Pesti Hírlap, 1915. december (37. évfolyam, 334-363. szám)

1915-12-16 / 349. szám

1915.­­december 16., csütörtök. PESTI HÍRLAP eg az átlagos prémiumból ered, amit az­ első hó­napokban kalkulálni kellett. Készáru. Elsőrendű rizsért 355 koronáig menő árakat fizettek. Kölesben jobb volt a kíná­lat Príma dió tartott A többi cikkben alig volt forgalom. Forgalom. Kedden Budapestre hoztak 4584 m. búzát 1924 m. rozsot, 4456 m. árpát, 1639 m. tengerit, 204 m. lisztet; innen elvittek 101 m. árpát, 2000 m. tengerit, 3904 m. lisztet, 2714 m. korpát. Rizs. A főváros által beszerzett rizskészle­tet rizsjegyek ellenében hétfőtől kezdve áruba fogják bocsátani. Minden fővárosi lakos havon­kint egynegyed kg. rizst vásárolhat, ha eziránt az illetékes lisztbizottságnál jelentkezik. Az egész szemű rizs ára kgkint 2.20, a félszemű ára 2, a törmelék ára 1.6­7 K. Amerika. December 13-iki chicagói zárlat májusra: buza 117% c., tengeri 71 c., zab 45 c. Sport Labdarúgás. Az átigazolások. Tegnap éjjel járt le az átigazolások terminusa Előző évektől eltérőleg — épen a háborús állapotok miatt —­ mai napig feltűnően kevesen kérték átigazolásukat idegen egyesületekbe. Maguk az átigazolások a már is­merteken kívül nem sok meglepetést tartalmaznak. Leg­többen kívánkoztak el a III. TVE.-ből, legkevesebben a MTK.-ból. Viszont legtöbben kérték átigazolásukat a MTK.-ba. A nevezetesebb átigazolási kérelmek a követ­kezők: Bosnyák István BTC.-ből MAC.-ba, Kollár Zoltán a III. TVE.-ből a BSE.-be, Schrott Károly a III. TVE.-ből a MAC.-ba, Gyery János a III. TVE.-ből a „33" FC.-ba, Zsarnóczay Zoltán és János a BEAC.-ból a MAC.-ba, Boros Lajos a Törekvésből a MTK.-ba, Brenner Rezső MÁV. Gépgyárból a Festőkhöz, Csapkay Károly MÁV. Gépgyárból a Törekvésbe, Fritz Alajos a FTC.-ből a MTK.-ba, Hegyi Gyula a III. TVE.-ből a FTC.-be, Hof­bauer Gusztáv a KAOE.-ból a FTC.-be, Kecskés József a FTC.-ből a MAC.-ba, Kossuth Ferenc az URAK.-ból a MTK.-ba, Kubicsek Gyula a MTK.-ból a Főv. TKer.-be, Mitribusz István a MFC.-ból a BSE.-be, Molnár Frigyes a BAK.-ból a NSC.-be, Reiner Ferenc MÁV. Gépgyárból a BAK.-ba, Ruttkay Károly a KAOE.-ból a FTC.-be, Schlosser Imre a FTC.-ből a MTK.-ba, Schőn Károly a KAOE.-ból a MTK.-ba, Szaupe Ede a MÁV. Gépgyárból a MTK.-ba, Vicenik Ede a BEAC.-ból a FTC.-ba, Wende­lin Kristóf a „33"-ból a BAK­-ba. A vasárnapi mérkőzések: A hivatalos labdarúgó­szezon ugyan véget ért a hadimérkőzések befejezésével, több egyesület azonban még nem tér pihenőre és vasár­nap mérkőzéseket játszik. Így az Üllői-uti sporttelepen a FTC, a BEAC­ csapatával, a Hungária-uti sporttelepen a II. oszt. hadimérkőzések győztese a Vas- és Fémmun­kások csapata játszik a Főv. TKör csapatával barátságos mérkőzést. Az elsőő osztályú egyesületek II. csapatainak szö­vetségi díját a FTC. II. csapata nyerte meg a Törekvés IITN c­apata előtt. A harmadik helyre a MTK. II. csa­ora jutott. Törvénykezés. — Nyugalombavonulás címadományozással. A király az igazságügyminiszter előterjesztésére saját kérelmükre történt nyugalomra helyezteté­sük alkalmából sok évi hi és buzgó szolgálataik elismeréséül Hrabovszky Aurél székesfehérvári ügyésznek a főügyészi helyettesi, Buttyán József orvosai járásbirónak pedig az itélőtáblabirói cí­met adományozta, — Bírósági kinevezések. A király az igazságügy­miniszter előterjesztésére Skultéty István nagyváradi főügyészi helyettest a szegedi ítélőtáblához biróvá, Ba­róthy Pál nagyváradi ügyészt a nagyváradi főügyészség­hez főügyészi helyettessé, dr Ilajicsek Gyula székesfe­hérvári ügyészt a székesfehérvári törvényszékhez bíró­vá, Greskovits Ernő egri törvényszéki jegyzőt az egri járásbírósághoz, dr Zrinyi Miklós szombathelyi tör­vényszéki jegyzőt a szombathelyi törvényszékhez és dr Szász József budapesti gyakorló ügyvédet az érsekújvá­ri járásbírósághoz albirákká nevezte ki. A Szélhámos szobaleány mint professzor leánya. Dr Jendrassik Ernő egyv­enű tanár pár héttel ezelőtt panaszt emelt a rendőrségnél egy ismeretlen nő ellen, aki nap-nap után az ő költ­ségére akart frakkerezni a fővárosban. Déltájban rendesen egy bérkocsi állott meg a szülészeti kli­nika előtt s a bérkocsis egy gyűrött papírlapra irt levéllel kereste dr Jendrassik tanárt. A levél­ben a következő sorok voltak : „Kedves papa, ma délelőtt kikocsiztam, miután nincsen nálam elég pénz, légy szives, fizesd ki a kocsit. Ma dél­ben kissé később megyek haza, kezeit csókolja Lilly." Azt is megtudta dr Jendrassik egy levél­ből, amelyet Biró Sándor Rákóczi-úti jogász in­tézett hozzá, hogy az ismeretlen nő Jendrassik Lilly néven állított be hozzá és 167 koronáért fo­gat rendelt. A fogász levelére dr Jendrassik tanár nyomban válaszolt, s kijelentette, hogy neki Lilly nevű leánya nincs, aki ezen a néven mutatkozott be, az közönséges szélhámosnő. A tanár feljelen­tése folytán a rendőrség hosszas nyomozás után , kézrekerítette végre az ál-Jendraceik Lillyt Mes­ter Róza újszászi születésű, 22 éves facér­szoba­helyeztek el A rendőrség megállapította, hogy Mester Róza kőveszélyű munkakerü­lés m­iatt egy izben már tizenöt napra el volt zárva , a rendőr­ség most 42 napi elzárásra ítélte. A kir. ügyész­ség a Jendrassik Lilly néven elkövetett szélhá­moskodásai miatt egyrendbeli csalás vétségével s egyrendbeli csalás kísérletével vádolta meg. Most tárgyalta ezt az ügyet a büntető járásbíróságnál dr Veseey Gyula járásbiró. A tárgyaláson Mes­ter Róza beismerte, hogy Jendrassik Lilly álné­ven szélhámoskodott Védelmére csak annyit ho­zott fel, hogy erre egyik udvarlója, egy or­vostanhallgató biztatta fel. Dr Balázs Pál ügyészi megbízott vádindítványa után a biró egyrendbeli csalás vétségéért és egyrendbeli csalás kísérleté­nek vétségéért összbü­ntetésüől három heti fog­házra és 20—20 korona pénzbüntetésre ítélte. Az ítélet jogerős. Mester Rózát ebből az esetből ki­folyólag a rendőrség kitiltotta a fővárosból, leány személyében, akit nyomban a toloncházban . Rágalmazási per a dohos kenyér miatt. A büntető törvényszék dr Füzesséry táblabíró el­nöklete alatt szerdán folytatta annak a rágalma­zási pernek tárgyalását, amelyet Vajna Elek szé­kesfővárosi tanácsjegyző indított a kenyérgyár volt igazgatója, Werner Mihály ellen. A vádlott a következő kijelentést tette a bíróság előtt: — Kijelentem, hogy lehetséges az, mi­ként én a kérdéses telefonnyilatkozatot félre­értettem. Azért azt az állításomat, hogy Vaj­na tanácsjegyző úr engem a kérdéses liszt bekeverésére utasított, fenn nem tartom, ké­rem azt meg nem történtnek tekinteni s az eset felett sajnálatomat fejezem ki. Vajna tanácsjegyző felszólalása után dr Brassován kir. ügyész vádat ejtett, mire a bíró­ság Werner Mihálylyal szemben a további eljá­rást megszüntette. 15 f­ gyikt­tér.*) Az orss­ág elismert legolcsóbb és legnagyobb ezüstáru gyára VB BSIV AJ Budapest, VII. kerÜlet, stbEiPi fia SIp­ u. 20. Telefon 64-05. A nagysurányi cukorgyár és fino­mító részvénytársaság igazgatósága és tisztikara mély megilletődéssel jelenti, hogy tisztviselőik illetve kartársaik kö­zül ut abban GRÁF JENŐ úr a cs. és kir. 96. gyalogezred tartalékos hadnagya és SÍPOS FERENC úr a cs. és kir. 72. gyalogezred tartalékos hadnagya a hazáért és királyért vivőit küzdelem­ben, ellenséges golyótól találva, hősi halált halt korán elhunyt derék tisztviselőink és kartársaink emlékét, — kik a polgári munkából épen olyan kötelességtudás­sal és buzgalommal vették ki részüket, mint amilyen nemes elszántsággal és önfeláldozással harcoltak a nemzet jö­vendő boldogulásáért, — mindenkor há­lás kegyelettel fogjuk megőrizni. Bogornossioz assisiensnefi ajánlójozise Berlinben végzett, Amerik­ában praktizált fiatal he­gy. Leveleket , Fogorvos" jeligére a fiókkia­dóhivatalba. 10721 is Éli tégla-és habarcsfelvonók motorral, szerszámok, fal­kötő- és gömbvas eladók. Szanab Miklós építésznél I., Csaba­ utca 7/c. Sped­ Telefon 49—21. Orvos­ dajkavízszü­k­ (telefon 93—32) a tulajdonos Dr. Weisz Henrik orvos szemvé­lyes vezetése mellett a dajkákat állandó orvos­­vizsgálat és felügyelet alatt tartja. Az intézet, VVaSS£rií1«Sin~f61° mód~ intéseiben SZÍV-UI. 69. minden egyes dajkán az eredeti­­ szer szerint vírtsimítalni végez. A vérvizsgálathoz szükséges vér­*'»5«I«W» Vételt bárkinél az intézetben d­e 2-5 óra között végzi. Kivonatra küldünk vidékre vérvételhez szüksé­ges sterilizált üvegecakót és használati utasítást. A vérvizs­gálat díja 20 korona. 10688 gyár kerestetik. 1600 gránát h­etenkinti megmunkálására Választ „Gyár" jelige alatt a fiókkladéhi­vatalba dupla borí­tékban 10701 hatóságilag eng. japán és chinai díszműáruknak: tea- és mokka-készlet, váza, kazetta, ékszerszekrény, függöny stb. Alkalmas karácsonyi ajándékok PRESZTER BÉLÁNÁL SSTIJE Kávé kilója _ Korona 4.80-tól VilághirU g. K. TEA főraktára. 9899. *) E rovat alatt közlöttekért nem vállal fe­lelősséget a szerkesztő. Pénzkölcsönt Budapesti házakra u. mm 5 évre, előnyösen folyósittat 10720 WEISZ JÓZSEF bankiroda "ffia. Nem lett drágább a porcellánházban semmi, a régi olcsó árban adok el mindent Kórházak és szanatórium berendezé­sek. Egész konyha 50 K, 6 személyes ebédlő csak 15 K, 6 személyes kávé- vagy teakészlet 7 K, 6 személyes üvegkészlet 10 K. 0900 TAKÁCS, Baross-tér 4. szám. ROYAL NAGYSZÁLLODA BUDAPESTEN . . 10162 éttermei újra megnyíltak. Ebéd teríték 4.50 vacsora 1 toria 5.50 K Kitűnő konyha. Elsőrangú zene.­­ Modern .ts, vil­it, cirka 5 szobás legalább 600 Döfés kerttel keresek megvételre esetleg bérbe a budai oldalon. Részletes ajánlatokat a vételár illetve bérösszeg feltüntetésével „KÉSZPÉNZVEVŐ 100" jeligére a kiadóhivatalba kérek. " ln3S a MŰVÉSZI FÉNYKÉPEK KOLLEKTÍV KIÁLLITÁSA műtermében 1072® Budapest, V., Erzsébet tér 18. sz. Az összes felvételeket Labort személyesen eszközli. Felvételek egész nap. Telefon 173-20. Porosz és petrozsén­yi Mos, Kocka és 1 «Ír.l*,JíaJ?f0n®nk£nt a-Jánl Prompt szállításra: POMGRÁCZ JENŐ, szénnagykereskedő, Budapest, Dohány-utca 16-18. 10030 Telefon 141—11, Epeköveket üL­asi,a.t, kálmínia módszer szerint, fel­oldás által eltávolít Dr. Bernard József rendelő­intézete TEMESVÁR, II. ker., Fő-utca 4. szám. Cukorgyár budapesti központi Irodája keres azonnal való belépésre jó­riázból való, jobb praxisa 1660g gépírónőt, aki feltétlenül perfekt magyar és német gyorsíró. Aján­latokat (kettős borítékban) „Cukorgyár 53340" sz. a. Schwarz József hirdetési irodájába, Andrássy-ut 7. kérünk. Ékszerek, ezü­stnemüek órák gyári árban CIUn/1 ||(j|nC cs. és k.r. udv sun­.ténftl beszerezhetők OfllIUH UttílUJ BUDAPEST kigyó-tér 5. Képes nagy árb­iizáb ingyen­es bérmentve. Alapítva Kolozsvár 1895.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék