Pesti Hírlap, 1913. március (35. évfolyam, 52-75. szám)

1913-03-20 / 68. szám

1913. március 20., csütörtök. Pesti hírlap Ügyes fiatal tisztviselő, ki a könyvelésben alapos jártassággal bir, nyugdijalappal ren­delkező nagy fővárosi iparvállalatnál azonnali belépésre felvét­tik. Ugyanott egy magyar és német gyorsirászatban perfekt •*- GÉPIRÓNŐ -*» azonnali alkalmazást nyer. Ajánlatok bizonyít­vány­­másolatokkal „P. S. 1913“ jelige alatt Bice­nar J. hirdető irodá­jába IV.. Semme­weiss-utca 4. Intézendők. 3403 KÉRELEM!! Mielőtt fényképeket késsittet tekintse meg kirakatainkat, mert Mi csak nagynrc kaphat. ! A matt nagy makart . . . . K 16.— H matt kabinet ....... K 9.60 ÜKi NGÁRIA fényképészeti társaság S¥*5 Kár@Ev-kórut 24. sz. Központi városház közelében, lift! am TeLefen 1©8»64. f­elhívás. Halász Mór féle „Rigó" szálloda és kávéházat megvettem s azt f. évi április hó 1-én birtokba veszem. Mindazon hitelezők, kik fenti üzletből kifolyólag követe­léseik behajtását igénylik, Halász ellen felálló tartozá­sokat 8 nap alatt bejelenteni es ne mulasszák, mert azon­túl nem szavatolok. Rákosliget, 1913. március 19-én. 8454 GUTH BERTALAN X-utca 4. szám Felhívás: Bencze Cipőáruház r­-t. azon részvényeseit, akik az ügykezeléssel nincsenek megelégedve és a tervbe vett felszámolással megkárosításukat nem akarják szótlanul tűrni, felhívjuk, hogy a közös eljárás megbeszélése végett ma, csütörtökön, dél­után 6 órakor dr Ságvári Sándor ügyvéd úr irodá­jában (József­ körút 44.) megjelenni szívesked­jenek. Figyelmeztetjük az érdekelteket, hogy az in­tézkedés sürgős, mert a közgyűlésen csak az je­lenhet meg, aki péntek délig a részvényeket de­ponálta. Több részvényes. 3104 Dr. GÁMáN BÉLA DIATAL GYÖGYIMU­fcSEYE V@g.©SCA-ABB££fA. 5837 Kassa városa részére a tetemes helyi inkasso ellátására elsőrangú helybeli céget, vagy pénz­­intézetet keres életbi­ztosító Intézet. Akik új biztosítások szerzésére is vállalkoz­nak, előnyben részesülnek. Kimerítő aján­latok „Életbiztosító képviselete“ jelige alatt Leopold hirdetőirodájába (Budapest, Erzsé­­bet-körút 10.) küldendők. st70 100 ezer toron­yi 3-4 tételben budapesti házza­­l, helyre ügynökök ki­írásá­­val kiadok. Jelige „Tőke“ Ivlosse hirdetőjébe, Andrássy­ ut 2. 34 a magyar, német gyorsiró, felvétetik. írás­beli ajánlatok, fizetési igény megjelölé­sével kéretnek, Hecht bankház részvény­­társaságho­z, Ferenciek­ tere 6. L­em. 3472 Máv. tüzifa-szállitónak adhatok három éven át, évente 25—35,000 m. Homonna állomáshoz gravitáló szabványos bükkhasábfát 3475 10°doronggal. Ez évben szállíthatok 20,000 métert. Sürgős ajánlatokat „Direkt fatermelő 38703“ sz. a. kérek Schwarz József hirdetési irodájába, Budapest, Andrássy­ út 7. Közgazdaság. Táviratok. Amerikai tőzsdék zárlatai. Newyork, márc. 19 márc 18,márc. 17. Newyork, máxc. 19. Gyapot Newyorkban helyben 12.60 (12.6Ü tegnap), gyapot febr.-ra 12.27 (12.24), gyapot épr.-ra 11.92 (11 89) gyapot New-Orleansban helyben 12 /16 (12‘(s), petroleum stand white Newyorkban 8.50 (8.50), petroleum stand white Philadelphiában 8.50 (8.50), petroleum Rafined in Cases 10.80 (10.80), petroleum Credit Balances at Oil City 2.50 (2.50) Chicago, márc. 19. (Zárlat.) Zsír máj.-ra 10.62, (tegnap 10.70), zsír juh-ra 10.55 (10.62), szalonna short clear 10.62 (10.62), sertéshús máj.-ra 20.50 (20 72). A bécsi gabonatőzsdéről. Bécs, március 19. (Saját tudósítónktól.) A hidegebb időjárásra való tekintettel az irányzat valamivel javult. A búza 5, a zab 10 fillérrel volt magasabb. A rozs és tengeri változatlan maradt. Az árpa élettelen volt. A bécsi értéktőzsdéről. Bécs, március 19. (Saját tudósítónktól.) A György görög király meggyilkolásáról érkezett hírek következtében a spekuláció a mai tőzsdén messzemenő tartózkodást mutatott. A pénzpangás és a pozitív külföldi biztatások hiánya ugyanebben az irányban hatott, úgy­­hogy a vásár, jóllehet ba­rátságos alapirányzata volt, ami a békekilátások tartós javulására volt visszavezethető, mégis az egész mai forgalomban nagyon csendes képet mu­tatott. Az árfolyamok legnagyobbrészt nem tudták megtartani legmagasabb napi értéküket. Kivételt főképen az Alpesi, valamint a bánya- és kohóérté­kek képeztek. A befektetési és járadékpiac a cse­kély forgalom mellett ma is gyenge volt, úgy hogy az árfolyamok elég jelentékenyen estek. A valuták és devizák szilárdultak. 2 óra 30 perckor zárult. Osztrák hitelrész­vény 633.25. Magyar hitelrészvény 825. Anglo­­bank 338.50. Bécsi bankegyesület 517. Laender­­bank 518.50. Unio­bank 601. Osztrák-magyar ál­­lamvasut 704. Déli vasút 113. Keleti vasút 811. Alpesi bányarészvény 1063.50. Rimamurányi vas­mű 721.50. Skoda részv. 838. Dohány részv. 322. Májusi járadék 83.20. Osztrák korona 83.45. Ma­gyar korona 82.20. Magyar aranyjár. 102.50. Né­met kir. márka 118.42. 3% déli vasúti elsőbbség 250. Török sorsjegyek 227.50. Az utótőzsde zárlata. Osztrák hitelrészvény 633.—. — Magyar hitelrészv 825.50 — Anglo bank 338.50. — Bécsi bankegyesület 517.—. Unió bank 600 75 — Län­derbank 518.25 — Osztrák magyar államvasut 703.50 — Déli vasút 113. — Skoda-részvény 838.—. — Dohányrészvény 322.—. — Rimamurányi vasmű 722.50 Alpesi bányarészt 1063.—.— Májusi járadék 83.10 — Magyar aranyjáradék 102.50. — Magyar koronajáradék 82.20 — Török sorsjegyek 227.50 - Német birodami márka 118.42 — Német bírod márka oltimoro 118.27. — Orosz járadék —.—. Külföldi tőzsdékről. Berlin, márc. 19. (Tőzsdei jelentés.) Szilárd alapirányzat mellett, mely a politikai helyzet állandóan kedvező megítélésén alapult és a görög király meggyilkolásának hírétől alig befolyásolva, a mai tőzsdén az üzleti tevékenység nagyjában al­kalmi fedezeteikre szorítkozott, melyeket a küszö­bön álló ünnepekre való tekintettel eszközöltek, úgy hogy csak csekély árfolyamváltozások voltak. Valamivel élénkebbek csak bányavállalatok voltak, melyekre a nyersvaspiacról szóló jelentések némi ösztönzést nyújtottak, továbbá Itanza- és Kanada­­részvények. Zárlat valamivel kedvezőbb. A készáru­­piac ipari értékei túlnyomórészt valamivel gyen­gébbek voltak. Magánleszámítolási kamatláb 6.1. — 4.2 száza­lékos papírjáradák 85 70 — 4 százalékos osztrák arany­járadék 83.80 — Osztrák hitelrészv. 202.50. — Déli vasút 23.60. — Orosz bankjegyek 214.60. — 4 százalékos új orosz kölcsön 92.60. — Disconto Commandit 180.25 — Dynamit Trust 174.—. — Harpom 189.20. — Unifikált török járadék 85.75 — 4.2 százalékos ezüstjáradék 82.70 — 4 százalékos magyar aranyjáradék 85.50. — Magyar koronajáradék 81 50. — Osztrák-magyar államvasut —.— — Bécsi váltóár 843.25 — Orosz járadék —.—­­ Ál­ villáma- EdisoD 229.75. — Gelsenkirchem iQl.20. — Laurakohó 172.—, Páris, márc. 19. (Zárlat.) 4°/0-os osztrák aranyjára- .­dék 91.45 — 3°/0 Déli vasút elsőbbs. köte 262.—. — Osztrák Länderbank —.—. — Magyar Agrárbank —.—, 3­­2 százalékos olasz járadék 95.97 — 5% orosz jára­dék 1906 104.90. — 4°/0 unifikált török járadék 85.32. — Banque Ottomaine 638.—. — Banque de Paris 17.45. — Osztrák magyar államvasut —.— — Meridional vasút 547.—. — Tula 11.45. — Chartered 28.—. — East Band 70.—­. — Váltó Amsterdamra (rövid) 208.12. — Váltó Bécsre (rövid) 104.31. — Olasz aranyváltó (rövid) 2.—. — Cseh Londonra 252.75. — 4°/0 Magyar aranyjáradék 86.55 — Osztrák földhitelintézet —.— — Magyar Jelzálogbank 477.—. — 3° „ francia járadék 87.85 — 3°/ orosz járadék 75.65. — 4%, spanyol jára­dék 92.95. — Török sorsjegy —.—. — Török dohány részvény 347.—. — Rio Tinto 18.54. — Déli vasút 119.—. Hartmann gépgyár 724.—. — Urikányi kőszén —.— — De Beers 532.—. — Spassky Copper 102.—. Azálló német piacokra (rövid) 123.50. — Váltó Belgiumra (rövid) —.62. — Váltó Svájcra (rövid) —.34 — Magánkamatláb 4°/,. London, márc. 19 (Zárlat.) Angol consolok 73.50. — Japán járadék 98 75 — 4%-os magyar arany jár. 85.50. — Leszámítolási kamatláb 4.87. — Olasz járadék —.—. Bécsi váltóár 24.60 — East Rand 275.— — Randmines 662.—. — 4e rúpia —.—. — Spanyol járadék —.—. — Canada Pacificvasut 228.87. — Déli vasút 4.62. — Ezüst 26.19 — Chartered 112.—. — Randfontein —.— — De Beers 21.1­6 Frankfurt, márc. 19. (Esti tőzsde.) Osztrák hitelint. részv. 202.25. — Déli vasút 23.60. — Disconto Commandit 180.—. — Berliner Handelsgesellsoh. —.—. — Harpeni —.—. — Laurakohó —.—. —­ Osztr. magy­­ar­ vasút 151.50. — Német bank —. — Drezda bank —.—. — Gelsenkirchem 191.25. — Hibernia —.—. — Olasz já­radék —.—. Berlin, márc. 19. Búza májusra 209.50. júliusra 211 75. — Rozs máj.-ra 171.—. juL-ra 173.—. — Zab májusra 165.25, juL-ra 167.75. — Tengen máj.-ra —.—­ juL-ra —.—. — Olaj máj.-ra 64.50. okt.-ra 63.60, Pilis, márc. 19 Búza márc.-ra 28.40. ápr.-ra 28.—J máj.—aug.-ra 27 65. jzll.—aug-ra 27.40.—Rozs márc.-ra 20.25. ápr.-ra 20.50. máj.—aug.-ra 20.50, juh—aug.-ra 20.50. — Liszt márc-ra 38 90, ápr.-ra 37.85, máj.— aug.-ra 37.40, juh—aug.-ra 37.15. — Repceolaj márc.-ra 71.25, ápr.-ra 70.25 máj.—aug.-ra 68.25, szept.—dec.-re 68.50. — Szesz márc.-ra 42.25, ápr­.-ra 42.50, május— aug.-ra 42.25 szept.—dec.-re 42 25. — Nyers cukor 27.25—27.—. — Fehér cukor márc.-ra 31.25, áprilisra 31 62. máj.—aug.-ra 32.12, okt.—jan.-ra 31.87. — Fino­mított cukor 64.-----64.50. porosz fő, márc. 19. Búza helyben 19.—. — Sárga búza helyben 18.90. — Rozs helyben 15.40 — Zab hely­ben 15.40 — Repce helyben —.—. — Tengeri —.— V 100 kg -ként, Köln, márc. 19. Olaj 69.—* Búza locobuza 111— 110% 110% májusra 96% 95 % 95 juJiusra 96 % 95% 95% szeptemberre— — — Tengeri márciusra— — ■------­májusra■-------— — Chicago. júliusra■ 1 ■ 1 Búza márciusra 89% 88% 88% májusra 891/g 88% 88% Tengeri márciura 62% 62 % 51% _________________17 Pénzügyi hírek, A Hitelbank közgyűlése. A Magyar Általános Hitelbank szerdán dél­előtt tíz órakor gróf Cziráky Antal elnöklésével, a részvényesek élénk részvétele mellett tartotta meg évi rendes közgyűlését. Az elnök, konstatálván a közgyűlés határozatképességét, üdvözölte a részvé­nyeseket és a jegyzőkönyv vezetésére Sebestha Ko­los igazgató-helyettest, hitelesítésére pedig gróf Zichy Andor és Tolnay Kornél részvényeseket kérte fel. Az elmúlt üzletévről szóló igazgatósági jelen­tés kiemeli, hogy az intézet nyereségének kedvező alakulása nem szolgálhat alapul az ország lefolyt évi gazdasági eredményeinek megítélésére, mert hasznos­­ tapasztalatokban bár gazdagodva, anyagi erőben azonban kétségtelenül meggyengülve lépte át társadalmunk az újév küszöbét. A jelentés érinti azokat a körülményeket, amelyek a múlt év folyamán gazdasági életünk alakulását igen hátrá­nyosan befolyásolták és a megelőző évek állandóan kedvező konjunktúrájának nálunk is érezhető hul­lámverését gyengítették, nevezetesen a külpolitikai bonyodalmakat és az azokkal egyidejűleg, föllépett igen nagy pénzfeszültséget. Annak oka, hogy e kedvezőtlen körülmények nálunk oly rendkívüli mértékben éreztették hatásukat, legfőképen abban rejlik, hogy bankok, sőt nem ritkán takarékpénztá­rak és szövetkezetek is, amelyek sem elegendő tő­kével, sem a szükséges tapasztalattal nem rendel­keznek, legitim üzletkörükön túlterjedő vállalkozá­sokba bocsátkoznak. Megelégedéssel és m­egnyug­­vással említi fel a jelentés, hogy azonfelül, hogy az intézet a saját ügyfeleinek minden tekintetben rendelkezésére állott, egyéb oldalról jelentkező hi­teligényeket is, a lehetőség határain belül, mindig kielégített. Tevékenyen részt vett, sőt vezető sze­repet vállalt a bajba jutott pénzintézetek megmen­tésére irányuló akciókban, legtöbbször oly esetek­ben, amidőn az illető pénzintézetnél közvetlenül érdekelve nem is volt. Az igazgatóság jelentése ezután ezt mondja: Monarchiánk, mint a Balkán-háború színteréhez legközelebb fekvő nagyhatalom, sajnos, már hóna­pok óta szüntelenül mintegy hadi készenlétben van, ami a súlyos anyagi megterheltetésen felül, a munkáskezek százezreinek a produktív foglalkozás­tól való elvonását jelenti. Az év végén ugyan né­hány heti fegyverszünet állott be, az új esztendő elején azonban a háború csakhamar ismét kiújult. A fegyverszünet alatt észlelt tapasztalatokra tá­maszkodva, jogosultnak tartjuk azt a reményt, hogy a kedvező konjunktúra, amely a nyugati állam

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék