Pesti Hírlap, 1912. május (34. évfolyam, 104-129. szám)

1912-05-04 / 106. szám

1912. május 4., szombat _____PESTI HÍRLftP______ rést a városi díszletekhez sorozta. Az igazgató ki­jelentette, hogy a tiszti főügyész rendelete több napi késést okoz neki uj állomáshelyén és ezért a város ellen kártérítési pert indít. * (Színészf kivételi vizsgák.) Az Országos Szinészegyesület tanácsa minden évben megtartja még a felvételi vizsgákat, dacára annak, hogy a szerződéstelen színészek nagy száma élénken bizo­nyítja a színésztúltermelést. A felvételi vizsgák eltörlésével azonban a Színészegyesület nem áll­hatja útját az esetleges érdemes tehetségeknek, ezért tehát a vizsgálatokat ezek után is meg fog­ják tartani. A Színészegyesület tanácsa azonban átiratot intézett a felvételi bizottság tagjaihoz, hogy a vizsgázók felvételét, illetőleg gyakorlatra bocsátását csak abban az esetben eszközölje, hogyha a vizsgálat alkalmával kétségtelen jelét látják a tehetségnek és fejlődésképességnek és utasította a bizottságot arra is, hogy a tehetséget nem mutató jelölteket könyörtelen szigorúsággal utasítsa visz­sza. A felvételi vizsgákat június hó elején tartják meg. Születési bizonyítvány, iskolai bizonyítvány, e erkölcsi bizonyítvány és hatóságilag láts­amozott szülői beleegyezés szükséges a jelentkezéshez, a hiányosan felszerelt kérvényeket tekintetbe nem veszik és a kérvényezőt vizsgára nem bocsátják. * (Rögtönzés, mint szerződésbontó ok.) Ez­zel a témával foglalkozik legközelebb az egyik ber­lini bíróság, amely előtt Fritz Spira, a Lustspiel­haus elbocsátott színésze, keresi az igazát direk­ciójával szemben. Spira ugyanis elkövette azt a hibát, hogy az Ezred hölgyei című darabban egy olyan kézmozdulatot tett Schonfeld nevű színész­­­társa felé, amely mozdulat sem a szövegkönyvben nem volt előírva, sem pedig a próbákon nem volt szó róla. Spira extemporált­s az az érdekes, hogy a rögtönzésen kitűnően mulatott a színház egész publikuma. Nemrég azonban szigorú rendeletet függesztett ki az igazgatóság, amelyben megtiltot­ta büntetés terhe alatt a rögtönzéseket, amik, úgy látszik igen elh­arapódzhattak a Lustspielhaus színpadán. Spirát extem­porálása miatt színházi tör­vényszék elé idézték, ott azonban, hölgyek jelenlé­tében olyan kijelentést tett Lehenfeldről, mely az igazgatóság általi elbocsátását vonta ma­ga után. A direkció az elbocsátó levélben azt is megjegyzi, hogy Spira javíthatatlan rögtönző, akit el kellett távolítani a színház kötelékéből, mert veszélyeztette az igazgatóság és a rendezők renoméját. Az elbocsátott színész ezzel szemben azt akarja bizonyítani, hogy a rögtönzéssel nem követett el szerződésbontó vétséget, már csak azért sem, mert a Lustspielhausban egészen megszokott dolog ez, sőt a rögtönzéseket, ha tetszést arattak, utólag a szövegkönyvbe is be szokták venni. * (Halál az ajkon) címmel Echegaray, a „Folt, mely tisztit“ szerzője, tragédiát irt, mely­nek hőse Servet Mihály, a híres orvos és a vérke­ringés fölfedezője, aki tudvalevőleg Franciaország­ból való menekülése közben, Genfben a fanatiz­musnak áldozatul esett és máglyán vértanúságot szenvedett. Az új darabnak — amelyet legutóbb német átdolgozója, dr Berger Rudolf, Berlinben nagyszámú hallgatóság előtt felolvasott — nagy színpadi sikert jósolnak. * (A Madonna ékszere.) WolfF Ferrari ope­rája, a Madonna ékszere, alig néhány hónapja ke­rült színre Németországban, máris megvásárolták Messager és Broussan, a párisi Nagyopera igazga­tói. Angolul a Covent Garden mutatja be e hónap 15-én, Ausztriában pedig a Volksoper október 5-én. A magyar nyelvű előadások jogát a Népopera vál­totta máséhoz. Válataival az Országos Pedagógiai Könyvtár és Tanszérmúzeum tanácsát megbízta és arra utasí­totta, hogy a munkálatokat előkészítő bizottságba a Társulat képviselőit is hívja meg. A Társulatot ebben a bizottságban gróf Hadik-Barkóczy Endre, dr Czakó Elemér és Györgyi Kálmán igazgató képviselik. Egyben elhatározta a miniszter a Tár­sulat javaslata alapján, hogy a faliképek tárgy­körét az esztétikai nevelést szolgáló művészi alko­tásokra is kiterjeszti. A Tanszermúzeum tanácsa által alakított előkészítő bizottság a miniszter utasításának megfelelően ez ügyben már értekez­letet tartott, amely a kérdéssel behatóan foglalko­zott és egyelőre megállapította a legközelebb be­szerzendő iskolai faliképek jegyzékét, melyet vég­leges jóváhagyás végett a minisztérium elé ter­jesztett. Ugyanez a bizottság szerzi majd be az új faliképekhez szükséges eredeti képeket és gondos­kodik azok sokszorosításáról. * (A szabadkai kiállítás megnyitása.) A Nem­zeti Szalon szabadkai műkiállításának megnyitása vasárnap, május hó 6-én délelőtt 11­ órakor lesz. A vernissageon a Nemzeti Szalon igazgatóságát Déry Béla igazgató, Kacziány Ödön és Kézdi-Ko­­vács László igazgatósági tagok képviselik. A meg­nyitásra leutazó művészek szombaton délután 3 óra 20 perckor a keleti pályaudvarról induló bel­grádi gyorsvonattal utaznak testületileg Szabad­kára. * (Művészi fémiparunk fejlesztése.") Az Or­szágos Magyar Iparművészeti Iskola igazgatósága az érdekeltséget enquéte-re hívta össze, hogy az is­kola fémipari szakosztályának átszervezésében kö­vetendő irányelveket megállapítsa. Az enquéten, amely csütörtökön az iskola tanácstermében folyt le, az iskola tanári karán kívül részt vett az arany­os ezüstműves ipartestület részéről Breitner Lipót elnök, az Országos Iparművészeti Társulat részéről Györgyi Kálmán igazgató, a fémes művészek közül Beck O. Fülöp és Berán Lajos, a művészi fémipa­rosok sorából Tarján Oszkár és Galambos Jenő és az iskola növendékei közül azok, akik mint önálló iparosok a fővárosban megtelepedtek. Az ülést Czakó Elemér, az iskola igazgatója nyitotta meg, egy-két szóban rámutatva az enquéto feladataira. Azután Tarján Oszkár adott vázlatos pro­grammot a magyar fémművesség művészi nívójának megtar­tására és fejlesztésére nézve. Galambos Jenő mű­­ötvös pedig igen rendszeres és áttekinthető elő­adást tartott, amely egészen részletes javaslatokat tartalmazott olyan fémműves munkanemeknek és iparágaknak meghonosítására nézve, amelyekben teljesen a külföldi behozatalra vagyunk utalva. A vitában t többen vettek részt. Breitner Lipót szerint az elsőfokú tanoncoktatást kellene mélyíteni, amire az aranyműves ipartestület fog vállalkozni és csak azután kellene a magasabbrendű oktatás megszer­vezéséhez hozzáfogni. Ezzel szemben Beck Ö. Fülöp és Berán Lajos azt vitatták, hogy a művészet ge­rince az iparművészeti oktatásnak. Györgyi Kál­mán utalt arra, hogy az enquéten felmerült konkrét javaslatok közül már most is meg kellene szivl­­ni azokat, amelyek nagyobb nehézség nélkül valósít­­hatók meg. A tanácskozást Czakó Elemér igazgató szavai fejezték be. Kiemelte, hogy az iskola arra fog törekedni, hogy ezentúl az iskolába csak olyan fémműves növendék legyen fölvehető, aki egy ipa­ros műhelyében egy évi gyakorlatot töltött el. Pro­­grammba veszi az iskola, hogy öntödét szerez a kis bronzöntvények részére, redukáló gépet a hiányzó munkásanyag kiképzésére és végül meg akarja szer­vezni a fémdomborító, cizeláló és véső munka ta­nítására szükséges tanfolyamokat. * (Elhunyt festőművész.) Rosenmayer Ferenc negyvenhat éves korában, május hó 3-án meghalt. Az elhunyt művész a legcsöndesebb emberei­ egyike volt, aki magyar zsáner­képeivel és vásári jelene­teivel szerepelt néha a Műcsarnok és a Nemzeti Szalon tárlatain. Temetése a klinika Szvetenay­­utcai halottasházából lesz, vasárnap délután 3 órakor. * (A Mű­vészház új palotája.) A Művészház által megvásárolt Rózsa­ utcai gróf Zichy-féle pa­lota hivatalosan ma ment át a Művészház művé­szeti egyesület tulajdonába. A palota átadásánál annak eddigi tulajdonosa, gróf Zichy Rafael, sze­mélyesen jelent meg, míg a Művészházat az át­adásnál dr Rózsa Miklós igazgató, dr Kovács Ist­ván ügyész és Borszéky Frigyes titkár képvisel­ték; a két részről mint építészek Vágó László és Loibl Ferenc szerepeltek. A leltározás megtörtén­te után az egyesület átvette a palota kulcsait gróf Zichy Rafaeltől és ezzel birtokába lépett a palotá­nak. A gróf örömét fejezte ki a Művészház megbí­zottai előtt, hogy a palota, amely boldogult atyja idejében is a magyar kultúra céljait szolgálta, a jövőben is megmaradhat e nemes tradició mellett és sok szerencsét kivánt a Művészháznak és az ab­ban tömörült művészeknek az új hajlékhoz. A pa­lota átépítési tervei már jórészt elkészültek és amint az egyesület megkapja az átépítésre vonat­kozó hatósági engedélyt, nyomban hozzá fognak az átépítési munkálatokhoz, úgy hogy az új palota előreláthatólag már az őszi szezonban rendeltetésé­nek átadható lesz­ i­st Képzőművészet. * (Szinyei-Merse Pál kiállítása.) A Nagy­mező­ utcai Ernst-múzeum belső munkálatai már el­készültek és a jövő héten megtarthatják a bemu­tatót. A múzeumban nyílik meg Szinyei-Merse Pál gyűjteményes kiállítása, amely a mester régebbi műveit, amelyek fejlődését magyarázzák, továbbá újonan megtalált régebbi képeit és rajzait is fel­öleli. Ezenkívül bemutatásra kerülnek a mesternek újabb alkotásai, amelyeket az utolsó héten festett. A nagyszabású kiállítás nagy művészi eseménynek ígérkezik. Ezzel a kiállítással egyidejűleg meg­nyílik az Ernst-múzeum, amely a magyar kultúr­történet fejlődését a vezérek korától egész a leg­újabb korig a termek hosszú sorában páratlan gaz­dagságban tárja a magyar közönség elé. A Petőfi­­terem­, a magyar írók, magyar művészek és színé­szek termei rendkívül hatásosak. A sajtó javára a múzeumot e hó 9-én, a Szinyei-kiállítást pedig 11-én mutatják be. Az ünnepélyes megnyitás má­jus 11-én, szombaton, délelőtt 11 órakor lesz. * (Művészi faliképek az iskolában.) Az Ipar­­művészeti Társulat előterjesztést tett a vallás- és közoktatásügyi miniszternek az iskoláknak művé­szi faliképekkel való ellátása érdekében. Az előter­jesztés sikerrel járt, amennyiben a miniszter érte­sítette a Társulatot, hogy az ügy előkészítő műn­ . Léghajózás és repülés. Kormányozható léghajók az afrikai harctéren. A stefáni ügynökség jelentése szerint csütörtökön reggel a „P. II.“ és „P. III.“ jelzésű kormányoz­ható léghajók felderítő műveletek céljából felszáll­­va a Fonduk el Tokárból Suani ben Aden és Azizia felé vezető út fölött szálltak előre. A „P. II.“-at Dentz parancsnok vezette és a gondolában helyet foglaló tisztek rendkívül fontos megfigyeléseket tudtak végezni az ellenfél haderejének elhelyezésé­ről. A légi járművek segítségével végzett megálla­pítások egyébként teljesen megegyeztek az előzete­sen beérkezett információkkal. Midőn a két lég­hajó az ellenfél hadsorai fölött megjelent, heves tüzelés indult meg, sőt ágyúlövéseket is intéztek ellenük, amelyek persze ártalmatlannak bizonyultak. Délelőtti 10 órára a „P. H.“ az Azizia mellett fek­vő török tábor fölé érkezett és itt mintegy 30 bom­bát hajítot le a magasból. Ugyanebben az időben a ,P. III.“ a Sidi ben Aden előtti tábor fölé jutva, ugyancsak szorgalmasan haj­igált le bombákat. A hatás mindkét, helyen rettenetesnek bizonyult, mert amellett, hogy nagy demoralizációt idézett elő, hatalmas anyagi kárt is okozott. Az osztrák közmunkaminisztérium nemrégi­­ben 15.000 koronát adott a júniusban rendezendő első osztrák nemzetközi repülőhét céljaira. Mint Bécsből jelentik, most újabb 10.000 koronát juttat az aviatikának, ezzel az összeggel járul ugyanis az új bécsi repülőtelep létesítéséhez. Egy katonai aviatikus túrarepülése. Nittner aviatikus főhadnagy csütörtök reggel Etrich-féle katonai repülőgépén ideérkezett. Öt órakor szál­lott föl Bécsújhelyen és a 175 kilométer utat két óra alatt tette meg átlag 1400 méter magasságban A főhadnagy egészen meg volt dermedve, mikor 1000 méter magasságból siklórepüléssel leszállott Azt beszéli, hogy amint a Semmeringen átkelt nagy vihar kerekedett , fagyos szél fújt. Nittner holnap vissza­indul Bécsújhelyre, de ezúttal Ma­gyarországon keresztül fog­ repülni. Védrines megkapta a becsületrendet. A douai-i zuhanás óta Páriában, a Laboisière-kórház­­ban ápolják Védrinest. Súlyos agyrázkódást szen­vedett s az orvosok már-már lemondtak életéről. A párisi madridi verseny győztesének állapota most váratlanul jóra fordult s már van remény, hogy életben marad. Csütörtökön megjelent a kór­házban Hi­tschauer ezredes, a becsületrend titkára s elvitte Védrinesnek a becsületrend nagyke­resőjét. Román légi­flotta. Bukarestből jelentik: A román hadügyminisztérium védnöksége alatt és Ferdinánd trónörökös díszelnökségével csütörtö­kön alakult meg a román nemzeti aeronautikai szövetség, amely a román hadsereget francia min­tára hatalmas légi flottával akarja fölszerelni. ( Tanügyi rovat. Tanítók szanatóriuma. A Magyarországi tanítók situatórium és üdülőhely egyesülete most egy éve azért alakult meg, hogy az üdülésre szo­ruló tanítóknak minél hamarább ingyenes vagy kedvezményes szanatóriumi kezelést biztosítson és üdülőhelyeket teremtsen. Hosszú várakozás után most érkeztek vissza az egyesület alapszabályai — jóváhagyás nélkül. A minisztérium lényegtelen módosításokat kíván, amelyeket a holnap, szom­baton, délután hat órakor a pedagógiai szeminá­riumban (VIII., Mária Terézia­ tér 8. sz., II. 70. sz.) dr Bókay Árpád egyetemi tanár elnöklésével tartandó rendkívüli közgyűlésen fognak megvitat­ni. Minthogy a kívánságoknak a közgyűlés minden valószínűség szerint eleget fog tenni, az egyesület áldásos működését, amelyet annyi tanító vár tü­relmetlenül, teljes erejével meg fogja indíthatni. Az iskola higiénikus működésnek akadályai. Az Országos Közegészségügyi Egyesületnek Isko­laorvosok és Egészségtantanárok Szakbizottsága dr Schuschny Henrik elnöklete mellett pénteken este látogatott ülést tartott, amelyen Bihari Mór pol­gári iskolai tanár, székesfővárosi tanító, „Az iskola higiénikus működésnek akadályairól“ tartott elő­adást. Statisztikai adatokkal és hivatalos közigaz­gatási jelentésekkel rajzolta meg az előadó azt a milient, melyben a tanító él és végzi hivatását. Sorba vette az iskola külső egészségtelen körül­ményeit. A tetszéssel fogadott előadást vita követ­te. Ember Jenő fővárosi tanító adatokkal bizonyí­totta, hogy míg egészségügyi ismereteket alig nyújthat az elemi iskola, addig a történelmi s a kazualisztikus oktatás egész sereg téves tant plán­tálhat a zsenge lelkekbe. Dr Rózsa Ignác tanár a mikroszkópnak az iskolai szertárban való elhelye­zését sürgette. Az orvosok részéről dr Waldmann Fülöp, dr Schuschny Henrik, dr Farkas Géza szó­laltak fel, megígérvén, hogy az iskolai higiéné kérdését állandóan napirenden tartják.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék