Pesti Hírlap, 1917. november (39. évfolyam, 270-295. szám)

1917-11-09 / 277. szám

flmfapest, 1917. XXXDL évfolyam, 277. (13,574.) szám. november s. nOnzcTmn araki ■ ____ szerkesztOses sa az.T­r.1 Dpa» 1 I!m, . r rÄ. iLÖi t J1 iflLAr Negyedévi* 9. boo g&Jf5 i fi B JE 'mrM 81 |f­ M $ M n M TELEFON: v Egy hóra.............. 3*80* M WM 1 JiE 1S8~01 122~92 »**-« Apr« Mk­ettoek « epre hirde- Ft ÓK KI ADÓHIVATALI ttol rovat élén közölt dijsza- Ly ^U'-T • / Budapest, Erzsébet-körút L, bá* «áriát «Anuttatnak. Vkor^'A^' Telefon: József 62—#«. Gyízölt és Mhét követel a maximalista forradalom. ft misífs^tersfeet («tartóztatták. — Kerenszki elmettsküSI. — Lenin bejelenti s az uj kormányhetalom fegyverszsiszetét f©­ javasolni. - II munkástanács prosrammia: békét, kenyeret, földosztást, népjósokat. Kerenszki cárt is utolérte végzete. Mintha teljes értékű cár lett volna. Minisz­tertársai már fogságban ülnek s ha neki egyelőre sikerült is elmenekülnie, valószínű, hogy a diadalmas ellenforradalom hálójá­ból nem fog kiszökhetni. A jelek szerint Kerenszki cár vajmi hamar odakerül Mik­lós cár mellé, ha ugyan rosszabbul nem jár, mert most nem áll az angol protektor a for­radalom gépházában és nem kötheti ki, mint Miklós érdekében, hogy Kerenszki cárnak egy hajaszála se görbülhet meg. Ebben a jelentős pillanatban nem fon­tos, hogy Kerenszki tud-e egérutat találni vagy horogra kerül. Az a Lenin, akiben legerősebb ellenfelét látta s akit igazán ha­lálra hajszolt, éppen azért tudta legázolni, mert az angol dróton mozgó Kerenszki­vel szemben a határozott békeakaratot képvi­selte. Ha tehát Lenin, még hajszoltatva is, győzedelmeskedni tudott fölötte, mert a kifáradt és letört orosz népnek békét ígért, akkor Kerenszki hiába tudna kimenekülni a diadalmas ellenforradalom hálójából, a halom folytatásának jelszavával nem moz­gathatná meg a tömegeket Lenin ellen. Oroszországban a háború folytatása már régen nem tömegmozgató erő és ha olyan kivételes talentum és energia, mint Keren­szki, aránylag hamar eljátszhatta kis játé­kait, ez egymagában is elegendő bizonyí­ték, hogy­­ Oroszország nemcsak szabadsá­got akar, h­anem elsősorban békét, mely nél­kül kivívott szabadságát megvédelmezni és megszilárdítani nem képes. Lenin és tábora ezt a békét, ezt a szabadságbiztosító békét hirdette az orosz népnek s ezért kaphatott olyan erőre, hogy a kivételes energiájú Ke­­renszkit is legázolhatta.. De éppen azért Kerenszki, ha sikerülne­ is menekülnie, már nem jelent veszedelmet a diadalmas ellen­­forradalomra nézve. Abban a percben, mi­kor Kerenszki a megdöntött cárizmus oar­­ladékain a béke helyett a háborúra esküdött s az orosz nép legszentebb érdekeit Anglia önző érdekeinek rendelte alá: tragikus vég­zete beteljesedett. Előbb vagy utóbb buknia kellett, mert nem a szabadság apostola, ha­nem Anglia szolgája volt. Most a végzet megkínálja Oroszorszá­got azzal a lehetőséggel, hogy az egyszer elkövetett hibát jóvátehesse. A végzet visz­­szaigazítja a történelem óráját oda, ahol az orosz nép rosszul választotta meg boldogu­lásának útját. A szceneria majdnem ugyan­az. Egy cárt letaszítanak a különleges ha­talmi polcról, a minisztereket fogságra ve­tik s a fölszabadult Oroszország eldöntheti, akar-e békességet, melynek oltalma alatt Szabadságát kiépítheti, vagy pedig hallgat a világháború Svengalljára és szuggerál­­tatja magának továbbra is, hogy szabadsá­gánál is fontosabb a reménytelen háborút folytatni. A történelmi órában, mikor elő­ször ütött, Kerenszki megszédült, botlott és ezt siratja most Oroszország, sirathatja földönfutó sorban maga Kerenszki is. Le­nin és tábora az orosz nép békevágyának hatalmas hullámain kerekedtek Kerenszki feje fölé Máig a békét hirdették, a békét akarták. Ha, mint a jelek mutatják, sike­rült mozgalmukat diadalra juttatni, az ő kezükben van Oroszország jövendője. Az orosz szabadság hozzájuk is ugyanazt a ké­rést intézi, amelyet híába intézett Keren­­szkihez. Hogy az orosz szabadságra gon­doljanak és ne Anglia suttogására. . Hogy szerezzenek békét az orosz népnek s ne fojtsák az ifjú szabadságot egy oktalan és céltalan világháborúba. Ma Leninek hiveb­­bek lesznek az orosz Szabadsághoz, mint hűtlen szövetségeseikhez, akkor még min­den jóra fordulhat s az ifjú orosz szabad­ság a maga m­egszilárd­í­tásához szükséges békével a világbékét is siettetheti.­ De ha az ellenforradalom csak új embereset hozna új szellem, uj rend és uj akarat nélkül, akkor nincs és sokáig nem lesz vége még az orosz kháosznak. Mert Kerenszki, Le­nin vagy Trotzki nem számít, csak az orosz nép, mely kijózanodott a háborúból és békét akar, hogy szabad lehessen és önmagának élhessen. A munkás- és katonatanács föl­hívása az orosz vágyak szellemében ké­szült: békét, kenyeret, népjogot követel, a nagy­birtokosok földjét át akarja adni a parasztoknak, akiknek hatalmas tömegét így akarja a maga számára biztosí­tani; így akarja elérni, hogy a földért sóvárgó kato­nákat a polgári pártok ne vonultathassák föl a munkástanács forradalma ellen. A szovjet rendkívüli ülésén Lenin, a mozga­lom lelke, már be is jelentette, hogy az új kormányhatalom a hadviselő feleknek a háború haladéktalan befejezése érdekében fegyverszünetet fog javasolni. A történelem órája vissza van igazít­va. A világ ismét az orosz eseményekre figyel. . A frontunkon felfogott szikratávirat. A sajtóhadiszállásról jelentik: Északkeleti rádióállomásaink ma a követ­kező megcsonkított szikratáviratot fogták fel, amelyet Pétervárról küldtek az összes hadsere­geidnek: „A hadi forradalmi bizottság felhívása. (A táviratnak, melyet feloldott szövegben közlünk, eleje hiányzik.): „A politikai foglyokat haladéktalanul kiszabadítjuk. Kono­valov, Kiskin, Terescseko, M­a­­­a­n­­o­­vics, Nikitin stb. volt minisztereke­t a forradalmi bizottság fogságba vetette. Kerenszki elmenekült. Vala­mennyi hadseregszervezetnek lelkére kötjük, tegyenek intézkedéseket Kerenszkinek azonnali letartóztatására és Péter­­várra való szállítására. Minden segít­ség, amelyet valaki Kerenszkinek nyújt, súlyos, államellenes bűnnek számít és büntetetni fog. Pétervárott győzött a munkás és katonaforradalom. A munkások és kato­naképviselők nagyorosz kongresszusa kifejezi azt a reményét, hogy a vasutakon a rend fenm­a­­rad és az üzem egy pillanatig sem fog szünetelni. A munkástanács fölhívásának szószerinti szövege. — Békét, kenyeret, földosztást, nép­­jogot ! — A sajtóhadiszállásról jelentik. A legutóbbi események által Oroszországban teremtett hely­zetet érthetően tárja fel a pétervári munkás- és katonatanács következő felhívása: A harctéren levő hadseregek összes katonai bizottságának és a katonai kiküldöttek összes ta­nácsának 1­1. A pétervári helyőrség és a proletárság Kerenszki kormányát, amely a forradalom és a nép ellen fordult, megbuktat­ta. A vál­tozás vér°niás nélkül történt! A bu­kást a munkás- és katonatanács ünnepélyesen üdvözölte és amíg a tanácsok kormá­nya megalakul, elismerik a hadi forra­dalmi bizottság intézkedési jogát A ka­tonák­a­t felszólítják, hogy a parancsnoki ható­ságokat ellenőrizzék A tiszteket, akik nyíl­tan és egyenesen nem csatlakoznak a forrada­lomhoz, mint ellenségeket le kell tartóztatni. Program: a) demokrata béke azonnali fel­ajánlása; b) a nagybirtokosok földjének átadása a parasztoknak; c) a hatalom átadása a tanácsoknak és az alkotmá­­nyozó gyűlés azonnali összehívása. A megbízhatatlan csapatrészeknek frontról elküldése nem tűrhető. Az eltávolítást esetleg kí­mél­etlen erőszakkal kell megakadályozni. Ezen parancsnak a katonák előli eltitkolása a forrada­lom ellen elkövetett legnagyobb bűn lenne és kér­lelhetetlen szigorral torolnák meg. Katonák! A békéért!Kenyérért!Az országért!A népuralomért! 2. Az összes száz­­ad bizottságo­k­h­o­z! A nagy orosz kongresszus elhatározta: A Kerenszki által a fronton újra meghono­­sított halálbüntetés eltörlendő. Az összes forradalmi katonákat és tiszteket, akik politikai cselekedeteikért vannak fogságban, azonnal szabadon kell bocsátani. Az előbbi minisztereket, Kono­valov kereskedelem- és iparügyi minisztert, Kiskun népjóléti minisztert, Terescsenko külügyminisztert, Maljentovics igazság­­ügyminisztert, Nikitin posta- és távirdaü­gyi minisztert stb. a forradalmi bizottság fogságba vetette. Kerenszki elmenekült Az összes hadseregbeli szer­vezetek parancsot kaptak, hogy intézkedjenek Kerenszki elfo­­gatása végett és szállítsák azonnal Péter­­várra.­­ Minden Kerenszkinek nyújtott segítsé­get úgy fognak büntetni, mint a legsúlyosabb államellenes bűntettet­­. Az összes vasúti alkalmazot­taknak­ Pétervárott győzött a munkás- és katona­forradalom A közlekedésügyi minisztert a többi miniszterekkel együtt letartóztatták. A munkás- és katonakiküldöttek nagy­ orosz kon­gresszusa ama meggyőződésének ad kifejezést, hogy a vasúti munkások és hivatalnokok a vasútvonalakon való teljes rend­ben tartására­­ intézkedéseket fognak tenni. A forgalomnak­­ egy pillanatra sem szabad fennakadni! Foko­zott figy­ellmet kell fordítani az élelmi­szereknek a városokba és frontra való akadálytalan szállítására. A tanácsok sorra- A Pesti Hírlap mai száma 8 oldal

Next