Pesti Hírlap, 1919. április (41. évfolyam, 77-102. szám)

1919-04-04 / 80. szám

i HU .. .ékében is nyíltan hirdetni merte szociális hit­vallását. Ilyen, ember, ilyen bíró volt­ Balázs A­­nit, akit az igazságügyi népbiztos most a buda­pesti Ítélőtábla vezetésével bízott meg. Balázs az első volt azok sorában, akik mint egyetemi bál­lgátok be mertek lépni a szociáldemokrata p­ártba. A mai kor fia el sem tudja képzelni, milyen, „ nagy merészség, milyen nagy bűn volt ez két­­három évtizeddel ezelőtt a Dunaanenti Ázsiában", ahol a ma­gyar és angol alkotmány rokonságá­ról értekeztek és szónokolták, de­ azt nem igen tudták, hogy Angliában egyenesen kiküldik az egyetemek hallgatóikat a munkásviszonyok ta­nulmányozására. Ralisak már tizennyolc éves koráiban, mint bécsi egyetemi hallgató, szívta magába a szocia­lista elveket , és amikor onnan visszatért Buda­pestre, Ágoston Péter, helyettes külügyi népbiz­tos elvtárssal érintkezést keresett az itteni seo­­cialdemokratarpártt­al. Ők ketten tekinthetők a mr­­agyar szociáldemokrata mozgalomban az in­­tellektuielak előfutárainak. Nagy részük van a p­árt megerősödéséiben, térfoglalásában és mos­tani uralomra jutásában. Mert mindketten élénk ,részt vettek minden b­ionkásmozgalom­bain, elő­­a­rd­ásókat tartottak, a szakszervezeteidben. Írtak és fordáitottak röpazatos­at, agitáltak és retorikai iskolát­ tárattak fenn, ahol az arra alkalmas fia­tal munkásokat tanították, hogy idővel a szocial­­d­emokrata­ pártnak kiképzett agitátorai legye­nek.­­ Balázs Emil később a bírói pályára lépett,­­Te itt is Mi maradt elveihez. Sohasem szégyel­te bevallani, hogy e­­zig-vérig szociáldemokrata, ■kórt természet­esen bűnhődnie is kellett. Elzár­ták elől© az előhaladás, az anyagi boldogulás útját annyira,­hogy majdnem ötven éves fejjel m­­ég mindig törvényszéki bíró volt akkor, amikor azok a pályatársai, eleikkel együtt joggyakorno­­skodott, ebben az időben már mind legalább fe­l téblábírák voltak. Ez azonban­ nem térítette el elveitől, sem keserűvé nem tette, megmaradt jó szocialistának és­­jó biró­­nak a francia Mag­­nand szellemiében. A szegény em­ber, a munkás mindig megkapta a jussát, ha Balázs biró elé került az ügye s nagy jogi tudása képessé tette ő arra, hogy még az osztálytörvények korlátai között is diadalra juttassa emberies érzését, szo­cialista fölfogását. Hosszú érdemes munka, ne­m­­­es, önzetlen harc ,győzteseként került most Ba­­rzs En­il elvtársunk arra a szép helyre, amelyre már régen méltóvá tette magát.­­ (Az I. ker. szocialista párt ava­tó­ünnepe.) Az I. ker. szocialista párt a Bors­ utca 2. szám alatti párthelyiségiében szerda este tartotta­ avató l­ népét, A hajdani Polgári Casino helyiségét, mely ma a Vörös Gárda kaszinója, vörös ezíe­r, Edrei díszítették fel. A zsúfolásig megtelt nagy­teremben megjelent Szamuelly Tibor közoktatá­­­i­­yi népbiztos, akit élénk éljen­zéssel fogad­ták. Szamuelly mondotta az ünnepi megnyitó beszédet. Visszapillantott arra a három hónapra, amióta visszajött Oroszországból és ennek az időnek küzdelmeire, amelyek a győzelmet meg­ít­­el­ték. Beszélt a kifejlesztendő proletárkultú­ráról, amely új irányt szab az emberi művelődés történelmében. A győzelmes jövőbe vetett pilan­­tással fejezte be nagyhatású beszédét . (Kommunista mozgalom Felsőausztriá­­bc.n.) Linzből jelentik, hogy a kommunisták var­­ .-napra gyűlést hirdettek. A napirend: a ta­nácsköztársaság kikiáltása. A mozgalom egész Felsőausztriára kiterjed. Í1 . (A rokonok ös­szeköltözése.) A lakás­ízítoissá­g direktóriuma ezúton közli, hogy rokoni viszonyban levők összekötözése elé az esetben ■nem szándékozik akadályt gördíteni, ha ezáltal lakás szabadul fel; épen igy a bútorok elszállí­tását sem szabad ilyenkor megakadályozni. Az elköltözés helyének bizalm­ férfiai tartoznak azon­ban bizonyítani a lakás felszabadulását és hala­déktalanul kötel­esek a megüresedést írásban pos­tán bejelenteni. Ha közös megegyezéssel akar­­valaki átköltözni máshoz, úgy mindkét ház bi­zalmi egyénei írják alá a beleegyező nyilatkoza­tot és a beköltöző fél bizalmi férfiai felelősségük tudatában szigorúan megvizsgálják az átköltöző l­akás szükségét, mert a rendeletnek kijátszási szándékkal való, vagy kényelmi szempontokat ro­zó­­megisértéséért a tlalmi férfiaikat is felelős­ségre vonják. Felhívják­ a­z elvtársak figyelmét arra is, hogy csak azok forduljanak igényeikkel a Központi Lakásbiztonsághoz, akiknek a Kor­mm­ányzótanács rendelete és közzétett hirdetménye szerint feltétlenül szükségük van lakásra. Ké­nyelmi szempontokat annál is inkább moh űzze­nek, mert nemcsak, hogy lakást nem kaphatnak,­­hanem mint zaklatókat és a hivatal munkáját re.­egakasztókat a foradalmi törvényszék elé is állíttatja őket a Lakásbiztosság.­­ (A szervezkedés munkája.) A jegyzők árvaházegyesü­lete április 18-án délelőtt kilenc óra­kor, a jegyzőegyesülete pedig ugyanaznap dél­előtt tíz órakor a Csokonai­ utca 6. számú helyi­ségben rendkívüli közgyűlést tart, amelyen ki­mondják a beolvadást a községi jegyzők szak­­szervezetébe. A­­katonai bíróságilag és becsületügyileg sérelmet szenvedettek országos szervezete nép­­gyűlést tartott, amelyen helyzetüket megbeszél­ték, örömmel üdvözölték a „proletár diktatúrát“, amelytől sorsuk gyökeres és radikális orvoslá­sát remélik, majd a változott viszonyoknak meg­felelően m­egváltoztatták az új vezetőséget. Kollmann Dezső jogtancses előadta, hogy a ve­zetőség memorandummal fordult a tanácskor­­mányhoz. A budapesti, hivatásos zeneművészeti tanu­lók április 5-én, szombaton délelőtt tiz ótakor tartják a zeneakadémia nagytermében szervez­­ kedd gyűlésüket Budapest összes zeneiskolái­nak tizenhat évüket betöltött hivatásos tanulói küldjék ki bizalmi elvi ácsaikat. Magántanulók személyenként jelenjenek meg.. Tejgazdasági ellenőrök, vaj-, sajt- és tej­mesterek címeiket azonnal jelentsék be a Ma­gyarországi Közalkalmazottak Szövetsége Tej­­gazdasági Szakosztályánál. (Budapest, VJH, Jázmin­ utca 26. III. 20.) — (A cipővásárlás korlátozása.) A szo­ciális termelés népbiztosságának borszak­osztá­lya felhívja törvényhatósági direktóriumok figyelmét arra, hogy a cipő- és bőrforgalomban eddig elrendelt zárlatok és korlátozások tovább­ra is érvényben maradnak s eszerint uj cipő vételére vagy megrendelés­ére csak az jogosult, akinek a megrendelt cipővel együtt legfeljebb három pár használható cipője van és a vétett vagy megrendelést megelőző hat hónap alatt uj cipőt nem vásárolt vagy nem rendelt. Amennyi­ben az eddigi rendeletek szerint a volt törvény­­hatóságok jogosítva voltak e rendelkezéseket a helyi viszonyokhoz képest módosítani, ez a jö­vőben csak a szociális termelés k­épbiztosságá­nak engedélyével történhetik. Felhívja egyben az elvtársak fi­gyemét arra, hogy bőrrel és cipővel a legnagyobb, mértékben takarékoskodjanak. A szociális termelés népbiztosságának bőripari szakcsoportja felhívja a bőr nagy- és kiskeres­kedőket, hogy üzleti leltáruk egy másolatát hu­szonnégy óra alatt nyújtsák be a bőripari szak­csoportnál, V. Aulich­ utca 5. sz. alatt. A máso­lat benyújtásával egyidejűleg felmutatandók a siámiak a kreakedőnél visszamaradt példányai. A leltár lemásolása végett az üzlet a bizalmi­­fér­fiak közreműködése mellett kinyitható.­­ (Némuljárnak el a rémhírterjesztők!) Rásborult megint erre a városra a rémhirek os­lóija, ködös fallege. Innen is, onnan is, el­rémült ajkakról reszket feléd a l­egképtelenebb hír, hogy: hallottad ezt? . . . meg ezt? . . . és ezt? ők nem tudják biztosan, ők csak hallották, az előbb, itten, ettől . . . kitől is? És rád lehelik a n jogtalanságot, hogy te is megzavar­odjál és féleleim szálljon meg és szivedet elhagyja az a tisz­ta áhítat, amelylyel proletárél­eted most fel­kelő napjának derülését szeretted. Ne higyj ne­kik ! Ezek csak a rendet és nyugalmat akarják megzavarni, ezek csak félelmükben dadogják ne­ked hitvány és hazug meséiket, hogy bemocskol­ják azt a hatalmas épitőmunkát, amelylyel sor­sod intézői manapság életedet átformálják. AM rémhíreket terjeszt, ártalmas ellensége a Tanács­köztársaságnak és forradalmi törvényszék előtt a helyet . — (A segédházfel­ügyelők a rendért.) A segédházfelügyelők és Alkalmi Munkások Or­szágos Szövetsége a belügyi népbiztosságnak a lapokban közétett óvásából értesült arról, hogy felelőtlen elemek az ő szervezetük nevével visz­­szaélve, arra hajtogatják a segédházfelügyelő­ket és alkalmi munkásokat, hogy házfelügyelők lakásait és általában házfelügyelőségeket önha­talmúlag foglaljanak el. A Segédházf­elügyelők és Alkalmi Munkások Szövetsége tiltakozik az ilyen visszaélések ellen, M jelenti, hogy attól tá­vol áll, hasonló utasítást sem a múltban nem adott ki, sem ezután nem fog kiadni. Felhívja a közönség figyelmét arra, hogy szervezetük meg­bízottai mindenkor eredeti aláírásokkal és pe­cséttel ellátott igazolványnyal vannak felszerel­ve. Az­­esetlegs visszaéléseknek akként vegye elejét a közönség, hogy minden gyanús eset­ben személyesen vagy telefonice érdeklődjék a szer­vezetnél (VIII., Alföldi­ utca 6., telefon József 8—90 és 52—02). Felkéri tagjait, legyenek még rövid ideig türelemmel lakásviszonyaik és gaz­dasági helyzetük mostohasága miatt, a Tanács­­kormány legrövidebb idő alatt rendezni fog­ja azt . (Megnyitották az összes közkerteket.) A Főváros Népbiztossága a proletárok üdülése érdekében elrendelte az összes közkertek meg­nyílását. A következő közkertek nyílnak meg: L kerület: Várkent. II. kerület: Zipernovszky- F­b­ért, Franciskánusok és kapucinusok kertjei és a Janukovitts-kert. IV. kerület: Károlyi-kert. VIII. kerület: Orczy-kert. IX. kerület: Gschwindt-telek. X. kerület: Rottenbiller-kert, a Dréher-villa kert­je és a Víztorony parkja.­­ (Pirkanás.) Ezen a címen új szépiro­dalmi és társadalmi folyóirat jelent meg a nép számára. A lapnak Csizmadia Sándor a főszerkesztője és Takács József a társszer­­kesztője. Tartalma friss, változatos és az egész lap a proletárirodalom újabb pompás bizonyí­téka. Többek közt Farkas Antal, Gagyovszky Emil, Benjámin Ferenc írtak az első számba. Szerkesztőség Rákóczi-út 24. — (Direktórium Göm­ör megyében.) Mis­kolcról jelenti tudósítónk: Putnokon ma nagy­­nép­gyű­lést tartottak, amelyen Gömör vármegye meg nem szállott járásainak lakossága is képvi­selve volt. A népgyűlés határozatilag kimondot­ta, hogy Gömör vármegye közigazgatását kive­szik a miskolci direktórium hatásköre alól és a meg nem szállott területek közigazgatását há­romtagú direktóriumra bízzák. A munkás-, kato­na- és paraszttanácsok fontosságát Székely Ar­mand elvtárs vázolta. A vármegye községeiben a munkás- és paraszttan ácsok sorra megalakul­tak.­ (Az omnibusz a proletároké.) A Fővá­ros Népbiztossága a rendelkezésére álló közle­­kedési eszközöket is a dolgozó pro­letár­ság szol­gálatába svánja állítani. Ebből az elvből kiin­dulva megszünteti az Andrássy-úti omnibuszfore­galmat és helyette a Liget-tértől kiinduló­lag az Alsó vaspálya-utca és Gyömrői-úton egészen a Hazai kőolajgyár telepéig s a pestszentlőrinci határig új járatot indít Ugyancsak új vonalat nyit a Gellért-tértől a Budafoki-úton, egészen a Rökk gyárig, ezenkívül a Szent László-utca az eddigi három kocsi helyett nyolc kocsi fogja a proletárok munkáját megkönnyíteni.­­ (Automobilok besorozása.) A Vörös Hadsereg automobil szükségletének biztosítása végett a hadügyi népbiztos elrendelte, hogy a nép­­bi­ztossá­goknál, a mentőknél és a postai jármű­telepen szolgálatban álló gépj­árművek közül azo­kat, amelyek hadiszolgálatra alkalmasak, a had­sereg automobil-osztagába sorozzák be. A nép­­bisstosságoknál, mentőknél és postai járműtele­pen szolgálatot teljesítő összes automobilokat, továbbá mindazokat a gépkocsikat, amelyek a március 28-án megtartott szemlén valamely ok miatt meg nem jelentek, április 5-én, reggel nyolc­­órakor a Vérmezőn a sorozó bizottságnak be kell mutatni.­­* (A propagan­daügyek egyesítése.) A Kormányzótanács elhatározta, hogy az összes propaganda-ügyeket, jelesül a hadsereg-propa­gandának és a szocializmus állami propagandá­jának ügyeit a közoktatásügyi népbiztosságban egyesíti és a propaganda-ügyeknek a közoktatás­­ügyi népbiztosság keretén belül való vitelével Szabados­ Sándor és Szamuelly Tibor helyettes népbiztosokat hozza meg.­­ (Az írók dir­ektóriuma­ és választmánya.) Azon, az írói értekezleten, melyet Lukács György közoktatási népbiztos helyettes­ívon össze, a népbiztos helyettes bejelentette, hogy az írók ügyében döntő tanácsnak direktóriu­mába Balá­zs Bélát, Kassák Lajost, Komjáth Aladárt és Révész Bélát, a választmányba Tóth Árpád, Móricz Zsigmond, Szabó Dezső, Barin Lajos, Fülep Lajos, Lesznai Anna, Kabos Ede, Biró Lajos, Farkas Antal, Várnai Zseni, Halasi Andor, Babits Mihály, Karinthy Frigyes, Kosz­tolányi Dezső, Jób Dániel, Nagy Lajos, Rozvol­­nyi Vilmos, Osváth Ernő, Laczkó Géza, Gárdo­nyi Géza, Elek Artúr és Schöpflin Aladár író­ikat delegálta, az első kataszteri szaktanácsba pedig Babits Mihályt, Barta Lajost, Halasi An­dort és Osváth Ernőt jelölte ki. A népbiztos a további tanácsokba a tagokat szükség szerint a választmányból fogja kijelölni.­­ (Elítélt ruhakereskedők) Böhm Vilmos még hadügyminisztersége idején elrendelte a ru­hakészletek kötelező bejelentését és elrekvirálá­­sát. A rendelet intézkedéseit több ócskaruhake­­reskedő­­játszotta és ezért megindult ellenük az eljárás. A VI. kerületi kapitányságon ma a következő ruhakereskedők előtt hirdették ki az ítéletet: A ruhakészlet elrejtéséért Spiegel Emilt (Petőfi-utca 2.) öt hónapi elzárásra és 2000 ko­rona pénzbüntetésre, Taub Jenőt (Petőfi-utca 18.) egy hónapi elzárásra és 1000 korona pénz­­büntetésre, Taub Ábrahámot (Petőfi-utca 18.) egy hónapi elzárásra és 1000 korona pénzbünte­tésre, Sugár Károlyt (Petőfi-utca 1.) két hónapi elzárásra és 1000 korona pénzbüntetésre, Ehren­­feld Arnoldot (Szerecsen-utca 16.) egy hónapi el­zárásra és 1000 korona pénzbüntetésre, Spiegel Jenőt (Petőfi-utca 10.) tíz napi elzárásra és 1000 korona pénzbüntetésre, Guttmann Jenőt (Ikere­­chen-utca 44.) tíz napi elzárásra és 1000 korona pénzbüntetésre ítélték. Valamennyi kereskedő ruhakészletét lefoglaltál, és beszolgáltatták a hadügyi népbiz­tosságnak, a Pesti Hírlap 1919. április 4., péntel­.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék