Pesti Hírlap, 1918. október (40. évfolyam, 229-255. szám)

1918-10-23 / 248. szám

— (A városi könyvtár új igazgatója.) A polgármester a Szabó Eru halálával megürese­dett könyvtárigazgatói teendők ellátásával Madzsar Józsefet­­bizta­­meg. — (Arany vitézségi érem.) Az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásuk elismeréseül Simon Károly II. honvédgyalogezredbeli tiszthe­lyettest és Doktor Mihály 31. honvédgyalogezred­beli népfölkelő szakasz vezet­őt az arany vitézségi éremmel tüntették ki.­­ (Kitüntetett tábori papoki) A király alfalu, Mándoky Sándor plébánosnak a háború idején telje­sített szolgálatai elismeréséül a Ferenc József-rend h­adidíszítményes lovagkeresztjét, Hauser Imre tarta­lékos segédlelkésznek az ellenség előtt tanúsított vi­téz és önfeláldozó magatartása elismeréséül a koro­nás arany érdemkeresztet a vitézségi érem szalagján és a kardokat, Kozáry Gyula plébánosnak és Nyáry fái református lelkésznek a háború idején teljesített szolgálataik elismeréséül a másodosztályú lelkészi ér­demkeresztet a fehér-vörös szalagon. — Krepler Gusztáv esztergomi főegyházmegyei fildo­zárnak, cs. és kir. tab. főpapnak, mint az apostoli tá­bori helynökség anyakönyvi osztály vezetőjének, a háború ideje alatt teljesített kitűnő szolgálatáért a Ferenc József-rend h­é. lovagkeresztjét adományozta.­­ (Táborszernagyi kinevezés.) Uzsoki Plank Ede nyugállományú altátbornagynak kegyelemből és kivételesen a táborszernagyi címet és jelleget ado­mányozták.­­ (A n­öldségüzem és a kereskedők.) A hatósági zöldségárusítóüzem igazgatósága (IX. Mátyás­ utca 4) felhívja mindazokat a fűszeres, élelmiszer-, zöldség- és főzelékkereskedőket, akik a közönség részére burgonyajegyek elle­nében burgonyát hajlandók árusítani, hogy a megfelelő ellátmány kiutalása végett az üzem­nél sürgősen jelentkezzenek. Ellátmányképen nemcsak kisebb mennyiségeket, hanem a kész­letekhez képest vagyontételeket is adnak ki.­­ (Gyémántmisés plébános.) A király Nagy Károly okai esperesplébánosnak, gyémántmiséje , al­kalmából, a lelkipásztorkodás terén szerzett érdemei­­elismeréseül, a Ferenc József-rend­ lovagkeresztjét adományozta.­­ (Letartóztatott betörőbanda.) Veszedel­mes betörőbandát tettek áralmatlanná a detek­tívek. A betörőbanda tagjai voltak Csobi Jó­zsef kocsis, Hanics­­Abdul bosnyák, Kricsma Pál katonaszökevény, Berta Ferenc kocsis, Nagy Ferenc kocsis, Agárdi Ferenc cipész és még egy fiatalkorú suhanc, akiket a főkapitány­ságon ma délben letartóztattak. Ez a betörő,­ banda fosztottá­k r­á Svábhegyen, a Béla király­át 41. szám alatti villát, ahonnét több mint 7000 korona értékű ruhaneműt loptak el. Wieder Tó­biásné fagylaltgyárából 8000 korona értékű gépázisat loptak el. A fehérmegyei Sóskút köz­ségben is több betörést követtek el és az ottani fogyasztási szövetkezet áruraktárából mintegy 10.000 korona értékű portékát vittek el. Sós­kúton is betörtek egy házba, ahonnét 9000 ko­rona értékű ruhaneműt és ékszereket vittek el. Nagyon valószínű, hogy ez a betörőbanda még több tolvajlást követett el és a rendőrség ez irányban a legszélesebb körű nyomozást folytatja.­­ (Sztrájk a Kőbányai Polgári Sörfőzőnél.) Még e hónap elején bérmozgalmat indítottak a Kőbányai Polgári Sörfőző részvénytársaság­­ tisztviselői. A főnökség hajlandónak nyilatkozott arra, hogy a kívánságok egy részét teljesíti, ezt azonban nem fogadhatták el, mert figyelmen kí­vül maradt a legfontosabb kérelem, a ruházati­­ pótlék folyósítása is. Az eredménytelen tárgyal­gatás után a kétszáz tisztviselő közül negyven abbahagyta a munkát és a sztrájkolók ügyük képviseletét a Magántisztviselők Országos Szö­vetségére bízták.­­ (Letartóztatott alhadnagy.) A katonai rendőrség letartóztatta Szendrey Isván 85. gya­logezredbeli egyéves önkéntes őrmestert, aki huszárhadnagyi egyenruhát viselt. A Royal­szállóban lakott és hosszabb idő óta katonaszö­kevény. Letartóztatásakor több hamis szabad­ságlevelet találtak nála.­­ (Az elhagyott szerető boszuja.) A to­rontálmegyei Muzsla község határában a sző­lők között Fazekas István huszonkilenc éves olajgyári munkás, aki a tavaszszal tért vissza orosz fogságból, agyonszúrta a huszonkét éves Palatínus Katalint, akivel együtt élt valamikor, de aki aztán elhagyta. A gyilkos önként jelent­kezett a csendőrségnél, amely átadta az ügyész­ségnek.­­ (Az 1. bosnyák gyalogezred hadialbuma.) Az oly sok győzelmes harcban résztvett 1. bosnyák gyalogezred a világháború emlékére nagyarányú em­lékkönyvet ad ki. Ezért felkérik mindazokat, akiknek családtagjai vagy hozzátartozói az ezred ütközetei­ben résztvettek, hogy a birtokukban levő háborús fel­vételeket és az elesettek fényképeit rövid életrajzzal küldjék meg a hadialbumban való megörökítés cél­jából az ezred hadialbum-bizottságának (Budapest, V., Falk Miksa­ utca 9.) . (Halál a boltban.) A Krisztina-körút 89. számú házban levő női kalapüzletben holtan találták A tulajdonosnőt, Bodnár Adolfné huszonhat éves asz­szonyt. A rendőrorvos gázmérgezést állapított meg. Vizsgálat indult meg annak a kiderítésére, hogy vé­letlen baleset történt-e vagy öngyilkosság.­­ (A színésznő kosztümje.) Donáth Aranka színésznő hermelingallérral ellátott kosztümöt rendelt Topolánszky Károlyné Andrássy út 56. szám alatti női divat­szalonjában és a ruháért Topolánszkyné négyezerkétszáz koronát kért. Megállapodtak a fizetés módozataiban, de amikor a ruha elkészült, Topolánszkiné az egész vétel­árat egy összegben követelte. Efelett összevesz­tek és Donáth Aranka árdrágításért feljelentést tett Topolánszkyné ellen a rendőrségen. A be­panaszolt szabóné azzal védekezett, hogy ő még egy hermelin mellénykét is akart adni, aminek az ára magában nyolcszáz korona, a­ tanúk azon­ban igazolták, hogy az átvételkor a mellényké­rel­em sem volt és a szabóné már a panasz meg­tétele után rendelte meg a hermelin­ mellénykét a szűcsnél. Az árvizsgáló bizottság szakértője azonban úgy nyilatkozott, hogy még a mellényke árának hozzáadásával sem indokolt a­zért négy­ezerkétszáz korona, mert a kosztüm közönséges olcsó pamut anyagból készült,,tehát nagyfokú ár­­­drágításról van szó. A rendőrbíróság most már másodízben tárgyalta ezt az ügyet, ítéletre még nem került a sor.­­ (Kezd már virradni.) Amióta a per­szonál­unióról mindinkább több szó esik és ami­óta Wekerle ígéretei egymást érik, meg amióta arról is beszélnek, hogy végre valahára önálló hadseregünk lesz, talán azt is meg lehet álla­pítani, hogy kezd már virradni. Hogy azonban miként és milyen formában, arról a temesvári katonai építési osztály parancsa tesz bizony­ságot, amelynek alapján a szegedi rekviráló bizottságot a katonaság arra utasította, hogy a jövőben a bizottsági jegyzőkönyveket, amelye­ket eddig kizárólag magyar nyelven szerkesz­tettek és küldtek­ a temesvári parancsnokság­hoz, ezentúl magyar és német nyelven állít­sák ki.­­ (A telefonkönyv ára.) A kereskedelmi minisz­ter a távbeszélő előfizetőinek újabb névsorát készül­t kiadni. Minthogy a könyv előállítása a mai viszonyok­­között rendkíívül költséges, a névjegyzékből csak an­­­nyi pélszfínyt nyomatnak ki, amennyire az előfizetők­­ igényt tartanak. Az előfizetési díjnyugtával együtt legközelebb nyilatkozatot fognak kérni minden elő­f­i­zetőtől, kívánja-e a könyvét vagy sem. A könyv ára : példányonként­ öt korona. Aki a pénzbeszedőnek nem nyikolószist, azt úgy veszik, hogy nem tart igényt a névsorra.­­ "(Adományok.) A Pesti Hirlap szerkesztő­ségéh­­z­­a következő adományok érkeztek: A vak katona Írnak: X. N. Selmecbánya 100 korona, S­­rváth János" Hírmíester 167. tp. 50 K,­Ester Imre had­nagy 397. tp. 50 K, Glockner Viktornné Komárom 20 K, Takács István' 998. tp. 20 K, K. O. föfvadt­agy' 224. tp. 20 K, Páricz Jenőné Budapest 20 K, Györgyei Éva Budapest 20 K, Molnár He­rmin Zágráb 5 K, Tsuk Ru­dolf főhadnagy 417. tp. 20 K, Jankovich Edith Wien 100 KJ, Strasser Erzsike Gy­.ón. .25 K, Menczer Lenke Vizkelet­­27 K, Elekes és Társa koszorumegvártás 100 K, özv. Darvas Lajosné Budapest 60 K, N. N. 6 K, Sturteck Sán­dorné 4 K, Főszolgabiróság Késmárk 85 K, özv. Lit­sák Bélaffé Macsova 6.80 K. Az elesett katonák családjainak: M. kir. 40. honv. gy. hadosztály ellátó hivatala 414. tp. 210 K, Kovács József, Radovics 5 K, Weisz József Balatonfölvajár 10­­ K, özv. Darvas, Lajosné Budapest 80 K, N. N 1 8 IC. A hadiárvák részére: Dr Erdős Vilmosné Nagy­bánya 30 K,­­Dunántuli 20 K, Bloch Gyuláné elhalálo­zása alkalmától Boda L. Pál és neje 100 K. A rokkant katonáknak: Kovács József Radovics 5 K, özv. Darvas Lajosné Budapest 60 K, N. N. 6 K. A hazatérő­ foglyok részére: M. kir. 309. honv gyalogezred L zászlóalj tisztikara 50 K. A tüdőbeteg katonáknak: Gál Klári Facsád 5 K. A Kárpátok sü­petnémáinak: Ifj. Képk­ő Lajos Sar­kad 20­ K. A népkonyha részére: M. kir. 309. honv. gyalog­ezred I. zá­szlóalj tisztikara 25 K. Szent Antal szegényeinek: Müller Ottóné Béga­szentgyörgy 30 K, Györgyei Éva Budapest 25 K, Anna Magda 5 K. Szent Antal kápolnájára: Nagy I.-né Budapest 10.— K. Az újságírók szanatóriuma javára: Zsengeri Hugó és neje 100 K. Az ingyentej és kenyér részére: Bloch Gyuláné elhalálozása alkalmából Müller Frigyes és neje 100 K, Nemes Aurél és neje 100 K. Az ingyen cipő akció javára: Bloch Gyuláné el­halálozása alkalmából. Mihály Rudolf és neje 100 K. — (Időjárás.) Az utóbbi 24 órában az időjárás országszerte derült és száraz volt. A hőmérséklet lé­nyegtelenül változott, maximuma 24 fok C Orsován, minimuma 1 fok C Botfalun. Néhány külföldi állomás reggeli hőmérséklete: Bécs 7, Szerajevó­­, Stockholm 2, Brüsszel 7 fok C. Az országos meteorológiai inté­zet jóslata: Lényegtelen hőváltozá­s és legfölebb nyu­gaton némi eső várható. " A Margitsziget tiszta jó levegőjén sétáljon minél többet, mert a jó levegő biztos óvszer minden betegség ellen. "/. A margitszigeti nagyszálloda kellemes őszi-tél tartózkodást nyújt. Központi fűtés, tisztaság, kénye­lem. Közvetlen társaskocsi járatok a pályaudvarok­tól a szállodáig. A margitszigeti kénes gyógyfürdő a főváros legkiválóbb hatású, tökéletes berendezésű és legol­csóbb fürdője. A fürdő reggel 7 órától este 6-ig van nyitva; fürdőjegy ára 7 korona A margitszigeti ásványvíz állandó fogyasztási a legjobban ajánlható minden járvány ellen. x Milbátorok Haas Miksánál IV., Hajó­ u. 12 ESTI HÍRLAP 1918. október 276., szom­txti A P Házasság. Bakonyi János, Kassa-Oderber­gi vasúti felügyelő és Soltész B­öcs­k­e folyó hó 21-én a mis­kolci* evang. ref. templomban házasságot kötöttek. özvegy Krausz Mórné leányát, Boris­kát, Gyuláról eljegyezte Gartner M. Marcell Ijsitvaújfaluból. (Minden külön értesítés helyett.) — .... Halálozás. Kedden délelőtt tizenegy órakor helyezték örök nyugalomra a főváros által adományozott díszsírhelyen a kerepesi­ úti temetőben Török Gyulát, a fiatalon elhalt erős tehetségű írót és újságírót. A részvét őszinte megnyilatkozása kí­sérte utolsó útjára, az író, újságíró és művész­világ nagyszámmal volt jelen. A Magyarország szerkesztősége Magyar Elek szerkesztő vezeté­sével testületileg jelent meg. A gyászszertartást Bakács János apátplébános végezte, a Magyar­ország szerkesztősége, a Budapesti Újságírók Egyesülete és a Magyarországi Hírlapírók Nyugdíjintézete nevében Szatmári Mór mondott megható búcsúbeszédet, a parlamenti tudósítók szindikátusa nevében Persián Ádám búcsúztatta a boldogultat. Dr Brüll Ignác ügyvéd, a Budapesti ügy­védi kamara elnöke, hosszas betegség után Budapes­ten hatvankilenc éves korában meghalt. Negyven­két év óta ügyvédeskedett és hat esztendőn át töl­tötte be kamarai elnöki tisztét. Előkelő gondolkodá­sával, puritán jellemével méltó nagy megbecsülést és őszinte tiszteletet vívott ki. Alelnöke volt a men­tőegyesületnek ,és igazgatósági tagja a Poliklinikának. Halála alkalmából az ügyvédi kamara választmánya kedden este dr Pap József elnökhelyettes vezetésé­vel ülést tartott. Az elnök méltatta dr Brün Ignác érdemeit, aki a szabad ügyvédség hívének vallotta magát Ha az ügyvédség erkölcsi vagy anyagi érde­keiről volt szó, ott szívesen küzdött. De is.antrópikus munkásságot is fejtett ki. A választmány elhatárol­ta, hogy a halottat az ügyvédi kamara székházában ravatalozzák fel és onnan temetik e hónap 24-én dél­után fél három órakor. Négy és fél évi úgyszólván szakadatlan harcté­ri szolgálat után meghalt az olasz harctéren az ott szerzett súlyos betegségben letenyei H­o­n­t­h­y-L­e­thenyey Béla földbirtokot-,, huszárkapitány, né­hai Honthy Károly honvédhuszárezredes és özvegye született letenyei Lethenyey­­Vilma egyetlen fia. Nagymányai Koller Bellisz vőlegényét gyászolja a boldogultban. Mezey Ferencet, a hirtelen elhalt főváro­si fogalmazót, a kerepesi temetőben helyezték örök nyugalomra. Megjelent dr Bódy polgármester­ is. Az ügyosztály és a kartársak nevében Sallay Árpád mon­dott búcsúztatót. Hajdú Sándor szolgálatonkívüli főhadnagy, Vörös Kereszt Egyesületi főmegbízott, a dunabalpar­ti vöröskereszt kórházak és a budapesti vöröskereszt lábadozó otthonok parancsnoka, spanyol betegségben 35 éves korában meghalt. Temetése szerdán délután 3 órakor lesz a rákoskeresztúri temető halottasházá­ból. Dr Tihanyi Mór rendőrorvos ötvenhat éves korában hirtelen meghalt. Agyszélhűdés ölte meg. 1896. óta állott az államrendőrség kötelékében, de ezenfelül igen kiterjedt magánprakszist is folytatott. ő volt báró Bánffy Dezső családjának háziorvosa. Reitzer Ferenc életének 65-ik, házasságá­nak 39-ik évében, Budapesten meghalt, özvegyén, gyermekein unokáin és testvérein kívül nagy rokon­ság gyászolja. Temetése e hónap 24-én délelőtt tizen­egy órakor lesz a rákoskeresztúri izraelita temető halottasházából. Bokor Paula, a Fonciere pesti biztosító in­tézet tisztviselőnője és testvére Bokor Zsig­mond, a Kovács Sándor elektrotechnikai cég utazója spanyol betegség következtében meghalt, özvegy Bokor József­né gyermekeit gyászolja a boldogultak­ban. Sigmund Gusztáv, a Sigmund József cég főnöke, folyó hó 21-én, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése folyó hó 23-án délután, 3 órakor lesz a ke­repesi temető halottasházából, ahol az ottani családi sírboltba helyezik örök nyugalomra. Krausz Aladárné, szül. Bruszt Erzsike, f. hó 20-­án Albertirsán rövid szenvedés után meghalt. Ifjabb Muslay Sándor tartalékos hadnagy, aranysarkantyús vitéz, Muslay Gyula országgyűlési képviselő fia, Budapesten huszonhárom éves korában meghalt. Holttestét a beszentelés után Rádra szállítot­ták, ahol a családi sírboltban helyezik örök nyuga­lomra. Gömöri Jenő önkéntes hadapródőrmester 13 éves korában a genovai hadikórházban e hó 18-án elhunyt. Szülei, Alföldi Pál és neje, testvére, rokon­sága gyászolják. Wírth Imrén­é, szül. Ladányi Lilly, Wírth Imrének, a­­ Strasser & König cég főtisztviselőjének felesége, dr Deutsch Adolf szolnoki ügyvéd, vármegyei tb. főügyész leánya, f. hó 21-én 28 éves korában el­hunyt. Temetése f. hó 23-án, szerdán, d. e. féli óra­kor lesz a rákoskeresztúri izr. temető halottasházából. Majer Hedvig 23 éves korában spanyol be­tegségben elhunyt. Temetése folyó hó 24-én fél óra­kor lesz a rákoskeresztúri izr. temető halottasházából. özvegy Kohn Mórné, született Mellinger Róza, 77 éves korában meghalt. Kemény Sándor. •

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék