Pesti Hírlap, 1918. november (40. évfolyam, 256-281. szám)

1918-11-03 / 258. szám

16 PESTI HÍRLAP 1916. november 3., vasárnap. * A cseh bankok részvényei. A cseh ban­kok részvényeiben az utolsó hetek politikai ese­ményei folytán igen élénk az üzlet. A Zivnos­tentko bankca az év első napján 375 koronás ár­folyam állott, ma 509 háromnegyed az ára. A Prágai Hitelbank részv­énye (Avenix Banka) 740 koronás árfolyamon kezdette meg az évet, ma 250 korona az árfolyama. A Cseh Unita Bank — amely java részben bécsi érdekeltség — árfo­lyama egyáltalában nem változott ebben az év­ben, állandón 410 koronán áll. A Cseh Ipar­bank részvényei 510 koronáról 584 korona emel­kedtek 1918-ban. * Horvát fakiviteli tilalom. A horvát hiva­talos lap rendeletet közöl, amely megtiltja az épület és tiszafa kivitelét Horvátország, Szlavó­nia és Dalmácia határán túl. * Feloszlik az­ osztrák cukorközpont Bécsi jelentésünk szerint az osztrák cukorközpont meg­bízta egy cseh nemzetiségű és egy lengyel nem­zetiségű igazgatósági tagját, hogy járjon el A caeh, sik­eve a lengyel nemzeti tanácsnál, várjon kívánják-e a cukorközpont tovább fenntartását. * A prágai tőzsdét november 4-én nem nyitják meg, mivel a változott politikai viszo­nyok miatt az egész tőzsdetanács lemondott. A) tözsdét újjászervezik. * Az osztrák hadikölevítórfolyam­ok. Bécsi jelentésünk szerint az osztrák hadikölcsön csök­kenése megállott, sőt a Rothschild-csoport szin­dikátusának vásárlása folytán csekély árjavu­lás is megállapítható egyes típusokban. Az ár­folyamok a következők: I. hadikölcsön 99, II. hadikölcsön 91.25, III. hadikölcsön 88.50, IV.­ hadikölcsön 88.75, IV. kincstári jegyek (negy­ven év alatt törlesztendők) 88.75, V. hadikölcsön 88.75, V. kincstári jegyek (hatodfól év alatt tör­lesztendők) 94.75, VI. hadikölcsön 88.25, VI. kincstári jegyek (tíz év alatt törlesztendők) 90, VII. hadikölcsön 88.25, VII. kincstári jegyek (kilenc év alatt törlesztendők) 92.50, VIII. hadi­kölcsön 89. Itt említjük meg, hogy néhány nap óta van üzlet a 4 százalékos magyar korona­járadékban 77 százalékos árfolyamon. Az oszt­rák aranyjáradék árfolyama 93 százalék, a 4 százalékos májusi járadék 73,50 százalék. * A horvátországi események és a bizto­sító intézetek. A zöld káder rabló hadjáratainak károsultjai milliókra, menő káraikat a­ biztosító intézetek sem a tűz, sem a betörés elleni szakmá­ban nem ismerik el. A kötvények lázadás, forra­dalom, tüntetés, zendülés, hadikárok, felsőbb hatóságok intézkedései esetén beállt károkra nem vonatkoznak. A károkat — miként ez a mi erdélyrészi károsultjainknál is volt — a kor­mánynál, illetve most már a horvát Nemzeti Ta­nácsnál, jelentik be, amely intézkedik a károk föl­becslése, illetve folyósítása iránt. A szerda éj­szaka és a csütörtök délelőtti csekély számú bu­dapesti és környéki károsultakat is a biztosító in­tézetek a Nemzeti Tanácshoz utasítják. Nincsen azonban, szakvélemények szerint, kizárva, hogy a jövőben — különösen addig, amíg a rendes vi­szonyok teljesen helyb­e nem állanak — a köten­dő biztosításokat hasonló károkra is kiterjesz­tik egyes ügyfelek kívánságára. Persze megfelelő díjtételemelés ellen. * A textilszakmából A Nemzetiközi textil­művek r.-t. Baján, a Duna partján 1000 orsóra és 1000 szövőszékre berendezett szövőgyárat alapít. — A Magyar Országos Központi Takarékpénz­tár égisze alatt álló Gácsi posztógyár r.-t. nem­régiben megvette a Grauaug-féle bajai vatta­gyárat és abból modern szövőgyárat alapít. Ez a művelet tőkeszaporitással is kapcsolatos. — A Heinrich és Haver erzsébetfalvai­­szalagszövő­gyár két millió koronával Unió r.-t. cég alatt szextilgyárat létesít pénzintézet közbejötte nélkül. * Tőkeszaporitás. A Magyar Repülőgép­gyár r­-t. — amely a Magyar Országos Bank és az Allgemeine Depositen Bank égisz­e alatt áll — november 11-ére rendkívüli közgyűlést hívott egybe, amelyen alaptőkéjét három millió koroná­val felemeli. A jelenlegi alaptőke tízmillió ko­rona. * a­ debreceni pénzintézeti tisztviselők mozgalma. A debreceni pénzintézetek — az Al­földi takarékpénztár Debrecenbe®, az Általános forgalmi bank r.-t., a Debreceni első takarék­pénztár, a Debreceni ipar- és kereskedelmi bank, a Debreceni hitelbank r.-t., a Debreceni gazdák bankja r.-t., a Debreceni Bank r.-t., a Debrecen­belvárosi takarékpénztár r.-t., a Gazdasági taka­rékpénztár r.-t., a Közgazdasági bank és váltó­üzlet r.-t., a Pénzváltóbank­ és zálogintézeti r.-t, a Pénzintézeti központ kirendeltsége alatt­­ ioni­záló szövetkezetek, a Takarék- és hitelintézet r.-t., a Debreceni kölcsönös segélyzőegylet m.­ez. és a Magyar­ért hitelbank debreceni fiókja — tisztviselői memorandumot intéztek igazgató­ságaikhoz, amelyben fizetésük, lakbbérük, drága­sági pótlékuk és családi pótlékuk újabb rendezé­sét, rendkívüli beszerzési segélyt, a nyugdíjügy rendezését és a szabadságolási idő szabályozá­sát kérik. Egyúttal javasolják, hogy az élelme­zési ügyek rendezésére közösen béreljenek bir­tokot a debreceni pénzintézetek és annak termé­keit a tisztviselők rendelkezésére bocsássák. A memorandumra záros határidő alatt választ kérnek. * A Prágai Vasipari Társaság ce­lvonnági műveit megvásárolja egy cseh vasgyárosokból álló csoport. Miután az­ osztrák vállalat művei­nek zöme épen Csehországra esik, bécsi szak­körök nem csak nagyarányú részvényvissza­fizetésről, de Kestrenek­ vezérigazgató visszalépé­séről is beszélnek. * A szénszálításokat külföldre a cseh­szlovák nemzeti tanács megszüntette. A szén ki­szállítására bizottságot alakítanak. * Felsőm­agyarországi átmenetgazdasági rt. alakult egy millió korona alaptőkével Kassán, a Kereskedelmi Bank és a Hitelbank, nemkülön­ben az egész felvidéki tőke érdekeltségével. A jegyzés 1.972.000 koronát tett ki, úgy, hogy re­partició vált szükségessé. * A bankjegyhiány ellen. A hivatalos lap szombati különkiadása kormányrendeletet kö­zöl, mely szerint az Osztrák- Magyar Bank bu­dapesti főintézete által kiállított kamatozó vagy karpatozatlan pénztárjegyeket it, általa ki­bocsá­tott utalványoscat csekkeket tová­bbá az ál­tala tartamozott csekkeket továb­bi intézkedésig Hrindenk­i tartozik fizetésképpen elfogadni. A munkabérek kifizetésére pénztári jegyeiket, utal­ványok­at és csekkeket nem szabad felhasz­nálni. * Tízezer katonaló a gazdáknak. A föM­mivelésügyi miniszter értesítette a megyéket, hogy a magyar gazdáknak tízezer katon­a­ lovat bocsát rendelkezésére. * Kinevezés: A Magyar bőr­beszerzési részvény­társaság Kisrbörközpont legutóbbi igazgatósági ülé­sén dr Horváth Lajos ás Singer Márton igazgató­hely­etteseknek­ az igazgatói címet, továbbá Biró Li­pót irodafe*eknek e cégvezetői jogosultságot ado­mányozta. * Az Országos Fatermelő Részvénytársaság dr gróf Pongrácz Reinő igazgatósági elnök elnöklete alatt, megtartott rendkívüli közgyűlése az Igazgatóság javaslatára elhatározta hogy a társaságnak 6 milió­­ koronányi alaptőkéjét 30.000 darab új részvény kibo­ctót­ára által 13 millió koronára emeli fel. E részvé­nyrekből 15.000 darab 1919 január 1-én kezdődő osz­talékjogosultsággal már most kerül kibocsátásra, oly­képen, hogy 10.000 darab új részvényt, 400 korona árfolyamon, melyhez darabonkint 10 korona bélyeg és költség járni, a régi részvényeseknek 3 : 1 arány­ban felajá­nlan­ak, míg 1­ hátralékos 5000 darab rész­vényt, ugya­nezen árfolyam­on, egy e célra a­lfako­lt részvényszindikátus veszi fet. Az elővételi jog folyó évi november hó 2-ától 11-éig, a Magyar Országos Bank Részvénytársaságnál gyakorolható. A fennma­radó 15.000 darab részvény tekintetében a közgyűlés felhatalmazza az igazgatóságot, hogy azok a fennfor­gó rendkívüli viszonyokra való tekintettel egy az igazgatóság által megfelelőnek talált későbbi időpont­ban bocsáttassanak ki, azzal a kifejezett kikötéssel azonban, hogy e részvényekből is 10.000 darab a régi részvényeseknek ajánlandó fel. A közgyűlés ezek ut.it­t az alapszabályok némely pontjainak módosítását ha­tározta el és az igazgatóságba, új tagokul Castiglioni Camillot (alelnök) és Sonnenfeld Józsefet választot­ta meg. Közgazdasági szerkesztői üzenetek. — L. M. Budapest A konvertált sorsjegyet be­szerezheti a Budapesti Iparbank Részvénytársaságnál (IV., Eskü-tér 8 ) készpénzért kölcsönterheléssel vagy kedvező havi részletfizetésre­ 36 havi 6.25­­ vagy 34 havi 8.35 koronás részletre.­­ A következő érdeklő­dők sorsjegyei nyertek: N. R. Tatatőváros. 5889—31-szémú magyar vöröskereszt sorsjegy 16 koronát. — B. B. Kassa. 2453—26. számú magyar vörös kereszt sorsjegy 17 koronát. — F. B. B.­Gyarma­t. 3459—41. számu Bazilika sorsjegy 15 koronát. — P. E. Losonc. 586­­—44. szám­i magyar vörös kereszt sorsjegy 10 koronáit. — B. Rimaszombat. 792—96. számú Jósziv sorsjegy 4 koronát. — H. O. Pécs. 4511—17. számú .Jósziv sorsjegy 4 koronát. — L. M­. Budapest. 8901— 67. számu­ magyar vörös kereszt sorsjegy 17 koronát. — Á. L. Budapest. 2340—67. számú Bazilika sorsjegy 15 koronát — K. Budapest. 9018—78. számú Jó­sziv sorsjegy 4 koronát. — A. C. Szolnok. 9018—78. szám­ú Jóssziv sorsjegy 4 koronát. —­­.. M. Papfalva. 9015—78. számú Bazilika sorsjegy 13 koronát. — J. B. Újpest. 2019—78. számú Magyar vörös kereszt, sorsjegy 16 I­oronát. — A nem közölt érdeklődők sors­jegyei még nem nyertek. Vásárok. * Budapesti vágóm­arhavásár, 1618. nov. 2. Fel­bújtatott.: Magyar bika 459, ökör 1220, tehén 772, bi­valy 94 darab, összesen 2545 darab, ezenkívül 1,210 örb elkelt a hét folyamán. Árjegyzések: (métermfi­asánként élősúlyban, levonás nélkül.) Magyar hízott ökör, lesjobb minőség 1040—1100, közép S20—1020, silányabb 7S0—900. Magy. paraszt, marha 840—926 i Izagrabb minőség 720—320. Tarka hízott ökör, leg­jobb minőség 1050—1200, közép S30—1050, silányabb 7S0—930. Bika, jobb 920—1250, silányabb 750—500. Bivaly 850—820. Magyar tehén 720—980. Tarka te­hén 720—1050, kicsontozni való marha 6­00—700. Növendékmarha 700—700. — A forradalom miatt a csütörtöki marhavásárra szánt marha is a mai pót­imarhavásárost kerü­lt eladásra. Ezen körülmény foly­tán a mai kinál­ 306, a hét folyamán pedig 374 drbbal több marha került eladásra, mint a múlt héten. Fa­lusi mészfárosok csekély számmal vettek részt a be­vásárlásban, ennélfogva ez irányzat lanyha volt, az árak 60—80 koronával minként hanyatlottak. IRODALOM. (Minden könyv, amelyről ebben a rovatban em­lítést teszünk, a Pesti Hírlap könyvkereskedése útján megrendelhető.) * (Öregszem mégis. Gábor Andor új könyve.) Ezt a címet írta háborús írásai fölé Gábor Andor, hogy öregszem mégis. Igen természetesen ő ma­ga sent hiszi komolyan, hogy öregednék, sőt írá­sai cáfolnak erre rá legjobban, hanem talán arról akar könyvében célozni, hogy az olvasó lelki öregedett hozzá az ötödik éves háborúhoz ehhez az olvasóhoz most már más hangon lehet beszélni, mint három évvel ezelőtt. A hangos ka­cagású olvasó helyett az elmélyedő olvasóhoz fordul ebben a könyvében Gábor Andor, a kávé­házi felületes vendégtől az elkínzott lelkű polgár­hoz, a komikumtól a kedélyhez. Bizonyos szelíd gúny keveredik össze soraiban a néha éles szatí­rával, az elesett, elbukott emberek iránt­ érzett részvét a mindent megbocsájtó filozófiával. Talán a kötet legszebb és legértékesebb darabja a Sza­ladj egylábú című kis történet, sötét komen- kép, éles jajgató kontraszt a már örökre elmúló han­gos, háborús vezércikkekhez. Nekünk minden Gábor Andor-kötet közül ez a legújabb tetszik a szerző legegyénibb munkájának, melyben leveti­k, mulattató álarcot és mint közülünk való szenvedő ember szól embertársai szivéhez. A kötet I­égrá­dy Testvérek kiadása. Ára 10 korona. * (Móricz Zsigmond: Szerelmet? levél.) Móricz Zsigmondnak a Pesti Hírlapban megjelent ked­ves szerelmi története egy, a mózesheteit élő vidéki ifjú pár első komolyabb lelki válságáról rendkívül kecses alakú kiadásban hagyta el a sajtót, Móricz Zsigmond néhány más novellájá­val egyetemben. A negyvenes évek költői alma­­nachjainak formájában, virágdíszes borítékbe kötve, Boris László illusztrációival jelenik meg a Szerelmes levél, mely külső alakjában is al­kalmazkodik a kis regény hangulatához. A ha­vas falusi éjszakák hangulata száll az olvasó felé, a vidéki farsangé, a nagy magyar Alföld kí® városainak, falvainak egykori boldog élete, mely való volt tegnap, való lesz talán holnap­ra, ma azonban csak Móricz Zsigmond sorain ke­resztü­l tér vissza emléktárkbe.­ A bájos kötetke ara­tokkal együtt. 10 korona. * (A Stefosik-ház.) Bacsó Béla azoknak a műveknek egyikét irta meg, amelyeket regé­nyeknek neveznek, de amelyek tulajdonképen ne­m regények, hanem egymással összefüggésben nem igen álló epizódokat, kis históriákat, jeleneteket foglalnak magukban. És ha ezekben az epizó­dokban egy-egy olyan szereplő is előfordul, akinek némi kis története van, annak alapján neveztetik ki az irodalmi mű regénynek. A Szef­csik-ház írójának, érzéke és tehetsége van ahhoz, hogy a külvárosban meghúzódó és kis lakások­kal­ biró épületet, annak lakóival együtt, színe­sen és elevenen megfesse és egy-egy realisztikus részletet megkapóan irjon meg. A szegény ern­­yeszek meglehetősen hű fotográfiáit tartalmazó kötet hat korona ötven fillérért szerezhető meg. * (Endyimon.) Vern­er von Heiden-G'tam svéd írónak ily című regénye a szerző arcképével ellátva, Leffler Béla fordításában ma­gyar nyelven is megjelent. A kötetnek kilenc ko­rona az ára. * (Napló és elbeszélések.) Formában, meg­írásban és kigondolásban egyaránt, figyelmet keltő vaskos kötet került az olvasók elé, akik ennek a munkának a révén Szabó Dezső talen­tumával ismerkednek meg. Az ízó erősen szati­rikus, itt-ott nyersen szókimondó, majdnem mindvégig eredeti, akinek van mondanivalója és alá a csöpp kis történeteket, helyesebben mondva rajzokat és festéseket, plasztikusan dom­borítja ki, bemutatásával olykor kissé különös alakjainak, akik ha nem mindig igazak is, de föltétlenül lekötik az érdeklődést. Könyve tíz Ko­ronáért kapható. * (A tiszte'­: nem szabad kialudni.) Móricz­ Zsigmond novelá­ris kötetének megjelent, a har­madik kiadása. e­­lső két kiadás annyira kifo­gyott a könyví­b­blól, hogy már szinte ritkaság számba ment t­őle egy-egy példány. A kötet ára 13 korona. A­­ Igrády Testvérek kiadása. * (Lázár István: A Papagály.) A Képe­, Újság hatalmas olvasóközönségének egyik leg­népszerűbb irója Lázár István, kinek bűnügyi történeteit a szó szoros érrtméhsa hétről kéri csak-ugy lesi kedvenc i&py­ban az olvasó. A P S pagály te egyike ezek c-k a •-•rvavé 'l történetei, ! nek, mely könyvalakban TÜ I vítta el .P sa.ilé:. 1 i regény a Légrády Testvérek kiadása.. Ára­­d ko-i ronju

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék