Pesti Hírlap, 1916. január (38. évfolyam, 1-31. szám)

1916-01-06 / 6. szám

6 PESTI HÍRLAP 1916. január 8., szombat. Oktatás Kereskedelmi szak­oktatás GYORSÍRÁS ís GYORSGEPIRAS! A GiYAKORLO GY'ORS" 1ROK TARSASAGA felűgyel'eto alatt álló, vilá­gos, tágas tantermekben el­helyezett REMINGTON-ískolában LEGGYOR­SABBAN IjKGALA­POSABBAN ulsíijltltlia­tú a gépírás", magyar-német gyorsírás íiaUoisberger— Markovlts-reifcírzer dg NE­MET NYELV. Beíratkö­ziig naponkint. Felvételi <JíJ nincs. Állásközvetítés (111-ralan. Növendékeink 1N ­GYENES KIKÉPZÉST nyernek a magyar-német helyesírásban, KarthoteK amerikai nyilvántartási remiszer és Verükal Irat­rendező kezelésében. Elnök: Dr FABRO HENRIK •parlamenti gyonsiró-revlsor, tulajdonos: REMINGTON IROGEP RÉSZVÉNY­TÁRSASÁG (EZELŐTT GLOGOWSKI ES TÁR­SA) Budapest, VI., An­d.-issy-ut 12. 17658 GYORSÍRÁS TANÍTÁS. Magyar, né­met gyorsírást, gépírást tökéletesen csakis a Steno­g.-afla Országos Gabelsber­ger Iskolában tanulhat. K írjén tájékoatatöt. Rá­kúeri-ut 20. Telefon: 101— 25. 57165 KERESKEDELMI SZAKTANFOLYA­MOK felsőkereskedelmi Iskolai tanárok vezetésé­vel. TANTÁRGYAK: Éíücyvclús. Levelezés. Izúmtttn. Kereskedelmi Jog. Közgazdaságtan. He­lyesírás. Gyorsírás. Gép-Írás. NAPFALI é.» ES­TI taníolyamok. GYORS-1RASI TANFOLYA­MOK. Gépirás díjtalan. SZÉPÍRÁS 1 tanfolya­mok helvesírással vagy anélkül. NEMET NYEL­VI tanfolyamok. Helyes-Írás. Társalgás. Levelezte. KÖNYVVITELI tanfo­lyamok. Kiképzés roéríeg­képességi*. SÜRGŐS ESE­TEKBEN gyors kiképzés liármely tantárgyból. Kívá­natra EGYENENKENTI oktatás egy vagy több tan­tárgyból. Naponként BE­IRATKOZÁSOK. M ör­sCkelt tandíjak. Hetenként UJ TANFOLYAMOK. A Háskösvetités díjmentes. Vizsgák. Bizonyítványok. BzakmükBdös 1897. óta. FO. VÁROSI GABELSBER­CER SZAKINTÉZET. Erzsébet-körut 28. Telefon 122—60. 17833 GYORSÍRÁS Hírgyár, német, gépirás. te­reskedeimi szakiskola. Dob­utca 00. Jelentkezés napon­ta. Telefon 126-97. 80770 KERESKEDELMI és BANK SZA KTAN­FOLYAMOK mppaíiak f-a estlek (hat hjíiaposok), .TANÚAH elején na EL­SŐ ORSZÁGOS GA­BELSBERGER SZAK­ISKOLÁBAN, Hegedűs Sándor-utca 7/ Felsű ke­reskedelmi tanárok. Gondo­san csoportosított hölgyuö­vendékek. Gyorsírás leg­felsőbb fokig. Prospektus. Telefon: 04—88. FIGYEL­MEZTETI? S: A „Ga­belsberger Szakiskola" el­nevezést^ melyet dr Gyar­mati, az~ntézet alapítója, 1Í»ŰM. ŐU használ, most tör­vény hiányába i megtévesz­tőén utánozzák'. A GY'A­KORLOK GYORS­ÍROK TARSASAGA. 18020 PARLAMENTI GYORS IROKTOL VE­ZETETT ELSŐ OR­SZÁGOS GABELSBER­GER SZAKISKOLA (DR FABRO - DR GYARMATI) VÁLTO­ZATLANUL VI.. HE­GEDŰS SÁNDOR-UT­CA 7. ELNEVEZÉST UTÁNOZZÁK! 1S81D TANARNŐNEL Jutányos könyvvitel magyar német gyorsírás oktatás Előkészít tanítónői vizsgá­ra. Jelentkezés 12—4. 13a­rasits. Király-u. 102. 31123 KISASSZONYT keresek, ki a Gabeisberger­félo gyorsírást tanítja. Le­veleket „Rövid lelő alatt." Jeligére e lap kiadóhivatalá­ba kérek. C7121 GYORSIRÓTANAR­NE csekély díjért tanít gyorsírást. IV.. Kossuth Lajos-utca 14., II. 10. Tele­fon 122—."3. 57815 GYORSÍRÁS!. gőpirSsI, kereskedelmi tan­folyamok „Mairkovits" szakiskolában, Ferene-kor­ttC 39, Telefon. SÍIM GYORSÍRÁS! (magyar-német), gépirásl, kereskedelmi tssaitenfolya ­mdk: gyoralráRtaJiítótól ki­képzés a „BELVÁROSI Gyorslríi szakiskolában", IV., Mazcum-körut 2»—25. Telefon 143—1,"). 80201 Nyelvtanítás VILÁGNYELVEKBŐL, kere.skodetnu levelezés:-11, •wi port. t ani (fis 0 koronáért. Priv&tórák. Erzsébet-körűt Kl. Ü723-1 NEMET"" nyelvtanárnő Berlitz mód­szerről oktat lakásán Ps háznál. Csoporttanitás tíz korona. József-körut 38., IV. 21. 57060 NEMET c.onvorsatio, kereskedelmi levelezést, valamint AN­GOL, FRANCIÁT (mint angol, francia) oktat, ke­reskedelmileg és iiniverzáli­fiiu képzett világlátott, disz­tingvált külföldi mester. Magas referenciák J0z=ef­tér 13.. III. 24. 57483 JO CSALADBÖJÚ való intelligens svájci (lozán) származású francia leány, irodalmi képzettség­gel, kitűnően tanítja anya­nyelvét (németben is per­fekt és ért magyarul is) né­hány szabad órár»l rendel­kezik. Loulso Ispoinante, VI.. Teréz-körut 20., t. 0. 07060 NYELVISKOLA ~ Atm-osüno Olga, Margit­körut 28. Némt, angol, fran­cia, olasz, szerb, horvát. 17953 N22METUX. tanít havi liat koronáért nagymüvelt tanárnő. Hajós­utca 14., I. 2. 80123 "ANGOL NYELVME"Í^ TERNÖ még néhány (sza­bad Órával rendelkezik. Le­vélbeli értesítés Mann Florence, V., Széchényí-nt­na 1. sz., IV. em. címre kéretik 37097 MŰVELT amerikai un hölgy tanít angolul, lüüérőnő.i'.'j; men­ni' délelőtt, egynehány délutáni órával rendelkezik. GraraatlkSt, keíeskcdlml levelezést, ugy mint társal­gást, fordítást vállai. K. L. V„ Nagykorona-ntca 4., I. 1 970SI FRANCIA hölgy tanítás ellenében kis szobát keres. Jelige: ..Szo­lid 4040S" a kiadóhivatalba. 4040 S NEMET nyelvet, grammatikát, ke­reskedelmi levelezést, he­lyesírást tanítok, könnyen érthető módszerrel, ügynök­utca 10., 1. 3. 40405 NEH£ET órákat (oktatást) ad intelli­gens urileány. E. W., Kl­rá'y-ntca S6., III. 14. 40419 KERESEK gyakorlott tanítót vagy ta­nit-őnőt tt magyar nyelv gyors és alapos megtanulása céljából. Szíves ajánlatok ,,S. S. 33." alatt a kiadó­hivatalba. 1S11J ANGOLUL &—0 hónap (beszédet és írást), ílgyee mesternél, tár­salgást. levelezést, irodal­mat, francia és németül. Stephen Níclas, Vlliaos császár-ut 20.. III. 15. 10793 KELETI NYELVISKO­LA Muzeujn-körut 21. s*. Megnyílik január 15. Tanít törökül, bolgárul, szerb te lengyelül. 579SS " L AGYMVELTSSGT) " ni-;nő. elsőrendű t,-inerő, ta­nít németet .franciát, an­golt. I'erfekt zongorista. József-körút 50., I. R. 57943 OKL .TANÍTÓNŐ szabad Órákkal rndelkezlk; perfekt német, francia. Erzsébet-körut 53., III. etm. 25911 TANÍTOK magyart, németet, angolt, franciát. Erzsébet-körút 20, TI. 6 25903 NEMET francia okleveles elsőrangn referencia nyelvtanárad még néhány szabad órával rendelkezik. listi kurzus is. Frau Possel, József-körnt 43.. III. 17. 1S070 NSÍMET tanárnő zongorát, franciát, és angolt tanit Sólyomné, Saió-utea 01.. III, 24. 57915 EGYETEMI virágával biró Intelligens urileány német alapon fran­cia órákat ad. Ajánlatok ..Progrés" Jeligére főklndö­hlvataíha. 1S218 NEME T-FR ANCIA nyelvórákat adok Budán. Leveleket Teozer hirdető­jébe, Szervita-tér. 578&1 NEMET sétaóra kejestetik. IV., Molnár-u. 22., III. Ü. SOWI TANITONO tanít nCmctlll, franciául, zongorát. I., Fürj-utca +. £0190 NEMET, magyar, angol, francia, K.-IÍLSZ, lengi c l. török, Ixxl­gár, szerb, horvát, orosz Kurzus vagy különóra, esti órákban is. Elsőrangú .tan­erők. Lipótvárosi tovább­képző, Faík Míksa-ntca 33, IV. 1. Telefon: 17S—45. 800-40 FRANCIA kisasszony órákat ad Pétá­ra la vállalkozik. Baroös-Utc« 43., IV. 5. 579C3 VILÁGNYELVEKET előnyösen tanit „PilO­GRESS ACADEMY" lválvin-tér C. 80203 OROSZ •niyelvtanárnő ajánlkozik, Cecrkov Caívin-tér S., I. 8. 57971 KERESEK francia tanárt ,kl Berlítz­módaícx ezerir-t tanit, Dr Földes Árpád, JOzsef-kürut 10. 57SÍ0 INTSLLIGEIíi irit-met kisasszony zongora­ismeretekkel, keres társal­gási órákat vagy délutáni állást. Mizsí ligal, Német­utca 40.. II. 13. 3U90 INTELLIGENS müveit lif'inet hölgy német nyelvtani és tárjalgáíd órá­kat ad. Szives megkures&t .,Lellííi.smeretcs SJ0S7'' alatt a kiadóhivatalba. 180SJ Zene, ének, szín­művészet MELYIK Intelligens VIDÉKI VA­ROS társadalma érzi hi­ányát egy OKLEVELES ZONG ORATANERO­NEKv ugy hogy egyedül­álló nő zongoratanltásból. •»setleg Iskola megnyílása által ín i setieg rémet órák adásával is megélhetne? Szí­ves megkeresők ennek a társadainmnak (gy befolyá­sos tagja által kéretnek e iap kiadóhivatalához: ..Aka­démiai módszer" jeligével kettős borítékban. 17885 'ZONGGXiAT A5TARNÍÍ sok évi gyakorlattal, órákat vállal. „Lelkiismeretes" jel­igével. Andrássy-ut 20., tőzsde. 57706 I-LANGKEPZEST, korrepetálá-s-t a háborúra tekintettel, Jutányosán el­vállal végzett énekesnő. Je­lentkezés 10 órától 2 óráig. Sziv-u. 42., I. emelet 3. . 18184 OKLEVELES zongorataniténő még egy­két órát vállai. IX., Sorok­sárt-ut 18., III. 35. 31128 HEGEDÜLNI 1 állásomon zeneakadÖmIailag tanítok. Saiv-utca 34., föld­szint 3. 18211 20 OKA alatt megtanítok kottából clmbalinozni. Olcsön hango-­lok kettőtől tizig. Jőzsef­utca 51. 57912 INTELLIGENS urileány juíányasaji ad z-on­goraőrát. kezdőknek. Tanít­ványaimnak a zongorám gyakorlás végett rendelke­zésükre áll. Megkereséseket kér Mar kő, VIII., Orlás­u. 24., ajtó 4. 57988a ZONGORÁZOL CIM HALMOZNI, HE­GEDÜLNI felnőtteket leg­rtivldebb ldőn művészi já­tékra kitanítok. Dohány­utca 74.. Lukácsné. 25925 ZONGÖBALECKET nd jutányosán urLleány (ze­nedében vanit.) Erteaitést kér „Kitűnő módszer" Jel­igére liókkiadóíjivataiba 57991 ZONG OEA6EAT ad lméiettel kapcsolatosan utolsó évet végző növendék. IX., Löayay-utea 13b., IV. 8. 57339 ZENESZERZŐTŐL zongoraoktatás díjtalan gyakorlással, kezdőknek 8 koronáért. Esti tanfolyam. Erzsíbet-korut 53. Nyelv­iskola. 57953 KITŰNŐ zongorlstanő keres foglalko­zást moziban. Levelek Ma­demoiselle Bénoit címre a lap kiadóhivatalába. 31138 Epari oktatás AUTOMOBIL­VEZETONEK gyorsan kiképez Muskát garage, SJtaffeiJberger-utca 12. 57804 SZABASZATI varróiskolámban. melyet 18 éve vezetek, Erzsébet-kür­tit 15., I1T. angcl, francia, cyermola-uha szabást egy hó alatt felelősséggel tani­t'.k. Növendékeim néhány lecke után legelegánsabb toiletteket önállóan készí­tik. SzabónSket szakvlzígá­ra előkészítek. Iparhatö­fiágilag vizsgáznak, munka­könyvet kapnak. K.-né AVílhelm Jolán. 14570 SZABASZATI dívattermemben 38 évo fe­lelősséggel iparhatóságlíag Ezabaditok, angol, francia, gvermekruha-szabást 3 hó­nap alatt tanltok. Erzsé­bet-körut 64., III. 3. Stel­cerné. áOtWJ SZABASZATI és varróiskoíámban, melyet 31 év óta vezetek, francia, angol szabászat! módszer szerint tanítok. Magánta­nulásra tankönyv. Prospek­tus bérmentve. Geíger Etelka B.-né, ezelőtt Br­zHöbet-körut, most Károíy­körut 10. KZ. 57924 SZABA3, varrás angol, francia mód szerln.fr alaposan taníttatik egy hő alatt, PALLÉR Amália tanintézetében, Caívin-tér 8. 57977 SZABASZATI varróisikolámbun 18 éve női dlvatteremmel egybekötve szabást egy hő alatt fele­lősséggel tanítok. Erasé­bet-körut 42., III. 19. Ta­nítványaim legrüvidebb idő alatt legelegánsabb kosz­tümöket, toiletteket varr­hatják, iparhatós&gilag le­vlzsgíizhatnak. Krausané. S01S7 Iskolai tantárgyak Ismétlés SSAGANVIZSGALA­TOK oszlályöeszevonással, ERETTSEGI VIZS­GÁK, önkéntesl vizsgák, leggyorsabban H'tehetők az „ELOKESZITO TAN­FOLYAM utján, DO­HÁNY-UTCA 84. Telefoa 32—10. Dijasás esaikSe ered­ményes vizsga után. 89834 S»OLOARS ISKOLAI összevont magánvizsigála­tokra, GIMNÁZIUMI, KERESKEDELMI, re­áliskolai érettségire leg­gyorsabban, legsikeresebben előkészítünk. HÖLGYEK­NEK külön tanfolyamok! Előleges költség nincs! Dí­jazás csaklo sikeres vizsga utáni „Altalános Előkészí­tő Tanintézet", Rottenbil­ler-utea 6. 89853 POLGAEI ISKOLAI összevont magánvizsgála­tokra, valamint éretteégire legjobban és legolcsúbDaa ké.szit elő vidékieket W „HALADÁS" előkészat ü tanfolyam, CSENGERY­UTCA 04, Hölgyeknek kü­lön tanfolyam. 89863 POLGÁRI iskolai összevont magin­viasg;íjira felelőí^éggel elő­készít tanárnői Szigetvarl­u. 15.. I. 8. 57197 BÁRMILYEN magánvizsgálatra, éretta'gl­re felelősséggel előkészülhet oki. tőglmn. tanár, volt kir. scgédtanfeíUgyeíö K (izé u Is­kolai Szenitaárlonifiban, Aggteleki-utca 13. 25893 EGY VIII. gimnázlsta elvállal elemistát, poígárlstát vagy gimnázistát tanításra. Szí­ves megkeresések kéretnek Rockenstein Jenő. VII., Damjanieh-utca I. 10. 97090 ONT BEHÍVJAK! 1897 és 96-OS születést! — a középiskola VI-ik osztá­lyát látogató — tanulókat, önköntesi kiegészítő vizsgá­ra eíőkészit: dr Walter önkéntesí eaeminárluma, Budapest, Rákócri-ut 51. Szaikszerlí előkészítés egy<s> és összevont magánvizsgá­latokra. — Esti tanfolyom Is. 57759 TANÍTÓNŐ elemistákhoz délutánra fel­vétetik. írásbeli ajánlatok Oswald, Nagymoaő-utca 23. 17990 ELEMI ifkolai tanítónőt keresek délelőttre. Cini a kiadóhi­vatalban. 18227 ÖSSZEVONT maífáuvlzsgáiatra hánueíly Iskolából mérsékelten ké­szít elő teljas felelősséggel hölgyeket ie. MAGÁN­TANULÓKAT ELOKE­SZITO TANFOLYAM. IZABELLA-UTCA 34. Vidékiek kitűnő jegyzetek alapján nyernek előkészí­tést. bfllíiS DK SCHMIDT ATTILA tanár ERKTTSEGIRE, MAGÁNVIZSGÁLA­TOKRA előkészítő tariln­tézete. Fercnc-kürut 12. 31127 KORREPETITOR két főgimnáziumi tanúiéhoz felvétetik. 1., Orbün-u. !>. fc-z., I. 5. 1831S Házi nevelők és nevelőnők TANÍTÓNŐT vigy nevelőnőt kevés igény­nyel keresek négy katholl­kus elemista gyermekemhez. Szervánszkyné, Puszti Ilon­halma, Gömörmegye. S0120 KERESEK két kis liam mellé jó bizo­nyítványokkal rendelkező, gyermekekhez kitiinően értő icísasszony t. Jelentkezni reggel S-túí 10-lg: V.. VI-secrádi-utea 10.. füld«nint. S. 97103 GYERMEKEK" mellett állást keres jó bi­zonyítványokkal rendelkező magyar kisasszony. Szíves megkereséseket B. Erz/Só­bet, V., Ylsegridl-utca 30., földsziat 8. 97102 MAGYAR-NEMET kisasszony délutáni áüífrt keres, esetleg azounalra. Elemit tanit. „LelJoiisme­retes 100" Jeligére főkladú­hivatajba. 181S1 IZR. NEVELŐNŐ német oktatással, 2 elemista leánykához, közeli vidékre felvétetik. Zongorát tanító előnyben. Bővebbet: V., Vüel-ct 8., III. 37. ISI05 OKLEVELES tanitőnőt. perfekt nőmet nyelvtudással, kertsek a fő­város közeíébn 2 leánykaim­nak a felsőbb leányiskola TI. osztáíya.iiak előkészíté­tóre. Zongorázni tudó előny­ben. Ajánlatok vagy he­mutatkosis Budapest, An­drássy-ut 92., földszint 3. Boekomél. 57S2S IZR."NEVELŐNŐT keresek liárom nagyobb flara mellé délután 2-töí 8-lg. Jelentkezni lehet dél­előtt az üzletben. Beck. VII.. Kertész-u . 4S. 57864 NEMET-MAGYAR kisasszony 4 éves flu mellé iL u. 2—7-lg tartó eífogíalt-Báflgal azonnal felvétetik. Braun, Síp-utca 14, (felet.) 81174 VIZSGÁKKÁ érettségire ejőkészit „PROGRESS ACADE­MY" Caívin-tér 6. S0202 KORREPETITOR reáliskolai tanulókhoz Je­lentkezzék Munkácsy-n. 21., ígaagatűságnái délután 5—7. 31194 NEMET kiBasszbny. most érkecett, szép kiejtéssel, tud Jól varrni, ajánlkozük. PON­TELLI IRODA, Saare­esen-ntca 57. Tejefon. 57839 inteijli^NÍ német kisasszony 2 nagyobb leánykához, felvéttelk. Dr Zahler, UUŐÍ-ut 95. 57828 ESZAKNEMET nevelőnő, perfekt angoJ, francia, kitűnő zangOTals­m erettel, fil-tfist keres KALMÁR REGINA Irodájában, Rákóczi-ut fi. Telefon. 57834 NEMET szolid kisasszony, jő bizo­nyítványokkal, állást keres .gyermekekhez délelőttre. Schiller Nelli, Tlsna Kál­mán-tér 28., I. 40. 17928 NEVELÖNÖT keresek vidékre két gyer­mekemhez. Az egyik a tan­év végéig II. poígariből előkészítendő, zongora C-s fraiiciábain oktatandó, a másik az elemi iskola I. osztályát végzi. Ajánlatok lyizenyítványmásolatokkal és fizetési igényekkel Porgee Adolfhoz, Ssucsáuy, Turóc­megye eimzendők. Belépés azonnal. 98909 DELETANRA kerestetik 2 gyermekhez németül tadő intelHgei» nő Ajánlatok „Német 222" ilatt a kiadóhivatalba. 18222 ' 4 EVES gyermekhez, ilyen minőség­ben már volt, Jobb leányt keresek. Visegrádi-utca 43., III. 4. Jelentkezni 9—33-tg éw 2—4-lg. 97122 NEVELÖHOT, magyar, zenetudőt. magas ílretóssel keresek. SZE­GHEÖNE, Budapest, Dnsswwffy-utca 22. 80043 NEMET bonne több éves bizonyít­ványnyaí, keres fdíúst. „Bonne". VIII., Mária­utca 7. NevelőnOk Ottliona. &7S36 MAGYAR-N3SMET kisasszonyt 2 gyermekhea keresek. Fóliák Jenőué, \%ru^marty-u. 40. 3S14S ' ELATALABB tisa3BZony nómei vagy fran­ci;*. délutánra felvétetik. Liszt Ferenc-tér 2,. féleme­let 2. D7SÍ:» KERESZTENY okleveles taniiúnő egész délutánra kisleányomhoz azonnal fölvétetik. Ertekez-i mi: Savoj-szftlloda. Tutay. 111. em- S7„ délután 3-4 között. 57920 FIATAL német kisasszony, ki varrás­hoz és >'ízlmun'kákhoz ért, 1—2 gyermekhez azonnali állást keres. Cim: Rudtor-. fer Olga, Andrássy-ut 10., H j tő 11. 57805 _ ~ bizonyitványu kis lr-3ny űucska mellé fizstéesel azíin^ naíra kerestetik. Fejér cukrász. Llpőt-körut 7. 1S224 KüiönféSék TANCTANITŐNŐ kerestetik. Jelentkezés déin után 3—5. Magániskola, Tölgyfa-utca 8. 49413 Élelem, ital ZSÍRT SZALONNÁT szálatok bármily mennyiségben napi árban. Kalmár Endre, Arad. 9fiSí>5 BORT nagyobb tételekben kerei síink. Mezőgazdasági Válla-" lat, üllői-ut 55. 31007 VAJ Természetes tehén vajat, öt kilogrammot teljsulyt, har­mincnégy koronáért bérn mentve szállít Barnás Já­nos, Szepesőfaiu. 98907 SZÁRAZKOLBÁSZ házilag készítve, nagyon iz^ letee, kilója 4.80, prágai sKikbadt tábori szalámi .",.40 kEioja, 5 íti-los postacson-.a­got bérmentve küldök HP-gyesi Pál Budapest, V1 t lika-utca 23. 377."'3 VÖRÖSHAGYMA szilágysági, 100 illőnkint 79 koronáért: szállít utánvét mellett Sterk JOssef, }-< - :­szontlőrinc. 908SD GOMBA szárított, jő minőség 7 koro­náért kilónként, legalább öt kílőt bérmentve szállít utSu-i véttel, Hauer Ferenc, Bu­dapest, Kalv&ria-utca 28. 3M71 SAVANYÍTOTT káposzta, 20 hektó házilag kezelve, esetleg hordóval ol­csón eladó, Sihvrartz, Vil­mos császár-ut 48., II. !>. 38121 PARADICSOM házilag gondosan befőzve, félliteres üvegenklnt 40 fil­lér Bogyay földbirtokosnál, Sárospatakon. Válaszbélyeg kéretik. 38183 SZIKKADT " kolbász 3.00, füstölt kolbász 3.20, prímn tepertő 3.60, Luj­za- utca IS. Mehr Vilmos. 313 6t SZIKKADT kolbász 3.60, füstölt kolbCsz 3.20, príma tepertő 3.60, Szö­vetség-utca 2L Hazai koí­bflazgyár. 31188 TEAVAJAT, elsőrendű, szállít bérmentve szállítás csomagolással kilón­ként 8.20 koronáért. Termé­szetes FO-OTEHEN VA­JAT 6.50 kor. üt kilogram­mos csomagban utánvéttel. Schwarz Gyula. Budapest, Központi vásárcsarnok. 98981 ROZSAPAPRIKAT nemes s«egedlt 5 koronáért kilóját utánvéttel szállít: Bója István, Szeged. S9317 AKIK leölt hízott libát, kacsát, tyúkot állandóan szállítani tudnak, küldjék be ajánlatu­kat Katz József Fiume, via Gallleo Galllel 2. címre. 80158 Gyümölcs ALMAKRACH 5 kg. kitűnő stájeralma 1.90 K, kompótalma 1.80, mur­sancka vegyes 2.10, nagyobb vétetnél olesőbb. Stájerhegyi príma marsancka. kronprinz, Stájerország gyöngye, stb. minden árban. Afrnanagyke­reskedés, Szondy-uíoa 44b. Bajnok-utca earcsk. 57171

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék