Pesti Hírlap, 1914. december (36. évfolyam, 303-332. szám)

1914-12-23 / 325. szám

10 Karácsonyfa-ünnepély. A székesfővárosi Szent Margit sözkórház, mely a háború k®örése óta állandóan nagy számú sebesültet gyógykezel, a katonák részére karácsonyfa-ünnepélyt rendez, dr Hisz Sándor orvos kezdeményezésére, akinek fáradozására nagyszámú cigaretta, sütemény, gyümölcs és emléktárgy gyűlt össze a sebesülteknek. A messze vi­dékről való sebesülteknek megható kedves emlék lesz az otthonuktól távol töltött szent este: A német birodalmi katonák Budapesten maradt családjainak támogatására alakult segitö bizottság And­rássy-ut 25. sz. a. levő helyiségeiben hatvan asszonyt és nyolcvan gyermeket ajándékozott meg különböző hasznos tárgyakkal. A karácsonyfa alatt karácsonyi éne­keket énekeltek, Bockfischné szólót énekelt, Schulz Lajos pedig beszédet mondott. A bizottságnak ujabban meg­gyarapodott a teendője, mert számos, részben súlyosan megsebesült német katonát hoztak Budapestre. A bizott­ság e katonák részére minél szebbé kívánja tenni a ka­rácsonyi ünnepet s e célra szolgáló adományokat Back igazgató (Kossuth Lajos-utca lt.) fogad el. Az Auguszta-Gyorssegély-Alap igazgatósága Ber­náth Gézáné vezetésével s ma már száznál több hadi­kórház örömteljes karácsonyát biztositotta. Báró Ghil­lány Imre földmivelésügyi miniszter háromszáz kará­csonyfát ajándékozott erre a célra. A fákat szétosztották a hadikórházakban s Bernáth Gézáné, Wlassics Gyulá­né, Bernáth Elemérné, Wladár Ervinné és Pejacsevich Jolán grófnő gondoskodtak arról, hogy a zöld gallyak ragyogó diszl öltsenek. Az ajándékok gazdag raktárát halmozták fel értékes és hasznos tárgyakból. Szép karácsonyfaünnepély volt kedden a főváros Révész-utcai hadikórházában. Megjelentek: gróf András­sy Gyuláné, gróf Ithuen-Héderváry Károlyné, báró Groedl Hermanné, Andrássy Denise grófnő, Croix gróf­nő, Sehorr-Thoss grófnő, Fiáth Mária bárónő, dr Baum­garten Nándor, a kórház egész vezetöége, dr Dollinger Gyula vezértörzsorvos, kórházparancsnok, Bolgár Ferenc v. b. t. t., gróf Bissingen Ernő, gróf Dessewfíy István, Karkas főfelügyelő. Vértes és Farkas hadnagyok, dr Ger­gő Imre és dr Verebéty Tibor, Endrődy Szerafin, Meixner László titkár és még számosan. A szép ünnepély kará­csonyi énekkel kezdődött, melyet az ápolónőkből alakult énekkar adott elő. A szólórészeket Koltay Emma önkén­tes ápolónő énekelte. Az énekkart Mandl Zsigmond sza­kaszvezető tanította be és vezette. Utána két katona magyar és németnyelvű beszédet tarfott, majd a sebe­sültek közül Beck Ferenc magyarul, egy másik sebesült pedig német nyelven köszönte meg a róluk való gondos­kodást. Ezután dr Dolilnger Gvula kórházparancsnok ve­zértörzsorvos kívánt mielőbbi felgyógyulást a katonák­nak. Minden sebesültet gazdagon megajándékoztak, hoz­zátartozóiknak pedig pénzsegélyt küldtek. A Pesti Első Bölcsőde Egylet józsefvárosi bölcső­dfjében (VIII., Nagytemplom-utca 3. sz.) e hő 27-én, a tabáni bölcsódőjében (I., Arok-utca) e hó 28-án minden­kor délután fél négy órakor tartja a kal'ácsonyfa-ünne­pályt. Adományokat még elfogad Adler Rácz Józsefné (VIII., Trefort-ulca 4. sz.) A Diana-uti iskolában ma tartották meg az alko­holellenes napot. Az alkohol káros hatásáról dr Szálkái Gyula tanár, liarkis Malvin és Tóth Kálmán igazgató beszélt még. Az ünnepély után a főváros által kará­csonyi ajándékképen küldött könyveket osztották ki a hadbavonullak gyermekei között. A Budapesti VI. és VII. kerületi Kisdedovodák Egylete mind a két ovodájában karácsonyfa-ünnepet rendezett. A Rózsa-utcai ovodában dr Zsembery István ügyvezető alelnök és Hindy Zoltán titkár jelentek meg az egyesület képviseletében, a Mohács-utcaiban pedig Zettner Vilmos alelnök és Toris Károly gondnok. A kará­csonyfák meggyújtása után a gyermekek átvették az ajándékokat. A halászok adománya. Az Országos Halászati Egyesület több lelkes tag­ja nagyobb mennyiségű élő pontyot adományozott a bu­dapesti és vidéki kórházaknak, hogy az azokban ápolt sebesült katonák halétket kaphassanak. A halászok ado­mányából 30 kórházban 10.000 sebesült részesült a ka­rácsonyi. halban. Török Vörös Félhold. A Wiener Bank-Verein konstantinápolyi fiókja ut­ján 10.000 koronát adományozott a Vörös Félholdnak, egyszersmind hajlandónak nyilatkozott összes fiókjánál a Vörös Félhold részére szánt adomány elfogadására. Könyöradoinányok a katonalovak számára. A közönség köréből több oldalról nyilvánult meg az az óhajtás, hogy a háborúban sanyargatott, megsebe­sült katonalovak szenvedéseinek enyhítése érdekében a humánusan gondolkodó állatbarátokhoz felhívás intéz­tessék, hogy a mondott célra alkalmas tárgyakat, ugy mint takarókat, kötszereket és a sebek kezelésére hasz­nált mindenféle anyagokat adományozzanak. Az Orszá­gos Állatvédő Egyesület ezért felkéri a közönséget, hogy a fent felsorolt tárgyakból minél többet adományozza­nak és a tárgyakat az egyesület székházába (IX., Ernö­utca 11—13. sz.) küldjék be. A budapesti helyőrség karácsonyi ajándéka. A budapesti helyőrség legénysége részére szánt karácsonyi ajándékok gyűjtésére alakult kerületközi bizottság az uj városházán gróf Khuen-Héderváry Károly elnöklete alatt ülést tartolt és konstatálta az akció szép sikerét. A bizottság felhívja az összes ivtartókat, hogy az iveket a begyült összegekkel egvütt haladéktala­nul a IV. kerületi elöljárósághoz küldjék be. A bizottság felkéri a közönséget, hogy az esetleges természetbeni adományokat (dohány, szivar, pipa, gyufa, cukor, csokoládé, tésztanemüek stb.) PESTI HÍRLAP a térparancsnokságnak (IV., Veres Pálné-utca 1) küldjék be, lehetőleg egyformán csomagolva e hónap 24-éig, délelőtt 9-től este 10 óráig. A társadalom szive. A Pesti Hírlap szerkesztősége ma a következő ado­mányokat kapta: A harctéren elesett katonák családjainak: A Bá­nyai Ag. Hitv. Ev. Egyházkerület aszódi leánynevelöin­tézetének növendékei Petri Sarolta igazgató utján 50 K. Rónay Józsefné Nagyperkáta 10 K Joos István Buda­pest 15 K, Fábián Lacika 5 K, Margitka 5 K és Ilonka 5 K. Széli Ida 3 K. Kisalagon (Kundháza-telep) Kolláth Ilonka, Spitz Margitka, Fekete Ilonka, Tihanyi Mariska, Bodó Lenke és Tihanyi Juliska műkedvelő előadást ren­deztek, a befolyt jövedelem 21 K G0 fillért tesz ki. Katonák karácsonyára: Sumi Sándorné 10 K, Tóth Béláné Komárom C K, Földes László és neje 5 K, Hirsch F. Páka 6 törülköző, 2 lepedő, 6 hósapka, 6 pár stucni, Róth Lajos Nagy-ölved, dianasósborszesz, N. N. Szarvas, gyertya, Cerner J. Monor, szőrme, Ilangyásy Mariska 1000 cigaretta, Eichner Bertalanné, tépés, köt­szer, 2 flanelling, svetter,, Katonagyermekek napközi otthona Gödöllő kar. zacskó. * Vörös Kereszt részére: Egy vaslábi társaság 15 K, „Kis Iparosok" asztaltársasága 20 K. Bevonult katonák családjának: Kurucz Asztaltár­saság Hászmán vendéglőből 45 K. Megbénult katonáknak: Joos István Budapest 5 IC. Kamcsa Mihály részére Róth Sarolta Kánya 3 K. » A Budapesti lókereskedők, lóügynőkök egyesüle­te gyűlésén Weisz Dávid elnök bejelentette, hogy a kis­kereskedők és ügynökök 1000 koronát adtak hazafias jőtékonycélra. Elhatározta, hogy 500 koronát adomá­nyoznak még a Vörös Keresztnek és 500 koronát a had­bavonultak családjainak. A függetlenségi párt Vörös Keresztes Hadikórházá­ban szép karácsonyi ünnepség készül. Az ápoltaknak szánt ajándékok összegyűjtésén a hölgybizottság gróf Batthyány Tivadarné vezetésével serényen fáradozik. A karácsonyfadiszitést a Glück-Erős család vállalta. Pénz­beli és természetbeni adományokat adtak: Urmánczy Nándorné, báró Prónay Szilveszter Gábor, Földváry Ist­vánné, Kraemer Gézáné, Sass Istvánné, Óváry Ferenc, Petry Zsigmond, Gaál Gaszton, Mérey Lajos, Eörssy Kálmán é3 neje, Hammersberg László, Kern Gyula, dr Vencel Árpádné, gróf Batthyány Tivadarné, özvegy gróf Károlyi Gyuláné, Meskó László. Mészáros Károly, Ber­náth Béláné, „Nagynéni", báró Kemény Árpádné, Lo­vászy Mártonná, Sághy Gyula, KoLek Ivornélné, Pap­szász József, Beniczky Árpád, Kelemen Béla. A függet­lenségi párt kórházában a karácsonyi ünnepséget 2-í-én délután tartják meg. Az Iparművészeti Iskola hadikórházának karácso­nyi ünnepélyét az intézet ápblónői, a tanárok feleségei s a növendékek rendezik. Az iskola külön emlékplakettel készített a sebesült harcosok számára. Azonkívül mind­egyik egy dobozra való csemegét is süteményt kap aján­dékba olyan csomagolásban, hogy azt mindjárt kiki csa­ládjának hazaküldheti A karácsonyi ünnepély csütörtök délután 4 órakor lesz. A Márvány-utcai hadikórházban szerdán délután három órakor lesz a karácsonyfa-ünnep. Fővárosi ügyet — Megüresedett tagsági helyek. A vilá­gítási üzemi bizottságban több tagsági hely üre­sedett meg. A tanács felliivta a pénzügyi bizott­ságot, hogy a maga részéről kiküldött esetei Her­zog Péter báró helyett, a középitési bizottságot pedig, hogy Amon József, Hauszmann Alajos és Kauser János helyett kebelükből tagokat küld­jenek ki ebbe a bizottságba. Megüresedett azon­kívül még IIüvös József és dr Vámossy Károly helye is. Dr Hecht Ernő lemondott a bizottság­ban viselt tagságáról, Retter Gyula pedig tartó­san akadályozva van tagsági tisztjének teljesíté­sében. E tagsági helyek betöltése iránt a tanács a pénzügyi és középitési bizottság kijelölése után fog intézkedni. — Nyugdíjazás. A tanács Göth Ilona pol­gári iskolai tanítónőt negyvenévi szolgálat után nyugdíjazta és a főváros szolgálatában eltöltött hosszú működéséért neki köszönetét és elismeré­sét fejezte ki. Göth Ilona nyugdíjazásával meg­üresedik a közoktatásügyi bizottságban a pol­gári leányiskolái tanítónők képviseleti helye. — Közlekedési ügyek. A tiszti ügyészség elkészítette és bemutatta a közúti vaspálya tár­sasággal a Várkert-rakparti második vágányra vonatkozólag kötendő területhasználati pótszer­zödést, bemutalta továbbá a Villányi-ut—Alko­tás-utcai villamos vasútra vonatkozó és ugyan­csak a közúti vaspálya társasággal kötendő te­rülethasználati pótszerzödést és engedélyokira­tot. A tanács mind a két szerződéshez hozzájá­rult és azt pártoló javaslattal terjeszti a legköze­lebbi közgyűlés elé. — A zugligeti és hűvösvölgyi villamos. A közúti vasút társaság igazgatósága, engedve az általános kívánságnak, elhatározta, hogy e hó­nap 24-ikétöl kezdve a zugligeti és a hűvösvölgyi közlekedést ismét a 47 és 49 viszonylatszámu, egyenkint tiz perces időközökben indítandó csat­lakozó kocsikkal fogja fentartani. Ezzel az in­tézkedéssel kapcsolatban a forgalomba hol vezeti ' 39 és 45 jelzésű járatok egyidejű beszüntetésével, 1 1914. december 21., hétfőn. a 77. jelzésű kocsikat ismét forgalomba helyezik és ezek, ugy, mint előzőleg, a Központi városhá­zától a Margithidon át a fogaskerekű vasútig és ugyanezen az útvonalon vissza fognak hat per­ces időközökben pótkocsikkal közlekedni. — Kibérelt korcsolyapálya. A tanács az Abonyi­utcai korcsolyapályát, mmt a mult esztendőben, ez év telére is kibérelte a fővárosi iskolák tanulóinak haszná­latára. Színház és zene. * (Királyszinház.) Nedbal Oszkár diadal­mas operetteje, a Lengyelvér, melyet tavasz ele­jén Préger német operettetársulata játszott nálunk a Népoperában, most magyar kiadásban is megielent: ma este mutatta be a Királvszinház. számottevő sikerrel, mely a bájos müvet bizo­nyára uiabb tartós diadalra juttatja nálunk is. Maga a darab az utolsó évtized egyik lesriohh bé­csi operetteje. A szöveg valóságos vigjáték: a muzsika gyakran közel jár ugvan a vig dalmű • stílusához, de azért az operette-közönsés'nek is kedves, tetszetős — mert fülbemászóan dallamos, ötletes és nagyobbára eredeti. A cselekmény ve­leje az, hogy az eladósodott Bolo gróf nem akar­ja feleségül venni a gazdag Zarembának szép leányát. Helént; inkább, igy szól hetykén, fele­ségül venne egy egyszerű parasztszolgálót. He­lén már most Marina néven cselédnek szegődik Bolohoz. a korhely grófocskát lassankint jó útra téríti: elzavarja házából iszákos, kártyás cimbo­ráit, kiszabadítja öt a kacér Wanda táncosnő há­lójából, végül, mikor Bolo megszereti és felesé­gül akarja venni, fölfedi előtte kilétét. De azért mégis az övé lesz és az utolsó finaléban boldo­gan összebékül a makrancos hölgy és az 0 len­gyel Petruchioja. Nedbal bájos, dallamos zenéje már eléggé ismert, népszerű nálunk is; nem kell azt most külön ismertetni. Csak annyit említünk, hogy a mai bemutatón is nagyon tetszett: az első felvo­násban a bájos tánckettös, a nagy-keringö és a befejező krakoviak; a másodikban a pompás kártyajelenés, a ropogós induló, egy Lortzinp zsánerű buffo-tercett, a parodisztikus parasztket­tös (afféle budaörsi trombitálással és nyers, rikí­tó hangszereléssel') és a hangulatos befejező-duett, melynek szép részlete a zenélöóra-intermezzója; végül a harmadikban az arató-ünnep vigoperába illő zeneképe, a hangulatos ima-karral, egy ujabb táncduett és egy hangulatos melodráma. A zenei rész minden részletét kitűnően juttatta érvényr1 a Békéssy karmester által vezényelt zenekar. Az előadás máskülönben is kitiinö, amibe: nagy része van a Stoll Károly színdús, hatáso? rendezésének. Stoll ezúttal ismét beigazolta, bog) igazi operette-rendező; nem dolgozik variété-tri kekkel, nem spékeli meg a szöveget ízléstelen vic cekkel, mindig jóizlésü. művészi nivóju — d< épen azért művészi értékű a munkája is. — A nöi főszerepet, Helént, a háború kitörésekor LOTI donból hazajött Pctrás Sári adta.. Mintha Lon donban hagyta volna hangjának melegségét egyéniségének kedves szeretetreméltóságát: mint ha a két év alatt (mig a Dalys theatreben m".­ködött) az a bizonvos angol hűvösség és flegmr vett volna erőt rajta. Az ö lengyel slahticája vol­taképen halvérü angol lady. aki még a szerelmi jelenésben sem melegszik föl. nehogy az shoking legyen. Király Ernő hangjának is ártott némiképen legutóbbi hosszabb vendég­szereplése egy itteni orfeumban; de azért kedves és elegáns Boloja mégis rokon­szenves benyomást keltett. Rátkay és Lato­bár kacagtató mint mindig, Tisza Karola csino san énekel és ügyesen táncol, a kisebb szerepek­ben Raskó, Réthey és Szabolcs jeleskedtek. A Len gyei vér alighanem méltó lesz a len­gyel vérrel megszerzett ujabb* lengyel-magyar testvériséghez: tartós diadalt arat és naponta uj híveket hódit majd ö is. (—Idi.) * (A Medgyaszay-kabaréban Fedák Sári) még csak ma este játszsza a „Zsuzsika" cimii pompás kis dráma főszerepét. Péntektől kezdve a népszerű primadonna uj darabban, — egy vidám énekes bohóságban — mutatja be kiváló művészetét, amennyiben néhány esté" Molnár Ferenc egy nagyszerű jelenetének- főszerepét játszsza el s ebben két uj dalt is énekelni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék