Pesti Hírlap, 1916. augusztus (38. évfolyam, 212-242. szám)

1916-08-06 / 217. szám

1916. augusztus 6., vasárnap szánva, a hadszolgáltatási törvény alapján már most is igénybevétetnek. Budapestre érkezett pénteken: 23.859 m. buza, 2801 m. rozs, 660 m. árpa, 1576 m. zab és 750 m. tengeri. Innét elment: 411 m. tengeri, 5229 m. liszt ós 205 m. korpa. A statisztikai hót budapesti fölhozatala pedig a következő volt: 169.180 m. buza (elment — mm.); 26.853 m. rozs (—); 2353 m. árpa, (200); 10.474 m. zab (156); 6202 m. tengeri (9635); 1995 m. repce (—); 972 m. liszt (11.666) és — m. korpa (3321). Szombaton is alig volt üzlet a tőzsdén. Kö­leskásáért 187 K-t fizettek. A malmok készletbejelentései körül annyi felületességet tapasztalt a H. T., hogy a liszt­elosztásnak fontos feladatát csak a legnagyobb nehézségek árán volt képes teljesíteni. Nehogy e rendetlenségek az idei évadban megismétlőd­jenek, a pontos nyilvántartás céljából ujabb szabályokat léptettek életbe, amelyek szerint a malmoknak napi jelentést kell adniok gabona­készletükről, a megőrölt gabonáról, az őrlemé­nyekről és a függőben levő rendelkezésekről. A jelentések megbízható megszerkesztésére és be­szolgáltatására a H. T. nagy súlyt helyez és legközelebbi szerződéseiben a malmokat erre kötelezni fogja. Addig is azokat a lisztgyárakat, amélyek e tekintetben panaszra okot szolgál­tatnának, a további gabonakiutalásokból kire­kesztik. Chicagói szeptemberi zárlat augusztus 3-án: buza 129% c., tengeri 79% c., zab 42% c. Látható búzakészlet (Bradstreets szerint) az amerikai Unióban és Kanadáoan 79:3, zabkész­let 27.3 millió bushel. FESTI HÍRLAP 19 ftyilt-tér.*) A Pesti Ü3r!ap telefonszámai: 122—91, 122-92, 122—93, 122 -94 és 122 -05. (Éjjel 122-91 vagy 122—9 2 hivandó.) részvénytár­sa® 'jgnűí V., Rue2oSf-té?6. azonnali b&köStüzésre is kisebfe-naaijfoteij 7539 Telefon 11-45 Özv. Ellingsr B§láné szül. Czoniczer Mar­git, ugy a saját, valamint kicsi fia, Emil, és az alulírott hozzátartozók nevében fájdalom­telt aziwel jelenti, hogy szeretett férje, 40 éves korában, felelte boldog házasságának • 8. évében, f. hó 3-án, hosszas szenvedés után csendesen elhunyt. A megboldogult hült tetemét vaiárnap, í. hó 6-án, d. o. 11 órakor hegyezzük örök nyu­galomra az uj. izr. temető halottasházából. Budapest, 1916 augusztus ö-őn. Áldás emlékére, béke hamvaira! özv. Ellinger Edóné szül. Kurzweil Júlia édes­anyja, dr Czoniczer Márton és noja szül. Hol­mx Emma apósa és anyósa, Ellinger Károly fivére, Ellinger Károlyné szül. Stelner Mar­óit sógornője, Cxoniozer Gábor sógora, Ellin­ser Elizke unokahuga és a nagyszámú rokon­ság. Alulírottak mélyen megindulva, a legna­gyobb szomorúsággal jsientjük, hogy szeretett junior-fönőkünk, Poschka ftlgyes egy éves-önkéntes ur, a Bródy körül folyt harcokban hősi halált halt. Emlékét mély hájával és szeretettel őrök­ké megőrizzük. Budapest, 1916 augusztus 5. Pasohka és Társa cég tisztviselői és személyzete. Minden külön értesítés helyett. özv. Polonyi Ign.'icná szül. Boigsi Fnnny neje, ugy saját, mint gyermekei nevóben meg­tört szivvel tudatja, hogy forrón szeretett férje, 74 éves korában, boldog házasságának 45-ik évében, folyó hó 5-én, hosszas szenvedés után csendesen elhunyt. A megboldogult hült tetemét hétfőn, fő­ig lyó hó 7-én, délelőtt 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a rákoskereszuri izraelita temető halottasházából. Budapest, 1916 augusztus 6. Polonyi Elemér, Brill íüésné szül. Polonyi Jozefin, Polonyi Lajos, Polonyi Frigyes, dr Prensz Eieméiné szül. Polonyi Ilonka gyerme­kei, Polonyi Friyycsné szül. Stcger Flóra me­nye, Erill Illés, dr Prensz Elemér vejei, Pre/asz István, Polonyi Tibor unokái. KHiniii Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szere­tett főn künk Ellinger Béla. úr hosszú betegség után folyó hó 3-án meg­váltva szenvedései tói jobblétre szenderült. A megboldogultban a legjobb és leg­önfeláldozóhb főnököt veszítjük ésjjyászol­juk. Ellinger Béla lakk- és festékgyárának személyié te. Hexznált, ds teljesen ]6 üzemképes, 25 tényleges lóerejü «r beiuiniokomo&ilt kérésünk azonnali megvételre. Ajánlatok a gép gyári számának és származási helyének, korának, továbbá Arának és a betartható szállítási határidőnek megjelölé­sével: „Benzin lokomobil 56565" sz. a. (kettős boríték­ban): Schwarz József hirdetési irodájába, Budapest, Andrássy-ut 7. küldendők. 7576 Bolfér Ede ^gyógyító rendelő intézete Mzsef-kwpui 80> szítm, Kitűnő sikerrel gyógyít raindon bírbajt, torok, süljsebekot, SZÖTS NYUQSZÍKEI ismét kaphatók a régi árak mellett, Minden dara­hon a oég be­égetett je'vény« látható. Óva­kodjunk silánj utánzásoktól ! Laposra csuk­ható. tömör vizhatLan ke. ményfából, 190 cm hosHsu, 52 cm. széles, lAbnoaszabbitőval, vitorlavászon (nem papír, huzattal K 15.50. Ugyanaz kartámlával K« 18.50, ugyanaz széles lapos kartámlával K 21.50. Ülő- éa fejpá»-na tengcrt-füvel töltve K &.—. Csomagolás és szállítólevél Ingyen. Sz6tküld6s utánvéttel. 7614 C^rtV? Budapest, IV'2.. Károly-kőrut 20. (ttöser-pazár mel­lett.) Telefon 26-89. GKSC Cimre ügyelni l -33a A földmivelétílitryl miniszter Putnokon háztartási iskolát állított fel, hol a serdülő leányokat munkára növelik, hozy szorgalmas, köi elességtudé nőkké váljanak. Az iskola gyönyörű kert közepén, Gömórvármeg-yo egyik legszebb pontján H-kszik, b ennélfogva a leányok ttt.a tanulás mel­lett testileg is erőeödiu-k. Az Iskolai év szép tömbért fll junlus végéig tart. Az éri ellátás dija 700 korona. A tanít­ványok kívánatra zongorában és nyelvekben ls oktat&et nyerhetnek. Bővebb tájékoztatást ax iskola vezetősége nyújt. .,••• » m i i ~ J hegedű fenomenális hnnggal 30.000 koronáért eladó Érdeklődők teljes felvilágosítást kapnak. Írjanak „Stradivarius" jeligére kettőa. borí­tékban a kiadóhivatalhoz. 7820 városi Felső keraskedesmi IskeSávaí latos Kereskedeinii testületi internaiu ba tanulók még felvehetők Érdeklóődk forduljanak az lyasfjatösAgttox. 7375 jutányosán, fóláru -váauti szAliitási engedménnyel, exkamáláei engedély kieszkftzlését, külön sirba fekvő hősök sírjának hatósági pontos megjelölését vállalja Gáfeor és Társa B ü nUi BS?-2 5 *) E rovat alatt közlöttekért nem vállal fe­lelősséget a szerkesztő. Üzletvezetői, utazói vagy heSyitigynöitf áiíásí keres kereskedő, ki a budapesti piacon be van vezetve Női ruhaszövet, se­ljem. esi ke vagy konfekció szakmában. Megkeresé­sebet kettős borítékban „ftkgMzható 1380" jeligére Mosse Rudolf hirdető,i'be, Andrássy-ut 2. 7556 TELKET -ÜÜ cirka 1000—1200 négyzetméter, esetleg épületekkel, kö­zel a vasút és hajóállomáshoz, megvéielie keresünk. Heiczeg ás Geijei vegyészeti gyái, VIII., Mária-u. 13. 75 3 5000 holdas Budapest közelében, 1800 hold Hatvan közelében, 90 kilométernyire Budapesttől, fővonalon, gyorsvonat állomás, gyönyörű park és kastély. Circa 300 hold príma föld, kastély és park, Érsekújvár mellett. 800hold,kastélylyal, park & szeszfőzde Győr mellett. 1600 hold, főúri kastélylyal és parkkal Székesfehérvár mellett. 460 hold, fsnyőiiltetvénynyel s Balaton partján. 2000 holdas uradalom, kastélylyal, parkkal és nagyszerű gazdasági épületekkel Vác közelében. 7601 Felvilágosítást ad : < Szöuef eladó darab 4 méteres kitünö gyapjú costttm kelme. Divatwzalón­nak nagyon alkalmas. Budapest, Aggteleid-utón 2. UX. 11. 7593 megmunkálásra kiad helybeli gépgyár. Ajánlatok „Meg­bízható" jeligére a fiókkiadóba kéretnek. 7673 ORVOSNŐ ! ötéves praxissal, laboratóriumi munkában is jártas, budapesti szanatóriumban szeptember 1-ére állást kerea. Szanatóriumi laboratórium önálló vezetésére is vállalkozik. Megkeresések „Orvosnő 7522." jeligére a kiadóhivatalba küldendők. 75«s Puhafaszakmabeli HIVATALNOK önálló munkaerő, irodai teendőkben, eladásban jártas, központi irodánk részére azonnali belépésre kerestetik. Kérünk részletes Írásbeli ajánlatot Hein Sámuel faiparvállalata r.-t. Budapest, V„ Fflrdő-u. 1. 7C1S Igen tisztelt vevőimet értesítem, hogy KÍM.AP»T£R« MEM megnyitottam. Budapest, Kossuth Lajos-utca 21. „Astoria-szálloda." 7612 3 Részvénytársaság keres helybeli központi irodájába! könyvelésben jártas 7CSt íiszíMí HD tisztviselőnőt Részletes ajánlatok bizonyítvány másolatokkal fel­szerelve „Úgyes 69S3" jelige alatt Mosse Rudolf hirdető irodáiába Bpest, Andrássy-ut, 2. alá kéretnek. 7632 aki az Írásbeli teendőket elvégezni képes és jól számolni tud, azonnal lelvétetik. írásbeli ajánlatok ..Farkas Ci" jeligére Mosse Rudolf hirdetőiébe Andrássy-ut 2. Keresünk lehetőleg mielőbbi belépésre csinos, intolllgens ím5csí (Hiotzing) előkelő házba, 4 éves I kisleányhoz. Fénykép, melyet vissza­küldünk, megkívántatik. Magyar nő, nőmet nyelvismerettel előnyben. Ajánlatok „Intelligens 33S" jeUgére a kiadóba. 7(144 ruhakereskedő-segédek azonnal felvétetnek. Ajánlatok : Szántó IWŐr és Társa> Miskolc címre küldendők, ÜBHHIH^Bfei

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék