Pesti Hírlap, 1913. március (35. évfolyam, 52-75. szám)

1913-03-20 / 68. szám

1­­­7­­ 60 f, Nemcsók Mihály 1 K 80 f., Marcel Jánosné 2 K, Bank és Pénzváltó r.-t. 1 K, Hecht Berthold 4 K, d­r Steiermann Antal 3 K, Fazekas Sándor 4 K, Fónagy Béla 4 K, Tandlich Kálmán 1 IC, dr Engel Aurél 3 IC, Goldschlaeger S. 2 K, Rindler Alajosné 1 IC, Ditrói Mór 2 K, dr Szende Lajos 1 K, Rosti Jakab 1 K, Haász Adolf­né 2 K, Bamberger Andorné 1 K, Grosz Menyhért 1 K, — (A titokzatos morfinista.) Az elmúlt években nyugtalanítóan elszaporodtak Budapesten a morfinisták, úgy, hogy most már a gyógyszeré­szek gondolnak mozgalom megindítására. Nem rit­kán csalással, sőt erőszakkal szerzik m­eg a szeren­csétlenek a kábító mérget a gyógyszerészektől és van különösen egy alak köztük, aki ma már való­ságos réme a gyógyszertáraknak. Rendesen orvos­nak adja ki magát és halálveszedelemben levő be­tege számára hamisított recepttel ötszázalékos mor­fiumoldatot kér. A fizetés elől vagy megszökik vagy a beteg életveszedelmére hivatkozik. A szerencsét­len külseje züllött, viselkedése, nézése zavart. Sen­ki se tudja, kicsoda. A morfinista addig kísértette a patikákat, míg most a gyógyszerészegyesület szükségesnek látta körlevéllel óvni tőle tagjait. A körlevélhez mellékelve van a recept litografált má­solata; ez a két orvosi megjegyzés van rajta: „Sta­­tim! Peric, in more!“ Rögtön! Nagy veszedelem! Házasság. Welliss Géza, Szegeden, házasságot kötött Both Lenk­ével, Palánkéval. Revesz Sándor, a kótaji mezőgazdaság és szeszgyár tisztviselője, eljegyezte Stern Sámuel és felesége leányát, Ilusseát, Miskolcról. Halálozás.­ ­Andre Louis tábornok, volt hadügyminiszter kedden Dijonban meghalt. Hetvenöt éves volt. Ak­kor lett miniszter, amikor legjobban dühöngött a Dreyfus-ügy és a nacionalisták részéről sok táma­dásban volt része. Egyszer a kamarában gróf Boni Castellane inzultálta is. André özvegye, Chapny Margit, valamikor ünnepelt énekesnő volt. Kápolnásnyéki Balassa Gyula földbirtokos, Fehér vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, Budapesten, f. hó 18-án, 47 éves korában el­hunyt. Baross Jusztin alispán, volt szabadelvűpárti képviselő, kedden éjjel hirtelen meghalt. A meg­boldogult az öcscse volt Baross Gábor minisz­­ternek. Özv. Weszeliy Györgyné, szül. Milits Ilona, e hó 18-án, életének hatvanadik évében rövid szen­vedés után elhunyt. Az elhunytban dr Weszély Ódon, fővárosi középiskolai igazgató, a pedagógiai szeminárium vezetője, édesanyját gyászolja. Slangl Gyula ny. máv. főmérnök folyó hó 19-én, 66 éves korában, Budapesten meghalt. Kühner Alexandrina grófné, szül. Erdődy grófnő, Zágrábban nyolcvannégy éves korában meg­halt. Kühner Frigyes, Lajos és Emil grófok édes­anyjukat gyászolják a megboldogultban. Dr Müller Vilmos, a tátraházi szanatórium igazgató főorvosának felesége, szül. Mendershausen Helen, szerdán 28 év­es korában Rapallóban (Ge­nua mellett), hosszabb szenvedés után elhunyt. Te­metése e hó 24-én, hétfőn lesz, Kasselben, ahol a családi sírboltban helyezik el. Az elhunytban dr Molnár Jenő hírlapíró sógornőjét gyászolja. „ Nagyságos asszonyom! Az idei frizuradivat elő­állított elbájoló újdonságait a Váci­ utca 19. szám alatti szalonomban áttekinthető? céljából egy kiállításban egyesítettem, amely biztosan minden előkelő hölgyet ér­dekelni fog. A legújabb minták fejdiszékből, mindenféle struc-, ezüst-, aigrette- és paradicsommadár kócsagok láthatók a legdivatosabb és legszebb sorozatban készlet­ben és minden hölgy meggyőződhet arról, hogy mennyi­re nélkülözhetetlenek a mintáink a zsúrokra. Az idény­­szerű frizurák előállításához való mindennemű segédesz­közök láthatók szalonom fülkéiben és kívánatra minden urhölgy által díjmentesen felpróbálhatók. Remélve, hogy Nagyságod meghívásunkra látogatásával meg fog tisztel­ni, vagyunk a legkiválóbb tisztelettel Pessi, cs. és kir. udv. női fodrász. x Tavaszi keztyük! Glacé férfi és női párja K 1.90. Svéd-utánzi­ta keztjük IC —.55, — 75, —.90, 1.50. „Gó­­lya“-Áruház, VI., Nagymező­ utca 12. x A legjobb és legszebb magyar szakácskönyv „Ma­latinszky Fanny Szakácskönyve“, sajtó alá rendezte az „Országos Nőképző Egyesület". 700 recepttel, 16 oldal szines műlappal és 5 oldal fekete ábrává! A vaskos könyv ára diszkötésben 7 korona. Kapható Légrády Testvérek könyvkiadóhivatalában, Budapest, V., Váci­­körút 78. és minden nagyobb könyvkereskedésben. Ügyvédire készülői*! A határ la IS Oktober SS. Ha tisztességtelen, biztos sikerrel akar elkészülő, alapviztsgára, szigorlatra, bírói és ügyvédi vizsgára, keresse fel azonnal Dr. ERŐS VILMOS S8.S*■ IV., Sü­lő­ utca 6. telefőn 118—57. Prospektus áogáiss otthon: Bennlakóknak kitűnő ellátás. sss LEGÚJABB. A szalonikii királygyilkosság. Páris, márc. 19. Szalonikii lapjelentés szerint Sinos Sándor, a király gyilkosa, szalonikii születésű ember, aki há­rom nappal ezelőtt érkezett Volóból Szalonikibe. A gyilkos anarchista és régebben tanító volt. Athéni jelentések szerint a lakosság nagy izgatottsága ellenére nyugodtan viselkedik. Még mindig nem akarják elhinni, hogy a gyilkos görög ember. A Briand-kormány bukása. Páris, márc. 19. A kamara folyosóin azt beszélik, hogy Poincaré elnök Briand tanácsára oda fog töre­kedni, hogy oly kormányt alakítson, amely a kü­lönböző köztársasági pártokat a belpolitika, neve­zetesen a választójogi reform kérdésében egyesí­teni fogja, hogy a katonai javaslatok mihamarabb elintéztessenek. Figyelemreméltó az a hír, hogy Poincaré mindent fel akar használni, hogy Cle­­menceaut, aki határozottan állást foglalt a katonai szolgálat mellett, a hadügyi tárca elfogadására bírja. Tekintettel az elnökválasztás óta némileg fe­szült viszonyra, ez nagyon kérdésesnek látszik. Etienne, a lemondott hadügyminiszter, ma több párthíve előtt kijelentette, amidőn azok szüksé­gesnek mondották, hogy továbbra is megtartsa a hadügyi tárcát,­­ hogy a különböző katonai kér­dések, tekintettel arra, hogy a legutóbbi huszon­hat hónapban nyolc különböző hadügyminisztere volt Franciaországnak, némileg meg vannak za­varva és csak azt kívánja, hogy utódja is meg le­gyen győződve a három éves katonai szolgálat szükségességéről. Táviratok: Bécs, márc. 16. (Saját tudósítónktól.) "A Reichsrat­h április 23-án ismét összeül, hogy a galíciai tartománygyűlésnek elegendő ideje legyen a legszükségesebb tennivalóinak ellátására. Francia nagykövet-változás Pétervárott. Pétervár, márc. 19. Louis, a távozó francia nagykövet, ma este Párisba utazott. Búcsúzásra megjelentek a pályaudvaron Sasonov külügymi­niszter, valamint az osztrák-magyar, az angol, a német, az olasz és a török nagykövetek. Páris, márc. 19. Delcassé pétervári francia nagykövet ma délután állomáshelyére utazott. Radko Dimitrijev Pétervárott, Pétervár, márc. 19. Dimitrijev Radko tábor­nok ide érkezett. A pályaudvaron a bolgár követ fogadta a követség személyzetével, továbbá néhány dumai képviselő, vezérkari tiszt, az előkelő orosz társaság több képviselője és a bolgár kolónia kiváló tagjai. A varsói mandátum. Pétervár, márc. 19. A duma ma bizottsági je­lentést tárgyal, amelyben Jagiello varsói képvi­selő mandátumának megsemmisítését ajánlják. Jagiello, aki lengyel szocialista, főleg a zsidósza­­vazatokkal győzött a lengyel nemzeti jelölttel szemben, ami a lengyelek zsidóellenes bojkottját eredményezte. A duma Jagiello mandátumát meg­semmisítette. A titkos szavazásnál azonban Jagiello mandátumát 217 szavazattal 143 ellenében érvé­nyesnek mondották ki. A ház elhatározta, hogy a miniszterelnök figyelmét felhívja a varsói válasz­tás alkalmával történt szabálytalanságokra. Nyilt-tér.*) a süket lelkész Tizenkét éven át volt Duvai lelkész hallásától megfosztva, amely fájdalmas fülzúgással volt egybekötve Miután több szert eredménytelenül használt sikerült magát egy csodás hatású, egy­szerű és olcsó szerrel teljesen kigyógyíta. Ezen értékes eljárást megmagyarázó könyv alanti címen díjtalanul kapható: Lafecratoure Ssison, 84, rue d’Hiutevilte, Paris, Joso Berlin szálloda HABSBURGER HOP Legelső ház az anhalti pályaudvaron, szobák 3 márkás­tól egjesek, az építményekkel tetemesen bővítve — Most minden emeleten lakosztályok. — Valamint egyes szobák fürdővel - Toillette és telefon OTTO FRITZ, Udvari számtól:078 Anhalti péid udvar« A Créme . Simon hatása a kézből és ajkak repedéseire, a ráncokra, az arcbőr hamvasságára csodaszámba megy; né­hány óra múlva ezen könnyebb kelle­metlenségek varázsszerű módon eltűn­nek. Az erős napsugarak hatása, arc, vörösség, pattanások azonnal enyhítve lesznek Mérnünk használata által. Igen előnyös továbbá használata kis gyere­­kek oly érzékeny bőrére. A Crémo Simon hatásosan megszünteti a borotválás okozta égést. 7183 TAPÉTA _*_______ gips rosetták festészet. Váci-körut 33. NIEDER K. 268a JIFEm \w minden hüvelyben és lapocs- saj­kában benne van ,/ « §H «izjejrygyel ft frváros aláirasa y S­iíaá"1.. 1 briliáns nyubék Veiden a Wörtertó mellett regy nagyeseb alpesi fürdő, eszményi tavaszi- nyári és őszi tartózkodás napsütéses napok rendkívül nagy számával. Értesítést a polgármesteri hivatal ad. 3159 egy. . ~~............. párisi «•r olcsón eladó. 3321 1 FUCHS D. Váci­uka 19. szám, I. emelet 5. Birtokeladás. Bihar- és Hajdumegye határában 410 magyar holdas középbirtok, melyből 860 hold sik, kitűnő búza termő fekete talaj, 50 hold legelő, megfelelő épületekkel és vetéssel együtt, kedvező feltételek mellett eladó és azonnal átvehető, ésg brtokok kizárva. Faltdi­­sim Telefon 164—18! 3106 FIATALEMBER 150 korona kezdöfizetéssel, ki a román és szerb nyelvet tökélete­sen birja, n'.onnali belépésre bér­esteti!*. Ajánlatok „A. P. 7956.“ jeligét Hausenstein és Voglernoz, Lunapest, Dorot­ya­­utca II. sz. alá. 3421.­ illV.,KM-beriktZ.SZ.ház I., II. és III. em. összes helyiségei klub, iroda vagy la­kás céljára 1813. november 1-jie bérbeadók. Értesítés: V., Váci­ körut 32. Telefon: 73—41. sou PENSION BUDA­PEST Budapest, V., Fálk Miksa­ utca IS­.­­Nádor­ utca folytatása a Parlament után.) A nyugoti pályaudvar Parlament és Margithíd közelében. Telefon 139—05. Lift. 24­0 H­ÁZLEBONNTÁS MIATT V., Dorottya­ utca a zám miatti, 35 év óta fennálló SIN­G­ER A. D. TESTVÉREK arany-, ezüst- és ékszeráruüzletünket teljesen fel­­oszlatjuk. Összes még raktáron lévő elsőrangú leg­divatosabb kivitelű (Platina­, brilliáns ékszertárgyak­at, brilliáns boutonokat, valamint gyöngyöket, arany- és ezüst árukészletünket minden elfogadható árban ki­árusítj­uk. Telefonszára 17—39 figo *) E rovatban közléttekért nem Vállal fe­­lelősséget a szerkesztő. 16 Pesti Hírlap 1913. március 20., csütörtök.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék