubau II.) Megválasztatott Gau­­ser Ottó német szabadelvű (3719) Pabst János ke­resztényszocialistával szemben (3095.) XVI. ker. (Josefstadt.) Megválasztatott dr Tlei­nger Alajos önálló kereszt­ényszocialista (5237) dr Hartmann Lajos szociáldemokratával szemben (3324.) XVII. ker. (Alsergrund I.) Megválasztatott báró Hock Pál német szabadelvű (4336) dr Weiss­­khrenner Richard kereskedelmi miniszter keresz­tényszocialistával szemben (2881.) XVIII. ker. (Alsergrund II.) Megválaszta­tott Winter Miksa szociáldemokrata (4694) dr Weisskirchner Richard keresztény szocialistával szemben (4454.) XXI. ker. (Simmering.) Megválasztatott Widholz Lőrinc szociáldemokrata (4956) Benda Alajos keresztényszocialistával szemben (4126.) XXII. ker. (Meidling.) Megválasztatott Wutschel Lajos szociáldemokrata (11396) Löwen­­thal Leopold keresztényszocialistával szemben (8092.) XXIII. ker. (Hietzing.) Megválasztatott Schiegl Vilmos szociáldemokrata (9950) dr Neu­­mayer József polgármester keresztényszocialistá­val szemben (9341.) XXV. ker. (Fünfhaus.) Megválasztatott Forstner Ágost szociáldemokrata (4745) Schnei­der Ernő­ keresztényszocialistával szemben (3715.) XVIII. ker. (Hernals.) Megválasztatott Föl­kért Károly szociáldemokrata (9638) Kunschak Lipót keresztényszocialistával szemben (8477.) XXIX. ker. (Währing I.) Megválasztatott dr Walte­r Lipót német nemzetiségi (3941) Liech­tenstein Alajos herceg keresztényszocialistával szemben (2893)­ XXX. ker. (Währing II.) Megválasztatott dr Pollauf Vilmos német nemzetiségi (4312) To­­mola Lipót keresztényszocialistával szemben (4230.) XXXI. ker. (Döbling.) Megválasztatott Kulin Vencel keresztényszocialista (4424) Sigl Ágost szociáldemokratával szemben (4120.) Zavargások, letartóztatások. Bécs, jun. 20 A választás a délutáni órákban már nem folyt oly nyugodtan, mint ahogy reggel kezdődött. A Leopoldstadtban több ízben zavargás támadt és a rendőrség kénytelen volt néhány embert letartóz­tatni. Nagy izgatottságot keltett a szociáldemokra­ták körében az a hír, hogy az ellenfél részéről töb­ben hamis választó igazolványokkal szavaztak. A Margarethen-kerületben több embert választási csa­lás miatt letartóztattak. A szociáldemokraták ösz­­szes pártirodáit lovas- és gyalogrendőrök őrzik. Mariahillben a keresztény-szocialista választók megtámadták ellenfeleiket és vasrudakkal és botokkal ütötték őket. Egy szociáldemokrata agi­tátort késszúrással fején súlyosan megsebesítettek. Nagyobb rendőri kihágások nem fordultak elő, bár egyes kerületekben a választási mozgalom igen heves volt és a rendőrségnek több ízben kel­lett közbelépnie, hogy a különböző pártállású vá­lasztókat szétválaszsza. Közben többeket letartóz­tattak, és pedig öt egyént hivatalos hatalom ellen elkövetett erőszakoskodás, ötöt pedig veszedelmes fenyegetés miatt. Pártarányok a választások után. Bécs, jan. 20. Sok kerületből még nem érkezett be a válasz­tás eredménye, de már most is határozottan fel le­het ismerni, hogy az egész választás a szabadelvű­sz irányában gravitál. A legnagyobb változás a keresztény­szocialisták pártjában állott be és el le­het mondani, hogy ez a párt döntő vereséget szen­vedett. Azt a csapást, amelyet a párt már az e hó 13-iki választási napon szenvedett, a mai választá­si nap eredménye olyan módon egészítette ki, mely­hez hasonló példát még csak egyet mutat fel Ausz­tria politikai története, amikor ugyanis egy vá­lasztás az ó-csehek pártját valósággal elsöpörte. A keresztény-szocialisták, akiknek eddig Bécsben húsz mandátumuk volt, ebből csak négyet tartottak meg. Vesztettek ezenfelül Alsó-Ausztriában három ke­rületet, Karinthiában egyet, Tirolban egyet és Voralbergban egy kerületet. A számbeli veszteség­­­­nél azonban még sokkal érzékenyebb veszteség ez, hogy összes vezetőik mandátum nélkül maradnak, így kibukott a mai választáson mindenekelőtt Weisskirchner kereskedelmi miniszter, dr Neu­­m­ayer polgármester és dr Hierhammer alpolgár­mester. Kibuktak továbbá a párt vezérei, Gessmann és Liechtenstein herceg, dr Pattal, volt képviselő­­házi elnök és Kunschak, a keresztény-szocialista munkásság vezére. Abból a tizenhat mandátumból, melyet a keresztény-szocialisták vesztettek, hét­­ német szabadelvű polgári pár­toknak, kilenc pedig a szociáldemokraták­nak jutott. Bécset a mai választás után tizenkilenc szociáldemokrata, tíz német szabadel­vű és négy keresztényszocialista képviseli. A né­met szabadelvűeknek a régi parlamentben nyolc­vankét mandátumuk volt. Most azonban máris kilencvenen vannak és előreláthatólag még tíz mandátumot fognak elhódítani. A német szociál­demokraták Csehországban hat mandátumot vesz­tettek és egyet nyertek. Morvaországban három mandátumot vesztettek, úgy hogy ott ez a párt most már megszűnt létrni. Sziléziában két kerü­letet vesztettek és egyet nyertek. Alsó-Ausztriá­­ban két kerületet nyertek és egyet vesztettek. Bécsben a szociáldemokraták kilenc kerületet nyer­tek, ellenben elvesztették a két linzi kerületüket, továbbá Innsbruckban egy kerületet és egyet Stá­jerországban. A szocialisták végeredményben te­hát tizenhárom mandátumot nyertek és tizenhatot veszítenek, vagyis tiszta veszteségük három kerü­let, mely eredmény már csak kis mértékben változ­hat. A cseh szociáldemokraták választási mérlege is csekély veszteséggel zárul. Galíciában a mandá­tumok fele még nincs betöltve, de a klerikális pár­tok itt is, főképen Stojal­skynek a pártja és a nagy lengyel párt erősen csökkennek. A cionista jelöltek közül egyet sem választottak meg. A galiciai választásokon most először öt szo­ciáldemokratát is választottak. A cseh klerikálisok is érezhető veszteségeket szenvedtek. Bécs, jan. 20. Az 516 mandátum közül eddig 379 van vég­legesen betöltve. Ezek közül 78 német-szabadelvű, 63 polgári cseh, 69 szociáldemokrata (ebből 18 cseh autonómista), 73 keresztény-szocialista, 32 délszláv, 32 lengyel, 10 olasz­, 5 bukovinai ruth­én, 5 román, 3 galiciai rutk­én, 1 cionista, 3 nagyné­m­et és 5 pártonkivü­li. A német szabadelvűek 2 mandátumot nyernek és 3-at veszítenek. A keresz­­tény-szocialisták 2 mandátumot nyernek és 21-et veszítenek. A centralista szociáldemokraták 14 mandátumot nyernek és 16-ot veszítenek, az auto­­nomista szociáldemokraták 4-et nyernek és 2-öt veszítenek, a polgári csehek 4-et nyernek és 4-et veszítenek. A lengyelek 3-at nyernek és kettőt ve­szítenek, a galíciai ruthének egyet, a zsidó nem­zetiek 2-öt vesztenek, a nagynémetek egyet és a pártonkívüliek egy mandátumot, nyernek. A meg­választottak között van Préseltek volt miniszter, a bukottak között Weidenhofer és Than .Jaroszláv gróf. Bécs, jan. 20. • Késő éjjel érkezett bécsi távirat jelenti, hogy az ötszáztizenhat kerület közül eddig négyszáz­negyvenhatból érkezett eredmény. Megválasztottak 104 német szabadelvűt (az előző cikluson 79 volt), 79 szociáldemokratát (87), 77 keresztény-szocialis­tát (96), 5 bukovinai rutént (5), 5 románt (5), 4 nagynémetet (3), 1 cionistát (3), 6 pártonkívülit (4), továbbá 14 olaszt, 32 lengyelt, 34 délszlávok 3 galiciai rutént. Négy pótválasztásról még nin­csen eredmény. Lesz még nyolc pótválasztás és Ga­líciában ötvenöt új választás. A pótválasztások eredményei az országban. Bécs, jan. 20. Alsó-Ausztriában megválasztották a 44-ik választókerületben dr Scheib­er József keresztény­­szocialistát, a 45-ik kerületben Bogendorfer József keresztényszocialistát. Csehországból a következő eredmények ér­keztek: A 32-ik választókerületben Szlavitschek János cseh nemzeti szocialistát, a 42-ik kerület­ben Kotiland János cseh agráriust, az 56-ik kerü­letben dr Wélik Alajos cseh agráriust, a 92-ik ke­rületben Bachmann Adolf német haladópártit, a 94-ik kerületben dr Wichtel Frigyes német radi­kálist, a 99-ik kerületben dr Jerzsabek Antal né­met keresztényszocialistát, a 121-ik kerületben Mayer József német agráriust, a 23-ik kerületben Exner Károly cse­­ nemzeti szocialistát, a 30-ik ke­rületben Kalina Antal cseh közjogpártit, a 72-ik kerületben Vojra Milos cseh agráriust, a 100-ik­ ke­rületben dr Kindermann Ferenc német néppártit, a 114-ik kerületben Wüst Antal Károly nagynéme­tet választották meg. Az 57-ik választókerületben győzött Spacek József (cseh agrárius), aki 6264 szavazatot kapott 10722 szavazat közül. A 28-ik vá­lasztókerületben meg lett választva dr Formanek Emánuel (ifjú-cseh) 4834 szavazattal 8780 szava­zat közül. A 180-ik választókerületben Boll József (német agrárius) 4264 szav. 7639 szavazat közül. A 119-ik választókerületben győzött Spies­s Erdmann (német agrárius) 4­025 szav. 6288 szavazat közül. Morvaországban a második cseh választókerület­ben megválasztották Hydes József szociáldemokra­­ta autonómistát, a 12-ik cseh választókerületben Pokorni János cseh néppártit, a 30-ik cseh vá­­lasztókerület­ben Meohura János agráriust. A 25-ik cseh választókerületben megválasztották Samalik József (hát. nemzeti) 6826 szavazattal 12.989 szava­zat közül. A 13-ik cseh választókerületben meg­választották Rozkosciny János cseh agráriust 8401 szavazattal 13.735 szavazat közül. A 11-ik cseh választókerületben Vlastimil Tusárt (szociál­­demokrata-autonóm­ista) 7302 szavazattal 12.721 szavazat közül. A 24-ik cseh választókerületben győzött Filipinszky János (szociáldemokrata­­autonómista) 7937 szavazattal 14.554 szavazat közül. A drohobytzi véres választás, Lemberg, jan. 20. A Gazetta Lwowska a Drohobytzban történ­teket a következőképen adja elő: A választás he­lyéül szolgáló városi tornacsarnokban tizennégy bizalmi férfi volt jelen. A szavazás már öt órakor reggel kezdődött. A választási helyiség körül gya­logság és lovasság állott. A bejárat előtt öt csend­őr és tizenkét rendőr foglalt állást, hogy a nem választók benyomulását meggátolja. A teremben még polgárőrség is volt. A választási bizottság megérkezte előtt különösen cionista választók gyü­lekeztek a választási helyiség előtt, akik talán már az éj folyamán jöttek oda. Hét óráig aránylag nyugalom volt. Akkor érkezett Aberdach ügyvéd egy csoport cionistával, akik rendetlenkedtek. Aberbach fenyegetőzött, mert a túlzsúfolt­ terembe, amíg ott­ le nem szavaztak, újabb szavazókat nem bocsátottak. Az ügyvédet erre a kerületi kapitány­ságra vitték, ahonnan igazolása után visszatérve újra kezdte fenyegetéseit és a választók izgatását. A cionisták vezetői beszédeket intéztek a válasz­tókhoz, melyekben azt mondották, hogy a katonák­tól nem kell félni, azok a választás ideje alatt nem használhatják fegyverüket. A katonákat erre kövekkel dobálták meg és több közeli ház ablakát verték be. Köveket, botokat, sőt székeket dobtak a lovakra és a katonákra, miközben két katona megsebesült, köztük egy súlyosan. A katonaság parancsnoka elrendelte, hogy két kisebb csapat feltű­zött szuronynyal szorítsa hátra a választókat, amire borzasztó lárma támadt. A tömeg végül visz­­szi­vonult, de most már félreveszett dühvel a pol­gármester lakása és Feuerstein zsidó hitközségi el­nök lakása ellen vonult és feldúlta azokat. Végre csendőrök és rendőrök szétszórták a tüntetőket. Egy csapat tüntető Szalika lengyel apáttal talál­kozott és azt megtámadta, mire ez egy gyógyszer­­tárba menekült, amelynek összes ablakait bever­ték. A tüntetők zajongva bejárták a várost, megver­ték dr Kranzberg ügyvédet és kijelentették, hogy lerombolják a választási helyiséget. E hírre a ka­tonaságot megerősít­ették. A kihágások azonban egyre fenyegetőbb mérvet öltöttek. Egy rendőrbiztos megkísérelte a tömeg megnyugtatását és óva intette az erőszakosságoktól, mert ellenkező esetben a ka­tonaság kényszer­ít­ve lenne fegyverét használni. Ezt a figyelmeztetést Hansa-kiáltásokkal fogadták. Bár a tüntetők folytatták kihágásaikat, a rendőr­­biztos mégis azt a tanácsot adta a csapatok parancs­nokának-, hogy a végső eszközöket nem alkalmazza. Amikor azonban a rendőrség több tüntetőt le akart tartóztatni, megfenyegették, sőt, egy csoport­ egészen a biztosig nyomult, közben predig a katonaságot do­bálták meg. A veszedelmes helyzetben a tiszt­ sorba állította katonáit. E percben egy szomszédos ház erkélyéről revolverlövés történt, melyre a csapat sortű­zzel válaszolt. 11 ember elesett, 23 súlyosan megsebesült. Hat könnyen sebesült visszatért Bo­­riszlávba. A lövések után a tömeg szétszaladt. A ka­tonaság elzárta az utcákat, Drohobycban tíz század gyalogság, három század lovasság és egy gép f­egy­­­verosztály van. A parancsnokságot Strasser vezér­őrnagy vette át. Ramborból megérkezett egy katonai hadbíró, a kerületi törvényszék elnöke és az állam­­ügyész. A tegnapi tüntetések folyamán elfogtak nyolc embert, akik kövekkel dobáltak a katonákra. Drohobytz, jun. 20. — Saját tudósítónktól. — A városban ma sehol sem zavarták meg a nyugalmat. Az utcák csaknem teljesen kihaltak. Az utcákon katonaság és csendőrség cirkál, mely semmiféle csoportosulást sem tűr meg. A nap fo­lyamán a tegnapi zavargásnál okozott károkat leg­alább részben helyrehozták. A zavargásoknál Jou­­resz polgármester lakását is nagyon megrongálták. A halottak száma a legújabb adatok szerint tizen­hét, de hat súlyos sebesültnek az állapota is olyan, hogy halálukat minden órában várják. Harminc súlyos sebesült a kórházban fekszik, tizenhatot pe­dig lakásaikon ápolnak. Az a gyalogos szakasz, melyet a tegnapi za­vargások alatt a Stryserstrasseba vezényeltek ki, hogy a rendet helyreállítsa, a 40. gyalogezredből való volt és Huittl Emil főhadnagy vezényelte. Megerősítik, hogy a szakaszból több katonát kődo­­bálásokkal megsebesítettek. A tiszt csak ekkor ve­zényelt tüzet. Katonai részről kijelentik­, hogy a szakasz élén álló tiszt nem is vezényelt tüzet, ha­nem az egyik katona a tömeg lármája által felsz-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék