Pesti Hírlap, 1918. november (40. évfolyam, 256-281. szám)

1918-11-27 / 278. szám

10 PESTI HÍRLAP 1918. november 316., szombato­ kat és az ott talált zsidókat kényszerítettük, hogy kimenjenek a sáncokra.­­Más forrásból közlik, hogy Lemberg városát a lengyelek elzárták és megakadályozták­, hogy a lakók elhagyják a vá­rost, nyilván azért, hogy a lengyelek eljárásá­nak nyomait eltüntessél­. A rablók, egy lembergi ügyvéd tizenhat és tizennyolc éves leányát meg­becstelenítették és aztán az ablakon át kidobták az utcára, ahol nemsokára meghaltak­ es nen­e. Az Apolló Kabaré új műsora. • — A köztársaság katonája. — Kedden este új műsort mutatott be az Apolló-kabaré, bizonyos mértékben ünneplésén adván tudtul, hogy ez az első köztársasági ma­zsora. A műsor díszhelyén ugyanis bemutatásra került Márkus Lászlónak melodramatikus alle­góriája, A köztársaság katonája ... A szín: kato­natemető. Két sir hepehupáján két holt baka szel­leme beszélg­et. Beszélgetnek szörnyű „hősi halá­lukról", szép Magyarország szomorú sorsáról, de leginkább arról a nagy keserűségükről, hogy majdan fiaik is hasonló sorsra jutnak, azoknak is „hősi halált­" kell halniok, ha a legmagasabb helyről úgy kívánják. De a háttérben misztikus fényözönben megjelenik Gábor arkangyal, mint tikit mindennél magasabb helyről küldöttek, h­ogy kinyilatkoztassa, ezután minden másképp lesz, kiérthogy immáron Magyarország köztársaság, és a köztársaság katonája — a béke katonája. Márkus bensőséges,­­erőteljes verssorai Seregi Oszkár tolmácsolásában szárnyaló ihletet kap­tak, míg a két bakai mondanivalójához Magyart­­s Sándor találtak szívhezezóló­ akcentusokat, hatásos vert Szabolcs Ernő stílusos rendezése is. Az apróság mély és lelkes hatást tett­ a közön­ségre, mely főleg Beregit ünnepelte, ő volt egyéb­iánt a műsor más pontján is az est hőse. Neve-Betesen ő játszotta a Végjelenet c. kis vígjáték főszerepét is. A szerzője ifj. Madó Antal, aki­­néhány ötletes és fordulatos, drámai és vígjá­téki mozzanatokban egyaránt gazdag jelenetben Újszerű, frappánsul ható változatát nyújtotta a házassági háromszögnek. Beregi a megcsalt férj s­zerepében megtisztult drámai izzás és magas­rendű művészet. Partnere Sterczeg Jenő megle­pően jó. A műsor másik férfistárja, Rózsahegyi Kálinán, Zilah­y Lajos parasztkomédiájában, a Birtokpolitikában, talált pompás szerepet. Sütő bácsit adja, aki nagy fortéllyal földet szerez a püspöktől­. Nagyon jól mulatott rajta a közönség. A viszontlátás örömeiben is volt része a­ kö­zönségnek. Hosszabb betegség van ismét a szín­padon üdvözölhette Haraszthy Micit, előbb Laka­tos László tréfájában — Boros Endre volt a, ki­váló partnere — majd Török Gyula egyfelvoná­sosában, A pusztai házban. Az utóbbi a most elhunyt nagytehetségű írónak egyetlen színpadi műve, amiben nemes magyar hangulatot visz a kuliszák mögé. Haraszthy Mici kedvesen érzel­mes nemzetes asszonya mellett jól hatott Gózon Gyula férfias betyárja. És jó volt Poór Miklós is. Még hosszabb távollét után tapsolhatott ismét a közönség Szőllősi Rózsinak, aki villül origi­nálisan előadott, számán kívül Kőváry Gyulának pompás tréfájában, az Önrendelkezésben, is el­mulattatta a közönséget, partnerjeivel, a szerző­vel és Homoki Paulával. Sokat mulatott a közön­ség A nátha című bohózaton, amit Hervay Fri­gyes ötletei tettek frissé, Magyari, Mály Gerő, Herczeg, Nagy Magda, Faragó Sári játéka pedig kacagtatóvá. Magyari, Gózon, Nagy Magda, Kő­váry,­­Szemere — ez volt az első fellépte négy éves katonáskodása ut­án — magánszámm­al, trió­val, arattak sok tapsot, Hervay, Göndör Ferenc, Balassa Emil, Buday Dénes, Harmath Imre, Ötvös Adorján, Fenyves Gábor, Losonczi Dezső, Pajzs Ödön a számok szerzői A nézőtér zsúfo­lásig tele volt és teljes siker emlékével távozott. • (Színészek ije­delm­e.) Arra a hírre, hogy a spanyoljárvány­ növekedésével megint szóba­került a színházak bezárása, ezúttal nem annyi­ra a színigazgatók, mint inkább a színészek ijed­tek meg. A színészek ugyanis egyértelműleg épen most terjesztették szociális kívánságaikat a színigazgatók elé és az utóbbiak azokat tárgya­lás alapjául elfogadták. A színészek követelései­nek elfogadása elyik színházra újabb félmilliós évi megterhelést jelent, viszont a színészeknek, a legkisebbeknek elsősorban, tisztességes megél­hetést biztosít. A színészei­ követeléseiket a szín­házi üzem jó menetelére alapították. Valóban, a közönség pár hét óta megint valósággal menekül a, szórakozó helyekre­­ felejteni. Van mit­ van, különbség nélkül mindenkinek. Most már egy újabb kényszer­szünet a színészek követelésének ikoriai és anyagi bázisát dönti meg. A tárgyalá­sok megrekedését, sőt meghiúsulását eredményez­hetné. * (A harctérről visszatért katonaszínészek) közül tizennyolc-húsz elsőrangú színész és nyolcvan kardalos azonnal elhelyezhető a színész-egyesület szerződtetési ügynökségénél (Déry János, Barosa­tír 9.) * (Perzsolt Kálm­án szabadelőadása) de­cember 6-án lesz a Zeneakadémián. Már most igen nagy az érdeklődés ez est iránt, amit nem­csak a kiváló író nagy népszerűsége tesz indo­kolttá, hanem az is, hogy a tavalyi szezon során megtartott előadásain elsőrendű csevegőnek is bizonyult. * (Nagyarányú alakítások) egyesülnek har­monikusan egy kitűnő előadássá. Ez a főtitka annak az­ óriási sikernek, amely a Vígszínház új Arcabasev-drantáját, a Szenvedélyt, kiséri. Gombaszögi Fiida és Varsányi Irén, Mak­ay Margit, Csortos, Fenyvesy, Szerémy és Fenyő együttese méltán kelti fel a közönség osztatlan csodálatát. Ma, szerdán, is a Szenvedélyt adják a Vígszínházban. * (Péchy Erzsi és Vigh Manci) érdekesen kiegészítik egymást a Szép Saskiában. Partne­reikkel, Galetta Ferenccel és Szik­lay Jenővel együtt­­osztozkodnak a partitúra szentimentális és pattogóan vidám, nótáin, táncain, amelyek mindegyikét többször is megújrázza a lelkesült közönség. Ma, holnap és pénteken is a­ Szép Sas­kia kerül színre a Városi Színházban. Szomba­ton a Hoffm­ann meséit adják. * (Minden pesti asszony meg fogja nézni), ez volt az első benyomása­ a „Tilia" premierjéről kitóduló közönség legnagyobb részének. Az il­lusztris szerző, Herceg Ferenc, lélegzetfojtó, új­szerű érdekességgel világít bele a női lélek rej­telmességébe és a képek váltakozó sorát a Belvá­rosi Színház gazdag és artisztikus beállításban vetíti színpadra. A néző színes és szuggesztív él­ményei­ egész sorát viszi magával. Til­a szerepé­ben Paulay Erzsi, Belizár szerepében Petheő Attila az erős hím és az erős nőstény összecsa­pásának izgalmas párviadalát produkálja. És, zajos tapsokat kiváltó, ritka művészi munka Harsány­­ Rezső alakítása a hatodik képben. * (A csavargólány sikere.) A csavargólány si­kerét semmi sem, bizonyítja jobban, minthogy a pénteki bemutató óta mindennap zsúfolt h­áz közön­sége tapsol a pompás operett előadásain. Baloghi Böske, Latabár, Tóth Bösk­e, Raskó, Delia Donna, Horti és Dezsőfy vitték sikerre Gilbert fülbemászó zen­éjy rendkívüli mulatságos operettjét s egy csa­pásra megtörték az elejizetést, hogy a Budapesti Színházban télen nehéz telt házak előtt előadásokat produkálni. A­ csavargólány hetekig dominálja a Bu­dapesti Szinti fiú­műsoraát, sőt vasárnap délutánon­ként is a Csavargólány ke­ly­színre mérsékelt hely­árak mellett. A pénztár telefonja: József 21­—17 és jegyek úgy ott, mint a színházi jegyirodákban a hét összes előadásaira előjegyezhetők­. * (A Nemzetei, volt Royal­ Orfeum) csütör­tök délután fél 4 órakor utolsó november havi olcsó helyáru előadást tart, az összes kitűnő attrakciók felléptével. * (Várkonyi Mihály fellép­ december 1-én és 8-án a Színházi filét matinéján. Wildenbruck: „Bo­szorkány dala" című művét adja elő Ábrányi Emil fordításában. Ugyanez alkalommal színre kerül az Édes öregem, Fali Leó bájos operettje Király Ernő, Solti Heratinnel a főszerepekben. Jegyek a Színházi Élet boltjában, Erzsébet-körút 29., Bárdnál és a Ro­yal-Apollóban.­­ (Kibővült a család. Pufi.) Huszár Károly és Kökény Ilona a Pufi-dara­bokból közismert és kedvelt családja kibővült a nem kevésbbé kedvelt Szécsi Firkóval. Az új család november 30-án, szombaton délután fél­négy órakor mutatkozik be a színháznyitó műsor , keretében a Színházi Élet gyerekszínházában. (Andrássy-út 69.) Karsányi Zsolt „Dátha" című darabjában. Jegyek úgy a szombati megnyitóra,­­mint a vasárnapi és a jövő heti előadásokra már válthatók az Andrássy-úti színház pénztáránál és a Színházi Élet boltjában, Erzsébet-körút 29.­­, (Basa bácsi mesél, Sarkadi Aladár konferál). Braun bácsi bűvészmutatványokkal szórakoztatja kis gyermekpublikumát a Színházi Élet mesedélutánján december 1-én délután 3 órakor a Zeneakadémiá­ban. A nagy érdeklődésre való tekintettel ajánlatos a jegyeknek mielőbbi megváltása. Jegyek a Színházi Élet boltjában (Erzsébet-körút 23.), Bárdnál és a Zeneakadémiában. A MAI ELŐADÁSOK: Operaház: Traviata. (7.) Nemzeti színház: VIII., Henrik. (7.) Vígszínház: Szenvedély. (7.) Magyar színház: Majd a Vica. (7.) Belvárosi színház: Tilia. (7) Király-színház: Rinaldó gróf. (7.) Városi színház: Szép Sasloa. (7.) Budapesti színház: Csavargóleány. (7.) Apolló-kabaré: Vérjelenet. Köztársaság katonája.(V&8) Andrássy-úti színház: Kabaré-műsor. (7.) Royal­ Orfeum: Színházi és varieté műsor. (7) Fővárosi orfeum: Mister Galambos. (7.) Télikert: Kuba gyöngye (7.) Kis komédia: Magyar és német bohoat. (7) Mozgóképszínház, * (Csitri.) A Star-filmgyár legújabb filmje több tekintetben meglepetés. Talán a legfőbb, hogy ebből a francia­ vígjátékból, aminél:­íöerös­sége az a bájos humor, ami a párjelenetekből — főleg a csitri és a festő dialógusaiból — kiárad, en­nyire jó filmdarabot lehetett csinálni. A sok bájos dialógus, elmésség, ötlet okvetle­nül elsikkad a vászon. Mi jut tehát oda? Ami a gyártól és munkatársaitól telik. És sok tellett, igen sok. A scenírozó Forró Pál becses munkát végzett, Stein József rendezése csupa bravúr és a fotográfia mindvégig tisztán és él­vezhetően hozza ki úgy a szebbnél-szebb tájké­peket, mint a díszes interiőröket A játék pedig különösen jó. A címszerepben Lóth Ila bájos és természetes, a legjobb bakfisfigura ma a vász­non. Gál Gyula festője jóleső, művészi filmala­kítás. Kacagtatóan hat Békefi László tanár-figu­rája és Kürti Teréz vénleánya. A Corso közön­ségének már rég tetszett ennyire filmújdonság, mint a Csitri. Elbájolta és megkacagtatta a né­zőt. A másik nagy film A bűnös lelkek c. dráma. Naponkint három előadás, 5, 7, 9 órai kezdettel. * (A Skorpió) még mindig zsúfolt házakat vonz­ a Royal Apollónak. A legjobb Phőnix­film naponkint három előadásban, 4, 6, 8 órai kezdettel kerül vászonra. * (Amerika lánya II. Cowboy.) Mindennap három zsúfolt házat vonz az Omnionett: az e­lvett műsor, melynek két attrakciója az Amerika lánya második része és a Cowboy c.. dráma. Amaz trük­kök dolgában még az első részen is túltesz, míg a Cowboy Alwin Neust hozza érdekes kettős szerepben. Az előadások kezdete 5, 7, 9 órakor. * (Mozgókép-Otthon.) A kétlelkű asz­­szony és a Buffalo állandóan telt házak előtt kerül bemutatásra. Előadások 4, 11, S. * (Henny Porten új filmje) A bájos Srenny Porten legújabb filmje vidám derű­vel bevont vígjáték, mely állandóan zsúfolt házakat vonz az Urániába. E pompás filmen kívül a Puskin-film van műsoron. Az Uránia előadásai 5, 7, 9 órakor kezdődnek a pi hírek.­ ­ (Újév előtt) mindenki meg fogja kapni a Pesti Hírlap nagy képes jubiláris naptárát, aki egy negyedévre vagy havonkint megszakítás nélkül a lapra előfizet.­­ (Hangay kormánybizos lemondása.) A forradalom első­ napjaiban beállott zavarok szükségessé tették a légügyi kormánybiztosság felállítását. Minthogy a helyzet ma már tisztá­zódott és a szükséges teendőket a legnagyobb rendben elintézték, Hangay Sándor kormány­biztos benyújtotta lemondását. A hadügyminisz­ter a híres magyar pilóta lemondását elfogadta és kiváló működéséért köszönetét fejezte ki.­­ (A hírlapírók nyugdíj­intézetének ü­lése.) A Magyarországi Hírlapírók Nyugdíjintézetének igazgatósága szombaton délután három órakor Alkotmány­ utca 16. szám alatt lévő helyiségé­ben ülést tart, amelyre az igazgatóság tagjait ezen a hírlapi úton hívja m­eg az intézet elnök­sége. Napirend: Folyó ügyek.­­ (A címek és rangok eltörlése.) A nép­ kormány azzal a tervvel foglalkozik, hogy el­törli a címeket és rangokat, amelyeknek nincs létjogosultságuk­ a demokratikus köztársaságban. Ebben az irányban a döntés néhány napon belül megtörténik.­­ (Herzl tanár nagybeteg.) Báró Herzl Manó, az európai hírű sebésztanár, súlyos bete­gen fekszik Nagy János­ utcai lakásán. Spanyol influenza döntötte ágyba és állapota két nap óta válságos.­­ (Gondoskodás a hadirokkantakról.) Az Országos Hadigondozó Hivatal azzal a kéréssel fordul a megrokkant katonákhoz, hogy ne ag­gódjanak sorsuk felöl. Sokkal többet fognak kapni , mint amennyit a hazatérő katonák a le­szerelés alkalmából kapnak, de ne felejtsék el, hogy az országban körülbelül egy negyedmil­lió rokkant van, akiknek ügyét egyszerre nem lehet elintézni. A rokkantak bizalommal fordul­janak írásbeli vagy szóbeli kérelmükkel akár a központhoz, akár a legközelebbi hadigondozó népirodához.­­ A hadirokkantak, sérültek, öz­vegyek és árvák országos szövetsége tegnapi el­nöki tanácsán elhatározta, hogy lépéseket tesz a rokkantminisztérium felállítása s a hadigondo­zó ellenőrzése iránt. Haladéktalanul sürgősnek nyilvánította a rokkantak, özvegyek és árváknak (a létesítendő nyugdíjtörvény és­­ a százalékos munkaképtelenség alapján való) egyéni felülvizs­gálatát. Ezt a kérdést, mennél még a szociális és nemzetiségi sürgős szempontokat is figyelem­bb­­vették, orvosokból is álló szűkebb bizottság dol­gozza fel.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék