Pesti Hírlap, 1919. február (41. évfolyam, 28-51. szám)

1919-02-28 / 51. szám

Szinház és zene. * (Hangversenyek.) A bájos Hermán M­i­­­i, Hubay mester széptehetségű növendéke, számolt be csütörtökön a Vigadó nagytermében ujabb tanulmányaiuti­­ eltun.-n­yére . A t­on­nára még nem érett­, de annál szebben játszotta Vieuxtemps a-moll versenyét és Wieniawsky tarantellájában igazi virtuozitást is produkált. A Zeneakadémiában ugyancsak ma este a P­o­r­g­e­s-házaspár hangversenyezett. Porges Mór ezúttal is beigazolta, hogy komoly törek­vésű, művészi ambíciójú gordonkás, de azonfelül néhány kisebb kompozíciójának bemutatásával figyelemreméltó zeneszerzői sikert is aratott. Neje, K­e­n­d­e H­i­l­d­a, szubtilis finomsággal kí­sérte zongorán férjét, különösen Csajkovszky varródóinak és Saint-Saens a-moll versenyének egybevágó előadásával érdemelte ki a művészpár a szépszámú hallgatóság zajos elismerését. * (Odry Árpádot megoperálták.) Odry Á­r­p­á­d­o­t, aki komplikált vakbélgyulladásban betegedett meg, tegnap megoperálták. A nehéz műtét kitűnően sikerült és Odry rövid idő múlva egészségesen hagyhatja el a szanatóriumot. * (Szinház a kaszárnyában.) A­ katonák szóra­koztatására a Mária Terézia kaszárnyában színház létesült, amit most szombaton délután négy órakor nyitnak meg ünnepélyesen. A színháznak 12 tagú tár­­sulata van, Dénes Jenő vezetésével. * (Sifk­r a jövő hétre) árusítják a jegyeket a Vígszínház pénztárai. A Liliom, kedden, csü­törtökön, szombaton és a jövő hétfőn kerül szan­a Pygmalion hétfőn, a Férj és feleség szer­dán és vasárnap. — Ma, pénteken, a Szenvedélyt adják- a jövő pénteken a Tolvajt játsszák. * (Biró Lajos új vígjátéka.) A kiváló író, akit publicisztikai és politikai működése most hosszabb ideig távol tartott a színpadtól, éj kétfelvonásos vígjátékot irt a Belvárosi Szín­ház számára. A Francia négyes bemutatója a jövő hét csütörtökjén lesz. Ugyanezen estén ke­rül színre a legkiválóbb francia vígjátékíróknak, Flers és Caillavetnek a Négyszög című egyfelvo­násosa Góth Sándor fordításában. A darabokat Bárdos Artúr igazgató rendezésében készíti elő a Belvárosi Színház. * (Egy nagy operasiker) a Mignon elő­adása a Városi Színházban. Ma pénteken is a Mignont adják"Adletti A­delinával a" c­ikkzerepben. A Mignon következő előadása kedden lesz. Az előadást Márkus Dezső vezényli. * (Porzsolt­ Kálmán előadó estélye.) Az Esti levelek kiválóan népszerű Zsoltja, március 7-én pénteken este a Zeneakadémiában előadást tart, melyen részben megismétli legutóbbi műso­rát, mellyel már kétszer zsúfolásig megtöltötte a nézőteret, részben pedig a közönség által meg­rendelt új témákról s főként szerelmi problémák­ról konferál. Jegyek a Zeneakadémiában, Bárd­nál s a Napnál (Scala.) * (Uj Martos-Huszka-operett.) Nagy ese­ményre készül a Városi Színház. A jövő pénte­ken bemutatja a Bob herceg és megannyi más nagyszerű zenés mű szerzőnek legújabb darab­ját, a Lili bárónőt. Lázas érdeklődéssel várják mindenfelé ezt az eseményt. Péchy Erzsi, Vigh Manci, Galleta Ferenc és Sarkady Aladár külö­nösen hatásos szerepeket fognak kreálni. Az első hét előadás jegyeit már­ árusítják. * (A Túl a tengeren bemutatója) Beré­nyi Henrik a Margit-színház igazgatóságá­nak kérésére szombaton este személyesen fogja dirigálni operettejét a Budapesti Színházban. — A fő férfiszerepben Ny­árai A­n­t­a­l lép­iná vendégként.­­ * (Március 5-ikén) nyílnak meg a Ma­dách színház kapui. Már teljesen elkészül­tek Karinthy Holnap reggel című 8 felvonásos forradalmian újszerű tragikomédiájának bemu­tatójára. A szereposztás nem közönséges szí­nészi feladatok megoldására nyújt alkalma­t Gellért Lajos, a Belvárosi színház kitűnő tagjá­nak, ki a főszerepet viszi ellenállhatatlan erővel biztos sikerre. A női főszerepet Bánhidy Ilona játsza. Nagy és nem kevésbbé érdekes szerepe­ket játszanak Magas Béla, Gaál Béla és Leszki Irén. Kosztolányi Dezső lendületes és finom fézinhánavató prológusát Kálmán Erzsi mondja el. A hirdetett öt premierbérletre még kevés szá­mú előjegyzést az igazgatóság vesz fel. A jegyek árusítását is megkezdette már a Zeneakadémia előcsarnokában levő jegypénztár. * (A Szókimondó asszonyság) folytatását és egy csomó érdekes színházi intimitást közöl a Színházi Élet, Incze Sándor lapja Emőd Tamás Ady-adalékok címen írt megható visszaem­lékezést a nagy költőről. Karinthy Frigyes foly­tatja „Szerkesztő úr kérem" című ciklusát. A rendes iatok Hellvers, Monkrónáka, Intim Pista teszik változatossá és vonzóvá ezt a szövegben cs épben egyaránt gazdag számot, melynek ára K 1.50. Előfizetési ár egy negyed évre K 16.—. Kiadóhivatal Erzsébet-körút 29. * (Lehár gyem­ekoperettje), a Gyurka és Jánosi mulattatja szombat délután a Városi Színház közönségét. * (A Szerető Rákosi Szidivel.) A Magyar Szín­házban szombaton délután fél 3 órakor mérsékelt helyért színielőadás lesz a Rákosi Szél-iskola növen­dékeivel. Szinte Bródy Sándor nagyhatású szín­műve, A szerető kerül. A nagymama szerepét Rákosi Szidi játsza, míg a címszerepet T­h­u­r z­ó Margit, az iskola növendéke. * (Mi az a Ballet-Pantontím?) Táncos ko­médiák: s­í.­ tragédiák, vígjátékok, operettek, amelyeket Chopin, Csajkovszky, Szirmai Al­bert, Saint Sa­ent, Losonczy Dezső zenéjére pompás, fényes színpadi keretben, fényes kosz­tümökben, a tánc leghivatottabb képviselői eltán­­colnak. Az előadások március 9, 16, 23, 25, 30, április 6, 13, 20, 21, 27-én lesznek. Jegyek Bárdnál és a „Színház és Divat-nál kaphatók. Az első két előadásra minden jegy elkelt már. * (Vasárnap két előadás) lesz a Nemzeti R­o­y­a­l­ K­abaréban, délután fél 3 és este fél 7 órai kezdettel, teljesen új műsorral. * (Hiteles fényképeket) mutat be a „Bu­kott rendszer bűneiről", a háború eltitkolt bor­zalmairól Tábori Kornél egy érdekfeszítő elő­adás keretében márc. 2-án délelőtt fél 11 órakor a Boyial-Apollóban. Előadása kapcsán beszélni fog mindarról, amit eddig a cenzúra letiltott és a hallgatóságnak alkalma lesz­ bepillantani a nagy háború sötét kulisszái mögé. Jegyek már csak korlátolt számban kaphatók a Színházi Életnél, Bárdnál és a Royal­ Apollóban. • (A rubin szalamandra) fölötte érdekes sze­relmi regény, mely az Est Moziban (Irányi­ utca 21.) vasárnapig bemutatásra kerül. Bruno Decar­ i­­ megszokott művészettel játsza a főszerepet. A „Pecsét alatt" című izgalmas detektívdráma, melyben egy új detektív talentum, Ar­u­t­h W­a­r­t­a­n játszik, méltó kiegészítése a szokottnál is jobb mű­sornak. Játékrend: Operaház: Hegyek alján. (1­6.) Nemzeti színház: Faust. (5.)­ Vígszínház: Szenvedély. (6.) Magyar színház: Szókimondó asszonyság. (6) Belvárosi szinház: Az ötvenéves férfi (6) Király-színház: Rinaldó gróf. (6.) Városi színház: Mignon. (6.) Medgyaszay-színház: A császár partraszállt. A néma asszony. (Vi7.) Andrássy-úti szinház: Ugyanaz férfiban. (6.) Budapesti szinház: Műkedvelő előadás. (6) Apolló-kabaré: II. Balog István. Éjjeli zene. (7) Muskátli-kabaré: Recept. Lakáshivatal. (6) Fővárosi Orfeum: Voo Doo (8/16.) Télikert: Variete-műsor (­16-­ Royal-Orfeum: Beppó. (%6.) Kristálypalota: Nem akarok katonát látni (%6) Kiskomédia: Német és magyar bohózat (6) Újpesti Népszínház: Gró£ Rinaldó: PESTI HÍRLAP február 25., preratefc. IRODALOM. (Minden könyv, amelyről ebben a rovatban em­lítést teszünk, a Pesti Hírlap könyvkereskedése útján megrendelhető.) * (Gróf Mách­ Zsigmond: Nagy Endre regé­nye.) Mác­h Zsigmond az öreg Wesselényi Mik­lós korában élt, a mult század elejének abban a nagy nemzeti felrajongásában, mely Európa min­den államában másként jelentkezett Mi nálunk az osztrák elnyomás elleni lázadozásban, az osztrák elleni gyűlöletben. Ez a természetes és létünk védelméből fakadó gyűlölet sokkal nagyobb és sokkal erősebb, mint az emberi jogok utáni tö­megvágy. A jakobinus-utánzó Martinovics vád­lott társainak túlnyomó többsége nacionalista ra­jongó és ahol a magyar vidék martinnak tisztelte a kivégzett apátot, az osztrák zsarnokság vérta­núját látta benne, anélkül, hogy Rousseau esz­méi hatottak, vagy hathattak volna. Mádi Zsig­mondnak, a bő­vérű, hatalmaskodó, zseniális bi­hari kis királynak is az a tragikuma hogy élete minden célját abban látja, hogy az osztrák impé­rium magyar főispánjai és egyéb lakásai orra alá borsot törjön, hogy a császári rendeleteknek lehe­tőleg fittyet hányjon, anélkül azonban, hogy számításba venné magának a maroknyi magyar nemességnek egyedülvalóságát. Testi, lelki ösz­szeomlása után, villan fel lelkében az a gondolat, hogy a jobbágyi korlátok ledöntése után millió és millió emberi erővel és értékkel gyarapodik a magyar nemzet. Aminthogy valójában is, negy­vennyolcat messze megelőzve, erdélyi urak, élü­kön Wesselényivel, kezdték meg a jobbágyok fel­szabadítását. Ez volna maga a­ regény váza, me­lyet betölt a szenvedélyes magyar urnak, Mádi Zsigmondnak kalandos, vad szerelmi kitörések­kel, rajongó képzelődésekkel­ teli élete. A főala­kon kívül élettel­jes alakjai szerepelnek az aul­klaristák korának, a jakobinus-kátét rejtegető, egykori Jénát látogató vidéki rektor, a szabad­gondolkozó megyei fizikus-szabadkőműves test­vér, a háttérben Kazinczyék. Ezt az érdekes, moz­galmas kort erős kézzel ragadja meg Nagy, Endre és bál­­a központban mindig látjuk Mádi hatalmas alakját.. .szemünk előtt áll az egész­ nemzeti láz hatalmas perspektívája. Nagy Endre tiszta, bihari magyarsága kitűnő eszköz ennek a világnak korfestéséhez, amelynek minden por­cikája magyar és ismét magyar. Rendkívüli mű­vészi gond, a kor- és jelifemfajtás markáins ere­je„ a súlyos történelmi idők nagyszerű megérzéke­lése legbecsesebb xrrankán­jává avatják Nagy Endre minden eddigi regénye közül Mádi Zsig­mondot, amely a Peloti Hírlap folytatásos köz­léseiben és művészi értékéhez méltó feltűnést keltett A díszes kötet, amely ma hagyta el a saj­tót, a Légrády Testvérek kiadásában jelent meg, megrendelhető kiadóhivatalunk útján, ára 22 ko­rona. (s. l.) * (Munkaügyi bináskodás.) Eznel a cim­mel­ ismerteti a munkaadók és az alkalmazottak peres, ügyeinek elintézéséi® vonatkozó néptörvényt dr György Ernő, az Omke titkára, aki ezzel a kis munkával kétségtelenül jó szolgálatot tenz azoknak, akik az említett bíráskodásra rászo­rulnak. * (Gyöngyvirág.} Az ily címmel közreadott kis kötet Szegedi István költeményeit foglalja magában, azokat a csinos és kedves poémákat, amelyekben a szív szólal meg az érzések gazdag és változatos hangján. A kötetnek egy korong húsz fillér az ára. * (Napoleon és a nők­) Masaon ily oly mű könyvének, amelyben Napoleon szerelmeit meséli el, még pedig érdeket keltően, magyar for­dítása most jelent meg. A fordítást Csetényi Erzsi ügyesen végezte. A kötetnek tizenegy ko­rona az ára. Illapi hirek. — (A rendőrök árvái.) A Népsüiuház­­utcai harcban elesett rendőrök hátramaradottal részére a következő adomá­nyok érkeztek:: Fleischmann Samu elnöklete alatt álló Vázsonyi asztaltársaság 112.— K. Sebestyén Adolf 100.— K. Zsajnoviczky Dániel 50.— K. dr Hegedű­s Béla 10.— K. Eddigi gyűjtésünk eredménye. 3910.40 korona.­­ r. (Ady Endre emlékest.) A Bel­vá­rosi Polgári Kör a forradalom nagy köl­tőjének, Ady Endrének emlékére szomba­ton, március 1-én hat órakor közhelyiségeibebi (IV., Eskü-tér 8.) Ady Endre emlékestét rendez.. Az emlékestén Babits Mihály és Móricz. Zsigmond fogják Ady Endre emlékét mél­tatni, Beregi Oszkár, a Nemzeti szinház művésze pedig Ady-verseket ad elő. Belépő-díj nincs.­­ (Előléptetések az igancsiügyi mnisz­­­eri számvevőségnél) A minisztertanács Ka­­rap Cyrill igazságügyminisztert számvevő­ségi főigazgató nyugalomba helyezése folytán Kaáli Nagy Ödön számvevőségi igazgatót az­ V-ik fizetési osztályba számvevőségi főigazgató­vá, továbbá Pilisi Pilissy István főszámt­­ná­csost a Vl-ik fizetési osztályba számvevőségi igazgatóvá nevezte ki.­­ (A szerbiai hadifoglyok hozzátartozói­nak értekezlete.) A Vörös­kereszt felkéri mind­azokat a tiszteket és katonákat, akik szerb hadi­fogságból hazatértek, továbbá a szerb hadifog­ságban levők hozzátartozóit, hogy március 3-án, hétfőn délután 5 órakor jelenjenek meg a Ma­gyar Vöröskereszt központjában (Andrássy­ ut­ca I. em.. kormánybiztos) a még hadifogságban levők érdekében tartandó értekezleten.­­ (A megvalósuló halotthamvasztás.) A belügyminiszter a fővároshoz küldött leiratával a fakultatív halotthamvasztást és a budapesti krematórium felállítása ügyében 1912-ben hozott közgyűlési határozatot jóváhagyta. A jóváha­gyást a tanács ülésén Bódy polgármester beje­lentette és indítványára a tanács utasította a közegészségügyi ügyosztályt, hogy a krema­tórium építésére az intézkedéseket tegye meg.­­ (A fegyverviselési engedélyek.) A ko­­rábban kiadott fegyverviselési engedélyre vonat­kozó rendelet tárgyában a rendőrség figyelmeztet mindenkit, hogy engedély nélkül fegyvert viselni nem szabad. Még azoknak is kérelmezni kell a­ fegyverviselési engedélyt, akik ilyennel rendel­keztek. A régi engedélyeket a kerületi kapitány­ságokról ujjal kicser­élik. Engedélyt kell kérni a vadászfegyverek tartásához is.­­ (Az eltévedt golyó.) Stanca Béla kato­na, a Mária Terézia laktanya udvarán dolgo­zott Ott egyszer csak egy lövés érte, amely a bal lábát súlyosa­n megsebesítette. A nyomozás nem derítette ki, hogy honnan és ki lőtte a go­lyót. Otancz Bélát a­ Bókua-kórházba szállították.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék