Pesti Hírlap, 1916. december (38. évfolyam, 334-363. szám)

1916-12-14 / 347. szám

. 14 alelnök vezetésével folyó hó 10. é.-­ 11. napjain ülést tartott. Dr Szarrdó Pál főtitkár az Egyesü­lés működ.­.­-éről szóló jelentésében kiemelte, "hogy az O­MKB tevékeny-e a háborúd közgaz­daságai v ."­.n­yok folytán teljesen a szakmákra terelődött át. Eddig kilenc szakosztály alakult meg, most újabban három szakosztály meg­alakítására folynak tárgyalások. Fuchs Sazna és Vértes Emil a pamutrendeletek káros hatá­sáról szóltak. Külön tanácskoztak még a nagy­kereskedők, a v­idéki gabonakereskedők, akik keveselték a Haditerménytől járó egykoronás jutalékot; a gyapjúkért sízédők panaszkodtak a Gyapojközpontra és végül a szeszk­ereskedők fogadtak el javaslatot, amelyet a pénzügyminisz­terhez intéznek.­­ Csatáry Frigyes a Duna-kérdésről tar­tott tegnap hosszabb előadást a középeurópai államok gazdasági szövetségének ülésén. Az osztrákká vált Dunagőzhajózási Társaság igaz­gatója természetszerűleg az osztrák szempontot képviselte és olyan általánosságokban lyukadt ki, hogy „ha nem hiába omlott a vér, a­ Duna problémája is remélhetőleg erős nemzetközi megoldást fog nyerni. Iparügyek. * A főváros szénforgalma. Az államvas­utak igazgatóságától vett értesülés szerint a múlt hét folyamán az összes budapesti állomásokra vasúton és vizén az önkezelési célokat szolgáló küldeményeken kívül 147.942 g porosz, 17.180 g lengy­el, 226.330 g hazai szén érkezett. * A nyersolajárak. Lembergi­­jelentés sze­rint a nyersolaj ma már métermázsánként 33 ko­ronán jegyez, ami az utolsó hetekben fizetett 37 koronás árral szemben immár­­1 korona áresés­nek felel meg. Ez az áresés természetesen mini­mális, főleg­­ha tekintetbe veszszük azt, hogy Ro­mániában­ igen nagy petróleumkészletek jutottak az előnyomuló csapatok birtokába, amelyek im­portja valószínűleg már rövidesen megkezdődik. Épen ezért a kormányok feladata leenne, hogy a nyersolajpiac áralakulását figyelemmel kísérve megragadják ezt a kedvező alkalmat az árak szabályozására, amely nélkül a spekuláció mű­ködése változatlanul fog tovább folyni a fogyasz­tás rovására, úgy mint eddig. * A román szövőipar német kézen, Bukarest és Ploesti elfoglalásával a román szövőipari összes nagyüzemek — egy moldvai gyár kivéte­lével — német kézre jutottak.­Bukarestben két nagy szövőipari részvénytársaság és egy modern posztógyár került a hódítók kezére. Ploestiben van Románia egyik legnagyobb szövőgyára, amely főleg a katonaság részére szállított eddig szövetet és takarókat. Azugában, amely a román szövőipar egyik központja, nagy állami posztó­gyár van, amely több mint ezer munkást foglal­koztatott. Ma már a románoknak­­csupán egy posztógyáruk van a Moldvában, amely természe­tesen egymaga aligha lesz képes a román had­sereg szükségleteit fedezni. Mezőgazdaság. * Országos szőlészeti nagygyűlés. A Ma­gyar Szőlősgazdák Országos Egyesülete a Köz­telek dísztermében szőlészeti nagygyűlést ren­dezett, melyen az ország minden részéből töme­gesen vettek részt a szőlősgazdák. Gróf Zsulin­szki Róbert közfelkiáltással elnükké választatván, megnyitja a nagygyűlést és előadóul fel­kéri dr Prucker Jenőt, a Magyar Szőlősgazdák Országos Egyesületének igazgatóját. Előadó abból indul ki, hogy a folyó évben mindössze körülbelül másfélmillió hekto­liter bor termett, ami szembeállítva a félmillió ka­tasztrális hold szőlőterülettel, átlag három hektoliteres termést jelent. Ezt főleg a rézgálic hiányának lehet be­tudni. Óhajtandó volna, hogy jövőben csakis príma rézgálic jönne forgalomba. Még nagyobb szerencsét­lenség a birtokosság egy részére a szénkéneghiány, mert ennek folytán sok ezer holdon a szőlők teljesen kipusztulnak. A fö­lmivelésügyi kormánynak mindent el kell követnie, hogy a tavaszra legalább­ annyi szén­kénes­ álljon rendelkezésre, hogy a nagyon visszaesett szülök kénegezhetők legyenek. Lónyay Ferenc minisz­teri tanácsot­ ismerteti a földművelési minisztérium ál­tal a folyó évi rézgálic és szénkéneg-szükséglet fedezé­sére tett intézkedéseket. Belföldön 450 vagyon rézgálic volt előállítható. Ezenkívül külfökbről 286 vagyon kész­ítézgálicot szerzett be a minisztérium, összesen tehát 735 vagyon rézgálic állott a minisztérium rendelkezé­sére. A szénkéneggel baj van, mert ként alig lehetett eddig beszerezni, azonban tárgyalások vannak folya­matban, hogy jövőre több szénkéneg, továbbá rézkén­pm­ 13 legyen. Azt közölheti, hogy báró Ghillányi Imre földmivelésügyi miniszter a rézgálic, szénkéneg é­s kén­porszükséglet biztosításának ügyét teljesen magáévá tette és igazán szívén viseli. A kilátások ma határozot­tan kedvezőbbek, mint tavaly ilyenkor voltak. Az ezt köve­tő általános vita során kifejezésre jutott az az­ óhaj, hogy a jövőben vetilmagcsávát­.Misza rézgálic he­lyett használtatik az olcsó é­s korlátlan mennyiség­ben rendelkezésre álló formal­dehid s a rézgálicszét­osztás bizassí­k a szőlészeti és borászati, valamint gaz­dasági egyesületekre, hangsúlyozták, hogy a rézgálic szétosztásánál mutatkozott visszaélések kiküszöbölése elérhető azzal, ha a szétosztás a gazdasági és szőlé­szeti szervezetekre bizatik, az ellenőrzésre pedig bizalm­i férfiak kiküldése kívánatos. Miután a homoki szőlők­ben a védekezés több rézgáncot igényel, kifejezésre ju­tott a kívánság, hogy a homoki szőlők a szétosztásnál nagyobb rézgalicmennyiségben részesíttessenek, majd szóba került a jó minőségű égetett mészről való gon­doszkodás, a védekező szerek szigorú ellenőrzése és a homoki szőlőknél alkalmazott védekezési rendszer re­víziója. Bernát Béla, ki időközben az elnökséget átvet­te, összegezve az eszmecsere eredményét, a nagygyűlés határozatát abban foglalja össze, hogy az elhangzott kívánságokat a Szőlősgazdák Országos Egyesülete útján a földművelésügyi kormány elé terjesztik, kérvén a sür­gős intézkedéseket a gyakorlati megvalósításra. ehí€e mozgó Csütörtök pénteken Rött flf SlJSZÖKtí flPH Vonlózat 4 fe­.Vonásban. 12222 L —. — — 1 I Budapesti gabonatőzsde. — dec. 13. A vég kezdete. Napsugár az • utcákon, és verőfény a lel­kekben! Lehet-e a mai gyönyörű napon üzleti dolgokkal foglalkozni, amikor hosszú idő után először látunk ismét derűs arcú, bizakodó sze­mú embereket. Dehát harmadfél év óta alapo­san beletanultunk az önkéntelen cinizmus mes­terségébe. A világtörténelmi dráma legizga­tóbb jelenetei idején is e rovatban kötelesség­szerűen aprólékos, anyagi gabonatőzsdei ügye­ket kellett tárgyalnunk. A valósághoz híven regisztráljuk, hogy a szerdai, feltűnően sűrűn látogatott börzén egyáltalán nem beszéltek üz­letről. Ám azért tudjuk, hogy a szívek mélyén ott rejtőzik a gondolat, vajha vége volna már a háborús gazdasági világnak. Termelők és fogyasztók, hatóságok és magánosok, nagyke­reskedők és szatócsok, malmok és gyárosok — kivétel nélkül egyaránt — lázas türelmetlen­séggel lesik azt az órát, amelyben meg fog je­lenni a következő: RENDELET. A magyar királyi minisztérium a há­ború esetére szóló kivételes intézkedések­ről alkotott törvényes rendelkezések alap­ján a következőket rendeli: 1. §. Az 1914-iki július 26-ika óta élet­be léptetett összes kormányrendeletek, amennyiben azok termények és ezekből előállított gyártmányok fölhasználására, forgalmazására, árszabására és zár alá vé­telére vonatkoznak, hatályon kívül helyez­tetnek. 2. §. Aki e rendelet rendelkezéseit megszegi, vagy megszegésénél bármely módon közreműködik, oly kihágást követ el, amelynek megítélése az országos elme­gyógyintézet hatáskörébe tartozik. 3. E rendelet kihirdetése napján lép életbe és hatálya kiterjed a magyar szent korona országainak egész területére. * A készlet az ország összes raktárházaiban kitelt: 18616 mm. búzát (ebből Budapesten 6117 mm.); 175 mm. rozsot (~); 17019 mm. árpát (10614); 96445 mm. zabot (93369); 21176 mm. tengerit (15113); 26360 mm. lisztet (23326); 1210 mm. kárpát (1135). Szabolcs vármegye területére a közélel­mezési hivatal 80.000­­mm. gabona beszolgálta­tását rendelte el. Budapestre érkezett kedden: 1948 mm. buza, 410 mm. rozs, 502 mm. árpa, 905 mm. zab, 103 mm. tengeri és 975 mm. liszt. Innét elment: 805 mm. búza, 480 mm. árpa, 1607 mm. liszt és 150 mm. korpa. Szerdán a „békehírre" állítólag n­agyobb­szabású árukínálat mutatkozott a gabonatőzsdén, aminek azonban nem igen volt látszatja. A requirálás­ok alkalmából a Pest várme­gyei Gazdasági Egyesület felhívást intézett a gazdaközönséghez, amely a többek között így szól: Arra kérjük gazdáinkat, hogy ne tekintsék közigazgatásunk amúgy is keservesnek érzett kötelességét zaklatásnak, hanem önként és szíve­sen siessenek annak támogatására azáltal, hogy adja oda ki-ki hazafias igyekezettel minden kilo­gramm nélkülözhető terményét, meggondolván, hogy ez is egy napi élelmet nyújt a harctéren félistenként küzdő és vérző egy-egy katonának. A komlótermés mennyisége Magyarország egész területén — ravatalos adatok szerint — Törvénykezés. — Hamis szállítási igazolványok. A Hadi -termény r­­ t. a legutolsó hetekben több helyről értesült arról, hogy igen sok élelmiszert visznek­ ki Ausztriába minden igazolvány nélkül. Az élel­miszereket verte az országban árdrágító ügynö­kök vásárolják és valami úton-módon elszállítják­ Ausztriába, ahol igen nagy nyereséggel adnak túl rajta. A rendőrség megindította a nyomozást s Grünwald Ottó kereskedőnél hamis szállítási igazolványokat találtak. Grünwald Ottó azt val­lotta, hogy az igazolványokat Kerper Dávid ke­reskedőtől vette 43.000 koronáért. Az igazolvá­nyokon az Országos gazdasági bizottság pecsét­je, Lovas Sándor és Serbán János mint tanácso­sok aláírása hamisítva volt. A Grünwaldnál ta­lált hamis szállítási igazolványokon nem voltak­ rajta azok az ellenőrző szelvények, amelyek ré­­vén a Haditermény r.-t. a szállításról tudomással­, bírhatott volna. Az ausztriai kereskedők össz játszottak vasúti alkalmazottakkal, hogy a szál­lítási igazolványoknál az ellenőrző­ szelvényeket­ ne kérjék. A büntető törvényszék szerdán kezdte meg Grünwald Ottó és Kerpel Dávid bűn­ügyének tárgyalását. A kir. ügyészség közös"v­irathamisítás " bűntettével vádolja Grünwald Ottót és Kerpel Dávidot. A tárgyaláson kihallgat­ták Lovas és Serbán min. tanácsosokat, hogy az­ igazolványokon feltüntetett aláírásaikról véle­ményt mondjanak, azonkívül Zárkayt, a Haditer­­mény r.-t. képviselőjét, Grünbaum és Rehberger­­ kereskedőket, akiknek Grünwald a szállítási iga­zolványait felajánlotta és Bretterbauert, aki a beteges és tehetetlen Grünwaldot­ minden útján elkísérte. A bizonyítási eljárás után a perbesz­­é­dekre került a sor. A bíróság Kerpel Dávidot és Grünwald Ottót egyrendbeli közokirathami­sítás bűntettében mondotta ki bűnösnek és ezért őket négyévi fegyházra ítélte. A büntetésbe a vizsgálati fogságban töltött egy hónapot beszá­mította és a védők előterjesztését a bűnjelként fekvő huszonhétezer koronára vonatkozólag, el­utasította. A felek felebbeztek. — A kolozsvári Strasser-per. A Curm most tárgyalta Strasser Rudolfnak és Gurátth Béla kolozsvári pékmesternek bű­nügyet. Strasser­­Rudolf a nagyváradi és kolozsvári kórház élel­mezőjének, Strasser Aladárnak megbízottja volt.. Strasser Aladárt és feleségét a nagyváradi kór­házi visszaélések miatt múlt évben letartóztatták., De letartóztatták Kolozsvárott Strasser Rudolfot is, aki a kolozsvári tartalékkórházban marhahús helyett bivalyhúst adott a betegeknek és az elő­írt étrendet sem tartotta be. A kolozsvári tör­vényszék Strasser Rudolfot három évi fegyházra, és 8700 korona pénzbüntetésre ítélte. Gurátdi Béla pékmestert, mert az előírt mennyiségnél ki­sebb súlyú zsemlét és kenyeret adott a betegek­nek, nyolc hónapi börtönre és 1000 korona pénz­büntetésre ítélte. Strasser Rudolfot összbü­nteté­sül négy évi fegyházra ítélte, Guráth Béla bünte­tését pedig egy évi börtönre emelte föl. — Zeidl Vencel újabb ügye. Zeidl Vencelt az ügyészség hadiszállítás körül elkövetett vis­szaélés bűntettével vádolta azért, mert a buda­pesti Gömb­ utcai hadikórház élelmezőjével, Se­bestyén Arminnéval, 1916 április 21-én 3000 kilo­gramm zsír szállítására szerződött és kötelezett­ségének szándékosan nem tett eleget. A királyi törvényszék Zeidl Vencelt felmentette. Az ítélet ellen az ügyész semmiségi panaszt jelentett be.­­ Elítélt szállító Roxhorn Izidor gyön­gyösi kereskedőt az ügyészség hadiszállítás kö­rül elkövetett visszaélés bűntette miatt vádolt azért, hogy Sárai Lajosnak a magyar királyi honvédelmi minisztériummal 5000 darab botos szállítása iránt kötött szerződéssel vállalt köte­lezettségét mint alvállalkozó részben magára vállalta és azt nem megfelelően teljesítette, mert silány bőranyaggal és papírral készített botost szállított. A törvényszék a vádlottat négy hónapi és 15 napi fogházra, továbbá­­3000 korona pénz­büntetésre ítélte. Pesti H­ÍR L­A­P 1916 december 14., csü­törtök­ i TMuT 1913-ben 23.335 mm., 1914 ben 26.699 mm., 1913-ban 22.­303 mm. Chicagói májusi zárlat december 11-én: buza 175 c., tengeri 92 c., zab 56 c.­ ­ Sport Labdarúgás. Világosság a Schlosssor-frgyben. Amit sportkörük, sportsajtó, előkelő sportemberek egy éve minduntalan kérdeztek, hogy miért lépett ki Schlosser a Ferencváro­si Torna Clubból, arra most feleletet adott Schlosser Imre a játékfegyelmet ellenőrző bizottság előtt történt kihallgatása alkalmával, melylyel egész valóságában lerántotta azt a leplet, mely az ő titokzatos átlépését a Magyar Testgyakorlók Körébe fedte. Vallomása szerint átlépésének oka egyesegyedül a FTC­ intézője volt, alá jelentéktelen jegydifferenciákból kifolyólag a férfiui

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék