Pesti Hírlap, 1914. december (36. évfolyam, 303-332. szám)

1914-12-17 / 319. szám

1914 december 17., csütörtök. — (Nómet ápolónők ós francia sebesültek.) Münchenből jelentik nekünk: A Münchener Neueste Nachrichtennek jelentik Karlsruheból: Diedenhofen város parancsnoka figyelmeztetést bocsátott ki, melyben hallatlannak mondja azt az eljárást, ha német ápolónők oly elismerésre méltó működésükkel annyira visszaélnének, hogy a francia sebesültekhez oly annyira közelednek, hogy ezek szerelmi viszonyba mernének velük lépni B őket még hozzá jegyesüknek is mondani. Az ilyen ápolónők nem gondolják meg, hogy el­járásukkal- mennyire tiszteletlenné és méltat­lanná tennék az egész ápolónői kart. Az ilyen elemeket oly gyorsan, amit csak lehet, el kell tá­volítani. — (József főherceg és a szakaszvezető.) Turkánál történt, hogy József főherceg megbizta Biró Károly 44. gyalogezredbeli szakaszvezetőt, induljon el egy erösebb őrjárattal az ellenség.irá­nyában földerítő szolgálatra. A szakaszvezető nekivágott a veszedelmes vállalkozásnak és órák hosszat harcolva, kemény puska- és gépfegyver­tüzben végrehajtotta feladatát, melyről jelentést vitt a főhercegnek. Dicséretet és kitüntetést ka­pott érte. Később megsebesült, egy srapnell go­lyója vágódott a karjába. Amikor a vonatra kel­lett szállania, találkozott a turkai állomáson a főherceggel, aki ráismert, • megkínálta cigarettá­val és azt mondta neki, hogy tudassa majd hogy-és hollétéről. A szakaszvezető Kaposvárra ke­rült, a Bárány-szállóbeli tartalék-kórházba he­lyezték el, ahol a gondos ápolás csakhamar talpraállitotta. Erről szép levélben be is számolt a fenséges urnák, aki sajátkezű, tulajdon ke­mény, férfias betűivel irott levélben válaszolt a katonának a következőképen: — Fiam! Most veszem jó soraidat és igaz örömmel értesülök, hogy jobban vagy! Remélem, hogy az isten megsegít és teljesen fölépülsz ós oly hősiesen fogsz tovább küzdeni, mint eddig. Sajnos, engem elvitt a sors keze, magasabb állásba szólított a kötelesség, uj csapataim van­nak és igen messze vagyok az én szeretett 44-eseimtöl, akikre a legigazibb szeretettel és bá­mulattal gondolok vissza. Vajha megint velük harcolhatnék. Téged pedig fiam, ha az isten megsegif ben­nünket és mindketten hazatérjük a háborúból, örömmel vennélek magamhoz valamely állásba, Ezolgálatba azon esetben, ha nincs otthon jobb megélhetésed. Üdvözöl téged, vitéz fiam. igaz jó­akaród: József főherceg lovassági tábornok, * VII. hadtest parancsnoka. — (Mi a neve a mai háborúnak?) Amikoi a hétéves háborút megindították, akkor bizo­nyára nem mondották az emberek: „No, most megkezdjük a hétéves háborút!" A hétéves há­ború akkor kapta a nevét, amikor hét év múlva befejeződött és az akkori idők Kitchenerónek bizonyára nem jutott eszébe, hogy „hét évig hár boruslcodom!" jelszóval indítsa meg a harcot. Ha tehát az angol hadvezérnek igaza lenne az egyébként teljesen alaptalan jóslásával, akkor a világtörténelem ezt a háborút a „hároméves háiboru" cime alatt könyvelné el. Adja isten,, amit remélni is lehet, hogy ez a háboru nem fog három évig tartani. Mi azonban ez esetben a neve? Persze, nem nagyon fontos ez a kérdés, egy amerikai lapnak azonban mégis eszébe ju­tott és körkérdést intézett erre vonatkozólag ol­vasóihoz. Tizenkét főcsoportba oszthatók a be­érkezett feleletek és ezekből kifünik, hogy az amerikaiak a következő nevekkel kívánják fel­ruházni a mostani háborút: Az európai háboru. Az 1914-es háboru. A szövetségesek háborúja. Vilmos császár háborúja. A nómet-szláv háboru. A világháború. A népháboru. Az angol-belga-francía-orosz-nőmet-magyar­osztrák-szerb-japán-török háboru. Az európai hatalmak háborúja. A nagy konfliktus. A háboru. Az utolsó háboru. Ha választanunk lehetne, mi a legszíve­sebben „Utolsó háboru"-nak neveznö-k el ezt a háborút. Bár tényleg ez lenne az utolsó háboru. amelyet az embereknek végig kell szenvedniök! — (Üdvözlet Przemyslből.) A szegedi hon­védgyalogezred parancsnoka, Nónay Dezső ez­redes, akit hősiességéért nemrég vaskoron*­renddel tüntettek ki, Przemyslből repülőgépen tábori levelezőlapot küldött Szegedre a felesé­gének. A repülőgép Krakóba repült a przemysli postával s Krakón át jutott Szegedre. Levelé­ben tudatja az ezredes, hogy jól érzi magái, semmi baja. Ezrede hősiesen viseli magát. A le­vélben házasságuk évfordulója alkalmából üd­yö2±i feleségét, PESTI HÍRLAP — (Negyvenegy ütközetben vett ré=zt.) Szüts József, a Szegedi Athletikai Klub football­csapatkapitánya, mint kadétörmester négy hóna­pon át küzdött a déli harctéren. Ott negyvenegy ütközetben és huszonkilenc rohamban vett részt. Hősies magatartásáért és egy boszniai hegynek a crnagorcoktól való visszafoglalásáért első osz­tályú vitézségi érmet kapott, ezenkivul zászlóssá léptették elő. Milanovácnál átlőtték a bal kezét, ezenkívül két lába megfagyott, ugy, liogy most sebesülten és betegen érkezett vissza Szegedre. — (Az elfogott orosz generális.) A neu­sandeci ütközetben fogságunkba került egy orosz lovassági tábornok, akit egy osztrák land­wehr-hadnagy kíséretében szállítottak Kassán keresztül a fogolytáborba. A vonat indulása előtt a hatalmas termetű és alig negyvenéves­nek látszó tábornok kitűnően megebédelt az ál­lomási étkezőben s azután első osztályú kocsi­ba ült. — (Szerb foglyok szállítása.) Hétfőn és kedden háromezerkétszáz szerb foglyot szállí­tottak Szabadkán keresztül. Teát és szalonnát adtak nekik és azután tovább vitték őket vala­melyik fogolytáborba. — (öngyilkosság.) A Csálcy-utca 17. szá­mú lakásán Reisz Izsák tizenhétéves géplaka­tos felvágta a karján az ereket. A Rókus-kór­házba vitték. — (Az időjárás.) Közép- és Dél-Európában enyhe idő volt. Csapadék főleg Németországban esett, mig Dél-Európában az eső kevesebb lett. Hazánkban tegnap is enyhe és változékony idő uralkodotl. Eső az Alföld északi részeit kivéve, csaknem mindenütt esett. Leg­több csapadékot mértek a Tisza—Maros szögében (10— 25 mm.), továbbá a Dunántul délnyugati szögében, meg Erdély északkeleti részein (10—15 mm.). Pécsről, Ver­secröl és Aradról zivatart jelentettek. A hőmérséklet nappal kevés kivétellel 10 fok C. fölé emelkedett, az éj­jel azonban hűvösebb volt a megelőző éjjelhez képest; ai maximum 17 fok C. volt Versecen, a minimum —2 fok C. Botfalun. Prognozis: Elvétve csapadék és gyenge éj­jeli fagy várható, Halálozás. Nyilbegyi Rupp Jenóné, szül. tárcsái Majzik Sári, Budapesten, december 15-én, hosz­zas szenvedés után elhunyt. A megboldogultat férje, Rupp Jenő főmérnök, Rupp Zsigmond ud­vari tanácsos fia és kiterjedt rokonság gyászolja. Temetése f. hó 17-én délután ^4 órakor lesz a farkasréti temető halottasházából. Hatfaludy Ernő, Szók város országgyűlési képviselője, kedden Désen meghalt. Belopotoczky Kálmán, belső titkos taná­csos, trikaliai felszentelt püspök, nyugalmazott tábori püspök, a nagyváradi latin szertartású székeskáptalan nagyprépostja, halála alkalmá­ból a nagyváradi káptalan tagjai ülésre jöttek össze, amelyen Fetser Antal püspök mélyen meghatva jelentette a káptalan tagjainak a nagy veszteséget. A káptalan a gyászesetet tudatta gróf Széchenyi Miklós megyéspüspökkel, továb­bá távirat utján a király kabinetirodájával, a had­ügyminiszterrel, kultuszminiszterrel, a bécsi nunciaturával és Várady L. Árpád kalocsai ér­sek-metropolitával. A halottat díszes érckopor­sóban, az általa újjáépített nagypréposti palota földszinti nagy éttermében helyezték diszes ra­vatalra. A temetés csütörtökön reggel megy végbe. A nagyszebeni állami főgimnázium tanár­testülete gyászlapon tudatja, hogy Veress Ignác, nyugalmazott igazgató és címzetes főigazgató, életének 81. évében Kolozsvárt meghalt. Az inté­zet 1868—1896-ig érdemes vezetőjét, magyar szel­lemű átalakítóját és a magyar és klasszikus nyelvészet tudós munkását gyászolja benne. Bukoveczi Popp Lajos nyugalmazott kirá­lyi járásbiró, hosszas szenvedés után életének 76-ik ós házasságának 50-ik esztendejében Lúgo­son meghalt. Garlner Aladárné, született Kleinhackel Ila, császári ós királyi főhadnagy özvegye, éle­tének 24-ik évében, házasságának 3-ik hónapjá­ban, a harctéren hősi halált halt férje után való mély fájdalmában december 14-én Budapesten meghalt. Dr hilibi Haller József, a cs. és kir. 9. sz. huszárezred tartalékos hadnagya, a Magyar Le­számitoló ós Pénzváltó Bank tisztviselője, a dé­li harctéren hazája védelmében szerzett betegsé­ge következtében folyó hó 16-án Sopronban el­hunyt. Halász Elek posta ellenőr, rövid szenvedés után Budapesten meghalt. Tegnap hunyt el Stenger Vilmos ékszer­gyáros özvegye, szül. Gliick Nanette. Halálát ki­terjedt rokonság gyászolja. özvegy Mahr Kár oh/né, született Bajkor Klára, rövid szenvedés után, életének 79-ik évé­ben Miskolcon meghalt. Fejér Gyula, Zombornak negyvenhét éven át volt római katholikus apátplébánosa, városi bizottsági tag, hetvennyolc éves korában Zöm­kor ban meghalt. I • • I 13 Zaich Iván zeneszerző szerdán Zágrábban meghalt. A horvátok legkitűnőbb komponistáju­kat vesztették benne. x Karácsonyi ajándékul legalkalmasabb az élet fel­viditásához egy jó hangszer, hegedő, fuvola, harmónium, celló, harmonika, citera, tárogató vr.gy egy tiszta csen­gő hangú grammofon, moly hangszereket legjobban é9 legjutányusabban csakis Mogyorossy Gyula Budapest, VIII. ker., Rákóczi-ut 71. sz., magy. kir. szab. hangszer­árugyárából szerezheti be. x Megjeleni a Hölgyek Naptára 1915. évre. XXXII. évfolyam Szerkeszti. S Bokor Malvin ízléses és dis«e« kiállítása, valamint gazdig tartalma révén a legalkalma­sabb ajándékkönyv fiatal leányok é? nők részére Ára selyemdiszkőtésben i korona, ajánlott bérmentes küldés­sel 4 kor. 45 fill Kapható Légrády Testvérek könyvkiadó­hivatalában Budapest. V ker., Vilmos császár-ut 78. szám és minden nagyobb könyvkereskedőben % Nagy dolog a háboru. Irta: Diplomata (Garay Ákos művészi rajzaival.) Ára 5.— korona, diszkötésben 6 — korona. Ajánlott bérmentesítési dij — 4b fillér Kap­ható Légrády Testvéren konyvkiadóhivatalában Buda­pest, V , Vilmos császár-ut 78. és minden nagyobi -önyv­kereskedésben x A Hannover huszárok. Irta: Diplimata Garay Ákos művészi rajzaival Ára 5 — korona Diszkötésben <5.— korona Kapható Légrády Testvérek könyvkiadóiig vatalában, Budapest, V., Vilmos császár-ut 78 Taitfeyi rovat. Az egyetemről. A budapesti tudomány­egyetemen az első félévi előadásokat már befe­jezték és most folynak a félév végi leckekönyv­aláírások. A megfogyatkozott számú hallgatók között ez a félévvégi aláíratás sokkal csendesebb, mint más években szokott lenni. Az egyetem he­lyiségei általában véve nélkülözik az idén a más években szokásos mozgalmasságot, különösen ill ez az orvosi és a gyógyszerészi fakultásokra, ahonnan a hallgatókat aránylag legnagyobb számban hivták be katonának. Annál inkább fel­tűnő most ezen a két szakon a női hallgatók nagV száma. Az orvostanhallgatónölc egyébként élénk részt vesznek a sebesült katonák gyógyításában és ápolásában. Az egyetemi ifjúsági egyesületek is nagyon megsínylik a háborút. A tudományos célt szolgáló egyesületek szaküléseinek csak egy kis részét tartották meg. Képzőművészet. * (Hangverseny a Fészek karácsonyi vásárján.) A Képzőművészeti Társulatnak <r Fészek művészklub Ker­tész-utca 36. szám alatti palotájában lévő karácsonyi vásárján csütörtökön délután 5—8 óráig nagy hangver­seny lesz, amelyen Fricsay Richárd karmester vezetésé­vel a honvédzenekar játszik. A belépődíj negyven fillér, a tag- és csalúdlagjegyek érvényesek. A vásár, tekintettel a nagy érdeklődésre, vasárnap ismét nyitva le9z dA Mött is 10-—2 óráig és délután b—8 óráig. Közgazdaság. Pénzügyi hírek. A mérlegkészítés kérdéséhez. Ma indul meg a tanácskozás a pénzügymi­niszter elnöklésével a mérlegkészítésről és nég egy-két, a háborúval összefüggő pénzügyi kér­désről. Kell e mérleget vagy helyesebben, lehet-e mérleget készíteni: ez lesz az első kérdés, amely­re felelni kell. A mérleg készitése nagy nehézségekbe nem ütközik, mert a vagyontárgyak értékelése nem lehetetlenség. Mik ezek a vagyontárgyak? Elsőb­ben az ingatlanok. Ezek felveendők az utolsó mérleg szerint, vagy az azóta szerzett ingatlanok a beszerzési áron. Azután a követelések, ame­lyeknek legnagyobb része, mint tudjuk, jelzálo­gilag biztosított: s igy ezek bonitásában nem kell kételkedni. A be nem kebelezett váltóknál sem lesz jelentékenyebb veszteség, mert a föld­birtokosok, a kereskedők, a földmívesek legna­gyobb részénél — kivéve divatáru, bútor, porcel­lán s néhány ilyen üzletet — anyagi helyzete nem rosszabbodott. Marad az értékpapír-állomány. Ebben nem tőzsdei árfolyamot, hanem mi­vel az osztrák-magyar bank és a hadikölcsön­pénztár a tőzsdei árfolyammal jegyzett papiro­sokra előleget ad: ezt fel lehetno jogosítani a tőzsdén jegyzett papirosok árfolyamának meg­állapítására, vagy pedig az általa máris meg­állapított értéket lehetne venni alapul. A tőzsdén nem jegyzett értékpapírokat vagy az utolsó mérleg szerint lehetne felvétetni, vagy ha azóta vásárolták beszerzési áron.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék