Pesti Hírlap, 1914. szeptember (36. évfolyam, 212-241. szám)

1914-09-27 / 238. szám

Budapest, 1914. mvi. évfolyam, 238 (12,478.) szám. Vasárnap, szeptember 27 ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egész évre 32 K — f Félévre 16 „ — „ Negyedévre 8 „ — „ Egy hóra 2 „80„ Egyes szám ára helybe i, vidéken és pályaudvaron 12 t. Az apró hirdetésekre vonatkozó minden tudnivaló a 40-ik oldalon olvasható. IRLAP SZERKESZTŐSÉG : Budapest, Váci-körut 78. Telefon 26—46. KIADÓHIVATAL: Budapest, Váci-körut 78. Telefon 26-40. FIÓKKIADÓHIVATAL: Budapest, Evzsébet-körut 1 Telefon .József 52- 96. Verdun. Paris fölött a német-francia háboru sor­sára elkövetkeztek a elöntés utolsó napjai. Szeptember tizedikén kezdte meg a német trón­örökös Verdun ostromát. A német haderő egész vonalának azóta Verdun a forgópontja. S mialatt a német seregek jobbszárnya, en­gedve a francia nyomásnak, Páristól mind fö­lebb húzódott, azalatt Verdimnél és Verdun alatt lépésről-lépésre hóditott tért a német és bajor trónörökös serege. A német sas, mely eleinte" Páris—Verdun vonalában nehezedett a fran-2ia földre, jobbszárnyán engedett az odakon­?.entrált francia támadásnak; de minél inkább ?melte föl a szárnyát, annál jobban nehezedett testével a verduni erődökre. Ha sikerül itt agyonnyomnia a Maas erődvonalát: a fölemelt szárny is lecsaphat már s halálosan szorit­• hatja magához a francia haderőt. És szeptember 25-én este a német fő­hadiszállás hirül adta a világnak, hogy elesett az első erőd a verdun—touli vonalon; St Mi­hiel mellett, a Camp des Romains erőd or­maira a von der Tann bajor ezred kitűzte a német lobogót s ezen a ponton, a verdun— touli vonalnak épen a közepén, átlépték a né­met csapatok a Maast. Ezzel Franciaország keletén is megindult a német özön Páris felé. A Maason át is megindult a német vas és tüz özöne. A verdun—touli vonal középső pontján is megvetették a lábukat a németek; innen Verdun többi záróerődje ellen is össze­hasonlíthatatlanul könnyebben folytathatják az ostromot. És erről a pontról a Verdunt közvetlenül ostromló némöt trónörökös felada­tát is támogathatják az ellenséges haderő fel­szívásával. Ezt a három fölbecsül hetetlen ered­ményt jelenti egyszerre a Camp des Homains-i erőd eleste, melylyel az egész verduni erödvonal alapjában megingott. Verdun eleste pedig fordulópontja lesz nemcsak a német­francia viaskodásnak hanem a kettős szö­vetség mind a két, nyugati és keleti háborújá­nak egyaránt. Verdimnél dől el a mi sorsunk is és azok az osztrák-magyar motorütegek, me­lyeknek modelljét ma mutatták be Bécsben a mi öreg királyunknak s melyek a német negy­venkettesekkel gvütt ott működnek mostan Verdimnél: örök jelképei lesznek a kettős szö­vetség közös sorsának és egybeforrottságának. A Pesti Hirlap ezekben a világot átfor­máló napokban egyik tagjával szintén ott áll a verduni csataföldön. A francia harctérre kiküldött tudósítónk épen ma jelenti, hogy hallania és látnia adatott szemtöl-szembe a német ós osztrák-magyar testvériesülóst: a mi motorütegeinket és a mi katonáinkat Ver­dimnél. És azt is jelenti a mi emberünk, hogy mikor a német negyvenkettesek megkezdik a bömbölést, mintha óriások ordítanának fel az égre. Neki ott, a verduni csataföldön, egy lété­ért küzdő népnek hatalmi szavát jelenti ez a menydörgő hang. A táviró nem hozhatja el Verdunböl a hangokat is hozzánk, csak a szavakat Írhatja le — a német vezérkar cenzúráján keresztül. De mielőtt rni ólomba öntetjük: át kell, hogy bocsássuk egy uj cenzúrán, a mi szorongó ma­gyar szivünkön is ezeket a szavakat és a szi­vünk azt súgja, hogy megtoldjuk őket egy val­lomással. Mert Verdunnél nem csupán egy nép­nek, a németnek, létéért küzdő hangját jelenti az á menydörgés a földről fel az égre, ha­nem jelenti a miénkét is, magyarokét, akiknél jogosabban a németek mellett egy nép sem mondhatja el ma Európában, hogy valóban a létéért küzd. A verduni erödvonal áttörése. A francia liarctér eseményei. A német nagy főhadiszállás Jelenése. Berlin, szept. 26. (Wolff-ügynökség.) A nagy főhadiszállás jelenti szeptember 25-én este 9 órakor: A hí. műveletek folytatása jobb­szárnyunk legszélén ujabb harcok­ra vezetett, amelyekben eddig dön­tés nincs. A középen mindkét fél egyes előretörésein kívül semmi se történt, A Verdimtől délre eső záró­erőd, Camp des Romains, St Mlhiel mellett, elesett. A van der Tann ba­jor ezred az erőd ormaira a német zászlót kitűzte. Csauataink ott a Maast átlépték. Különben sem nyugaton, sem keleten semmiféle változás nincs. A Pesti Hirlap hsdifudósitó-Jának jeienlése. (Cenzúrázta a nénid nagy vezérkar.) Metz, szept. 26. (Délelőtt 11 óra 45 perc.) Pénteken a tűzvonalban voltam és igy szemtanúja lehettem a Ver­dun körül folyó küzdelemnek. A háboru első nyomaival és borzal­maival Chambleytól néhány kilomé­ternyire találkoztam. A délutáni órákban elértem a német nehéz tü­zérség működési vonalát és enge­délyt kaptam arra, hogy az ütegek­nél tartózkodliassam. A német ne­héz tüzérség a Verdun mellett fek­vő Mesnil falut ágyúzta. Az ágyuk elsütésénél rettenetes légnyomás fej­lődik. Ugy éreztem, hogy az ágyú­nak, amely mellett állottam, hang­ja legalább harmincszor olyan erős, mint a menydörgés. E dördülés után a hatalmas ágyúból olyan hang­gal repül ki a lövedék, mintha óriá­sok orditanának fel az égre. Egy létéért küzdő népnek hatalmi sza­va ez. A tüzérségi vonaltól egy erdő felé indultam, ahol néhány órával azelőtt erős gyalogsági harc folyt. Az erdőben halomszámra Feküdtek francia katonák holttestei. Számta­lan keresztüllőtt fatörzset láttam. Innen egy bizonyos irányban, me­lyet megjelölnöm tiltva van, több kilométernyire gyalogoltam és ott végre alkalmam volt munkában látni az osztrák-magyar motoros­ütegekel Kitűnően ügyes állásban vannak elhelyezve. Az ellenséges nehéz tüzérség ezt a mi ütegünket srapnellel lőtte. Lövedék-lövedék után visított el a levegőben a fe­jünk fölött. Ez a hang kinzó, na­gyon éles és hosszú sikoltáshoz ha­sonlít. Ide (Metzbe) Gravelotteon ke­resztül jöttem e sürgönyömet fel­adni. Haladéktalanul indulok visz­sza a másik szárnyra. Tegnap a mo­toros-ütegek mellett magyar kato­nákat is találtam. Fehéri Armanil * Francia és angol hivatalos jelentések. Páris, szept. 26. A főhadiszállásról 23-ikán éjjel a íbvet­kező hivatalos jelentést adták ki: Az Oisetól Woewreig a németek eröi%U madást intéztek ellenünk végleges eredmefiy nélkül. A baloldalon, az Oise jobbpartján, a németek némi teriileteket elfoglaltak. Az (Jise és az Aisne folyó között a helyzet nem válto­zott. Ezen a ponton az ellenség nem is folyta­tott komoly támadást és megelégedett azzal, hogy hadállásainkat hosszabb ideig ágyúzta. A középen Rheims és Souain között az ellen­ség offenzívába ment át, amelyet azonban visszautasitottunk. Souain és Argonnes között némileg elő­rehaladtunk. Az Argonnes és Meuse közötti helyzetben nincs változás. Woewrenél az el­lenség támadt. A támadás a Meuse melletti magaslatokra irányult, Tressauvand—Viguel­les—Handicours fronton, anélkül, hogy a ma­gaslatokon helyet foglalhatott volna. Jobbszár­nyunkon, Lotaringiában. a németek ismét át­lépték a határt kisebb csapattestekkel és visz­szafoglalták Domevret a Blamont északi ol­dalán . Ugyanekkor Eordeauxból a hadügymi­nisztérium a hadihelyzetről a kővetkező je­lentést adta ki: — Balszárnyunk Noyon déli részén egy A Festi Hirlap mai száma 40 oldal, A Pesti Hirlap következő száma hétfőn, szeptember 28-án a rendes időben jelenik meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék